Laithiangtho Dokna (Thupulaakna 17-18)

1. Minthang pumpi zuaknu sia akuate taw khialna vawt ziam?
a.  Amu theampo
b.  Leitung kumpipate 
c.  Silate

2. John in apaktatnu amu ciang ___ hi. 
a. kidop tu thuhil
b. lamdangsa 
c. khuangai in kap

3. Leitung mite in, nganhing a et uh ciang ___ hi. 
a. Topa pok uh
b. lamdangsa
c. a nuiza

4. Lutang salite in, numeinu ii ___ahi hi. 
a. khuapuite
b. tona mual sali 
c. pianna 

5. A nungta ngei nganhing sia se kumpi bangza na ziam? 
a. Sali
b. Liat
c. Sawm

6. ___te in nai khat sung teng, nganhing taw kumpi suak tu hi.
a. Aksitang sali
b. Kumpi sawm
c. Numei paktat

7. Vantung lalang in bang khuapi cimh zo ci ziam? 
a. Jeruslaem
b. Zion
c. Babylon

8. Kumpite in bang amu ciang kap uh ziam? 
a. Nganhingpui
b. Chisan
c. Meikhu

9. Akuate in "Hi khuapi taw akibang khua ngawl" ci ziam? 
a. Siphu tung tote
b. Ngamdangmite
c. Teambaw naseamte

10. Bang taw akibang khat tui sung kideang suk ziam?
a. Naamsau
b. Zu hai
c. Anngoaina 

11. Vantung lalang in tuipi sung bang deang suk ziam? 
a. Naamsau
b. Khamh ton khat
c. Suang khat

12. Akithatlumh theampo ii chisan sia koi sung ah kimu ziam? 
a. Tuipi sung
b. Nile ngun
c. Babylon


Thu Pualaakna 17
A minthang Pumpi zuak Numei
1Kuang sali a nei vantung lalangte sali sung pan khat kei kungah hong pai in, “Hong pai tan, a minthang pumpi zuak nu ahi ngun tam mama hui ah a kisa khuapi sia bangbangin daan kipia tu ziam, ci in kong lak tu hi. * 2Leitung kumpipate in ama taw paktat khialna vawt uh a, leitung mihingte in ama paktatna zu ne in kham uh hi,” ci hi. *

3Thaa in kei hong uk a, tua zawkciang vantung lalang khat in, senneal ngam khat sungah hong paipui hi. Tua munah numei khat sia, a pumpi tung theampo a dim in, Pathian zawnsakna min a ki at nganhing san khat ii tungah a to ka mu hi: tua nganhing in lutang sali le kii sawm nei hi. * 4Numei sia in puan sannuum le puansan silh in, kham kizepna tatuamte, suang manphate le keptangte taw kizeam hi. Ama khut sungah ama paktatna pan, a piang a kiihuai le a nin nate taw a kidim khamhai khat toai hi. * 5A talki tungah, min khat ki at a, a thukuu khiakna sia “Leitung bup a numei pumpi kizuakte le zummawk ngamtatna neite ii nu, A lian Babylon,” kici hi. 6Taciangin numei nu sia Pathian mihingte chisan le Jesu tungah a thumaan uh hu in a kithatte chisan sia zukham bangin a kham ka mu hi. *

Ama ka mu ciangin lamdang ka sa mama hi. 7“Banghangin lamdang sa ni ziam?” ci in vantung lalang in hong dong hi. “Numei le ama a pua lutang sali le kii sawm a nei nganhing thukuu kong son tu hi. 8Nganhingte sia khatvei lai in nungta ngei ahihang tu in nungta nawn ngawl hi; ama sia dumhawng pui sung panin, hong pusuak to dektak zo a, a ki laltham sak tu in pai tu hi. Leitung bitphua ma a, nuntakna laibu sungah a min uh a kikhum ngawl, leitung ah a nungta mihingte in, nganhing sia a et uh ciangin, lamdang sa tu uh hi. Ama sia khatvei lai in nungta ngei a; tu in nungta nawn ngawl hi, ahihang khat vei hong kilangh kik tu hi.

9“Hi sia taw kisai in, ciimna le heakna nei tu kisamh hi. Lutang salite in, tua numei tona mual sali ahi hi. Amate in kumpi sali te zongh ahi hi: 10amate sung pan nga sia bo zo a, khat sia maang lai hi; taciang a dang khat sia hong piang ngawl lai hi; hong pian ciang zong tawmvei bek uk tu hi. 11Taciangin khatvei a nungta ngei, tu in a nungta nawn ngawl nganhing sia in, kumpi liatna hi a, ama sia salite sungah kihel a, aki lalcip sak tu in pai tu hi.

12“Kii sawm na mu teng sia, ngam uk tu a kipan ngawl lai, kumpi sawmte hi a, ahihang nai khat sung teng, nganhing taw kumpi a suak tu in, thu neina kipia tu hi. * 13Hi sawm teng in tupna kibang nei uh a, a vaangletna le a thu neina uh sia nganhing tungah pia tu uh hi. 14Amate in Tuuno sia do tu uh hi; ahihang Tuuno taw kopin, ama sam sa, teal sa, a thumaan nungzuite in zothal tu uh hi, banghangziam cile ama sia Tote ii Topa, Kumpite ii Kumpipa ahi hi,” ci hi.

15Vantung lalang in hi bangin hong ci sii hi. “Pumpi zuak nu ii tona tui na mute sia ngam, minam, be le phung le paunamte ahi hi. 16Kii sawm na mute le nganhing in pumpi zuaknu sia ensan tu hi; ama neisa theampo sia amate in laak sak tu a, a pumnguak in nusia tu hi; ama ii sa ne tu a, mei taw ama sia haltum tu hi. 17Banghangziam cile Pathian in, amate thin sungah ama tupnate a sep natu in, amate thin khat in diangkhawm sak a, Pathian kammalte a tun mateng a uk tu in, nganhing tungah a vaangletna pia uh hi.

18“Numei na mu sia in leitung kumpite a uk khuapi lian sia ahi hi,” ci hi.

Thu Pualaakna 18
Babylon Khuapi A lalna
1Hi sia zawkciang vantung panin, vantung lalang a dangkhat hong tuaksuk ka mu hi. Ama in thu neina lianpi nei a, ama vaang in leitung bup taang sak hi. 2Ama in nasia takin au a, “A lian Babylon khuapi cim zo hi, cim zo hi, ama sia tu in doaite le thaa ninte in tenna in nei hi; a kiihuai le a ngaimawk huai vacimte zongh a sungah teang hi. * 3Banghangziam cile, ngam theampote in ama ii paktat sikvilna zu dawn uh hi. Leitung kumpipate in ama taw paktat khialna vawt uh a, leitung sumvawtte in ama ii ciangtan om ngawl sikvilna hangin hau law uh hi,” ci hi. *

4Tua zawkciang vantung panin aw dang khat hi bangin ka za hi;

“Hong pusuak tavun,
ka minamte awng!
Ama kung pan hong pusuak tavun;
Ama ii mawna sungah kihel heak vun!
ama ii daan thuakpui heak vun. *
5Banghangziam cile ama mawnate in van ban a,
Pathian in ama ngitlo nate ciamtee hi. *
6Ama ii note tungah hong ngamtat bangma in
note zongh amate tungah ngamta vun.
Ama septe a za nii in lo kik vun.
Note atu hong vawt sa sia sangin a za nii in a ciik zaw
zu ama dawn tu in a hai sungah sung in. *
7A ki phatsakna le a nop saknate taw kizui in,
ngimna le heena na thuak sak in.
Banghangziam cile ama in,
‘Hi sungah kei sia kumpinu in to khi hi;
Keisia meingong hi ngawl khi hi.
Khuangai ngei ngawl tu khi hi!’ ci hi. *
8Hisia hu in ni khat ni ciang ama sia
natna, heena, kial tunna, ngimnate thuak tu hi.
Thukhenpa Topa Pathian sia thahat ahikom,
ama sia mei taw kihal tu hi.”
9Ama taw paktatna sungah a kihel leitung kumpite in tua khuapi kak tumna meikhute a mu uh ciangin au in kap tu uh hi. * 10Amate in ama thuakna sia a thuakpui ngam bua uh a, a khualana ah ding uh hi. Amate in, “Bangza in kiitak huai ziam! Bangza in lau huai ziam! Hi a lian le a hat Babylon! Nai khat sung tengin daan hiza na tawk hi,” ci uh hi.

11Kuama in amate vanhte a lei nawn bua uh a, leitung sumvawtte in, ama hu in kapin khuangai uh hi, * 12kuama in a kham, a ngun, a suangmanpha, a keptangte; puan le puan sannumte, naipuan, puansan: thing manpha namcin, saiha taw a kivawt na tatuamte, thing manpha taw kivawt nate, taungo, thik le suangtang taw a kivawtte, a lei nawn bua uh hi. * 13Thing namtuite, sathau namtui, thil namtui myrrh le frankincense thinghawte, zu le sathau, anvui le zungtaang, khui, tuu siphute le leangte, sila le mihing nuntaknate dong, a khawng nawn bua uh hi. 14Sumvawtte in ama tungah, “Na nei nop vanh pha theampo sia maimang siat zo a, na hauna le na limcina theampo bo siat zo hi, taciang in tuate bangma hunin na nga kik ngei nawn batu hi!” ci uh hi. 15Tua khuapi sungah sum vawt a haute in hi, ama thuaknate lau in a thuakpui ngam bua uh a, a khualana ah dingin kapin khuangai tu uh hi. * 16Taciangin, “Bangza in kiitak huai ziam! Tua khua atu in bangza in lauhuai ziam! Ama le ama sia puanpha taw, puan sannum taw, puansan taw kizeam in, kham kizepna, suangmanpha le keptangte taw kidim ngei ih ve! 17Nai khat sungah a hauna theampo taan siat hi,” ci uh hi.

Teambaw ukpa le a to mihingte, teambaw naseamte, tuipi tungah naseam in nuntak natu a thalawte, a khuala na ah dingin, * 18amate a kaangtum meikuang meikhu sia a mu uh ciang, “Hi khuapi lian taw a kibang khuapi dang om ngei ngawl hi!” ci in au uh hi. * 19Amate in a lutung uh ah leivui kipoai in, au in thuum in, hi bangin ci uh hi. Tuipi teambaw a nei theampo ii a hau law uh hi khuapi “Bangza in kiitak huai ziam? Bangza in lauhuai ziam! Ama sia tuipi tungah a pai teambawte a nei te theampo ama hauna taw a hau sak khuapi ahi hi! Nai khat sung teng in sumh siat hi!” *

20Vantung awng, ama lalthapna hu in, lungdam in! Pathian mihingte, sawltakte le kamsangte awng! Ama ii note hong vawtna hu in, Pathian in ama sia daan pia zo ahikom, lungdam tavun! *

21Tua zawkciangin vantung lalang a thahat khat in, an ngoaina suang cia a lian suang khat la in tuipi sungah deangsuk in, hi bangin ci hi. “Khuapi lian mama Babylon sia hi bangin kilawn suk tu a, a kimu kik nawn batu hi. * 22Tengtong tumna awte le mihing la saknate, taamngai le lemle tumnate sia nang sungah a kiza ngei nawn batu hi! Nuntak zonna naseamte kuama sia, nang sungah a kimu nawn batu hi. An ngoaina suang nging zongh nang sungah a kiza nawn batu hi! * 23Mei-inn taanna zongh nang sungah a kimu nawn batu a, mo le zi neipa awte zongh nang sungah kiza nawn ngawl tu hi. Nangma sum vawtte sia leitung theampo ah a hatbelte hi a, na ngual theamna ai taw leitung mihingte theampo na theam siat hi!” *

24Kamsangte le Pathian mihingte chisan, leitung ah a kithatlumte theampote ii chisan sia, tua khuapi sungah kimu ahikom Babylon khuapi sia daan kipia hi. 

0 comments:

Post a Comment