Ebola Natna Vei 2015 Ciang 1.5 Million Cing Thei

Tulaitak simhlei hong liinglawng sak ebola natna sia kikham zo ngawl in hi bang a pai suak tu le, mihing million 1.4 tung ah 2014  January ciang  kilaw tu hi ci'n US health department pan September 23 ni pulaakna nei hi.

January 20, 2015 ciang ebola natna vei  550,000 -  1.4 million sia African nitumna ngam pan hi tu aa, tuciang dong hi natna vei sia  6,000 pha aa, alang bangh sia thilaw zo in,  nisim natna vei hong khakhang ahikom tukum november ciang 20,000 cing tha tu ci hi.

Src: timeofoman

 

0 comments:

Post a Comment