Laithiangtho Dokna (Matthew 11-12)

1. John nungzuite a cia kik laitak, Jesu in akua ii thu son ziam?
a. John
b. Ngupnathu
c. Kisiikkik natu thu

2. Mihing minpiangte sung ah akua lian bel ziam?
a. To Jesu
b. John
c. Abraham

3. Tuiphumpa John sia akua ziam?
a. Senneal ngam mangpa
b. Elijah
c. Kamsang

4. ___hang in Khuapi sung teangte kisiik tuan ngawl hi.
a. Kiphatsak
b. Nalamdang
c. Doai ii nasepna

5. Pa simngawl kuama in Tapa ___ hi.
a. thupi vawt ngawl
b. a tel zo bua
c. a um zo bua tu

6. To Jesu in hakkol kong sot tu sia ___ ci hi.
a. puakhak tu
b. na puak kul tu
c. puak nop

7. To Jesu in Sabbath ni khat ___ lo sungah vak hi.
a. maangtaang
b. vaimim
c. zungtaang

8 To Jesu in khutlangzawpa bangba hi in, akhutdam sak ziam?
a. A khuttham sak
b. Ding in tawn sak
c. A khut vaan sak

9. To Jesu in adamsakte tung ah bang sawl ziam?
a. Son kakawi in sawl
b. Phariseete kung paisak
c. Son kakawi tu kham

10. Matthew 12 sung akua in Jesu taw kisai sonkhol ziam?
a. Isaiah
b. Jeremiah
c. Elijah

11. Doai vei hu a ___ adam ciang, Beelzebul hang kici san hi.
a. Amittawpa
b. Kaai iikpa
c. A kihencip pa

12. ___sonsiate kimai sak zo ngawl tu hi.
a. Thaa Thiangtho
b. Jesu
c. Mihing tapa

Matthew 11
Tuiphumpa John Kamtaite
(Luke 7:18-35)
1Jesu in a nungzui sawm le niite tungah hi hilnate a nei zawkciang, tua mun nusia in tua mun taw a kinai khuapite ah hilna le thuhilnate nei tu in pai uh hi.

2Tuiphumpa John in a thongtaakna mun panin, Christ nasepnate a zaak ciangin, a nungzuite pawl khat kamtai in ama kungah pai sak hi. 3Amate in Jesu tungah “Hong son tan, John ii ‘Hong pai lai tu hi,’ a ci sia nangma ni ziam maw, ngualdang khat muangmaw lai tu khu ziam?” ci in dongh hi.

4Jesu in, “Heak kik tavun a, John munah na mu na zaak uh teng son kik tavun; 5Mittawte khua mu in, peangbaite lampai thei a, miphaakte kidam sak in, nangongte khuaza thei a, a thisate ki nungta sak kik in, a zawngte tungah Lungdamna Thupha kihil hi. * 6Kei hong muang la ngawlte bangza in lungdam ziam!” ci hi.

7John nungzuite a cia kik laitakin, Jesu in John ii thu teng mihonte tungah son hi: “Senneal ngam sungah om John kungah na pai uhciang, bang teng mu tu in kimuangmaw nu ziam? Vui ii a kuai khum lopate khat po ziam? 8A bangbel mu nuamin kuan nu ziam? Puansilh hoi nano a silh pasal khat mu nuam na hi uh ziam? Mihing tabang a, a kizeamte sia kumpite tenna innpite huang sungah teang bek hi! 9Hong son tavun; bang mu tu in pai nu ziam? Kamsang khat ahi ziam? Hi tatak hi, na mu uh sia kamsang thathong bek hi ngawl hi. 10Banghangziam cile John sia Laithiangtho in: ‘Pathian in, ka kamtaipa na mai ah na lampi hong hon sak khol tu in ka pai sak tu hi, a ci sia pa hi.’ * 11A tatak ka ci ciangin tuiphumpa John in, a piang ngei mihing khat papo sangin lianzaw hi. Ahihang Vantungngam sungah a om a nobel khat sia John sangin lianzaw hi. 12John ii thuhil a kipat pan tuni dong tatak ma Vantungngam in nasia takin zawthawk thu taw suutolna thuak hi, a ngoltol mihingte in laak tu in hanciam uh hi. * 13John khang dong ma in, kamsang theampote le Moses thukhamte in, Kumpingam thu huvau son uh hi; 14taciang amate thuhilte na um nuam uh le John sia Elijah hi a, hong pai tu a kisonkhol sa sia ahi hi. * 15Tua ahiciang bil na nei uh le ngai vun.

16“Tu in, tu hun a mihingte sia bang taw teengat tu khi ziam? Amate sia sum zuakna phual a to, patangte taw kibang hi. Pawlkhat in pawldang khatte oksan a; 17‘Mo kitenna la aw kong tum uh a, laam nuam ngawl nu hi! Mithi vuina la kong sak uh a, kap nuam ngawl nu hi!’ kici uh hi. 18John in an tang a zu ne ngawlin hong pai ciang, ‘Ama ii sungah doai om hi,’ mihing theampo in ci uh hi. 19Mihing Tapa hong pai a, ama in ne in dawnin a om leleau ciang, ‘Hi pa en vun! Antuangpa, zutuangpa, shiadongte le pawlsung pan a kipuavawkte ii lawmpa!,’ mihing theampo in ci uh hi. Ahitazong Pathian ii ciimna sia maan tatak hi ci in a ngate pan in kilak hi.”

Thu Um ngawl Khuapite
(Luke 10:13-15)
20Jesu ii na lamdang lakna a tamzaw a vawtna khuapite sungah a teang mihingte in, a mawna uh panin, kisiik kik tuan ngawl ahikom, ama in tua khuapite tei hi. 21“Nang atu in bangza in lauhuai ziam, Chorazin awng! Nang atu in bangza in lauhuai ziam, Bethsaida awng! Tyre le Sidon khuate tungah note sungah hong kivawt na lamdang laknate kivawt thong le, a mihingte in khau-ip puan silh in, amate tungah vut kithe in, mawna kisiik kikna a lak zawk ngei zo tu hi. * 22A tatak in ka ciciang, Pathian thukhenna Ni hong thet ciang, no tung sangin Tyre le Sidon khua mite tungah Pathian in hesuakna tam lak zaw tu hi. 23Taciangin, Capernaum, nang na hile, nangma le nangma vantung dongin kilapto sawm na hi ziam? Hell khuk sungah na kisepsuk tu hi. Nang sungah a kiseam na lamdang laknate Sodom khua ah kiseam thong le tua khua sia tuni dongin kip lai tu hi. * 24A tatak in kong ci ciang, Pathian thukhen ni hong thet ciangin, note sangin Sodom khua tungah Pathian in hesuakna tamzaw lak tu hi.” *

Kei kungah Hong pai in, Tawlnga vun
(Luke 10:21-22)
25Tua hun laitakin Jesu in, “Simlei le vantung ii Topa, Pa awng hi thute mihing ciim mihing thiamte tung panin, na sealcip a, bangma he ngawl lai mihingte tungah lak na hikom na tungah ka lungdam hi. 26Hi hi, Pa, hi bangin a pian tu sia na deina ahi hi,” ci hi.

27“Ka Pa in na theampo kei hong pia zo hi. Pa simngawl kuama in Tapa a tel zo bua a, Tapa le Tapa ii a tel sak nop mihingte simngawl kuama in Pa a tel bua hi. *

28“Vanngit pua in, a toite theampo awng, kei kungah hong pai tavun, tawlngakna kong pia tu hi. 29Ka hakkol la in kisuan vun, kei tung pan hong kisin tavun, banghangziam cile kei sia cingh in a kiniamkhiak pa ka hi hi; tua ahikom toithaina na nga tu uh hi. * 30Banghangziam cile, hakkol kong sot tu sia puak nop a, vanh kong sot tu sia zang hi,” ci hi.

Matthew 12
Sabbath huvau Dokna
(Mark 2:23-28; Luke 6:1-5)
1Tua zawk khuangei ngawlin Jesu in Sabbath ni khat zungtaang lo sungah vak hi. A nungzuite a ngilkial ahikom zungtaang huite hiat in a humte ne uh hi. * 2Phariseete in hi bang a ngamtat uh a mu ciangin Jesu munah, “En in, Sabbath ni in na nungzuite hi bangin a ngamtat sia ih thukham taw ki nungngat hi,” ci hi.

3Jesu in, “David le a mite a ngilkial uh laitak a ngamtatna thu a ki atte sim ngei ngawl nu ziam? * 4Ama in Pathian inn sungah a mite taw tum in, amate neak tu a kilawm ngawl thiampite bek neak tu kilawm anluum thiangtho a neakna thu sim ngeingawl nu ziam? * 5Tua ahibale thiampite in Sabbath sim ma in Biakinn sungah Sabbath thukham khial napi in, maw sakna a nga tuan ngawlna thu Moses thukham sungah sim ngeingawl nu ziam? * 6A tatak in kong ci ciang, hi sungah Biakinnpi sangin a lianzaw khat om nginge hi. 7Laithiangtho in, ‘Thuthiamna ka dei a, sangaw biaknate ka dei bua hi,’ a ci sia he tatak hi leu te, a maw ngawl khat sia maw sak lalai ngawl tu nu hi. * 8Banghangziam cile Mihing Tapa sia Sabbath ii Topa ahi hi,” ci hi.

Pasal Khut lang Zaw Khat
(Mark 3:1-6; Luke 6:6-11)
9Jesu in tua mun nusia in Synagogue inn khat ah pai hi. 10Tua munah pasal khat sia khut lang khat zaw in om hi. Mihing pawlkhat in, Jesu ngamtat khialna encik in, a maw natu zong nuam ahikom hi bangin dongh uh hi, “Sabbath ni in ciina dam sak tu sia ih thukham taw kinungngat ziam?” ci uh hi.

11Jesu in, “Note sungah mihing khat in tuu khat nei le a, tua tuu sia Sabbath ni in dum sungah taaksuk le ama in dum sungah zamh suk in pusua ngawl tu ziam? * 12Mihing sia tuu khat sangin manh nei zaw ngawp hi! Tua ahiciang ih thukham in, Sabbath ni in mihing khat papo ih hu tu sia hong oai hi,” ci hi. 13Tua zawkciang a khutzawpa ii munah, “Na khut vaan in,” ci hi.

Ama in a khut vaan a, a khut langkhat sang bangma in, a khut damthiang hi. 14Tasia ciangin Phariseete pusuak in Jesu a thalup thei natu vaihawm uh hi.

Pathian Teal sa Naseampa
15Jesu in ama a kithasawmna thu a zaak ciangin, tua mun pan in ama mundang zuan a, mihon tam mama in zui uh hi. Ama in ciina theampo dam sak hi. 16Taciangin, kei thu kuama munah son heak vun, ci in thupia hi. 17Hibang vawtna sia kamsangpa Isaiah ii a sonkhol sa teng a tangtut natu ahi hi.

18“Hi sungah ka teal sa ka naseampa om hi.
Ka lung hongkim sak ka itpa ahi hi.
Ka thaa sia ama tungah ka pia suk tu a,
taciang ama in, ka thukhenna minam tatuamte (Gentile) tungah thang sak tu hi. *
19Ama in thu nial ngawl tu a, a au batu hi.
Lampi lian tungah au vazakin thu a son batu hi.
20Ama in a kikuaikhum sa pumpa a thiaktan batu a,
a mit dek tak mei-inn zongh a mit batu hi.
Ama in thutang khenna ii zawna a nga sak dong hanciam tu hi.
21Taciang ama tungah minam theampo in
lametna nei tu hi”.

Jesu le Beelzebul
(Mark 3:20-30; Luke 11:14-23)
22Tua zawkciang mihing pawlkhat in Jesu kungah doai a vei hu in mittaw a, a pau thei ngawl pasal khat hong paipui uh hi. Khua mu thei a, a pau thei natu in, Jesu in dam sak hi. 23Jesu sep teng a mu uh ciang mipite in lamdang sa uh hi. Amate in, “David tapa hi takpi tu ziam?” ci in dongh uh hi.

24Phariseete in hi thu a zaak uh ciang “Doaite a ukpa Beelzebul in ama sia vaangletna pia a tua hu in doaite notkeak thei hi thong zam,” ci uh hi. *

25Jesu in amate khua ngaisutnate tel ahikom amate tungah, “Ngam khat papo sia pawl tatuam in kikhen hen a, ki dado le tua ngam sia a kip ngei batu hi. Khuapi khat ahizong innkuan khat ahizong, pawl tatuam in kikhen in, kihau siasua le a kitamtham tu hi. 26Tua ahikom Satan ngam sung zongh ah pawl tuam khat in, a dang pawltuam dangkhatte do in a om uhle Satan ngam sia kikhen tham zo a, hai ngawlin zantham tu hi. 27Beelzebul hong piak vaangletna taw doaite notkeak hi hong ci nu hi. Pha hi, tua ahile no nungzuite a kua in doai nawkeak theina vaang pia ziam? Na nungzuite ngamtatna pan in, na khial hunlam kitel hi! 28Hi ngawl hi. Doai nawkeak natu vangletna hong pia sia Beelzebul hi ngawl a Pathian Thaa ahi hi. Tua ahikom hi thu mama in, Pathian Ngam sia note tungah hongtheng zo hi,” ci in kitel sak hi.

29“Kuama in mihing thahatpa inn sungah tum in, a neisa ol takin a laaksak theibua hi, tua mihing a thahatpa sia a lethen cip phot kul hi. A lethen zawkciang bekma in, a inn kiphul thei pheang tu hi.

30“Khat papo kei sang a hong pang ngawl sia in kei hong langpan pa ahi hi; khat papo hong kaikhawm pui ngawl sia in, a thezau tatak pa ahi hi. * 31Hi thu hangin kong ci in ah, mihingte mawna le kamsia paunate kimai sak thei hi; ahizong Thaa Thiangtho sonsiate kimai sak zo ngawl tu hi. 32Mihing Tapa a sonsiate sia kimai sak thei hi; ahihang Thaa Thiangtho a sonsiate sia tuhun ahizong, maisang a tawntung ahizong kimai sak ngawl tu hi. *

Thingkung khat le A nga thu
(Luke 6:43-45)
33“Thingnga pha a pian natu in, thingkung ciidam kul hi; thingkung ciidam ngawlte panin thingnga mannung ngawlte piang hi. Thingkungte a nga pan in kihe hi. * 34No nguul ngilo suante awng— mihing ngilote na hi uh ciang, bangbangin thupha son thei tu nu ziam? Banghangziam cile thinsung pan a, a dim letteng sia kam panin kipau ahi hi. * 35Mihing phate in a thinsung a ngaisutna pha a khol sa te dongin pau uh a; mihing ngilote sia a thinsung thusia a kholte panin kamsia pau hi.

36“A tatak in kongci ciang, Thukhenna Ni ciangin, mihing sim in, phattuamna hong pia ngawl kammal khat a paute tungtawn in, thusitna thuak tu hi. 37Noma kammalte mama in, na maw uhle na tan uh thu hong khen tu hi.”

Na lamdang khat Ngetna
(Mark 8:11-12; Luke 11:29-32)
38Tua zawkciangin Thukham hil syate le Phariseete pawl khat in, “Syapa awng, nalamdang lakna na vawt ka mu nuam uh hi,” ci hi. *

39Jesu in, “Tu hun mihingte sia, bangza ta in sia a Pathian nei ngawl ziam! Na lamdang lakna hong ngen na hi uhziam? Hong pia ngawl tu khi hi! No tung a hong kipia tu na lamdang lakna in kamsangpa Jonah, na lamdang lakna sia bek hi tu hi. * 40Jonah in sun thum le zan thum ngasapui ngil sungah a om bangin, Mihing Tapa zongh sun thum le zan thum leithukna sungah om tu hi. * 41Thukhenna Ni ciangin Nineveh khua mite hong ding tu a, note hong maw sak tu hi, banghangziam cile amate in Jonah thuhilna a zaak uh ciangin a mawna uh pan kisiik kik hi; a maan tak kong ciciang in hi sungah Jonah sangin a lianzaw khat om hi. * 42Thukhenna Ni ciangin, Sheba kumpinu zongh hong ding tu a, note hong maw sak tu hi, banghang ziam cile, ama in a khawla mama ngam pek pan in, Solomon kumpipa ciimna taw thuhilna ngaitu in khual honghaw hi; a maan tak kong ci ciangin, hi lai ah Solomon kumpipa sangin a lianzaw khat om hi. *

Thaa Ngilo hong Heak kikna
(Luke 11:24-26)
43“Mihing khat sung pan doai ngilo khat sia a pusua ciang a tawlngak natu zongin, munko ngawtaakna ngam ah vak kakoai hi. 44A mu ngawl ciang, ‘Ka inn zuan kik ka heu tong,’ ama le ama kici a, a inn ah cia kik le a inn awng a, kipua thiang sa in a om mu hi. 45Tasia ciangin ama pusuak in, ama sangin a sia zaw lai doaidang sali hong tumpui a, tua munah teang uh hi. A tawpna ah tua doai ii tenna mihing sia a kipat lai sangin lawmawk zaw hi. Tulai mihing siate tungah hi bangma piang tu hi,” ci hi.

Jesu Nu le A Suapuipate
(Mark 3:31-35; Lk 8:19-21)
46Jesu in mihonpite thu a hil laitakin, A nu le a suapuipate hong theng hi. Amate in paupui nuam in doipua ah ding uh hi. 47Tua munah a om mihing khat in ama munah “En in! Na nu le na suapuipate in hong paupui nuamin doipua pan in hong ngaak hi,” ci hi.

48Jesu in, “Ka nu a kua ziam? Ka suapuite a kua teng ziam?” ci hi. 49Tua zawkciangin, a nungzuite kawk in, “En vun! hite sia ka nu le ka suapuipate ahi uh hi. 50Vantung ah ka Pa deina bang a ngamtate sia ka suapuipa, ka suapuinu le ka nu ahi hi,” ci hi.

0 comments:

Post a Comment