Laithiangtho Dokna (Samuel Masa 9-10)

1. Saul ii pa min bang ziam?
a. Makuh
b. Kish
c. Keturah

2. Saul sia ngual sang in ___ zaw hi.
a. pil
b. pi khat sang
c. hang in haat

3. Saul a pa na bang hi sak ziam?
a. Laa zong in sawl
b. Keal an lo sak
c. Zi nei tu in sawl

4. Saul in akua te tung ah Samuel omna dongh ziam?
a. Khutdaw-ngen
b. Khutdaw ngen
c. Numeite

5. Samuel in Saul le anaseampa mihing bangza to theina ah to sak ziam?
a. mi sawm
b. mi sawmthum
c. mi sawmli

6. Samuel ii anhuanpa in bangbangh sabak Saul ii neak tu in lui ziam?
a. A thin
b. Pheisa
c. Awmsa

7. Samuel in Saul sathau anoi zawk ___ a, kumpi ahi tu thu son hi.
a. namh
b. thuhil
c. thungetsak

8. Kamsangte lap le auna te Saul in apawm zawk bang tat ziam?
a. kap
b. thupha sang suak
c. mihing tuampui khat suak

9. Samuel in Saul ii septu te ason natu ni bangza ngak sak ziam?
a. 3
b. 7
c. 14

10. A banghang in  "Kish ii tapa bang tawk zia?" ki ci ziam?
a. Ngilo
b. Pathian Thaa in uk
c. Pil in ciim kisa tek

11. Saul sia Thaa in alua zawk ciang, ___ hi.
a. Lawp ngawpin lam in au
b. Thunget hanciam
c. Ngual tung ah itna nei

12. Kumpi tu in Israel nam, be, innkuante akiteal laitak Sual ___ ah kibuu hi.
a. ngamsung
b. biakinn nung
c. vanh honte nung


----------------------------------------------------

Samuel Khatna 9

Saul sia Samuel taw Kimu

1Benjamin ii suan Kish a kici mihau, thu nei khat om hi; ama sia Abiel ta, Zeror ii tu, Becorath ii baangkua sung pan hi a, Aphiah ii phung khen khat sung mi ahi hi. 2Ama in Saul a kici tapa, mealpha khang tungto khat nei hi. Saul sia Israel bup sungah ngual sangin pi khat bang saang zaw a, a meal zongh pha zaw hi.

3Kish ii laate pawlkhat vakthap a, tua ahikom ama in Saul munah, “Naseamte khat kengin, ih laa va zong tan,” ci hi. 4Amate in Ephraim mualtung ngam teng le Shalishah ngam khawk khat teng zong uh a, a mu bua uh hi; tua ahikom amate in Shalishah ngam khawk kantan in pai a, zong ahihang a laa om ngawl hi; tua zawkciang Benjamin ngam zongh kantan ahihang a mu peang bua uh hi. 5Zuph ngamkhen sung a thet uh ciangin, Saul in a naseampa munah, “Cia tawng, tua ahibale ka pa sia laate huvau thintoi nawn ngawlin eima atu thin ngim tu hi,” ci hi.

6A naseampa in, “Na om zii in! Hi khuapi sungah mi thiangtho khat om a, ngual in nasia takin thasia hi, banghangziam cile ama ii son theampo sia tangtung hi. Ama kungah pai tawng, ama in laate koisungah kimu tu ci in hong son thei tha tu hi,” ci in zo hi.

7“Ama ii kungah pai leang ama bang pia natu hi ziam?” Saul in ci hi. “Ih vanh sungah ih an la taang nawn ngawl, ama ih piak tu bangma ih nei bua hi, hi ngawl ziam?” ci hi.

8A naseam pa in zo a, “Ngun tanghno khat nei khi hi, tasia ama pia thei khi hi, tua hile koi sungah mu tu hi ziam ci in hong son tu hi,” ci hi.

9-11Saul in zo a, “Na ngaisutna pha hi! Pai tawng.” ci hi. Tua ahikom amate khuapi sungah, mi thiangtho pa tenna ah pai uh hi. Amate mualtungah a kaa tato laitakin, tuitoai tu ngaknu pawlkhat taw kisi uh hi. Ngaknute dongh a, “A mukhol theipa khua sungah a om ziam?” ci uh hi.

(Tua hun lai in kamsangte sia a mukhol thei pa kici a, khat po in Pathian munah thu a dok nop ciang, “A mukhol thei pa kungah pai tawng,” ci uh hi.)

12-13Ngaknute in, “Om hi, ama sia noma maihiat ah pai hi. Manlang leute pha lai tu nu hi. Khuasung na tum uh po ciang ama mu tu nu hi. Ama sia khua sungah tuni in hong theng hi, banghangziam cile mihingte in mualtung biaktau ah sangaw biakpiakna nei nuam hi. Tua munah a kisam mite in ama thet mateng an ne ngawl tu hi, banghangziam cile ama in piakkhiatna te thupha a piak phot kul hi. Tu laitakin pai leute mual tungah an ne tu in a kaato maa in kimu thei tu nu hi,” ci uh hi. 14Tua ahikom Saul le a naseam pa sia khuapi sangah pai a, a sung a tum uh ciang biakpiakna munah hong papai Samuel mu uh hi.

15Tu in TOPA in a zeini in Samuel tungah, 16“Zing ciang hi sia hun in Benjamin namte khat na kungah hong puak tu khi hi, ka mi Israelte uk tu in sathau na noai in, taciang ama in amate sia Philistinete khutsung pan hunkhia tu hi. Ka mite ii thuakna ka mu zo a, hu ngenin hong auna zongh ka za zo hi,” ci hi.

17Samuel in Saul a mu ciang, TOPA in ama munah, “Hisia pa sia kong son sa sia hi. Ama in ka mite uk tu hi,” ci hi. 18Tasia ciang Saul sia kongkha hui ah a om Samuel ii kungah pai in, “A mu khol thei pa koi sungah teang ziam, hong son tan,” ci in dongh hi.

19Samuel in, “Keima a mu khol theipa khi hi. Biakpiakna munah kei mai ah pai vun. No nii sia tuni in kei taw an ne khawm tu nu hi. Zing ciang zingsang in nong dok uh theampo kong son tu a, tua zawkciang na pai natu po ah kong pai sak tu hi. 20Tu nung ni thum lai in a bo laate ahile thinngim heak in; amate kimu zo hi. Ahizong, Israel mite ii a dei a lungngul mama sia akua ziam? Nangma ni hi, nang le na pa ii innkuante ahi hi,” ci hi.

21Saul in zo a, “Kei sia, Israel ngam sungah nam no bel Benjamin suan ka hi hi, taciang ka baangkua sia ka nam uh sung pan a thupi ngawl bel ahi hi. Tua ahi ciang a banghangin tabangin thu hong son ni ziam?” ci hi.

22Tua zawkciang Samuel in Saul le a naseampa sia inn khaan lian khat sungah tumpui a, leangna sawmthum khawng ii tona sabuai lu ah to sak hi. 23Samuel in an huan pa munah, sabak a tuamin koi in, ci a kong piak sia hong la tan,” ci hi. 24Tua ahikom anhuanpa in a pheisa a kiteal bak khat hong la a, Saul ii mai ah hong lui hi. Samuel in, “En in! Hi sungah sabak nang atu a kikoi tuam sia om hi. Ne in. Mihing ka samte taw tu hunin na neak tu in kong khealsia sak hi,” ci hi.

Tabangin tua ni in, Saul in Samuel taw an ne khawm hi. 25Biakpiakna mun panin khuapi sungah a tuaksuk zawk uh ciang, amate in innkhum tungah Saul atu lupna vawt sak uh a, 26taciang ama tua munah lum hi.
Samuel in Saul Ngam Ukpa Sathau noai

Khuavak ciang Samuel in innkhum tungah Saul sam to in, “Tho in, na pai natu po ah hong pai sak tu khi hi,” ci hi. Saul tho in Samuel taw lampi liante ah paikhawm hi. 27Khuapi mong a thet uh ciang, Samuel in Saul munah, “Naseampa ei mai ah a pai natu sawl in,” ci hi. Naseampa in amate nusia a, Samuel in, “Tawmvei no sung hi sungah na om zii in, Pathian ii kampauna kong son tu hi,” ci hi.


Samuel Khatna 10

1Tua zawkciang Samuel in olive thau thawl khat la a, Saul ii lung tungah buakin ama a nap zawkciang, “TOPA in a mi Israelte uk tu in nang sathau hong noai hi. Ama ii mite nangma in uk in, a ngalte theampo kung panin na hung tu hi. Taciang TOPA ii nang hong teal takpina sia hi bangin hong kilak tu hi: 2Tuni kei nong nusiat ciang Benjamin ngam Zelzah ah Rachel ii thaan ah mihing nii taw na kisi tu hi. Amate in laa na bosua uh te kimu kik zo a, na pa sia tuate atu thin ngim nawn ngawlin nangma atu thin ngim a, hi bangin dok sasaan hi, “Ka tapa bang law tu khi ziam?” hong ci tu hi. 3Tabor ah biakna thingkung sia na thet dong na papai tu a, tua munah mihing thum, Bethel ah sangaw biakpiakna pia tu in a paite taw na kisi tu hi. Tuate khat in kealngual thum hong kai tu a, khat in anluum luum thum hong pua tu a, khat in savun thawl dimin zu hong pua tu hi. 4Amate in nang hong paupui tu a, anluum luum nii hong pia tu hi; tuate na saang tu hi. 5Taciang, Philistinete ii ngiaphual saatna khat a om, Gibeah ah Pathian ii Mual ah na pai tu hi. Khuapi sung tumna ah kamsang pawlkhat mualtung biaktau pan tengtong, khuang, tamngai le liamlo te tumin hong tuaksuk te taw na kisi tu uh hi. Amate laam in a au tu uh hi. 6Thakhat thu in TOPA ii thaa in nang hong uk tu a, amate ii biakna lap le auna te na pawm tu a, mihing tuampui khat na suak tu hi. 7Hite hong pian ciangin Pathian ii vawt tu a hong lampui papo vawt in. 8Keima mai Gilgal ah na pai tu a, tua munah kei taw ih kimu tu hi, taciang meihal biakpiakna le kipawlkhop biakpiakna ih pia tu hi. Keima hong pai a, na sep na vawt tu hong son tu in kong thet dong ni sali ngak tu nu hi,” ci hi.

9Samuel nusia tu in Saul a kiheak ciang, Pathian in Saul sia pianzia thak khat pia hi. Taciang Samuel ii son theampo tua ni in tangtung hi. 10Saul le a naseampa Gibeah hong thet uh ciang, kamsang pawlkhat in ama taw kisi hi. Thakhat thu in Pathian thaa in ama uk a, taciang ama in tuate ii lawp ngawpin a lapna le a auna pawm hi. * 11Nidang in ama a he ngeite in hi bangin a mu uh ciang amate khat le khat kidongh a, “Kish ii tapa bang tawk ziam? Saul in kamsang khat suak zo ziam?” ci uh hi. 12Tua munah a teang pasal khat in, “Hi kamsang dangte zongh – amate ii pate akua bangte hi ci in na he uh ziam?” Hi sia “Saul ngangawn kamsang khat suak zo ziam?” ci paunak ii kipatna ahi hi. 13Saul in lawp ngawpin a lap le a au teng a man zawkciang mualtung tau ah paito hi.

14Saul ii pano in ama le a naseam pa mu in, “Koi sung theng nu ziam?” ci in dongh hi.

“Laa zong khu hi,” ci in Saul in zo hi. “Ka mu ngawl uh ciang Samuel taw kimu tu in pai khu hi,” ci uh hi.

15“Taciang ama in bang hong ci ziam?” Saul pano in dongh hi.

16“Ama in ngannote sia kimu zo hi ci in hong son hi,” ci in zo hi– ahihang ama ii kumpipa huvau Samuel ii pauna teng a pano tungah a son bua hi.
Saul Kumpipa hi ci in Kithang sak

17Samuel in Mizpah ah biak kikhop khat sam a, 18taciang amate tungah, “TOPA Israelte ii Pathian in, ‘Egypt ngam panin kong pusua pui a, Egyptte le midang no hong nengniamte kung panin kong hunkhia hi. 19Keima sia na Pathian ka hi a, na ngim nga theampo le na haksatna theampo panin hong suatak pa ka hi hi, ahihang tuni in nong nial uh a, kumpipa khat piak tu in nong ngen uh hi. Pha keak hi, tua le, TOPA mai ah a nam le a be a phung zui in hong kikhawm tavun,’ ” ci in son hi.

20Taciang Samuel in nam simin mai ah pai sak a, TOPA in Benjamin nam teal hi. 21Taciang Samuel in Benjamin namte sung pan a innkuan tek mai ah a pai sak ciang Matri ii baangkuate kiteal hi. Matri ii baangkua pan pasalte a mai ah hong pai a, taciang Kish ii tapa Saul sia kiteal hi. Amate in ama zong uh a, a mu zawk ngawl ciang, 22amate in TOPA dongh uh hi. “A dang khat ma a om lai ziam?” ci uh hi.

TOPA in zo a, “Saul sia zia sungah om hi, vanh honte nungah buu hi,” ci hi.

23Tua ahikom amate tai in Saul sia mite kungah hong paipui uh hi, taciang ama sia midang khat papo sangin pi khat saangzaw hi ci in mu uh hi. 24Samuel in mipite munah, “Hi munah TOPA ii teal sia om hi. Ei sungah ama bang kuama om ngawl hi,” ci hi.

Mipite au siat uh a, “Kumpipa a khan sau tahen,” ci uh hi.

25Samuel in kumpipa khat ii thu neina te le a tavuante mipite tungah son thiangin, laibu sungah a at zawkciang a thiangtho doituamna ah koi hi. Tua zawkciang ama in a kuama theampo inn tek ah cia sak hi. 26Saul zongh Gibeah a inn ah cia hi. Pathian ii a lungtang a thuthaak pasal thahat pawlkhat in ama tonpui hi. 27Ahihang mihing mannung ngawl pawlkhat in, “Banghangin hi sia pa in ei noptuam natu hong vawt thei tu ziam?” ci uh hi. Saul sia simmaw in letsong bangma a puak bua uh hi.

0 comments:

Post a Comment