Topa Taw Maangkhawm


Tulaitak Yangon teang Khuasak khami Col Kam Cin tapa PAU NO 46 in, July 18, 2014  zing 3:30 pawl in Bahoshi zato pan  nauta natna taw hong thi san hi.

Nipi ni July 20 ni sun nai 3:00 ih ki hui tu hi.

Anusiat unnkuanpuite.Topa in hong heneam ta hen.

Report: Sm Pau Thian Cing

0 comments:

Post a Comment