Khuangai Thu

PUMVA (Thingunau) Khua teang, Sya Ngo Kam zi, Perthkhua Nu Khek(Zam Man Cing) nu, Syanu Pi Thang Khaw Vung in, October 7,2014 zingsang in a teen na inn pan hong nusia hi.

0 comments:

Post a Comment