Ngulsawk

Mangte ii Cobra sia eikam ngulsawk hi in, Cobra ci kammal sia Portugee kampan hi aa, Portugee kam taw "Ngul" ci akhiakna hi in, nam 270 om hi

A ngawng sia nguldangte taw kibang ngawl in tumdang aa, athin-uk ciang le alau ciang angawng pheak sak hi. A ngawng sia a anneak zonna in sang sak thei aa, aliinthawn natu in zongh zangh thei hi.

Africa, Australia, Asia thangsang ah kimu in, leinuai, thingkung tung le suangkawm ah kimu aa, ngamtawngtol ciiktui naina om thei hi.

A ngalkhat sia ready sa in a om ma teng sim ngawl aa, alutung sak in taai kawm thei in, nguldang te ii sa ngangawn ne hi.

0 comments:

Post a Comment