With God All Things Are Possible "Matthew 19:26"


Laithiangtho Dokna (Jeremiah 7-8)

1. Hisia sia TOPA ii Biakinn ahi hi, ci sia ___kammal hi.
a. thuman thutak
b.  theamna
c. a maan

2. Koisung pan  ‘Ei suakta zo hing!’ ci uh ziam?
a.  Biakinn Sung
b. Khuapi luphung
c. Sinai mual pan

3. Topa in ama biak natu munh sia akoisungsan teal masa ziam?
a. Jerusalem
b. Hebron
c. Shiloh

4. Israelte Egypt pan apusuak lai in Meihalbiakna taw kisai ___ hi.
a. awlmawk ngawl
b. thupia
c. thupiakna nei ngawl

5. Jerusalem mite awng, kap vun; Na sam uh ___ vun.
a. pot
b. at tan
c. hawi

6. Judahte in, atate koisungah meihalbiakna nei uh ziam?
a. Hinnom Kuam
b. Jerusalem
c. Gath

7. Vakaangte ngangawn in bangthu he ziam?
a. Ngasa a neak tu
b. A Heakkik tu hun
c. A bu

8. Amite in akiihuai nate hang in ___ hi.
a. maizum ngawl
b. maizum
c. kisik uh

9. Kilemna le ciidamna lamen ahihang bangthu theng ziam?
a. Natna
b. Hauna
c. Launa

10. TOPA in ngu nei ngulte akoisung ah sawl tu ziam?
a. A ngalte kung
b. Senneal ngam sung
c. Amate ii sung

11. TOPA in Ka khuangaina ___ ci hi.
a. lian mama
b. kidam sak thei ngawl
c. keima bek in ka he


12. Mihingte bang kaa ziam?
a. A Ngumtu Om Ngawl
b. A taciil thi
c. Sila in kikaai
Jeremiah 7
Biakinn sungah Jeremiah Thuhil
1-3TOPA in kei sia Judah mite ii biakna pia tu in a tumna Biakinn kongpi ah hong puak hi. Ama in tua munah ding tan a, Israelte ii Pathian, Vaanglianbelpa TOPA ii amate tungah a son tu thute za sak tan: “Na nuntak zia uh le na ngamtatnate uh kikheal vun, tua hile hi munah kong teang suak sak tu hi. 4‘Ei suakta zo hing! Hisia sia TOPA ii Biakinn ahi hi, hisia sia TOPA ii Biakinn ahi hi, hisia sia TOPA ii Biakinn ahi hi!’ a ci ci uh tua theamna kammalte um nawn heak vun.

5“Na nuntak zia uh kikheal vun a, na nasep uhte tawlnga vun. Khat le khat a pha in kivawt vun. 6Ngamdang mite, tangate le meingongte zothaw nawn heak vun. Hi ngam sungah khialna nei ngawl mite that heak vun. Pathian dang bia nawn heak vun, banghangziam cile tua in noma hong lal sak tu hi. 7Na kikheal uh le, na pu na pate tungah a kum tawnin a lua tu ka piak sa hi ngam sungah kong teang suak sak tu hi.

8“En vun, leeilot thute um nu hi. 9Note in nguta in, ngual thatin, nupa palngulna vawtin, leeilot thu taw kiciam in, Baal tungah biak piaknate pia in, nidang a na heak ngei ngawl uh pathiante na bia uh hi. 10Ka huasaakte hite na vawt uh a, tua zawkciang ka Biakinn sung, Keima omna ah pai in dingin, ‘Ei suakta zo hing!’ na ci uh hi. 11Ka Biakinn sia misuamte buhna in ngaisun nu ziam? Keima in na vawt uh te kong mu zo hi. * 12Keima nong biak natu mun a, ka teal maksak phit ahi Shiloh ah pai tavun a, Israel ka mite ii khialnate hu in tua khua ii tungah bang vawt khi ziam, en tavun. * 13Hi khialnate theampo na vawt siat zo uh a kong papau kong hihil hangin nong ngai bua uh hi. Kong sam ciang nong zo nuam bua uh hi. 14Tua ahikom, Shiloh tungah ka vawt bangin note ii muan ahi, Keima ii Biakinn tungah ka vawt tu hi. Na pu na pa uh le noma tungah kong piak sa hi munah Shiloh tungah ka vawt bang keak ma in ka vawt tu hi. 15Na bete uh ahi, Israel mihingte ka nawkeak bangma in kong mu thei ngawlna munah note kong notkeak tu hi. Keima, TOPA in ka ci zo hi,” hong ci hi.

Mihingte ii Thu Nit Ngawlna
16TOPA in, “Jeremiah awng, hi mihingte atu in thunget sak heak in. Amate taangin kapin thungen heak in; kei tungah hesuak hong ngen heak in, banghangziam cile nong ngetna hong ngai ngawl tu khi hi. 17Amate in Judah ngam khuapite sung le Jerusalem khua lampite ah bang teng vawt ci sia mu ngawl ni ziam? 18Patangte in thing tomin, pasalte in meithut a, numeite in vantung kumpi nu a ci uh pathian nu atu in muh beang, muh em in om uh hi. Ka thin nat natu in, amate in pathian dangte tungah biakpiakna in zu buak si uh hi. * 19Ahihang amate ii thin a na sak sia, keima ma ka hi ziam? Hi ngawl hi, amate le amate a ki na sak hi a, amate le amate maizum kipia ahi uh hi. 20Tua ahikom Vaanglianpipa TOPA Keima in, hi Biakinn tungah ka thin uuk mama na ka buak tu hi. Mihingte tung le nganhingte tungah a kibangin, thingkungte le ankungte tung ngangawn zongh ah a kibangin ka buak tu hi. Ka thin uukna sia kuama sukmit thei ngawl meikuang bang hi tu hi.

21“Ka mite awng, biak piakna pawl khat sia biaktau tungah na haltum uh a, pawl khat sia ne thei tu nu hi. Ahihang TOPA Keima in, a vekpi in ne thei nu hi kong ci hi. 22Egypt ngam panin na pu na pate ka laak lai in meihal biakpiakna le a dang tatuam biakpiakna taw kisai thupiakna ka nei bua hi. 23Ahihang keima in amate Pathian ka hi thei natu le amate sia keima ii mite ahi thei natu in ka thu a nit natu thu ka pia hi, tua hile keima in amate ii Pathian ka hi tu a, amate sia keima ii mite hi tu uh hi. Taciang ka thupiak bangin a nuntak thei natu in amate tungah ka son hi, tua hile amate a mailam vang tu uh hi. 24Ahihang amate in ka thu mang ngawl uh a, nadon ngawl uh hi. A thinpui le a thin ngitlo nate ii sawl bang papo in amate seam zaw ahikom, amate pha zaw ngawlin sia va-ial zaw uh hi. 25Na pu na pate Egypt ngam pan a pusua ni pan kipan tuni ciang dong ka naseam kamsangte kong puak tan viuveu hi. 26Ahihang kuama in a thu ngai ngawlin nadon ngawl uh hi. Na pu na pate uh sangin na thin uh pui zaw in langpan kan zaw nu hi.

27“Tua ahikom, Jeremiah awng, ka mite kungah hi thute theampo son tu ni hi, ahihang amate in na thu hong ngai ngawl tu uh hi; amate na sam tu hi, ahihang hong zo ngawl tu hi. 28Amate TOPA a Pathian ahi, Keima ii thu a mang ngawl minam hi a, kihil in daan a kipiak hang tel thei tuan ngawl uh hi ci in amate tungah son in. Thumaanna om nawn ngawl a, son zongh in kinei nawn ngawl hi.

Hinnom Kuam ah Khialna Vawtna
29“Jerusalem mite awng, kap vun; Na sam uh at tan vun a, vawk vun.
Mual dawnah mithi phumna la sa vun,
banghangziam cile Keima TOPA ka thin uuk a, ka mite ka nial zo hi.
30“Judah mite in thusia khat vawt zo uh hi. Amate in ka huasaak a milimte ka Biakinn sungah koi in ka Biakinn nin sak uh hi. 31A tapate le a tanute mei sungah biakpiakna in a nei thei natu in Hinnom Kuam sungah Topheth kici, biaktau khat amate in sa uh hi. Hi sia vawt tu in amate thu ka pia bua hi– hi thu ka thin sung zongh ah ka ngaisun tha ngei bua hi. * 32Tua ahikom, tua mun sia Topheth ahizongin Hinnom Kuam ahizong a kici nawn ngawl tu hun hong theng tu a, Kithana Kuam kici zaw tu hi. Mithi phum natu mundang om ngawl tu ahikom amate in tua munah mithite phum tu uh hi. 33Mithi luangte sia vacimte le ngamsate ii an suak tu a, tuate a beng tu kuama om ngawl tu hi. 34Tua ngam sia senneal ngam suak tu hi. Judah ngam khuapite sung le Jerusalem khua lampite tungah thinnopna le lungdamna awte le mopoai lungdamna awte ka bo sak tu hi. *

Jeremiah 8
1“Tua hun ciang Judah ngam kumpite le uliante, thiampite, kamsangte le a dang Jerusalem ah a teang mihingte ii ngute a thaan sung pan kila keak tu hi. 2A ngute kikhawm tua a, kiphum sak tu ci thada, lei tungah eaklei bangin pheang om tu hi. Tuate sia a it uh, a na a sep sak uh, thu a dok uh le a biak uh ahi ni, tha le aksite mai ah kipho tu hi. 3Hi a ngilo minamte sung pan a nungta lai sun ka thethaangna munah a teang teng in a nuntak tu uh sangin thi nuam zaw tu uh hi. Kei Vaanglianbelpa TOPA in ka ci zo hi,” ci hi.

Mawna le Daan piakna
4TOPA in ama ii mihingte tungah hi bangin son tu in kei hong sawl hi, “Mihing khat a pu ciang, tho kik ngawl ziam? Mihing khat lam a khial ciang, heak kik ngawl ziam? 5Tua ahile, ka mite awng, na milimte uh ma len lingleng in hong heak kik nawn ngawl a, banghangin kei kung pan lampial nu ziam? 6Pha tak ma in ka ngai hi, ahihang thumaan na son bua uh hi. Na ngitlona uh hu in khat zongh na khuangai bua uh hi. ‘Bang khialna vawt ka na khi ziam’ ci in khat zongh in na dongh bua uh hi. Siphu in ngal sim tu a tai bangin, a kuama po amate ii lampi tek ah a pai uh hi. 7Vakaangte ngangawn in heak kik tu hun he uh hi; vakhute, pialpiate le vaphitte in mun dangah tai tu hun he uh hi,. Ahihang ka mite awng, no kong ukna thukhamte na he bua uh hi. 8Note in ko ka ciim uh a, na thukhamte ka he uh hi, bangbangin ci thei tu nu ziam? En vun, thumaan ngawl laithiamte in thukhamte kheal uh hi. 9Na mipilte uh mai zumin kikoi hi; amate lungmangin a ci a law he ngawl uh hi. Amate in ka kammalte nial uh hi; tu in amate in bang pilna nei uh ziam? 10Tua ahikom a lote lo nei thak te ka pia tu a, a zite pasal dang ka pia tu hi. A lian a no a vekpi in thumaan ngawlin sum vawt sawm uh hi. Kamsangte le thiampite ngangawn zongh in mihonte theam uh hi. * 11Ka mite ii liammate a huntham kok bang bek amate in sua uh hi. Pha siat ngawl napi in ‘Pha siat hi!’ amate in ci uh hi. * 12Ka mite awng, hi a kiihuai nate na vawt uh manin na mai uh a zum ziam? Hi ngawl hi, na mai uh zum vet ngawl hi; maizum natu zia zongh na he bua uh hi! Tua ahikom midangte pu bangma in na puk tu uh hi; daan kong piak ciang, tua in na bona uh hi tu hi. Keima TOPA in ka ci zo hi.

13“Anlapa in a lo an a kaikhop bangma in, keima in ka mite ka kaikhawm nuam hi; ahihang amate sia a nga nga ngawl sapit ngui khat bang le, a nga nga ngawl theikung khat bang ahi hi; a teete ngangawn vul zo hi. Tua ahikom, hi ngam a la tu in minam dangte thu ka pia zo hi.”

14Pathian ii mihingte in dongh uh hi, “Banghangin to lalai hi ziam? Hong pai tavun, a muanhuai khuapi ah ih tai tu a tua munah ih thi tu hi. Ih TOPA Pathian in ei sia a thi tu in hong see zo hi; ama in ih neak tu ngu hong pia zo hi, banghangziam cile eima in ama tungah ih khial zo hi . 15Kilemna le ciidamna ih lamen hi, ahihang bangma kimanna om ngawl a; launa hong theng zaw pumsai hi. 16Dan khuapi sungah ih ngalte hong theng zo uh hi; A siphute ii a naak thin uh ih za hi. A siphute a haam uh ciang ngam buppi liing hi. Ih ngam le ih ngamsung a, a om na theampo, ih khuapi le khua mite theampo susia tu in ih ngalte hong pai zo uh hi.”

17TOPA in, “Kidawm vun! No sungah a ngu nei le a kizual thei ngawl ngulte kong tha tu a, amate in no hong tu tu uh hi,” ci hi.

A Mite atu Jeremiah ii Khuangaina
18Ka khuangaina kidam sak thei ngawl hi; ka thin na mama hi.
19Ngai vun! Ngamsung mun theampo ah ka mite ii kaana aw ka za hi,
“Zion khua ah TOPA om nawn ngawl ziam?
Zion ii kumpipa tua munah om nawn ngawl ziam?” ci in kap uh hi.
Amate ii kumpipa ahi, TOPA in zo kik a,
“Banghangin na milimte biakna le a manh nei ngawl
na ngamdang pathiante na paaina uh taw in
kei hong thin uuk sak nu ziam?” ci hi.
20Mihingte in, “Khuakhal hun la bo zo in, an la kila siat zo a,
ahihang ei la hong kingum ngawl lai hi,” ci in kap uh hi.
21Ka mite thuakna hangin ka thin na hi;
thinkiam dikdek in ka kap hi.
22Gilead ah zatui om ngawl ziam?
tua munah zato thiamte om ngawl ziam?
Tua ahile banghangin, ka mite kidam sak ngawl thong ziam?

Read More

Vok Mawl Nei

Nung nipi sung Senngam Jilin akicina ah asuak Vokno khat in kam nei ngawl aa, Mawl nei ci luilamh hi

Apianpui vokno liat pha aa, ama bek ma tubangh tat in, apian zawk nai nii ciang thi hi.

Src: Shanghaiist
 
Read More

Kawlte Pok Ngaih Leau Sum $ 23,000

Kawlte le UAE te bawlung poai manhzawk , Kawl thuneite in bawlung poai ente leen sung tumh tu awi ahikom, Asian Football Confideration ii thukun taw kisi ngawl aa, Kawlte leau sum US$ 24,000 pia sak tu ci hi.

Nung nipizawk ningaani in, Kawlte le  United Arab Emirate te AFC U-19 quarter-final kidemna hi in, leausum apiak tu sia, tunipi khuavakni AFC pan vaisaite in zasak hi.

Src: AP

 
Read More

Israel Ngalkap Nii Kisuam

Israel le Egypt ngii Sinai ah Oct 23 in, hiam toai mi 3 in, Israel ngalkapte suam in 2 liam law hi.
 
Thauno le antitank missile taw Ramat Negev akicina ngam nii ngii ah ah hi in, numei officer khat le ngalkap no khat liam law hi.
 
Nung nipi in hi mun naina ah hiamtoai te ii nei sa apuaktham thei vanh ton nga mat sak ngei hi.
 
Src: Jerusalemonline

 
Read More

Atapa 300,000 Ks Taw Zuak

Lashio ah Oct 15,2015 ni in, nausen tha nga apha khat sia apiana pa in, zuak ahikom, thukun om bangh in matthuak hi.

Apa min kipholaak ngawl in, kumh 49 pha in, azi in amate pata nusia in taisan aa, sum kisamh ahikom, 300, 000 Kyats taw zuak hi.

Alei sia tung ah deposit 50,000 thuk masa in, tua thu Palikte in he ahikom kiman hi, nausen alei nu sia man ngawl hi.

Src: Popular Myanmar
Read More

USA Ah Peam Tu

UNHCR te vaihawmsakna taw, Malaysia ngam om Thuklai khuami (Pa Mang Kim Ex Custom) ii tanu Lia Huai Mek  sia October 2, 2014 ni in USA Maryland ah peam tu hi.

Topa in thupha hong piak sak ta hen.

 
Read More

Ngul Nam Sung Pan Alian Bel Titanoboa

Titanoboa sia ngul nam sung pan alian bel hi aa,  Kumh 60–58 million lai anungta kici  hi.

Pi 42-50 bangh sau in, 1,135 kg (Ton khat le lang) bangh ngit apumpi sia pi 3' bangh  lian hi.

Saam taw kibang ngawl hi. Saam  atun sau bel sia pi 30 bek in kison hi.

Sa avai ciang, awle taw atat zia kibang tu a, Sa khat sia amat ciang vial in, ahusan thei nawn ngawl zawk ciang tha khat thu in valh tu ci hi.

Columbia ngam thangsang bek ah om in, tuma million 6 lai mong zo in kison aa, USA, New York khuapi Grand Central Station ah anguu kilak hi.

Amin sia 2009 ciang apiak hi pheang hi.Read More

Vacim Leang Khat Nupi In Ki Laih

Nigeria ngam Oshodi khua, Logo veang ah Vacim vom khat sia leang in, telephone wire taw kitaih zawk lei ah atuh leh mihing nupi khat suak in, tua thupiang amu mihing hon  khat om ci hi.

Tua nupi nu thu akidok ciang ama ama le ama "mitbum thiamna ka nei aa, mi pawl khat zongh ka that zawk ciang,  ka pasal inn acia hi ing" ci hi.

A pumnguak phial in om aa, ama le ama doai vei in kison ahihang, bangh mama ki law ngawl in, mi tam tatak in datpung zai hi.

Tua zawk ahai ngawl in thi aa  Mainland General Hospital natna etna(Morgue) ah puak hi.

Nigeria ngam Pentecostal tapidaw te sung ih doai thu sia uang peuma in kison hi. 

Internet (Youtube) tung ah sia October 10,2014 ni kikoi aa, 250,000 vei kien hi.

Ningkum July tha lai zongh Oshodi khua ah van ah aleang vacim khat sia tuisung a tuh suk zawk ciang nupi huai khat suak ngei in kison hi.http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29644681

http://mobile.news.com.au/world/the-horrifying-case-of-the-bird-woman-in-nigeria/story-fndir2ev-1227096188045
Read More

Laithiangtho Dokna (Psalm 109-110)

1. Psalm 109 sia akua ii phunna kici ziam?
a. Kumpipa
b. Ngualzo tangval khat
c. Ngimnga pasal khat

2. Ngalte tung ah thukhen tu in ____ thukhenmang kisamh hi.
a. a thu man
b. thu ahe
c. a man ngawl

3. Ngual tomlaw thanuam ahikom, ___tahen!
a. kisik kik nanak
b. ama kitomlaw
c. thupha ngaa

4. ___ sia nguu le taang sung sathu bangh cing hen.
a. Haamsiatna
b. Ki itna
c. Kilemnopna

5. Laphuakpa in akoi sung ka liam ci ziam?
a. Nguu le taang
b. Ngaisunna
c. A thin sung tawng

6. TOPA in akua hung ziam?
a. Keima
b. A itte
c. Mizawngpa

7. TOPA sia ___ om in, “Na ngalte uk in” ci hi.
a. Vantung ah
b. Zion
c. Ka sap theina mun ah

8. Khangnote ii abang tui bang in, laphuakpa pawm tu ziam?
a. Daitui
b. Nguntui
c. Ciiktui

9. Akua pan a ki nguizui thiampi suak natu ki kamciam ziam?
a. Samuel
b. Aron
c. Melchizadek

10. Ngal kisimna phual sia bang taw kidim tu ziam?
a. Kihuatna
b. Thinsona
c. Mithiluang

11. Lamhui aluang lui tui, adawn tu sia akua ziam?
a. Vakthapte
b. Kumpipa
c. Thiampite

12. Lamhui aluang lui tui adawn ciang bang tat tu ziam?
a. Ki thakho sua
b. Thuman tu
c. Kidawm tu

Psalm Late 109
Ngim nga Pasal khat ii Phunna
1Nang kong pok hi, Pathian awng; thim om top heak in!
2Mihing ngilote le leeilot theite in kei hong sim hi.
Amate in kei huvau leeilot thu son hi, 3Kei huvau in thusia son hi,
bangma thu om ngawl bulin kei hong sim hi.
4Amate it in amate atu thunget sak ka hi hangin amate in kei hong ngalvawt hi.
5Amate in kei tungah phatna sia siatna taw hong lo a, itna sia etsatna taw hong thuh hi.
6Ka ngalte tungah thukhen tu in a maan ngawl thukhenpa khat teal in a, ama ngalte khat ma in ama mawsiat sak in.
7Ama thu kisit in a maw hunlam kilangh tahen;
ama thu ngetna ngangawn thukham paltan mawna bangin kisaang tahen!
8A nuntakna hai ngawlin bo tahen a, midang khat in a nasep lua tahen! *
9A tate tanga suak tahen a, a zi meingong suak tahen.
10A tate sia inn nei ngawl khutdaw ngen a, a vakte suak tahen;
a siacip sa a tenna pan tua a tate kihawlkeak tahen!
11A leitote in a neisa theampo laak sak tahen a, ama sep thaman theampo khual mite in nga tahen.
12Kuama in ama tungah dik ngei kaheak hen a, ama nusiat tangate sia kuama in awlmaw heak hen.
13A suan a paalte thi siat tahen a, khang kik sungah a min ki mangil tahen.
14A pute ngitlona sia TOPA in ciamtee hen a, a nu mawnate mai sak ngei heak hen.
15Amate mawna sia TOPA in a tawntung in ciamtee tahen a, ahizong amate sia kimangil bing tahen.
16Tua pasal pa in cikna ngaisun ngei ngawl hi;
ama in a zawng taangsapna a neite le hu tu a nei ngawlte siatvawt in thatlum hi,
17Ama in ngual tomlaw thanuam ahikom, ama kitomlaw tahen!
Thupha piak tu sia ngaimaw ahikom, kuama in ama thupha pia heak hen!
18Haamsiatna sia ama in puansilh bangza in olsawng sak hi;
ama haamsiatnate in a pumpi sia tui bangin zen tahen a, a ngu a taang sungah sathau bangin cing tahen!
19Tua haamsiatnate in ama sia puan bangin tuamcip tahen a, ama kiimkot panin kawngkhau bangin vial tahen!
20TOPA awng, kei langpang in kamsia a pau ka ngalte tungah tabangin ngim pia in.
21Ahihang nong kamciam sa bangin kei hong hu tan, Vaanglianpipa ka TOPA awng, a pha na itna hangin kei hong suatak tan.
22Keima in zawngin ka kitaangsamh hi;
ka thinsung tawng dongin ka liam zo hi.
23Nitak nilim bangin a bo dektak ka hi zo a;
mitsa lungno bangin hong ki seamkeak zo hi.
24Anneak kisap hu in ka khupte thazawm a;
keima in vun le ngu bek taw ka om hi.
25Mihingte in kei hong mu ciangin hong nuisan uh a;
selnona taw a lu uh hong pei san hi. *
26Kei hong hu tan, TOPA ka Pathian awng;
tatsat ngawl na itna hu in hong hun tan!
27Kei hong hunpa sia nangma na hi hunlam ka ngalte in he sak in.
28Amate in kei hong tomlaw tu ahihang nangma in thupha nong pia tu hi.
Kei hong siatvawtte in lelna thuak tahen a, keima, na naseam pa ka lungdam tahen.
29Ka ngalte sia min siatna taw kituam tahen a, amate in a maizumna sia puantual bangin silh tahen.
30Lungdam kona nging takin TOPA tungah ka pia tu a;
mihingte kikhopna sungah ama ka pok tu hi, 31banghangziam cile ama in mizawng pa hung a, ama a thi tu in a puavawkte kung panin ama suatak hi.

Psalm Late 110
TOPA le A teal sa Kumpipa
1TOPA in kumpipa ka Topa tungah, “Na ngalte na peangpak nuai ah ka koi dong hi sung ka ziatsangah to in” ci hi. *
2Zion panin TOPA in na kumpi vaangletna khan tu hi.
Ama in “Na ngalte uk in” ci hi.
3Na ngalte na sim ni ciangin na mite in amate hantangin nang hong pawm tu hi.
Zingsang tuung daaituite bangin na khangnote in nang kung mual thiangtho tungah hong pai tu hi.
4TOPA in ciliap huai takin kamciam khat vawt a dok kik ngawl tu hi:
“Nangma in Melchizadek pan a ki nguizui thiampi nam sungah
a tawntung in thiampi khat na hi tu hi,” ci in kamciam pia hi. *
5TOPA in na ziatsang ah om hi;
ama a thin a uuk ciangin kumpite zothal siat tu hi.
6Minam tatuamte tungah ama in thu tan tu a, ngal kisimna phual sia mithiluang taw dim sak tu hi;
leitung theampo ah kumpite zo siat tu hi.
7Kumpipa in lamhui a luang lui panin tui dawn tu a, tasia ciang ki thakho sua in, zawna taw a ding tu hi.

Read More

Tui Hawp Tan Tu Thupi

1) Ih Thuak sung 75% sia tui kihel hi.
2) Ih pumpi sat ngawl natu control hi.
3) Ih chisan sung 83% kihel hi.
4) Ih Thangui ii 75% kihel hi.
5) Ih nguu ii 22% sung kihel
6) Ih anneakte tha (enegy) suak natu tui na laih sak hi.
7) Anin teng le, ngu (poison) piang sak thei te niilkeak hi.
8) Ih pumpi  sung thahatna apian thei natu tha pia hi.
9) Ih husan thei natu Oxygente dap/ kawt sak hi.
10) Nguu te siatna apian ngawl natu tha pia hi.
11) Ih anneak te le oxygente ih cell te sung thet natu puak hi.
12) Nasep zawk natu tha hong pia tuam hi.
13) Luvai ciang nuamtuam hi.
14) Ngimna theampo bo in, khuangaisutna khangto sak hi.
15) Cancer natna dal tuam hi.
16) Ih taksa ton sak ngawl tuam aa, kimoisua hi.

Source: Crazy Facts
Read More

ISIL Sung Akihel Israelmi Khat Thi

Syria tualngal sung Israelte syavuan khat zongh thi ci'n Oct 19, 2014 ni a innkuanpuite in, Anadolu Agency News te tung tawn in pulaak hi. ISIL sung akihel Israelmi athi masa phitbel hi.

 Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) akici te sung ah dam ngawlte ou in, mizawngte athong in bawl aa, muslim biakna bia dan in kison hi.

Kumh 26 pha in, Jordan ngam pan Medical sang man khat hi in, Syria tualngal sung ah Arab te sung pan akhang Israel mi 30 peuma sia ISIL te sung tum Israel thuneite in kison hi.

 
Read More

Laithiangtho Dokna (Samuel Niina 1-2)

1. Saul ii thi thu a son khangnopa akuate ziam?
a. Philestine
b. Amelekte
c. Saul ngalvan puapa

2. Saul thi thu ako pa in, Saul ii ___ le hak sia David puak hi.
a. naamsau
b. kumpi lukhu
c. teipi

3. Saul te pata le Israel athite hang David le amite ___ hi.
a. ni thum an ngawl
b. mualtung kaato in kap
c. ni khat an ne ngawl

4. Saul kathat akicipa sia akua hang in thi ziam?
a. Joab
b. David ngalkap khat
c. Ama hang in

5. Saul le Jonathan atu kaatap late sia akute tung ah kihilsawn ziam?
a. Judahte
b. Israelte
c. David nungzuite

6. Saulte pata thi hang in akuate lungdam tu David in uk ngawl ziam?
a. Palestine numeite
b. Judahte
c. Amalekte

7. Hebron sia akua ii sawlna taw David in la ziam?
a. Israel
b. TOPA
c. Judahte

8. David sia kumpi in akuate in sathau noai ziam?
a. Elijah
b. Judahte
c. Thiampi Zadok

9. Ishbosheth taw Jordan Ngun kantan in atai sia akua ziam?
a. Joab
b. Abishai
c. Abner

10. Ishbosheth kumpi in akoipa sia bangna seam ziam?
a. Thiampi
b. Ulian
c. Ngalkapmang

11. Judahte nguak David in kum bangza uk ziam?
a. Sali le lang
b. Thum
c. Sawmli

12. Sazuk bangh in atai ngang pa akua ziam?
a. Asahel
b. Abishai
c. Abner 


Samuel Niina 1
David in Saul ii Thina thu za
1Saul ii thi zawkciang, David sia Amalekte a zawna pan hong cia a, Ziklag ah ni nii taam hi.  2A khuavak ni ciangin khangno khat Saul ii ngiaphual panin hong theng hi. A khuangai a lak natu in ama in a puante eaukeak in a lu tungah leivui kipoai hi. Ama in David ii kungah pai in, zatak piakna in lei ah bok hi.  3David in,“Koisung pan hong pai ni ziam?” ci in dongh hi.
 Ama in, “Israelte ngiaphual pan hong suakta khi hi,” ci in zo hi.
  4“Bang thu teng piang ziam hong son tan,” David in ci hi.
 “Ih ngalkap honte ngalphual panin taikeak hi, taciang ih mite tam ma kithatlum hi. Saul le a tapa Jonathan zongh kithat hi,” ci hi.
  5“Bangbangin Saul le Jonathan thi hi ci in he ni ziam?” ci in David in dongh hi.
  6Ama in, “Kei sia Gilboa Mualvum tungah ka om luilam a, taciang Saul sia a tei neal in om hi, taciang ngalleang le siphu ngalkapte in ama neak va-ial zo uh hi.  *  7Tasia ciang ama hong kiheak a, kei hong mu in hong sam a, ka zo hi.  8Ama in kei sia kua ka hi hong dongh a, Amalek mi ka hi hi, ci in ka son hi.  9Tasia ciang ama in, ‘Hong pai tan a, hong that tan, kei sia nasia takin liam zo a, a thi tu hi zo khi hi,’ hong ci hi.  10Tua ahikom ama kung ka zuan a, ka that hi, banghangziam cile puksuk po le ama sia a thi tu hi veve hi ci in ka he hi. Tua zawkciang, ama lu tung pan a kumpi lukhu le a baan tung pan a hak ka la a, tuate nang hong puak khi hi, topa awng,” ci hi.
  11David khuangai in a puan eaukeak a, a mite zongh in tabangma in ngamta uh hi.  12Amate in khuangai in mau in, Saul le Jonathan le Israelte TOPA ii mite ngalphual ah tam ma kithat ahikom, nitak dong an tang uh hi.
  13A thu hong puak khangno pa sia, “Nang koisung pan ni ziam?” ci in David in dongh hi.
 Ama in “Kei Amalekte ka hi a, ahizong nangma ngam sungah ka teang hi,” ci in zo hi.
  14David in dongh thua a, “Banghangin TOPA ii teal sa kumpipa that ngam ni ziam?” ci hi.  15Taciang, David in a mite khat samin, “Hi sia pa that in!” ci in sawl hi. Tua pa in Amalek pa vaatin thatlum hi.  16David in Amalek pa tungah, “Hi thina sia nangma le nangma kisuan ni hi. TOPA ii kumpipa in a teal sa khat ka thatlum na ci hu in nangma le nangma nilkhiat thuak ni hi,” ci hi. 
David in Saul le Jonathan Kaatap
17David in Saul le a tapa Jonathan hi bangin kaatap a,  18tasia Judah mite tungah hil sawn tu in thu pia hi. ( Jashar Laibu  sungah kikhum hi.)  *
 
19“Israel mual tungah ih lampuite thi zo!  Ih ngalkap sung pan a hang bel teng kia zo!

20Gath ah taangko heak vun, ahibale  Ashkelon lampi liante ah taangko heak vun.
 Philistia numeite lungdam sak ba tawng;
 Pathian nei ngawlte tanute lungdam sak ba tawng!

21“Gilboa mualte tungah nguatui le daaitui kia heak vun;  a lote ko ngawtaak tawntung tahen!
 Tua munah a hangsan te ii lum sia mindaina taw liik a;
 Saul ii lum sia sathau taw kitee sak nawn ngawl hi.

22Jonathan ii thal sia thi theina hi a,  Saul ii namsau in hesuakna sel hi,
 a thahat te vaat vawk a, ngalte thatlum hi.

23“Saul le Jonathan, taza in lamdang in it huai,  a nunna ah nungta khawm, a thina ah thi khawm;
 muvanlaite sangin zuan ngang zaw, tawpi te sangin hat zaw.

24“Israel a numeite awng, Saul kaatap vun!  ama in puan san hoi hong silh sak a,
 suang manphate le kham taw hong zeam hi.

25“Ngalkap hangte puk zo a,  amate ngalphual ah kithatlum uh hi.
 Jonathan sia mual tungah thi in lum hi.

26“Nang atu in khuangai khi hi, ka suapui Jonathan awng;  bangza in kei atu in it huai ni ziam!
 Nang nong itna kei atu, bangza in lamdang ziam,
 Numeite ii itna ngangawn in dem zo ngawl hi.

27“Ngalkap hangte liik siat zo a,  a ngalhiam uh te manna sel in kinusia hi.”

Samuel Niina 2
David Judah Kumpipa in Kikoi
1Hisia zawkciang David in TOPA dongh a, “Judahte ii khuapinote khat a uk tu in la in ka pai tu ziam?” ci hi.
 “Pai in,” ci in TOPA in zo hi.  “Koisung a sia ziam?” ci in, David in dongh hi.
 TOPA in, “Hebron” ci hi.  2Tua ahikom David in Hebron ah a zite nii ahi Jezreel pan a zi Ahinoam le Carmel pan Nabal ii meingongnu Abigail te kengin pai hi.  *  3Ama in a mihingte le tuate ii innkuanpuite zongh paipui in, Hebron kiim a khuapinote ah teang uh hi.  4Tua zawkciang Judah a mite hong pai in David sia Judahte ii kumpipa tu in sathau noai uh hi.  *
 Gilead ngam Jabesh mite in Saul phum hi ci in David in a zaak ciangin,  5ama in mihing pawlkhat pai sak a, kam puak sak hi. “Na kumpipa tungah thumaanna na lak uh a, na phum uh hu in TOPA in thupha hong pia tahen.  6Tu in TOPA sia no tungah hong dikin hong thumaan tahen. Na nasepna te uh hu in kei zongh no pha takin hong vawt tu khi hi.  7Hat vun a, hang vun! Saul, na kumpipa uh sia thi zo a, Judah mite in kei sia a kumpipa tu in sathau hong noai zo hi,” ci hi. 
Ishbosheth sia Israel Kumpipa in Kikoi
8Saul ii ngalkap hon ukpipa Ner ii tapa Abner sia, Saul ii tapa Ishbosheth taw Jordan Ngun kantan in Mahanaim ah tai uh hi.  9Tua sungah Abner in Ishbosheth sia Gilead, Asher, Jezreel, Ephraim, Benjamin ngamkhen hi teng ii kumpipa in koi a, a tatak in Israel ngam buppi uk ahi hi.  10Israelte ii kumpipa tu in a kikoi hun in, ama sia kum sawmli pha a, taciang ama in kum nii sung uk hi.
 Ahihang Judah minamte in David tungah thumaan uh a,  11taciang ama in Hebron panin Judahte kum sali le kum lang sung uk hi. 
Israelte le Judahte Kilaklaw Ngal om
12Abner le Ishbosheth ii uliante Mahanaim pan Gibeon khuapi ah pai uh hi.  13Zeruiah ii tapa Joab le David ii ulian dangte in amate taw ningh khat ii kungah kisii uh hi, amate in tua munah pawlkhatte ningh ii lang khat ah to in, pawlkhat te ningh ii a ngal langkhat ah to hi.  14Abner in Joab munah, “Eima sang tek panin khangnote pawlkhat veve sawlin kido kidem sak tawng,” ci hi.
 Joab in, “Hi ma hen,” ci hi.
  15Tua ahikom Ishbosheth le Benjamin namte taangin mihing sawm le niite, le David mihing sawm le niite kido uh hi.  16Misim in a ngal tek sia a lu uh pan kizamh in, namsau taw kihol a, mihing kul le li sia pukin thi siat uh hi. Tua ahikom Gibeon ah tua mun sia, “Namsau Lo” kici hi.
  17Tua zawkciang kidona nasia mama khat hong nei uh a, David ii mite in Abner le Israelte zothal uh hi.  18Zeruiah ii tapate thum tua sungah kihel hi: Joab, Abishai, le Asahel ahi uh hi. Asahel sia a kii mama sazuk bangin a tai ngang a,  19Abner a tangtan in del hi.  20Abner in nung lee et kik a, “Hong del sia nangma Asahel ni ziam?” ci hi.
 Ama in “Hi khi hi,” ci in zo hi.
  21Abner in, “Kei hong del heak in. Ngalkapte that in a, a nei po laak sak in,” ci hi. Ahihang Asahel in ama del tan lai hi.  22Khat vei ma Abner in, “Hong del heak in. Banghang nang hong thatlum sak hamtang tu ni ziam? Tabang hi leng bangbangin na suapui pa Joab maitang en ngam tu khi ziam?” ci hi.  23Ahihang Asahel in a tawlnga nuam bua hi; tua ahikom Abner in a tei taw a nungsang a khaw le Asahel ii ngil panin kha a, a nungah pailet hi. Asahel pukin thi hi, taciang tuak a lupna mun ah hong pai peuma in tawlnga in en uh hi.
  24Ahihang Joab le Abishai in Abner ii nung hong zuizen uh a, ni tum ciangin Giah ngam ii nisuana sang, Gibeon dui paina lampi tung Ammah mual hong theng hi.  25Benjamin mite in Abner ii kiim ah hong kikhawmtua uh a, mual khat ii tungah ngal nanna mun la uh hi.  26Aner in Joab oksan a, “Tawp hun nei ngawlin kido tan tu hi ziam? A khakbel ciang thin lalna sim ngawl bangma dang taang nawn ngawl tu ci in mu thei ngawl nu ziam? Ko sia na ngam mipuite khu hi. Na mite munah ko hong del a tawp natu thu na piak tu bangtan vei hai tu ziam?” ci hi.
  27Joab in zo a, “Pau ngawl hi thong lete ka mite in zingsang khuavak dong hong del tu hi, ci in a nungta Pathian taw kiciam ngam khi hi,” ci hi.  28Tua zawkciang Joab in, Israelte a del teng a tawp natu in lemle tum hi, tabangin kidona tawp uh hi.
  29Abner le a mihingte sia Jordan Kuam dungah zankhua in pai uh hi; amate Jordan Ngun hong kantan uh a, a zingsang kik dong pai suakin, Mahanaim hong theng kik uh hi.
  30Joab in ngal del a tawp zawkciang a mite a khoptua le Asahel kihel ngawl a kingawmin mihing sawm le kua kisamh hi.  31David ii mihingte in Benjamin nam Abner ii mihingte 360 that uh hi.  32Joab le a mite in Asahel luang la in, Bethlehem khua a innkuan ii thaan ah phum uh hi. Taciang zankhua in pai a, zing khuavak bek in Hebron hong theng kik uh hi.
Read More

Goal Khup Lungdam, Kilep Suakkhial, Thi Law

Mizo bawlungsui  khat bawlung poai sung goal khum  lungdam lei ahikom, anunglelam kilep le suakkhial in  thi law hi.

Amin Tv Peter Biaksangzuala kicpa hi in, Chanmari West FC  team pan Aizawl khuapi "Mizoram Premier League"  kidemna ah , goal khum  lungdamlei ahikom, a nunglelam  akilep ci hi.

A lutang le lei kitat in, angawng kihek a, dam zo ngawl ahikom, Aizawl Civil Zatopi pan Oct 19 zingsang  nai 7:00 in thilaw hi.

Ama sia amittang athima in Zato sang ah zakthei natu in apiakhia (Organ donate) khat hi in, athizawk ciang amittang sia Zato ah kipia tu ci hi.

D Kailallem Vaiphei


 
Read More

Pi Huai Kumh 114 In Facebook Account Hong

Pihuai kumh 114 apha Anna Stoehr in tunung August tha lai in, facebook account hong in akum akhep kul ci hi.

Facebook account vawt ciang 1905 nuaisia om nawn ngawl ahikom,  ama ii piankumh 1900 ahihang akum akhep kul hi. Alungkim ngawl ahikom, facebook founderpa Mark Zuckerberg tung "kei ziak nungta lai khi hi" ci'n laitak hi.

Ama pian lai in, electric  le mawtaw a inn ah nei ngawllai in, tuciang khangnote taw kibang in, facebook account anei sia atapa in lamdang ngawl ci hi.


Ref: http://www.kare11.com/story/news/local/land-of-10000-stories/2014/10/09/anna-stoehr-114-plainview-verizon/17011467/
http://www.huffingtonpost.com/2014/10/13/114-year-old-facebook-_n_5977562.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063
Page : https://www.facebook.com/pages/Anna-Stoehr/719478311454708


 
Read More
© Thu Tatuam (Siyin News) All rights reserved | Theme Designed by Seo Blogger Templates