Laithiangtho Dokna (Psalm 101- 102)

1. Ka inn sungah ___ taw ka nungta tu hi.
a. TOPA
b. ama vaangletna
c. nuntakna thiangtho

2. Laphuakpa in akuate ngamtatna ensan ziam?
a. Mihing seksolte
b. Pathian kung pan Nungkinte
c. Nonsante

3. Thuzel toai in ka om batu a,___ sungah ka kihel batu hi. 
a. ngitlona
b. sum taw kikhapna
c. tual thatte

4. TOPA in athuman acitak te sia koisungah koi tu ziam?
a. Ama naseam tu
b. Doituam sung
c. Hauna omna

5. Kumpi inn sungah akuate teang thei ngawl tu ziam?
a.  Miphakte
b.  Leilot thu son te
c.  Akiphasakte

6. Mihingsia theampo koisung pan ki notkeak tu ziam?
a. Lingkung omna
b. Biakinn sung
c. Topa Khuapi

7.  ___sia meikuang bangin kuang hi.
a. Ka inn
b. Ka khuapi
c. Ka pumpi

8. ___bangin hong kivaat a, an ka du bua hi.
a. Sawlhing
b. Lopa ko
c. Taangkungte

9. A zancip khua kinusia sungah a om __bang ka hi hi.
a. simbu khat
b. tonbawm
c. inn a kisia-te

10. Laphuakpa in abang sia an in nei ziam?
a. Vut
b. Tuikhal
c. Sawlhingte

11. Laphuakpa tuidawnte sia ___taw kihel hi.
a. zu
b. a thitui
c. nguu

12. Vantungte sia bang taw kibang in kivawt a bo kik tu ziam?
a. Nganhingte
b. Simlei
c. Puan

Psalm Late 101
Kumpipa Kamciam

1Ka la in thumaanna le thutang khenna huvau hi a,
        nang tungah kong sa hi, TOPA awng.

2Ka ngamtatna sia sit baang ngawl tu hi.
        Bang hun ciang kei kungah hong pai tu ni ziam?
    Ka inn sungah nuntakna thiangtho taw ka nungta tu a,

3a pha ngawl sia ka thuak zo batu hi.
    Pathian kungpan a nungkinte ngamtatnate ka ensan a;
        amate taw kipee awna bangma ka nei batu hi.

4Thuzel toai in ka om batu a,
        ngitlona sungah ka kihel batu hi.

5Khat po ngensia in ngual a huau thei te
        ka pawlvawt batu hi;
        a ki phasak a kisathei mihing khat sia ka thuak zo batu hi.

6Pathian tungah a thumaante sia ka thukim tu a
        amate sia ka kumpi inn sungah ka teang sak tu hi.
        A thumaan a citakte sia keima naseam tu in ka koi tu hi.

7Ka kumpi inn sungah
        leeilot thu son thei kuama a teang batu hi;
        a kihi sak kuama kei omna munah a om thei batu hi.

8Ih ngam sungah om mihing ngilote sia
        ni khat zawkciang ni khat ka susia tu hi;
    mihingsia theampo  TOPA khuapi panin ka notkeak siat tu hi.

Psalm Late 102
Khangno Ngimnga khat ii Thungetna

1TOPA awng, kong thungetna hong ngai tan a,
        hu ngen a ka auna hong za tan!

2Ngim ka nga laitakin hong nungngat heak in!
    Kei hong ngai tan a kong biapui ciangin a manlang in hong zo tan!

3Ka nuntakna sia meikuang khu bangin mangthai vadi a;
        ka pumpi sia meikuang bangin kuang hi.

4Lopa ko bangin hong kivaat a;
        an zongh ka du nawn bua hi.

5A ngingin ka tau hi;ka vun le ka ngu bek taw ka om hi.

6Keima in senneal ngam sungah a om pelican ngam vacim khat bang le,
        a zancip khua kinusia sungah a om simbu khat bang ka hi hi.

7Khangciim in ka lum hi;
        innkhum tungah vacim lungzuang khat bang ka hi hi.

8Nitangtum in ka ngalte in hong lang a;
        kei hong nunaute in keima min tomlawna in zangh uh hi.

9-10Na thin uukna le na thinsona hu in,
        vut sia an in ka nei a,
        ka tuidawnte sia ka thitui taw kihel hi.
    Nangma in nong tawm a nong vawk hi.

11Ka nuntakna in nitak nilim bang hi a,
        keima in lopa ko taw ka kibang hi.

12Ahihang TOPA awng,
        nangma in kumpipa na hi tawntung hi;
        khang theampo in nang hong ciamtee tu hi.

13Nangma in tho in Zion tungah mulkimna na nei tu hi;
        tua khuapi tungah hesuakna na nei tu hun hong theng zo hi!
        Hi sia in a ki ciangtan hun hi.

14Ama sia kisusia cip zo hi napi
    na naseamte in it hi,
   a ma sia lalcip zo ahitazong
        amate in khuangai huai sa hi.

15Minam tatuamte in TOPA kiita tu hi;
        leitung ah kumpite theampo in ama vaangletna kiita tu hi.

16TOPA in Zion a sak kik ciangin
        ama in ama letna lak tu hi.

17A kitaisan sa a mite thungetna
        ama in ngai tu a, za tu hi.

18Mihing a piang ngawl laite in
       TOPA a pok thei natu,
        hong piang pheang tu khangkik te atu in ama sep sate lai taw khum vun.

19TOPA in ama ii a thiangtho a saangna mun panin hong ensuk hi,
        ama in vantung pan in simlei ensuk hi.

20Ama in thongtaakte tauna za a,
        thi daan a kipiate suakta sak hi.

21Tua ahikom ama min sia Zion ah kithang sak tu a,
        Jerusalem ah ama kipok tu hi.

22TOPA bia tu in minamte le kumpi ngam tatuamte
        hong kikhop ciangin tabangin kipok tu hi.

23TOPA in ka khanmoi lai in hong thazawm sak a;
        ama in ka khan hong tom sak zo hi.

24Pathian awng, ka huai ma in
        a thi tu in kei hong la heak in.
    TOPA awng, nangma in
        a tawntungin na nungta hi;

25khua ngeipi lai in nangma in leitung na bitphua a,
        nangma khut mama taw vantungte na vawt hi. *

26Amate bo vangeu tu a, ahihang nang sia na kip tu hi;
        amate in puan bangin a tul tu hi.
    Nangma in amate puan bangin na vawk tu a,
        amate a bo tu hi.

27Ahihang nangma in a tawntungin na kibang a,
        na nuntakna a bo ngei bua hi.

28Ih tate sia thin muang takin nungta tu a,
        nangma ii dalna sungah
        amate suan le paalte sia ngammuang tu hi.

0 comments:

Post a Comment