Laithiangtho Dokna (Samuel Masa 15-16)

1. Saul in Amalekte taw kisai bangbangh teng susia ziam?
a. Khui le tuu
b. Amealhem ngawl
c. Amannung ngawl


2. Samuel in Saul hang aa banghun sung maangkaa ziam?
a. Nitak sim
b. Ni thum
c. Zan khuateak


3. Sangaw biakpiakna le piakkhiatna sangin ___ pha zaw hi.
a. thunitna
b. hanciamna
c. ciimna


4. Saul in akuate kiita ziam?
a. Pathian
b. Mipi
c. Samuel


5. Saul in Samuel puan alet le Samuel bangtat ziam?
a. Lamdangsa
b. Thinuk
c. Apuan kieau


6. Samuel in Agag sia ___ mai ah neensem hi.
a. Saul ii
b. Mipi
c. Gilgal biaktau


7. Bang khua lampuite in Samuel amu uh ciang liingliang ziam?
a. Bethlehem
b. Jerusalem
c. Amaleh


8. Samuel in Eliab amu ciang bangba ngaisun ziam?
a. Thalup
b. Pathian teal
c. phulaak tu in

9. Jesse in tapa bangza nei ziam?
a. 3
b. 7
c. 8


10.Banghun pa kipan TOPA ii Thaa in David uk ziam?
a. Apianma pa kipan
b. Ano lai pa kipan
c. Sathau anoai pa kipan


11. Saul doai vei ahi hun lam Saul tung ah akua in son ziam?
a. A naseamte
b. Samuel
c. Pathian


12. David sia mealpha, thuthei thiam in bang thiam lai ziam?
a. Ngalsim
b. Thuson
c. Lettama


__________________________________

Samuel Khatna 15
Amalekte Taw Kisimna

1Samuel in Saul munah, “A mihingte Israelte ii kumpipa tu in sathau noai a TOPA ii hong sawl sia keima khi hi. Tu in TOPA Vaanglianpipa ii son teng ngai in.  *  2Ama in Amalekte sia daan pia nuam hi, banghangziam cile amate pute in Israel mite ii Egypt ngam pan a pusua lai in na nalh uh hi.  *  3Kuan tan a, Amalekte a neisa theampo uh taw a vekpi in susia cip in. Na khat zongh khoaikhe heak in: pasal, numei, patang le nausen; a khui, a tuu, a kalauh le a laate thatlum siat in,” ci hi.
  4Saul in a ngalkapte Telem ah khawmtua in vil hi. Israel panin ngalkap 200,000 le Judah pan 10,000 pha uh hi.  5Taciang ama le a ngalkapte Amalekte khuapi ah kuanin ngun luanna munko khat pan ngakin pang uh hi.  6Ama in a pute in Egypt pan a pusua uh lai in Israelte tungah a dik Kente tungah a kidop natu kam thaak hi. Tuate munah, “Pai vun a Amalekte nusia vun, amate taw cipin kong thalup ngawl natu in tai vun,” ci hi. Tua ahikom Kente in khua a nusia uh hi.
  7Saul in Amalekte, Havilah pan Egypt nisuana Shur dongin zo a;  8ama in Amalek Kumpipa Agag a hingtang in man a, taciang a mite theampo thatlum hi.  9Ahihang Saul le a mite in Agag ii nuntakna sia khoaikhe a, taciang a tuu le a khui a phabel teng, khuino le tuuno a pha bel teng le na a pha theampo khe in, a manh nei ngawl le a mannung ngawl teng bek susia uh hi. 
Saul sia Kumpipa ahina pan Kinial
10TOPA in Samuel tungah,  11“Saul kumpipa in ka koi sia kisiik khi hi; ama in kei sang panin kiheak a, taciang ka thupiakna hong ni ngawl hi,” ci hi. Samuel thin uuk a, zan khua in TOPA tungah pakaai hi.  12A khuavak ni zing tuungin Saul zong tu in ama pai hi. Saul sia Carmel khua ah pai in tua munah ama atu in khansung khat phut a, tua zawkciang Gilgal ah paisuak hi ci in za hi.  13Samuel in Saul kung dong pai in, Saul in muak a paupui hi, “TOPA in thupha hong pia tahen, Samuel awng! TOPA ii thupiak ni khi hi,” ci hi.

  14Samuel in, “Tua ahile khui ham le tuu ham te banghangin za khi ziam?” ci in dongh hi.
  15Saul in zo a, “Ka mite in Amalekte tung pan la hi. Tuu le khui a phabel teng la in TOPA na Pathian tungah sangaw biakpiakna in nei sawm uh hi, a dang teng sia maaimot siat hi,” ci hi.
  16Samuel in, “Tawp in, tu zanin TOPA ii kei hong son teng hong sonsawn tu khi hi,” ci in thupia hi.
 Saul in, “Hong son tan?” ci hi.
  17Samuel in zo kik a, “Nangma le nangma sia thupi na kisak ngawl hang, nang sia Israelte ii lampui pa ni hi. TOPA in Israel Kumpipa tu in sathau hong noi sa ni hi,  18taciang ama in nang sia tua a ngilo Amalekte moncip tu in hong pai sak hi. Amate na thalup siat dong sim tu ni hi ci in thu hong pia hi.  19Tua ahile banghangin a thu ni ngawl ni ziam? Banghangin a neisa uh te phuul tu in kinaw liang in TOPA ii dik sak ngawl tu in ngamta ni ziam?” ci hi.
  20Saul in zo kik a, “TOPA thu ni khi hi. Hong sawl bangin ka kuankhia a, Kumpipa Agag ka ciapui hi, Amalek dangte theampo ka thatlum hi.  21Ahihang ka mihingte in tuu le khui a matte sung pan a phabel teng a thatlum bua uh hi; tabang ahi luangin TOPA tungah sangaw biakpiakna tu in, hi sung Gilgal ah hong paipui uh hi,’ ci hi.
  22Samuel in, “Thu nitna, piakkhiatna le sangaw biakpiakna TOPA in koi sia dei zaw ziam? Ama ii tungah a phabel tuute sangaw biakpiakna le piakkhiatna sangin thu nitna pha zaw hi.  23Ama langpan in tualngal a thawna sia bum le aitoaina bangma in sia a, kiphatsakna sia milim biakna za in mawna hi. Nangma in TOPA ii thupiakna nial na hi man, ama in nang sia kumpi na hina pan hong nial zo hi,” ci hi.
  24“Hi hi, maw zo khi hi,” ci in Saul in zo kik hi. “TOPA ii thu piakna le nangma ii nong hilna te ni ngawl zo khi hi. Ka mite ka kiitak manin amate ii dei bangin ngamta khi hi.  25Ahihang tu in ka mawna hong mai sak tan a, TOPA biakna ka nei thei natu in Gilgal ah kei taw pai khawm kik tawng,” ci hi.
  26“Nang taw heak kik ngawl tu khi hi. Nang in TOPA ii thupiaknate nial na hi man, ama in nang sia Israelte ii kumpipa na hina pan hong nial zo hi,” ci in Samuel in zo hi.
  27Tua zawkciang Samuel sia ama nusia tu in hong kiheak a, ahihang Saul in a puan puasilh pan a let le a puan ki-eau hi.  28Samuel in ama ii munah, “TOPA in Israel kumpi ngam sia nang khut sung pan eau keak zo hi, taciang nang sangin a pha zaw mihing khat tungah pia zo hi.  *  29Israel ii kumpi Pathian sia leeilot ngei ngawl a, a thin kheal ngei ngawl hi. Ama sia mihing hi ngawl hi— a thin kheal ngawl hi,” ci hi.
  30Saul in, “Keima maw zo khi hi, ahihang ka mite ii lampuite le Israel theampo ii mai ah zatakna beak hong lak tan. Keima taw hong heak kik tan a, TOPA na Pathian ka biakpiak thei natu hong hi tan,” ci hi.  31Tua ahikom Samuel in Saul taw Gilgal ah heak kik khawm a, taciang Saul in TOPA biakpiakna nei hi.
  32“Kumpipa Agag kei kungah hong paipui tavun,” ci in Samuel in thu pia hi. Agag sia ama ii kungah liing vadil in hong pai a, “Thi tu sia bangza in na ziam?’. ci in ngaisun hi.  33Samuel in, “Na namsau in numei tam mama ta sel sak ahi bangma, tu in nangma ii nu zongh ta sel tu hi,” ci hi. Tabangin Samuel in Agag sia Gilgal biaktau mai ah neensem hi.
  34Tua zawkciang Samuel sia Ramah ah pai a, Saul Kumpipa sia Gibeah a inn ah cia hi.  35Samuel ii nuntak sungah ama in kumpipa a mu kik ngei nawn bua hi; ahihang ama khuangai hi. TOPA in Saul, Israelte ii Kumpipa in a koi hu in hee hi.

Samuel Khatna 16
David Kumpi tu in Sathau Kinoai

1TOPA in Samuel munah, “Saul atu in bang tan vei khuangai tu ni ziam? Israel kumpipa ahina pan keima in nial zo khi hi. Ahihang tu in olive thau tawm la in a, Bethlehem khua ah Jesse a kici pasal khat sia kungah pai tan, banghangziam cile ama ii tapate khat kumpi tu in teal zo khi hi,” ci hi.
  2“Banghang tabangin ngamta thei tu khi ziam, Saul in tua thu za le keima hong that tu hi,” ci in Samuel in dongh hi.
 TOPA in zo a, “Khuino khat la in a tua munah TOPA tungah sangaw biakpiakna ka vawt tu ci in.  3Sangaw biakpiakna ah Jesse sam in a, na vawt tu kong hil tu hi. Keima ii kong son tu pa sia sathau noai tu ni hi,” ci hi.
  4Samuel in TOPA sawl teng vawt tu in Bethlehem ah pai hi, tua munah khuapi lampuite in ama muak tu in liing liang in hong pai uh a, “A mukhol thei pa awng, nong hawna sia kilem thu ahi buang naam?” ci uh hi.
  5Ama in, “Hi hi, TOPA tungah sangaw biakpiakna khat vawt tu in kong pai hi. Kithiansua vun a, hong pai tavun,” ci hi. Ama in Jesse le a tapate amate le amate kithiansua tu in sawl a, sangaw biakpiakna munah a pai natu in sam hi.
  6Amate hong thet ciang, Samuel in Jesse ii tapa Eliab mu a, “Hi sia pa, hi sung TOPA mai a ding sia ama ii teal sia hi vangiat tu hi,” ci in ngaisun hi.  7Ahihang TOPA in ama munah, “A saanna le a mealphatnate awlmawk heak in. Ama sia nial zo khi hi, banghangziam cile, mihingte ii khen bangin thu ka khen bua hi. Mihingte in a pua sangah a kimu teng bek en uh hi, ahihang kei ka hile a thin sung ka en hi,” ci hi.
  8Tasia ciang Jesse in a tapa Abinadad samin Samuel kungah paipui hi. Ahihang Samuel in, “Hi bo, TOPA in ama zongh teal ngawl hi,” ci hi.  9Jesse in tua zawkciang Shammah a paipui hi. “Hi bo, TOPA in ama zongh teal bo,” Samuel in ci hi.  10Hi bangin Jesse in a tapa sali te Samuel kungah paipui hi. Samuel in ama tungah, “Hi bo, TOPA in hite khat zongh teal ngawl hi,” ci hi.  11Taciang Samuel in ama tungah, “Tapa dang na nei lai ziam?” ci in dongh hi.
 Jesse in, “A no bel sia omlai hi, ahihang ama sia tuute en tu in pusuak hi,” ci hi.
 Samuel in, “Hi sungah hong pai natu sawl in,” ci hi. “Sangaw biakpiakna sia ama hong thet ma teng kivawt ngawl tu hi,” ci hi.  12Tua ahikom Jesse in sam sak hi. Ama sia a meal pha, a ciidam, a mit tee vakil khat ahi hi. TOPA in Samuel tungah, “Hi sia hi, sathau noai in!” ci hi.  13Samuel in olive thau la in a suapuite mai ah David sathau noai hi. Thakhat thu in TOPA ii thaa in David uk a, tua ni pan kipan ama taw omkhawm top hi. Tua zawkciang Samuel sia Ramah ah heak kik hi. 

Saul ii Zumtual ah David Om
14TOPA ii thaa in Saul nusia in, taciang TOPA ii pai sak thaa ngilo khat in ama vawtsia hi.  15A naseamte in ama munah, “TOPA ii hong pai sak thaa ngilo khat in nang hong vawtsia ci in he khu hi.  16Tua ahikom thu hong pia tan, topa awng, tengtong tum a thiam khat ka na zong tu uh hi. Tua hile thaa ngilo sia nang tungah hong pai ciang, a mihing pa in tengtong hong tum tu a, nangma na pha kik tu hi,” ci uh hi.
  17Saul in amate thupia a, “Tum a thiam khat zong tavun a, keima kungah hong paipui tavun,” ci hi.
  18Ama a cingte khat in, “Bethlehem khua mi Jesse in tum thei lamsang a thiam tapa khat hi. Ama sia hangin, a mealpha khat hi a, ngalkap pha, thu son zongh a thiam khat hi. TOPA sia ama taw omkhawm hi,” ci uh hi.

  19Tua ahikom Saul in kamtaite Jesse kungah pai sak a, hi bangin ci sak hi, “Na tapa David tuu cing thei sia hong puak tan.”  20Jesse in David sia Saul kungah pai sak a, kealngual khat, anluum a pua laa khat le savun ip dim zu paipui sak hi.  21David in Saul ii naseam in tum hi. Saul in ama sia dik sa mama a, a ngal vanhte pua tu in teal hi.  22Tua zawkciang Saul in Jesse kam thaak hi: “David dik sa khi hi. Keima ii nasep seamin hi munah hong om sak tan,” ci hi.  23Tua hun pan kipan Pathian ii puak thaa ngilo sia Saul tungah a thet simin David in tengtong la in tum hi. Thaa ngilo in nusia a, Saul sia a om nuamtuam in, a ngei bang hong hi kik hi.

0 comments:

Post a Comment