Laithiangtho Dokna (Thupulaakna 15-16)

1. Akhak bel ngimhna hong keng vantungmi bangza pha ziam?
a. 7
b. 12
c. 22

2. Vantungmi te bang toai in tuipi hui ah ding ziam?
a. Tengtong
b. Meikuang
c. Naamsau

3. Vantungmite in abangla sa ziam?
a. Moses laa le Tuuno laa
b. Psalm laa
c. Zion laa

4. Vantung lalang salite, hong pusuak na koisung ziam?
a. Tuipi sung
b. Biakinn
c. Leinuai kawhawng

5. Akuate awm ah kham khau aw uh ziam?
a. Leilot kamsangte
b. Vantungmi
c. Kumpite

6. Nganhing li te sung pan khat in Vantung lalangte bang pia ziam?
a. Meikuang
b.  Kuang
c. Naamsau

7. Pathian thin uukna kuang salite koisung ah sung tu ci ziam?
a. Israel ngam
b. Doaite omna
c. Leitung

8. Kuang masa sia in, bang piang sak ziam
a. Tuikhang
b. Zinhliing
c. Meima

9. Kuang alina sia koi sung ah kibuak ziam?
a. Senneal ngam
b. Tuipi
c. Ni

10. Ngulpui, Nganhing le leilotkamsangte kam sung pan bang pusuak ziam?
a. Thaa nin thum
b. Meikuang
c. Huisuangval

11. Kuang salina sia koi sung ah ki sung ziam?
a. Senngeal ngam
b. Vui
c. Tuipi

12. Ataak ngialtang khat ciang pound bangza ngit ziam?
a. 10
b. 50
c. 100

Thu Pualaakna 15
A khakbel Natna taw Vantung Lalangte
1Taciangin van ah a lian a lamdang lim khat ka mu hi. Ngimna nam sali hong keng vantung lalang sali om a, Pathian thin uukna a lak a tawpna ahikom, a khakbel ngimnate ahi uh hi.

2Taciangin meikuang taw kihel limlangh tuipi bang khat ka mu hi. Nganhing, ama lim le a min nambat taw a kipia sate tungah zawna a ngate zongh ka mu hi. Amate sia Pathian piak sa tengtongte toai in limlangh tuipi hui ah dingin 3Pathian naseampa Moses la le Tuuno la sa uh a:

“Topa Pathian vanglianpipa,
Na sep, na vawtnate bangza in
lianin lamdang ziam!
Minamte ii Kumpipa awng,
na lampi sia bangza in
tang a, maan ziam? *
4Topa awg nang hong kiita ngawlin
a kua ding tu ziam?
Akua in na letna a than sak tu
nial ngam tu ziam?
Nangma bek na thiangtho a,
minam theampo hong pai in
nang hong bia tu hi;
banghangziam cile, na thumaan khensat nate
mihing theampo in hong mu siat uh hi,” ci hi. *
5Tasia zawkciang a sungah Pathian Thuciamna Buk a om vantung biakinn a kihong sia ka mu hi. * 6Ngimna nam sali a keng vantung lalang salite, biakinn pan hong pusuak uh a, a thiangtho puankaang neal, a tee ziazuate silh in, a awm uh ah kham khau a awh uh hi. 7Tua zawkciang a nungta nganhing lite sung pan khat in vantung lalang salite tungah a tawntung pan a tawntung dong a nungta Pathian thin uukna taw a kidim kuang salite pia hi. 8Biakinn sia Pathian minthanna le vaangletna meikhu taw kidim hi, taciangin vantung lalang salite hong paipui uh ngimna nam salite a ven dongin kuama in biakinn sungah a tum thei bua uh hi. *

Thu Pualaakna 16
Pathian Thin uukna Kuangte
1Vantung lalang salite tungah biakinn panin awnging tatak khat in, “Pai tavun a, Pathian thin uukna kuang salite leitung ah sungsuk tavun,” a ci ka za hi.

2Vantung lalang a masa bel sia pai in leitung ah a kuang a buasuk hi. A kiitak huai le a bot mama meimate sia nganhing tepteena a neite le ama ii lim a biate tungah hong piang hi. *

3Tua zawkciang vantung lalang a niina sia in a kuang sia tuipi tungah sungsuk hi. Tui sia mithite chisan bang suak a tuipi sungah nuntakna a neite theampo thi siat hi.

4Tua zawkciang vantung lalang a thumna sia in a kuang sia ngunte le ciktuite tungah hong sungsuk a, tuate theampo chisan suaksiat hi. * 5Tuite a uk vantung lalang in, “A bo sa hun a kipan tu hun le a bo sa hunin a om a Thiangtho Pa awng, hi na thukhenna te tang hi! 6Amate in Pathian mihingte le, kamsangte chisan ke sak ahikom amate dawn tu in chisan a pia na hi hi. Amate in a kiphu a kilawm in saang hi,” a ci ka za hi. 7Taciang biaktau pan aw khat ka za a, “Topa Pathian Vaanglianbelpa awng! Na thukhen nate maanin tang takpi hi,” ci hi.

8Vantung lalang a lina sia in, ni tungah a kuang hong sung a, tasia ciang, nisatna meikuang bang hi in, mihingte kaang sak hi. 9Amate sia a sa mama nisa in hal uh a, taciang amate in, hi ngimna te tungah a thu nei Pathian ii min tomlaw uh hi. Ahihang amate in a mawnate pan kisiik kik ngawlin ama ii letna zongh a pok bua uh hi.

10Tua zawkciang vantung lalang a ngana sia in, nganhing sia ii kumpi tokhum tungah a kuang hong sung hi. Nganhing ii ukna ngam sungah khuazing hong theng a, mihingte in a nat hu in a hapei uh hi. * 11Taciang vantung Pathian tungah a meima botte hu in, haamsiat uh hi. Ahihang amate ngitlona pan a kisiik kik tuan bua uh hi.

12Vantung lalang a lukna in, Euphrates ngun tungah a kuang hong sung hi. Nguntui hong kang a nisuana sang panin hong pai tu kumpipate atu in lampi piang sak hi. * 13Tua zawkciang ngulpui kamsung pan, nganhing kamsung pan le leeilot kamsangpa kamsung panin ulol taw a kibang thaa nin thum hong pusuak ka mu hi. 14Amate sia nalamdang lakna a vawt doaite thaa ahi uh hi. Vaanglianbelpa Pathian ii Ni hong thet ciangin, ngal kidona sungah a khawmtua tu in leitung kumpipate theampo kungah hi thaa thumte pai uh hi.

15“Ngai vun! Nguta bangin kong pai hi! Ngual mai ah pumnguak in om a, maizum a nga thaak ngawl natu in, a puansilhte cingin khua a phawkpa sia mihing lungdam ahi hi.” *

16Tua zawkciang thaate in kumpi tatuamte sia Hebrew kam a Armageddon a kicina munah hong paipui uh hi. *

17Tasia ciang vantung lalang a salina sia in, a kuang sia vui sungah hong bua hi. Biakinn sung kumpi tokhum tung pan, awnging tatak khat hong pai a, “Kiman zo hi!” ci hi. 18Khua hong leng vazal a, luum valum in van hong to a, a lauhuai mama in zin hong liing hi. Hisia in zinliing theampo sung pan a nasia bel hi a, mihingte a kibitphua pan kipan tabang zinliing a om ngei bua hi! * 19Khuapi lian sia khen thum in hong kiphaltham uh a, taciangin ngam theampo a khuapite sia kilalcip sak siat hi. Pathian in Babylon khuapi sia phawkin a thin uuk thangsiatna zu— ama zuhai panin dawn sak hi. * 20Tuikulh theampo bo in, mualpi theampo mangthang siat hi. * 21Khat ciang pound za khat bang a pha tu ngialtang lian mama te van panin mihingte tungah taak hi. Tua ngimna sia nasia lei lalawm ahikom, tua ngialte hangin mihingte in Pathian haamsiat uh hi. *

0 comments:

Post a Comment