ွSumkuang Lutang 2 Nei

USA, Arkansas ah sumkuang lutang 2 nei suak ci'n Jonesboro Sun news sung kisua hi.

Senngam ah apuak tu sumkuang 30,000 te teambaw tung ah akoi tu ciang, naseam khat na mu luilamh in thu nei te aap hi.

Hi bangh sumkuangte sia, kimu vazeang ngawl ahihang, akihe tam peuma hi. Education sang ahi bua le research sang ah zuak kik sawm hi.

0 comments:

Post a Comment