Melbourne ah Muslim Pai Khial te khat Palik te na kap lum

        Muslim Pai khial ISIS te taw a ki zom Numan Haider a ki ci pa khat zei ni palik te in thu a sit lai tak, naam dok in palik te khat dawt pai in a dang khat zong a khut naam taw dawt a hi man palik te in tuak mun ah kaap lum pai ci hi.

A ma se ni dang lai zong Australia PM pa ka that lum tu ci kam pau ngei le Syria ISIS te taw ki pawl tu in pai sawm a hi hang Kumpi te in he man in a passport khak sak in, Thunei te in a et cik mama khat zong ahi hi. 

Palik te in a ka lup zawk ciang a zaip sung a et le ISIS te i Laan (flag) zong mu ci hi.

Source: ABC News
LamhKim

0 comments:

Post a Comment