Laithiangtho Dokna (Psalm 93-94)

1. TOPA in uk zawkna le thahatna sia ___ hi.
a. puan bangin silh
b. ei hong pia
c. mihingte pia

2. A bang sia a omna mun ah kiphut ziam?
a. Leitung
b. Jeruslaem
c. Biakinnpi

3. TOPA kumpi tokhum sia banghun pa kipan kho ziam?
a. Kipatpa kipan
b. Hong dian ciang
c. Nasep kipat ciang

4. Akuate na a aw uh saang sakin hawk ziam?
a. Tuipi thukte
b. Mihing ngilote
c. Sum meet pute

5. TOPA in ___ah a lianbel in maang hi.
a. sim lei
b. vantung
c. ka om na mun

6. TOPA biakinn sia ___ in thiangtho takpi hi.
a. atawntung
b. avaang hang
c. son cim ngawl

7. TOPA sia ___ ii thu khenpa hi.
a. mihing theampo
b. keima
c. kumpi te

8. ___te in na mite delpeak hi.
a. Mihing ngilo
b. Leilot thei
c. Sumhau

9. TOPA in mihing ngilote lang ah ama taw ____ziam? ci hi.
a. thumaan lak tu
b. ih kuan tu
c. akua ding tu

10. TOPA in hu ngawl hi ka pole a ___ah ka zuan zo tu hi.
a. thimthuna
b. senneal ngam
c. mithite ngam

11. TOPA  itna in, hong ___ sak hi.
a. khuangkho
b. lungdam
c. au

12. A maan ngawlte thumaan a suak sakte ___ngawl hi.
a. TOPA pawl hi
b. Nuamsa
c. Khansau


Psalm Late 93
Pathian in Kumpipa hi
1TOPA in kumpipa hi.
Ama in uk zawkna le thahatna sia puan bangin silh hi.
Leitung sia a omna munah
kho takin kiphut a kikhiin thei ngawl hi.
2TOPA awng, na kumpi tokhum sia
a kipat pan ma khotop a, hun kipat ma in
nangma na om khol zo hi.
3TOPA awng, tuipi thukte in
a aw uh nging sak a;
tuate in a aw uh saang sakin hawk uh hi.
4TOPA in vantung ah a lianbel in maang hi,
tuipi liante hawkna sangin lian zaw a,
tuipi tui kihualte sangin thahat zaw hi.
5Na thukhamte a tawntung in kho hi,
TOPA awng, a tawntung a tawntung in na Biakinn sia thiangtho takpi hi.


Psalm Late 94
Mihingte Theampo Thukhen Pathian
1TOPA awng, nangma in daan a pia Pathian na hi hi;
na thin uukna hong kilangh sak tan!
2Nang sia mihing theampo ii thu khenpa na hi hi;
hong tho tan a, a kiphasakte amate taw a kiphu ngimna pia in!
3Mihing ngilote a bangtan vei lungdam lai tu ziam?
Bang tan vei ngei lai tu ziam, TOPA awng?
4Thukham paltante bangtan vei kiphasak lai tu a,
amate thukham paltanna tungah bangtan vei kisuangtaak lai tu ziam?
5Amate in na mite delpeak hi, TOPA awng;
nangma neisa ahite amate in siatvawt hi.
6Amate in meingong tangate thatlum uh a,
ih ngam sungah a teang khual mite suamlum uh hi.
7Amate in, “TOPA in ei hong mu ngawl hi;
Israel Pathian in hong phawk ngawl hi,” ci uh hi.
8Ka mite awng, bangbangin
taza dongin mamaw in ngoai nu ziam?
Bang hun ciang na pilna uh kicing tu ziam?
9Eite bil a vawt pa Pathian in za ngawl tu ziam?
Eite mittang a vawtpa Pathian in mu ngawl tu ziam?
10Mi namcinte a lampuipa,
ama in amate daan pia ngawl tu ziam?
Mihing theampo ii syapa ahi
ama in pilna nei ngawl tu ziam?
11Amate ngaisut sia TOPA in he hi;
Amate khua ngaisutna a mannung ngawlzia ama in he hi. *
12TOPA awng, nangma ii hil pa,
nangma ii thukham na hil pa in mihing lungdam mama pa ahi hi!
13Mihing ngilote thaangsia natu in vuum a kitaw dong
nangma in ama sia ngimna hun sungah na tawlnga sak hi.
14TOPA in a mite nusia ngawl tu a;
ama neisa mihingte taisan ngawl tu hi.
15Thukhenna zum sungah thukhenna maan hong piang kik tu a,
a thutang mihing theampo in tua thumaan
thukhenna panpui tu hi.
16Mihing ngilote langpan in kei atu akua ding ziam?
Siatna a vawtte langpan in kei sangah akua hong pang ziam?
17TOPA in hong hu ngawl hi ka pole
a thimthuna ngam a manlang tak ka zot zawk ngei zo tu hi.
18TOPA awng,“Kei ka liik hi” ka ci hi;
ahihang tatsat ngawlin nong itna in, hong khuangkho sak hi.
19Thintoi a ka thin a ngim simin,
nangma in nong heeneam a nong lungdam sak hi.
20Sum nguk ne a thukhen maangte,
a maan ngawlnate thumaan a suak sakte,
21Mihing phate tha a sawmte
a maw ngawlte thidaan a piate sia nang taw a kipawl thei bua uh hi.
22Ahihang TOPA in kei hong hung a;
ka Pathian in kei hong dal hi.
23Ama in amate ngitlo hu in
daan pia tu a, a mawna hu in susia tu hi;
TOPA ih Pathian in amate susia tu hi.

0 comments:

Post a Comment