Laithiangtho Dokna (Samuel Masa 19-20)

Laithiangtho Dokna (Samuel Masa 19-20)

1. Jonathan in David thalup natu thu ason ciang Saul sia ___ awng ci hi.
a. Topa
b. Israelte Kumhpipa
c. Ka Pa

2. Saul in David thalup ngawl natu thu ____ hi.
a. Ngaisun ngei bua
b. Topa min taw kiciam
c. Samuel tung ah son

3. A bang bangh hun ciang Saul na David that nuam ziam?
a. Satan in a uk ciang
b. Doai honte apai ciang
c. Topa thaa ngilo atum ciang

4. Zan lai tak David akoi sung pan tai ziam?
a. Kongkhapi
b. Khelki
c. Khuapi luphung

5. Saul akua na theam ziam? 
a. Abner
b. David
c. A tanu

6. Naioth ah Saul bangtat ziam?
a. Meihal biakna vawt
b. Philistinete do
c. Pathian tha ii lua

7. Tha Thak poai zawk ciang David koi sung kibu ziam?
a. Suangtumpuite kawm
b. Suangtumpuite ii sung
c. Suangtumpuite ii nung

8. Jonathan ii David buhna thaltang bangza taw kaap tu ci ziam?
a. 1
b. 2
c. 3

9. Thaltang tawmpa ii langkhat ah a om le David bang ahi kul ziam?
a. Tua mun ah om suak
b. Saul in maipha pia
c. A tai kul

10. David taw kisai Jonathan sia akua na nunau ziam?
a. Asuapuinu
b. Abner
c. Saul

11. Tha Thak poai nibangza ni in, Jonathan in, David sia akihep tu thu hil ziam?
a.  1
b.  3
c.  2

12. David le Jonathan akua ii khuangaina lian zaw ziam?
a. David
b. Jonathan
c. Kibang

Samuel Khatna 19
Saul in David Vawtsia

1Saul in a tapa Jonathan le a uliante theampo tungah David thatlum tu in a ngealna son hi. Ahihang Jonathan in David it mama ahikom,  2ama munah, “Ka pa in nang hong thalup natu hanciam hi. Zingsang ciangin kidawm in; kuama heak ngawlna mun khat ah buu in a, tua munah om top in.  3Na buhna lo sungah ka pa kungah kong ding tu a, nangma ii thu kong son sak tu hi. Ka phaw thu a thak a om le kong za sak tu hi,” ci hi.

  4Jonathan in David pokna Saul tungah son hi. “Topa awng, na naseam pa David ii tungah ngamtat sia taa tha heak in. Ama in nang tungah a pha ngawl ngamta ngei ngawl hi; tabang hi kana teng ci bua hing, a sep a vawt theampo nangma atu hu na lianpi hi siat hi.  5Goliath a thalup lai zongh in, ama ii nuntakna a luang khaam a, taciang TOPA in Israelte atu zawna lianpi nga hi. Tua na mu ciangin nangma zongh na lungdam hi. Tua ahile banghangin, mawna nei ngawl khat tungah tatsiatna vawt nuamin, bangma thu om ngawlin David thatlum nuam ni ziam?” ci hi.

  6Jonathan ii pauna teng in Saul ii thin hong suu a, David that ngawl tu ci in TOPA ii min taw kiciamna vawt hi.  7Tua ahikom Jonathan in David sam a, a thu theampo son hi; taciang ama Saul kungah paipui in a sep ngei bangin David in kumpipa na seam hi.

  8Philistine te taw ngal hong piang kik hi. David in amate sim a, nasia takin zo ahiman, amate taikeak uh hi.

  9Ni khat ni in TOPA kung pan thaa ngilo khat in Saul hong uk hi. Ama sia a inn sungah tei khat toai in to a, taciang David sia tengtong tumin tua munah om hi.  10Saul in David sia pang taw cipin a tei taw khaw hi, ahihang David in pial in a tei sia pang tungah po hi. David tua mun pan tai in suakta hi.

  11Tau ni zan ma in Saul in pasal pawlkhat David inn encik tu in sawl a, zingsang ciang ama thalup tu in thupia hi. David ii zi Michal in a kidop natu in son khol a, “Zan ciangin na tai bale zingsang ciang thi tu ni hi,” ci hi.  *  12A zi in khelki panin khiasuk a, ama tai in suakta hi.  13Tua zawkciang Michal in a innkuan ii biak milim sia la in, lupna tungah a sial zawkciang, kealmul taw a kivawt lukham kham sak in sitna khat taw siin hi.  14Saul ii mihingte in David that tu in hong pai uh ciang, Michal in David sia a ciina hi ci hi.  15Ahihang Saul in pai sak kik a, amate mama ii David a etcian natu thupia hi. “A lupna taw hong paipui tavun, keima in ama that tu khi hi,” ci in thupia hi.  16Amate inn sungah pai kik a, lupna tungah innkuan ii biak milim sia kealmul lukham khamin om mu uh hi.  17Saul in Michal munah, “Banghang hi bangin kei hong theamin, ka ngalpa suakta sak ni ziam,” ci in dongh hi.

Ama in, “A suatak natu hu ba leng, kei kong that tu hong ci hi,” ci in zo hi.

  18David suakta in Ramah ngam, Samuel kungah pai in ama tungah Saul ii ama a vawtna te a vekpi in son hi. Tua zawkciang ama le Samuel sia Naioth ah pai in tua munah taam uh hi.  19David sia Ramah ngam Naioth ah om hi ci in Saul tungah kison hi,  20tua ahikom ama man tu in mihing pawlkhat pai sak hi. Amate in Samuel ii lampuina taw kamsang pawl khat laamin au in a om mu uh hi. Tasia ciang Pathian ii thaa in amate uk a, amate zongh laam tu au tu in hong kipan uh hi.  21Saul in hi thu a zaak ciang kamtai pawlkhat pai thua sak a, amate zongh laam tu au tu in hong kipan uh hi. Ama in kamtai a thum vei na pai sak a, amate zongh tabangma in ngamta uh hi.  22Taciang ama mama Ramah ah pai tu in kipan hi. Secu ah tuikhuk lian khat ii hui hong thet ciangin Samuel le David koi sungah om ziam, ci in dongh a, amate Naioth ah om hi ci in kison hi.  23Ama tuak sangah a pai ciang Pathian ii thaa in ama zongh uk a, Naioth dong lam tawntungin laamin au hi.  24Ama in Samuel kungah a puan suutin laam in au a, a pumnguak in tua ni le tua zan lum hi. (Hisia panin, “Saul ngangawn kamsang suak zo ziam?” ci paunak hong pianna ahi hi.)  *

Samuel Khatna 20
Jonathan in David Hu

1Tua zawkciang Ramah ngam Naioth panin David tai a, Jonathan kung zuan hi. Ama in, “Kei a bang vawt na khi ziam? Mawna bang vawt khi ziam? Na pa tungah bang tat khialna nei a, banghangin kei hong that nuam liang ziam?” ci hi.

  2Jonathan in, “Pathian in na thi tu sia oai ngawl tu hi! Thupi kale thupi ta bale, ka pa in a sep a vawt theampo kei kung pan hong seal ngei ngawl tu hi. Tabangma hi ngawl ziam?” ci in zo hi.

  3Ahizong David in, “Kei bangza in hong it na hi sia na pa in tel mama hi, taciang na pa in a ngealna sia nang hong heak sak ngawl natu khensat zo hi, banghangziam ci le nasia takin na thin hong suu tu hi. A nungta TOPA taw kiciam in kong son nop pan, kei sia ka thi natu kal khat bek in samh hi,” ci in zo hi.

  4Jonathan in, “Nangma uk babangin seam tu khi hi,” ci hi.

  5David in, “Zing ciang sia Tha Thak Poai ni hi. Taciang kei sia kumpipa taw an ne khawm tu in hong kituat hi. Ahizong nangma in pha maw na sa bana le lo sungah pai in thai nitak dong buu tu khi hi.  *  6Na pa in sabuai ah ka to ngawl hunlam hong phawk le Bethlehem khua ah ka innkuan bup in kumcin sangaw biakpiakna vawt tu in nangma tungah inn ah manlang takin ka cia natu hong ngen khi hi ci in na son in.  7Ama in, ‘Pha hi,’ a ci le kei sia suakta tu khi hi; ahihang ama sia hong thin uuk le kei hong susia tu in khensat ahi sia na he tu hi.  8Nong hesuakna in ka tungah thuthiamna khat hong vawt tan a, biakna taw kisai a thiangtho kiciamna kei tungah nong vawt sia na kho let in. Ahizong keima mama maw nei ka hile nangma in hong thatlum tan. Ki thalup tu po banghangin na pa kungah kipaipui kul na ziam?” ci in zo hi.

  9Jonathan in, “Tabangte ngaisut zongin nei vet heak in. Ka pa in nang hong susia nuam ci in a kho in he leng nang tungah hong son ngawl tu khi ziam?” ci in zo hi.

  10Taciang David in, “Tua ahile na pa in thin uuk awsua taw hong zo le hong zo ngawl sia a kua in kei tungah hong za sak, na tu ziam?” ci in dongh hi.

  11Jonathan in, “Lo sungah pai ka tawng,” ci in zo hi. Tabangin amate pai uh a,  12Jonathan in David munah ci hi, “Israelte ii TOPA Pathian sia ih tetti hi hen! Zing ciang, hi hun le a zing kik ciangin ka pa kong dongh tu hi. Ama ii nang hong ngaisut zia sia a pha le kong za sak tu hi.  13Ama in nang, suksiat hong sawm a, tua thu kong son bua ii, na suatak natu kong he sak bua le TOPA in kei hong vellum tahen. TOPA sia ka pa taw a omkhop bangin nang taw zong hong omkhawm tahen!  14A nungta in ka om ahile biakna taw kisai a thiangtho na kamciam te keam in a, kei tungah hong thumaan tan; ahihang ka thi le,  15tua thumaanna te ka innkuanpuite tungah a tawntungin na kholet in. Taciangin TOPA in na ngalte a vekpi in a maaimot zawkciang,  *  16ei ii ih kiciamna khat le khat tungah ih kivawt sia tatsat ngei heak hen. Tabangin a tat le Pathian in nang daan hong pia tu hi.”

  17Khat vei ma Jonathan in ama a it natu David tungah kamciam ngen hi, banghangziam cile Jonathan in David sia ama le ama a ki it za in it hi.  18Taciang Jonathan in, “Zing ciang sia Tha Thak Poai ahi ciang an neakna ah om bale te na om ngawl hunlam hong kician tu hi.  19Thai ciangin na om ngawl hunlam nasia seseam in kician tu hi; tua ahikom tunung a na buhna suangtumpui te ii nungah na buu in.  20Tua suangtum sia phutuun bangin thaltang tang thum taw kong kap tu hi.  21Taciang ka naseampa munah tua thaltangte zongin ka sawl tu hi. Taciang ama munah, ‘En in, thaltangte nangma ii hi sangah om hi, la in,’ ka ci le nangma suakta a, hong pusuak thei tu ni hi. A nungta TOPA taw ka kiciam hi, na lau tu bangma om ngawl tu hi.  22Ahihang ama munah, ‘Thaltangte nangma ii langkhat ah om hi,’ ka ci le na tai in, banghangziam ci le TOPA in nang hong paikhia sak ahi tu hi.  23Eima khat le khat kamciam ih vawtte taw kisai in, TOPA in ih kepcing tawntung tu in hong hu tu hi,” ci hi.

  24Tua ahikom David sia lo sungah buu hi. Tha Thak Poai ah Saul Kumpipa anneakna ah hong pai a,  25taciang ama ii a to ngeina mun pang hui ah to hi. Abner sia ama kungah to a, Jonathan sia amate taw kimaingat in to hi. David ii tona sia awng thong hi,  26ahihang tua ni in Saul in bangma son ngawl hi, banghangziam cile, “Bang khat po tat hi tha tu hi, taciang a zeksa ngeina taw kisai in thiang ngawl po hi thei tu hi,” ci in ama in ngaisun hi.  27A khuavak ni, Tha Thak Poai zawkciang, David ii tona sia awngthong lai a, taciang Saul in Jonathan dongh hi. “Banghangin David in zei ni zongh, tuni zongh an ne tu in hong pai ngawl ziam?”

  28Jonathan in, “Bethlehem khua ah a pai natu in kei munah hong ngen hi.  29Ama in, ‘Hong cia sak tan, banghangziam cile ka innkuan in sangaw biakpiakna poai khuapi sungah vawt tu khu hi, taciang ka suapuite in tua munah om tu in thu hong pia hi. Tua ahikom ka ngualtam na hi le hong pai sak tan a, ka mealheakte taw hong kimu sak tan,’ hong ci a, tua hu in ama sia sabuai ah om thei ngawl hi,” ci hi.

  30Saul sia Jonathan tungah a thin so a, “Nang lamlak ta awng! Tu in David sangah pang na hi sia hong tel khi hi, tabangin nangma le na nu mindai sak ni hi!  31David ii nuntak lai teng nang sia bangma hun kumpipa suak ngei ngawl tu na hi sia na he ziam? Tu in pai tan a, hi sungah ama hong paipui tan— ama a thi kul tu hi!” ci hi.

  32Jonathan in, “Banghang thi liang tu ziam? Ama in bang sep khial nei ziam?” ci in zo kik hi.

  33Tasia ciang, Saul in Jonathan sia tei taw that tu in khaw hi, taciang Jonathan in David that nuam takpi ahi hunlam tel hi.  34Jonathan sia sabuai panin thin so in hong dingto a, tua ni bup bangma ne ngawl hi— Tha Thak Poai a ni nii ni ahi hi. David huvau in ama sia nasia takin a thin nuam ngawl hi, banghangziam cile Saul in ama sia nunau hi.  35A zing kik ciangin a kiciam sa uh bangma Jonathan in David taw kisi tu in lo sungah pai hi. Ama in patang no khat pai pui a,  36taciang ama munah, “Thaltang ka kaa tu sia delin tai in,” ci hi. Patang no sia hong tai a, Jonathan in a thaltang sia patang ii mai ah a theng tu in kap hi.  37Patang pa in a thaltang tuhna a thet ciang oksan a, “Thaltang sia a khuala zawna ah tu hi!  38Tua munah ding top heak in! Manlang in!” ci hi. Patang no sia thaltang tawmin a topa kungah heak kik hi,  39a topa pau sia a khiakna a tel bua hi; Jonathan le David bek in he uh hi.  40Jonathan in patangno sia a ngalhiam pia a, khuapi sungah ciapui in sawl hi.

  41Patangno sia ii nusiat zawkciang, David sia suangtum hon sung panin hong dingto a, hong khupdin in a maitang le lei kisi in thum vei hong kun hi. Jonathan le ama sia khat le khat kinamh in kap khawm uh hi; David ii khuangai na sia Jonathan aa sangin nasia zaw lai hi.  42Tasia ciang Jonathan in David ii munah, “Pathian nang taw hong om tahen. TOPA in nang le kei, nang ii suan le paalte le kei aa te sia khat le khat tungah biakna taw kisai a thiangtho kamciam ih vawt sa te hong keamcing sak thei tahen,” ci hi. Tua zawkciang David in nusia a, Jonathan sia khuapi ah cia kik hi.

0 comments:

Post a Comment