Laithiangtho Dokna (Psalm 95-96)

1. Lianghawng thuk bel na pan ___ dong uk hi.
a. vantung ngam
b. lei maitang
c. mualsang bel

2. Eite sia ama ii hong ___ mite ih hi hi.
a. panpui
b. kep
c. sawl

3. Ama ii ___ tuuhonte ih hi hi.
a. vaak
b. thapiak
c. khawi

4. Israel pute pate sia ___ a om lai thinpui uh hi.
a. Maribah ngam sung
b. Tuipi kawm ah
c. Sinai mual

5. Kum 40 sitset Topa in Israel mite ___ hi.
a. thasiat suak
b. sila pan suakta sak
c. lamlak

6. TOPA sia abang tat in, ciamsa ngam sung tum sak ngawl ziam?
a. Athinuk
b. Thu ngaisun
c. Milim a biak uh hang

7. Ama ___minamte tungah thang sak vun.
a. minthanna
b. hongit a
c. vaangletna

8. Leitung bup awng ama mai ah ___ vun!
a.  lathak sa
b.  liingin om
c.  kun

9. Simlei sia kho takin kiphut a  ___ ngawl hi.
a. bo suak
b. liing
c. kikhiin thei

10. Lei le van awng, ___ vun!
a. kithiansua
b. topa pok
c. lungdam

11. Tuipi awng, na sungah om ___ au vun.
a. thahatna taw
b. tuihual te taw
c. nganhing teng taw

12. Dui sungah om thingkungte in, ___ciang, au tu uh hi.
a. ngam mei kah
b. ngua hong zuh
c. TOPA hong pai


Psalm Late 95
Pokna La khat
1Hong pai tavun, TOPA pok tawng!
Ei hong dal Pathian tungah ih lungdamna hangin la sa tawng!
2Ama mai ah lungdam kona taw pai in,
lungdam huai pokna late sa tawng.
3Banghangziam cile TOPA in a vaanglian Pathian hi a,
pathian dang theampo tungsia ah a vaanglian kumpipa ahi hi.
4Ama in lianghawng thuk belte panin
mualsaang belte dong leitung buppi uk hi.
5Ama in ama vawt sa tuipi le ama mama ii a pian sak leitung zongh uk hi.
6Hong pai tavun, kunin ama bia tawng;
eite hong Vawtpa TOPA mai ah khupdin tawng!
7Ama in ih Pathian hi a;
eite sia ama hong kep mite ih hi hi, ama ii a vaak tuuhonte ih hi hi.
Tuni in ama ci teng ngai vun. *
8“Na pu na pate ii Maribah ngam Massah senneal ngam sungah
a omlai bangin na thin uh pui heak vun. *
9Tua munah amate in amate atu ka vawt theampo mu napi
kei hong ze-et in hong sin zazan hi. *
10Kum sawmli sitset tua mite ka thasiat suak hi,
‘Amate in thumaanna a sel mihingte hi!
Amate in ka thukhamte nit tu a nial uh hi’ ka ci hi.
11Ka thin uuk a, a ciliap huai kiciamna ka vawt hi:
‘Na tawlngak natu a kong piak tu
ngam sungah na tum ngei batu uh hi’ ka ci hi,” ci hi. *


Psalm Late 96
Pathian sia A lian bel Kumpipa
(1Khang Tangthu 16:23-33)
1TOPA tungah la thak khat sa vun!
Leitung theampo awng, TOPA tungah la sa vun!
2TOPA tungah la sa vun a, ama pok vun!
Ama ii eite hong ngupna lungdamna thupha nisimin thang sak vun.
3Ama minthanna minamte tungah thang sak vun,
ama ii a vaanglian nasep nate mihing theampo tungah thang sak vun.
4TOPA in lian a nasia tatakin pok tu ahi hi;
pathian dang theampo sangin ama vaang piak zawk tu ahi hi.
5Minam dangte theampo ii pathiante sia milim hi lel hi,
ahihang TOPA in vantungte bitphua hi.
6Minthanna le vaangletna in ama kiim uum a;
vaangletna le hoina taw a Biakinn kidim hi.
7TOPA pok vun, leitung mihing theampo awng.
A vaangletna le a thahatna pok vun. *
8TOPA ii a minthang min sia pok vun;
biakpiakna khat kengin ama Biakinn ah pai vun.
9A thiangtho Pa hong kilangh ciangin ama mai ah kun vun;
leitung bup awng ama mai ah liingin om vun!
10Minam theampo munah “TOPA in kumpipa hi!
Simlei sia kho takin kiphut a kikhiin thei ngawl hi;
ama in mihingte thumaan thutang taw thu a tan tu hi” ci vun.
11Lei le van awng, lungdam vun!
Tuipi awng, na sungah om nganhing teng taw au vun;
12lote awng na sungah a om teng taw lungdam vun!
dui sungah om thingkungte in,
13leitung uk tu in TOPA hong pai ciang, lungdam in au tu uh hi.
Ama in leitung mite sia
thumaanna le thutang taw a uk tu hi.

0 comments:

Post a Comment