Laithiangtho Dokna (Jeremiah 7-8)

1. Hisia sia TOPA ii Biakinn ahi hi, ci sia ___kammal hi.
a. thuman thutak
b.  theamna
c. a maan

2. Koisung pan  ‘Ei suakta zo hing!’ ci uh ziam?
a.  Biakinn Sung
b. Khuapi luphung
c. Sinai mual pan

3. Topa in ama biak natu munh sia akoisungsan teal masa ziam?
a. Jerusalem
b. Hebron
c. Shiloh

4. Israelte Egypt pan apusuak lai in Meihalbiakna taw kisai ___ hi.
a. awlmawk ngawl
b. thupia
c. thupiakna nei ngawl

5. Jerusalem mite awng, kap vun; Na sam uh ___ vun.
a. pot
b. at tan
c. hawi

6. Judahte in, atate koisungah meihalbiakna nei uh ziam?
a. Hinnom Kuam
b. Jerusalem
c. Gath

7. Vakaangte ngangawn in bangthu he ziam?
a. Ngasa a neak tu
b. A Heakkik tu hun
c. A bu

8. Amite in akiihuai nate hang in ___ hi.
a. maizum ngawl
b. maizum
c. kisik uh

9. Kilemna le ciidamna lamen ahihang bangthu theng ziam?
a. Natna
b. Hauna
c. Launa

10. TOPA in ngu nei ngulte akoisung ah sawl tu ziam?
a. A ngalte kung
b. Senneal ngam sung
c. Amate ii sung

11. TOPA in Ka khuangaina ___ ci hi.
a. lian mama
b. kidam sak thei ngawl
c. keima bek in ka he


12. Mihingte bang kaa ziam?
a. A Ngumtu Om Ngawl
b. A taciil thi
c. Sila in kikaai
Jeremiah 7
Biakinn sungah Jeremiah Thuhil
1-3TOPA in kei sia Judah mite ii biakna pia tu in a tumna Biakinn kongpi ah hong puak hi. Ama in tua munah ding tan a, Israelte ii Pathian, Vaanglianbelpa TOPA ii amate tungah a son tu thute za sak tan: “Na nuntak zia uh le na ngamtatnate uh kikheal vun, tua hile hi munah kong teang suak sak tu hi. 4‘Ei suakta zo hing! Hisia sia TOPA ii Biakinn ahi hi, hisia sia TOPA ii Biakinn ahi hi, hisia sia TOPA ii Biakinn ahi hi!’ a ci ci uh tua theamna kammalte um nawn heak vun.

5“Na nuntak zia uh kikheal vun a, na nasep uhte tawlnga vun. Khat le khat a pha in kivawt vun. 6Ngamdang mite, tangate le meingongte zothaw nawn heak vun. Hi ngam sungah khialna nei ngawl mite that heak vun. Pathian dang bia nawn heak vun, banghangziam cile tua in noma hong lal sak tu hi. 7Na kikheal uh le, na pu na pate tungah a kum tawnin a lua tu ka piak sa hi ngam sungah kong teang suak sak tu hi.

8“En vun, leeilot thute um nu hi. 9Note in nguta in, ngual thatin, nupa palngulna vawtin, leeilot thu taw kiciam in, Baal tungah biak piaknate pia in, nidang a na heak ngei ngawl uh pathiante na bia uh hi. 10Ka huasaakte hite na vawt uh a, tua zawkciang ka Biakinn sung, Keima omna ah pai in dingin, ‘Ei suakta zo hing!’ na ci uh hi. 11Ka Biakinn sia misuamte buhna in ngaisun nu ziam? Keima in na vawt uh te kong mu zo hi. * 12Keima nong biak natu mun a, ka teal maksak phit ahi Shiloh ah pai tavun a, Israel ka mite ii khialnate hu in tua khua ii tungah bang vawt khi ziam, en tavun. * 13Hi khialnate theampo na vawt siat zo uh a kong papau kong hihil hangin nong ngai bua uh hi. Kong sam ciang nong zo nuam bua uh hi. 14Tua ahikom, Shiloh tungah ka vawt bangin note ii muan ahi, Keima ii Biakinn tungah ka vawt tu hi. Na pu na pa uh le noma tungah kong piak sa hi munah Shiloh tungah ka vawt bang keak ma in ka vawt tu hi. 15Na bete uh ahi, Israel mihingte ka nawkeak bangma in kong mu thei ngawlna munah note kong notkeak tu hi. Keima, TOPA in ka ci zo hi,” hong ci hi.

Mihingte ii Thu Nit Ngawlna
16TOPA in, “Jeremiah awng, hi mihingte atu in thunget sak heak in. Amate taangin kapin thungen heak in; kei tungah hesuak hong ngen heak in, banghangziam cile nong ngetna hong ngai ngawl tu khi hi. 17Amate in Judah ngam khuapite sung le Jerusalem khua lampite ah bang teng vawt ci sia mu ngawl ni ziam? 18Patangte in thing tomin, pasalte in meithut a, numeite in vantung kumpi nu a ci uh pathian nu atu in muh beang, muh em in om uh hi. Ka thin nat natu in, amate in pathian dangte tungah biakpiakna in zu buak si uh hi. * 19Ahihang amate ii thin a na sak sia, keima ma ka hi ziam? Hi ngawl hi, amate le amate a ki na sak hi a, amate le amate maizum kipia ahi uh hi. 20Tua ahikom Vaanglianpipa TOPA Keima in, hi Biakinn tungah ka thin uuk mama na ka buak tu hi. Mihingte tung le nganhingte tungah a kibangin, thingkungte le ankungte tung ngangawn zongh ah a kibangin ka buak tu hi. Ka thin uukna sia kuama sukmit thei ngawl meikuang bang hi tu hi.

21“Ka mite awng, biak piakna pawl khat sia biaktau tungah na haltum uh a, pawl khat sia ne thei tu nu hi. Ahihang TOPA Keima in, a vekpi in ne thei nu hi kong ci hi. 22Egypt ngam panin na pu na pate ka laak lai in meihal biakpiakna le a dang tatuam biakpiakna taw kisai thupiakna ka nei bua hi. 23Ahihang keima in amate Pathian ka hi thei natu le amate sia keima ii mite ahi thei natu in ka thu a nit natu thu ka pia hi, tua hile keima in amate ii Pathian ka hi tu a, amate sia keima ii mite hi tu uh hi. Taciang ka thupiak bangin a nuntak thei natu in amate tungah ka son hi, tua hile amate a mailam vang tu uh hi. 24Ahihang amate in ka thu mang ngawl uh a, nadon ngawl uh hi. A thinpui le a thin ngitlo nate ii sawl bang papo in amate seam zaw ahikom, amate pha zaw ngawlin sia va-ial zaw uh hi. 25Na pu na pate Egypt ngam pan a pusua ni pan kipan tuni ciang dong ka naseam kamsangte kong puak tan viuveu hi. 26Ahihang kuama in a thu ngai ngawlin nadon ngawl uh hi. Na pu na pate uh sangin na thin uh pui zaw in langpan kan zaw nu hi.

27“Tua ahikom, Jeremiah awng, ka mite kungah hi thute theampo son tu ni hi, ahihang amate in na thu hong ngai ngawl tu uh hi; amate na sam tu hi, ahihang hong zo ngawl tu hi. 28Amate TOPA a Pathian ahi, Keima ii thu a mang ngawl minam hi a, kihil in daan a kipiak hang tel thei tuan ngawl uh hi ci in amate tungah son in. Thumaanna om nawn ngawl a, son zongh in kinei nawn ngawl hi.

Hinnom Kuam ah Khialna Vawtna
29“Jerusalem mite awng, kap vun; Na sam uh at tan vun a, vawk vun.
Mual dawnah mithi phumna la sa vun,
banghangziam cile Keima TOPA ka thin uuk a, ka mite ka nial zo hi.
30“Judah mite in thusia khat vawt zo uh hi. Amate in ka huasaak a milimte ka Biakinn sungah koi in ka Biakinn nin sak uh hi. 31A tapate le a tanute mei sungah biakpiakna in a nei thei natu in Hinnom Kuam sungah Topheth kici, biaktau khat amate in sa uh hi. Hi sia vawt tu in amate thu ka pia bua hi– hi thu ka thin sung zongh ah ka ngaisun tha ngei bua hi. * 32Tua ahikom, tua mun sia Topheth ahizongin Hinnom Kuam ahizong a kici nawn ngawl tu hun hong theng tu a, Kithana Kuam kici zaw tu hi. Mithi phum natu mundang om ngawl tu ahikom amate in tua munah mithite phum tu uh hi. 33Mithi luangte sia vacimte le ngamsate ii an suak tu a, tuate a beng tu kuama om ngawl tu hi. 34Tua ngam sia senneal ngam suak tu hi. Judah ngam khuapite sung le Jerusalem khua lampite tungah thinnopna le lungdamna awte le mopoai lungdamna awte ka bo sak tu hi. *

Jeremiah 8
1“Tua hun ciang Judah ngam kumpite le uliante, thiampite, kamsangte le a dang Jerusalem ah a teang mihingte ii ngute a thaan sung pan kila keak tu hi. 2A ngute kikhawm tua a, kiphum sak tu ci thada, lei tungah eaklei bangin pheang om tu hi. Tuate sia a it uh, a na a sep sak uh, thu a dok uh le a biak uh ahi ni, tha le aksite mai ah kipho tu hi. 3Hi a ngilo minamte sung pan a nungta lai sun ka thethaangna munah a teang teng in a nuntak tu uh sangin thi nuam zaw tu uh hi. Kei Vaanglianbelpa TOPA in ka ci zo hi,” ci hi.

Mawna le Daan piakna
4TOPA in ama ii mihingte tungah hi bangin son tu in kei hong sawl hi, “Mihing khat a pu ciang, tho kik ngawl ziam? Mihing khat lam a khial ciang, heak kik ngawl ziam? 5Tua ahile, ka mite awng, na milimte uh ma len lingleng in hong heak kik nawn ngawl a, banghangin kei kung pan lampial nu ziam? 6Pha tak ma in ka ngai hi, ahihang thumaan na son bua uh hi. Na ngitlona uh hu in khat zongh na khuangai bua uh hi. ‘Bang khialna vawt ka na khi ziam’ ci in khat zongh in na dongh bua uh hi. Siphu in ngal sim tu a tai bangin, a kuama po amate ii lampi tek ah a pai uh hi. 7Vakaangte ngangawn in heak kik tu hun he uh hi; vakhute, pialpiate le vaphitte in mun dangah tai tu hun he uh hi,. Ahihang ka mite awng, no kong ukna thukhamte na he bua uh hi. 8Note in ko ka ciim uh a, na thukhamte ka he uh hi, bangbangin ci thei tu nu ziam? En vun, thumaan ngawl laithiamte in thukhamte kheal uh hi. 9Na mipilte uh mai zumin kikoi hi; amate lungmangin a ci a law he ngawl uh hi. Amate in ka kammalte nial uh hi; tu in amate in bang pilna nei uh ziam? 10Tua ahikom a lote lo nei thak te ka pia tu a, a zite pasal dang ka pia tu hi. A lian a no a vekpi in thumaan ngawlin sum vawt sawm uh hi. Kamsangte le thiampite ngangawn zongh in mihonte theam uh hi. * 11Ka mite ii liammate a huntham kok bang bek amate in sua uh hi. Pha siat ngawl napi in ‘Pha siat hi!’ amate in ci uh hi. * 12Ka mite awng, hi a kiihuai nate na vawt uh manin na mai uh a zum ziam? Hi ngawl hi, na mai uh zum vet ngawl hi; maizum natu zia zongh na he bua uh hi! Tua ahikom midangte pu bangma in na puk tu uh hi; daan kong piak ciang, tua in na bona uh hi tu hi. Keima TOPA in ka ci zo hi.

13“Anlapa in a lo an a kaikhop bangma in, keima in ka mite ka kaikhawm nuam hi; ahihang amate sia a nga nga ngawl sapit ngui khat bang le, a nga nga ngawl theikung khat bang ahi hi; a teete ngangawn vul zo hi. Tua ahikom, hi ngam a la tu in minam dangte thu ka pia zo hi.”

14Pathian ii mihingte in dongh uh hi, “Banghangin to lalai hi ziam? Hong pai tavun, a muanhuai khuapi ah ih tai tu a tua munah ih thi tu hi. Ih TOPA Pathian in ei sia a thi tu in hong see zo hi; ama in ih neak tu ngu hong pia zo hi, banghangziam cile eima in ama tungah ih khial zo hi . 15Kilemna le ciidamna ih lamen hi, ahihang bangma kimanna om ngawl a; launa hong theng zaw pumsai hi. 16Dan khuapi sungah ih ngalte hong theng zo uh hi; A siphute ii a naak thin uh ih za hi. A siphute a haam uh ciang ngam buppi liing hi. Ih ngam le ih ngamsung a, a om na theampo, ih khuapi le khua mite theampo susia tu in ih ngalte hong pai zo uh hi.”

17TOPA in, “Kidawm vun! No sungah a ngu nei le a kizual thei ngawl ngulte kong tha tu a, amate in no hong tu tu uh hi,” ci hi.

A Mite atu Jeremiah ii Khuangaina
18Ka khuangaina kidam sak thei ngawl hi; ka thin na mama hi.
19Ngai vun! Ngamsung mun theampo ah ka mite ii kaana aw ka za hi,
“Zion khua ah TOPA om nawn ngawl ziam?
Zion ii kumpipa tua munah om nawn ngawl ziam?” ci in kap uh hi.
Amate ii kumpipa ahi, TOPA in zo kik a,
“Banghangin na milimte biakna le a manh nei ngawl
na ngamdang pathiante na paaina uh taw in
kei hong thin uuk sak nu ziam?” ci hi.
20Mihingte in, “Khuakhal hun la bo zo in, an la kila siat zo a,
ahihang ei la hong kingum ngawl lai hi,” ci in kap uh hi.
21Ka mite thuakna hangin ka thin na hi;
thinkiam dikdek in ka kap hi.
22Gilead ah zatui om ngawl ziam?
tua munah zato thiamte om ngawl ziam?
Tua ahile banghangin, ka mite kidam sak ngawl thong ziam?

0 comments:

Post a Comment