Butthi Thei Natna

Kawlngam Sung Dinmun
Kawlngam sung Buthi thei natna anei 500,000 peuma pha tu in, kilamen aa, tua sung pan 80 % bangh sia kiawlmawk meal ngawl in, pawlkhat bangh sia zi/pasal nei tuh ngangawn suasak ngawl ci hi.

2013 August ciang pan  kipan UN -WHO in,  zatui hawmna le thuhilna nei kakawi pheang hi.

Buthi Natna Hong Pian Zia
Ih thuak sung ah, electrict om ngiingee aa, tua electrict pai dan a maan bua le, pumpi buppi khauhcip in, khua kiphawk ngawl hi.
Pianna nguizui in kilaw thei a, lutang liamma panh zongh  kingaa thei in, nu ngil sung a om nausen khat ii lutang kisuh tha na pan zongh piang thei hi.
TB natna khawng bang in, kilaw thei natna hi ngawl ahihang, hun piak in, kibawl kul hi. Nikhat 2 vei peuma butthite bek butthi natna nei in kisim hi.

Kibawl Tu Dan
Mun tatuam ah sia butthi natna (elipsy) taw kisai zatui te hong hoi tato hi.

Myin-khuar-yout tui haikhat sia Ong ngaa tui sung ah Nga-yoke-kuang niangtui keau lang le Sapanaan niangtui keau keau lang huan khawm in dawn tawntung leang kidam hi. Sapittui dawn tawntung leang zong hoi hi.
Butthi khat a om le, asiik lam in lumh sak aa, aziat sang khut sia atung sang ah a om le akhut sia khamh sak kul hi.

http://www.youtube.com/watch?v=F4kmmkOPMSw
http://www.youtube.com/watch?v=Gs-ER8Q2tQE

Mun tatuam panh kaihkhopna hi in, akisapna mun belap sak tan maw... Tq

Tuangpu


 
 
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment