Taingen Thunget Mual Pan Report

Dear Zaangsi Tun & Zua, Ciin & Tuai,

CHIN CHRISTIAN CENTENARY PRAYER MOUNTAIN, TAINGEN
For Prayer House Donation List 6/9/2014 NI TACIANG
Kihe nuam tektu hong lam en mama ungh.

Denmark
28/2/2014
01. Pa Peter Cin Za Thawng Khuasak 200 Kr 236,000/-
02. Pa Hau Deih Mang te innkuan Mualbeem 50 Kr
03. Pa Pum Khua Pau te innkuan Thingunau 50 Kr
04. Pa Khup Khan Tuang te innkuan Kapteel 50 Kr
05. Pa Nang Cin Vaan te innkuan Kapteel 63.50 Kr
06. Lian Suan ( d/o Kelly Lian ) Khuasak 200 Kr
07. Nu Ciin Khan Cing te innkuan Thingunau 50 Kr
08. Nu Zam Man Cing te innkuan Thuklai 80 Kr
09. Pa Kham Thian Dal te innkuan Voklaak 50 Kr
10. Pa Nang Khan Mang te innkuan Buanli 50 Kr
11. Pa Gin Za Hau te innkuan Tungzang 100 Kr
12. Pa Khen Za Muan Thang Tungzang 200 Kr
13. Tg Mang Hauzel Lamka 200 Kr
14. Pa Hau Lian Nang Tonzang 100 Kr
15. Tg.Nang Deih Lian Mualbeem 100 Kr
14/4/2014
01. Pa Zam Pum Nang Voklaak 15,000/-
02. Pa Nang Deih Lian Mualbeam 15,000/-
Khuasak + Lophei + Taingen
24/6/2014 Sya Lian Za Khai Khuasak 100,000/-
20/7/2014 Nu Ciin Neam Cingh Khuasak 20,000/-
20/7/2014 Nu Cing Lam Niang Khuasak 2,000/-
20/7/2014 Tg. Zam Khua Khai Lophei 50,000/-
25/8/2014 Nu Dim Khan Cing Taingen 150,000/-
US
16/6/2014
01. Sizaang Burmese Mission Church SBMC 480,000/-
08/7/2014 02. Tg. Pau Khan Dal Khuasak 150,000/-
16/8/2014 03. Tg. Hau Cin Pau c/o ICA Voklaak 134,550/-
09/8/2014 03. Pa Lian Kam te innkuan US 150,000/-
27/8/2014 04. Suanghoih khua mite $ 120 Dallas
27/8/2014 05. Tongsial khuamite $ 100 Dallas
27/8/2014 06. Pau Muang $ 100 Dallas
27/8/2014 07. Pa Cin Khan Khai $ 100 Tulsa
27/8/2014 08. Zomi Mission Church $ 200 Texas
27/8/2014 09. Rev.Dr.Thang Za Kap $ 200 Kentucky
Total $ 820 776,000/-
Yangon
02/7/2014 SACC C/o YSBC 2,000,000/-
04/9/2014 Rev.Vum Khat Pau YSBC 50,000/-
Kawlzaang
03/7/2014 ZBCM, Tongphila Tahan 10,000/-
07/7/2014 Thingunau Siyin Ywa 552,000/-
07/7/2014 Tahan TSK 344,000/-
08/7/2014 Leipui LSCC 478,000/-
14/7/2014 Pa Thang Nang@Kimtaih Phrmacy Leipui 150,000/-
01/8/2014 Nu Cing Za Huai, Siyin 50,000/-
02/8/2014 Pa Dongh Lian Leipui 5,000/-
02/8/2014 Pa Thang Suan Pau Leipui
02/9/2014 Tahan Baptist Church Tahan
03/9/2014 Kalay Zomi Baptist Association Kalay100,000/-
01/9/2014 Nu Mang Za Cing TSBC 5,000/-
B. Singapore
14/7/2014
01. Sm. Cin Huai (Kyu Kyu Khaing) Khuasak 775,000/-
02. Sm. Betty Mang Huai Khuasak 652,000/-
03. Sm. Pau Za Neam Khuasak 450,000/-
04. Pa Khai Za Thang Buanman 200,000/-
05. Vum Za Dim@Ukik Khuasak 100,000/-
06. Nu Dim Khan Nuam Khuasak 100,000/-
07. Nu Ciang Khan Cingh Khuasak 100,000/-
08. Tg Khai Thian Pau Buanman 100,000/-
09. Pa Gin Sut Mang (Elim Church) S’pore 23,000/- 2,500,000/-
09/8/2014
10. Tg.Pome Suan Khai, Singapore Taingen 150,000/-
23/8/2014
11. Lia Ciang Khan Lun Singapore Suangdaw 100,000/-
12. Lia Dim Suan Khai Singapore Khuasak 50,000/-
C. Australia
16/7/2014
Perth Siyin Baptist Church SRBA 1,000,000/-
Falam
01. From Budget I CBC 3,200,000/- 3,200,000/-
02. From Budget II CBC 700,000/- 700,000/-
09/8/2014
03. Rev.D.Ngun Thawng Mang CBC-GS 150,000/-
09/8/2014
04. From Association CBC 2,820,000/- 2,820,000/-
Malaysia
Kham Khan Paute nupa, Rang No, Bawi Muang, Dam Mang, Ri Zawn, Bawi Suan Thang, D Sui Ling, Van Uk Mang, Pa Deih Piang, Sui Khaw Thiang, Biak Lian Thang, Hau Piang, Nun No, Thian Khaw Pau hi teng Nanchaung, Hau Suan, Thawng Mun Khai, Zam Suan, Hau Sen, Thawng Thawng, Mang Mun Tual hi teng Khuasak pan, Kam Cin Pau, Kim Thian Khai, Ngin Khan Kim, Thang Van Pau, Te Te hiteng Voklaak pan, Tual Cin Thang, Kham Ngen, Dal No, Dai No hiteng Hiangziing pan, Kam Thian Khual, Ngo Khan Mang, Khup Thian Thang hiteng Taingen pan , Khai Pui, Kham Cin Khup, Sang Tu hi teng Limkhai Zo pan , Dal Lamh Sawm Teng Mang, Dongh Sian Piang hi teng Mualbeam pan, Mang Pi Thingunau pan maw hi bang teng tak ma hi vuang ih, tunung hiat khong a pai sakzo si bek tham x ko maw mi 4 sim x naseam theisak nawn x thongsi ta na tu bang teng hizo bek thong a vekpi mimal 38 lungdam
by: Thiantaa, Malaysia 200,000/-
09/8/2014 01. Tg. Kam Kim Mang, Malaysia Malaysia 150,000/-
09/8/2014 02. Nu Huai Ngo Cing, Malaysia Malaysia 150,000/-
23/8/2014 03. Lia Ciang Khan Mang Malaysia 150,000/-

Hi bang dan in Sum kinga hi.
NANGMA MA HONG KIMUANG NGIAT HI.

THU HONG KINGETSAK VADEAP HI AWNG.

Atam le tawm hi ngawl naseamkhawm tek nuamtu hong lam en mama khu hi awng.

Lungdam;

Rev.James Nang Khai
General Secretary
SRBA

Email -nangkhai@gmail.com
Telephone - 0933782197 & 0947173378

0 comments:

Post a Comment