Hakha Ah Electric Mei Nai 24 Sung Ngaa Tu

Hakha khuapi ah July 8, 2014 sun nai 2:00 pa kipanh electric mei nisim pai sak tu hi.

Mei sia 66 kv Ganggaw pan azop uh hi in, July 7 ni man aa, July 8 ni in honna nei pai uh hi.

Src: MOI0 comments:

Post a Comment