Ngamngii Vai Committee

India le Kawlngam ngamngii  khampat kiim teng ah India sang panh Kawlngam sung keak ci'n Kawlte sang pan pholak tawntung ahikom, ngii taw kisai July 27 , 2014 nipini in, Kawlpi Taungzalat Hotel kimuna nei hi.

Kawlte sang panh thuneite, India embassy panh thuneite le Kawl minam kipawlnate kihel aa, India embassy panh thuneite in, Committee khat Kawlngam ah pai sak tu ci hi.

src: the voice
photo;the hindu & Myawady
0 comments:

Post a Comment