Topa Taw Maangkhawm

Leipui a teang Suangdaw khuami Nu Sing Khaw Hung (kum60)  (Pu Suak Khaw Khai zi)in  tuni 8/9/2014 nai8:30am hun in pukin  Leitung hong nu sia hi.

Kawlngam hun  9/9/2014 nai 3:00pm hun in thantang tu hi.  Topa in anusiat innkuanpuite hong heneam ta hen.

Photo Singpi Suantak

 

0 comments:

Post a Comment