Mizo ngam Ah Zu Taw Ki Sai Thukun Pua Kik

Mizo ngam ah , tuma kumh 17 lai pa kipanh Zu zuak tu kikham ahihang July 10, 2014 in, zuzuakte bek hi ngawl in, Wine zuakte le Zudawn te zongh akimu le thong kumh 2 taak sak tu thukun khat state government in thu vawt hi.

Topa in Mizongam thupha hong pia suak lai ta hen.

Src:dnaindia

0 comments:

Post a Comment