Laithiangtho Dokna (Matthew 9-10)

1. Thukham hil syate ii thinuk TO Jesu kammal sia abang ziam?
a. Na mawna maisak zo
b. Kisiikkik vun
c. Keima in Pathian

2. TO Jesu in Matthew sia akoi sung ah ato mu ziam?
a. A zum sung
b. Lampi hui
c. Khuapi lungphung

3. Ulian khat in atanu damh natu TO Jesu mai ah ___ in thum hi.
a. kuun
b. khupdin
c. bawhsuk

4. Ulianpa innsung ah TO Jesu in bang aci hang in nuisan thuak ziam?
a. Pusuakvun
b. Pathian khi hi
c. Numeino amu bek hi

5. "David tapa awng hong hesuaktan aci mittaw bangza ziam?
a. 2
b. 3
c. 10

6. Doai vei pa akihawlkeak po zawk ciang ___ hi.
a. hong paupai
b. lungdam in kap
c. Topa tung ah lungdam ko

7. Simon in bang it ziam?
a. Ngasa
b. Minam
c. To Jesu

8. To Jesu in anungzuite akuate kung paisak in mission seam sak ziam?
a. Gentilete
b. Leitungbup
c. Israelte

9. Atawpdong athuak zo te ki ___ tu hi.
a. hun
b. sia
c. lamsang to

10. Tha hong that thei ngawlte ___ kul ngawl hi.
a. lau
b. biak
c. pawlpui

11. To Jesu hun lai Tonbawm khat sia bangza manh ziam?
a. Dangka san pheak khat
b. Dangka san hamu
c. Dangka san pheak nii

12. Jesu sang in atapa or atanu a it zawte ___ tu in kiphu ngawl hi.
a. vantung a
b. telngaa 
c. nungzui

aabc
Matthew 9


Jesu in Langngaw khat Dam sak
(Mark 2:1-12; Luke 5:17-26)
1Jesu in ngunkuang tungah to kik in tuili langkhat ama khuapi ah cia kik hi.  2Tua munah mihing pawlkhat in a langngaw pasal khat sia lupna tungah a lum sa in, Jesu kungah hong paipui uh hi. Jesu in amate upna bangza lian ci in a mu ciang, langngaw pa munah, “Na thin kilian sak in, ka tapa awng. Na mawna hong ki mai sak zo hi,” ci hi.
  3Tasia ciangin Thukham hil syate pawlkhat in, “Hisiapa in Pathian min dai sak hi,” ci in phun uh hi.
  4Jesu in amate thinsung a ngaisut uhte he ahikom, “Banghang in tabang thinsiatnate khuangaisut in nei nu ziam?  5‘Na mawna hong kimai sak zo hi,’ ci sia le ‘tho in a lampai in,’ ci sia koisia ol zaw ziam?  6Mihing Tapa in leitung ah mawmai sak thei na thu nei hi, ci in kong lak tu hi,” ci hi. Langngaw pa munah, “Tho in, Na luppha luak in, na inn ah cia tan,” ci hi.
  7Pasal pa tho in a inn ah cia hi.  8Mihonte in a mu uh ciangin linglawng uh a, mihingte tungah tabang thu nei theina a piak hu in, Pathian pok uh hi. 
Jesu in Matthew Sam
(Mark 2:13-17; Luke 5:27-32)
9Jesu in tua mun nusia in lampi tawn in a papai ciang Matthew a kici shiadong khat a zum sungah a to mu hi. Tuapa munah, “Hong zui tan,” ci hi.
 Matthew zongh dingin zui hi.
  10Jesu sia Matthew inn ah an ne in a om laitak, shiadong tam mamate le a dang a kipuavawk te hong pai a, Jesu le a nungzuite taw an ne khawm uh hi. *  11Hi bangin a om uh sia, Phariseete pawlkhat in mu a, “Banghangin na Syapa uh sia hi bang mihingte taw an ne khawm ziam?” ci uh hi.
  12Jesu in za a, “Mihing a ciidamte in zatopa kisamh ngawl a, ciinate bek in kisamh uh hi.  13‘Sangaw biakpiakna ka dei bua a, cikna thuthiamna bek ka dei hi,’ ci Laithiangtho ii khiakna sia kan phot tavun. Mihingphate sam tu in kong paibua a, mawneite sam tu in kong pai hi,” ci in zo kik hi. * 
An tanna huvau Dokna
(Mark 2:18-22; Luke 5:33-39)
14Tua zawkciang, Tuiphumpa John nungzuite hong pai a, Jesu tungah, “Ko le Phariseete in an tang nithi a, banghangin na nungzuite in an tang ngawlhet ziam?” ci in dongh uh hi.
  15Jesu in, “Mopoai sungah zi neipa a omlai teng a leangnate khuangai thei tu in na um uh ziam? Ni khat ni ciang zi neipa sia amate sung pan kila tu a, tasia ciang amate an tang tu uh hi.
  16“Kuama in laktong puasilh lui sa khat sia puanbek thak taw phaw ngei ngawl hi. Tabangin phaw le puanthak sia hong ton tu a puan lui sia, ekkeak seseam tu hi.  17Tabangma in savun thawl lui sungah zu a thak kithaal ngei ngawl hi, banghangziam cile zu in savun thawl hong saantham tu hi. Zu buakeak in a thawl sia a zancip tu hi. Tua hi ngawl zaw in, zu a thak sia savun thawl thak sungah kithaal le a nii ma in lal ngawl tu hi,” ci hi. 
Ulian khat ii Tanu le Jesu Puanmong A Tham Numei
(Mark 5:21-43; Luke 8:40-56)
18Jesu in hi bang a pau laitakin, Jew ulian khat hong pai a, a mai ah khupdin in, “Ka tanu a thi zawk hiat bek ahi hi. Ahitazong hong pai lete a, ama tungah na khut nga lete, ama nungta kik tu hi,” ci hi.
  19Tasia ciang Jesu dingin ama zui a, nungzuite in tonpui uh hi.
  20Kum sawm le kum nii tawntung chibua natna a vei numei khat Jesu nung pan hong pai a, a puanteap tham hi.  21“A puanmong bek ahizong tham leng dam tu hi veang,” ama le ama kici hi.
  22Jesu hong ki ngeilee kik a, numei sia a mu ciangin, “Na thin kilian sak in, ka tanu awng! Na upna in hong dam sak zo hi,” ci hi. Tua hun lianin, numeinu dam thiang hi.
  23Tua zawkciang Jesu sia ulianpa inn sungah tum hi. Mithi vui tu tumthei thiamte le a ngamlum lialua mihonte a mu ciang,  24“Na vekpi pusuak vun. Numeino sia thi ngawl hi, a mu hi bek hi,” ci hi. Tasia ciangin amate in Jesu nunau in nuisan uh hi.  25Ahihang mihonte a ki pusuak sak siat zawkciang, numeino ii inndoi tuam sungah Jesu tum in numeino khut a let ciangin, numeino thoto hi.  26Hi thu huvau sia tua ngamkhen sung bup ah thang hi. 
Jesu in Mittaw Nii Dam sak
27Jesu in tua mun nusia in a pai ciang, mittaw nii in ama zui tu in kipan uh hi. “David Tapa awng, ko hong hesuak tan,” ci in au uh hi.
  28Jesu inn sungah a sungtan zawkciang, mittaw nii sia ama kungah hong pai a, Jesu in, “No hong damsak thei tu in nong um uh ziam,” ci in dongh hi. “Topa, hong um ung,” ci uh hi.  29Tasia ciangin Jesu in, a mitte tham sak a, “Na up bangin piang tahen!” ci hi.  30Tasia ciangin amate in khua mu thei uh hi. Jesu in, “Hi thu sia kuama tungah son heak vun,” ci in nasia takin khaam hi.
  31Ahihang amate pai in, Jesu thu sia, tua ngamkhen bup sungah kizel in thang sak uh hi. 
Jesu in A Pau thei ngawl Pasal khat Dam sak
32Mittawte a pai zawkciang mihing pawlkhat in, doaivei in a pau thei ngawl pasal khat Jesu kungah hong paipui uh hi.  33Ahihang a doai a kinawkeak zawk po ciangin ama sia hong pau paih a, a om theampo in lamdang sa uh hi. “Hi bang peuma Israel ngam sungah mu ngei bua hing!” ci uh hi.
  34Ahihang Phariseete in, “Doaite nawkeak thei natu vaang sia doaimangpa piak hi,” ci uh hi. * 
Jesu in Mihingte Hesuak huai sa
35Jesu in khuapi khuanote ah vak kotin haw kakoai hi. Synagogues ah hilna nei in Kumpingam Lungdamna Thu, thuhil in nei a, natna satna namcin dam sak hi. *  36Mihonte a et ciangin, hesuak huai sa hi, banghangziam cile tuucing om ngawl tuuhonte bangin, amate thinngim in, cimaw in, om uh hi. *  37Tua ahikom nungzuite munah, “Anlaak tu tam mama a, ahihang lo sungah an la tu, tawm hi.  38Tua ahikom an neipa tungah, an la tu naseam tam mama hong sawl natu, thu na ngen vun,” ci hi.
Matthew 10


Nungzui Sawm le Nii
(Mark 3:13-19; Luke 6:12-16)
1Jesu in nungzui sawm le niite khawmin, doai ngilo naw theina le, natna satna le ci natna lu natna, theampo dam sak thei natu thupia hi.  2Nungzui sawm le nii teng sia hi teng ahi hi; a masa phit in Simon (Peter zongh kici) le a suapuipa Andrew, Zebedee ii tate James le a suapuipa John;  3Philip le Bartholomew; Thomas le shiadongpa Matthew; Alphaeus ii tapa James, Thaddaeus;  4Minam it pa Simon, le Judas Iscariot kici Jesu leeheakpa ahi hi. 
Sawm le Niite Nasepna
(Mark 6:7-13, Luke 9:1-6)
5Hi sawm le nii teng sia hi bangin thupiakna taw Jesu in sawl hi: “Gentile mite ngamsung mun khat papo le Samariate khuapi papo ah, pai heak vun.  6Israel mite tuu mangthangte kungah pai zaw vun.  7Pai tavun a, ‘Vantungngam hong nai zo hi!’ ci in hil tavun. *  8Ciinate na dam sak tu uh a, mithite na nungta sak kik tu uh hi, a cizaat huai a phaakte dam sak vun a, doaite not vun. A thongin na saan uh bangma, manh la ngawlin pia tavun.  9Na za ip sungah kham, ngun le tau sumte pua heak vun.  10Nguai an keng heak vun a, puan laih natu le peangdap laih natu keng thua heak vun, ciangkhut zongh keng heak vun. Naseam khat sia a ki taangsap tu teng, kipia tu hi. *
  11“Khuapi khat ahizong, khuano khat ahizong, na thet uh ciang, a sungah tum vun a, no zin hong do nuam khat po zong phot vun a, tua mun pan na din kik uh dong, zin kheal heak vun.  12Inn khat sungah na tum uh ciangin, ‘Thupha na nga tavun,’ ci vun.  13Tua innteakte in, hong saang a, ahile, thupha nga tavun ci a, na paupui nate, tua munah kip tahen a, ahizong, hong saang nuam bua ahile tua na thuphate dawk kik tavun.  14Taciang innkuan khat po khua khat po in hong saang nuam bua a, na thuson hong ngai nuam bale, tua mun taisan tavun a, na peangnuai leivuite thin vaset tavun. *  15A tatak kong ci ciang thukhen ni ciangin tua khua mite sangin, Sodom le Gomorrah khua mite tungah Pathian in hesuakna lak zaw tu hi. 
Hong tung tu Vawtsiatnate
(Mark 13:9-13; Luke 21:12-17)
16“Ngai vun! Note tuu bangin ngiahon sungah kong tha hi. Ngul bangin pilvang vun a, ngam vakhu bangin cingh tavun. *  17Kidawm tavun, banghangziam cile mihingte in hong man tu a, zum ah hong then in, synagogue te ah hong vel tu hi. *  18Kei hu in note sia ngam ukte le kumpite mai ah hong kipuak tu a thu hong sit tu hi. Amate tung le Gentilete tungah Lungdamna Thupha huvau na son thei natu hi tu hi.  19Amate in note thu kisit tu in hong aap ciangin, na pau tu uh le na pauzia tu uh te tungtaang ah thinngim heak vun; a hun hong thet ciangin na pau tu uhte sia hong kipia tu hi.  20Banghangziam cile kammal na pau uh te sia no kammal hi ngawl tu hi; na pa ii Thaa tung pan note tungtawnin hong pau sak ahi hi.
  21“Mihingte in a suapuite thalup tu in aap tu a, pate zongh in tate tungah tabangma in ngamta tu hi; tate zongh in nute pate langpan tu a, thatlum sak tu uh hi. *  22Kei hangin a kuama theampo in, hong ensan tu hi. Ahihangin a tawp dong a thuakzo sia kihun tu hi. *  23Khuapi khat sungah hong ki vawtsiat ciangin, khuapi dang khat ah tai vun. A tatakin kong ci ciang, Mihing Tapa hong pai kik maa in, Israelte khuapi theampo ah nasep na khuangkhim zo batu uh hi.
  24“Nungzui khat sia a syapa sangin lianzaw ngawl hi; sal khat sia a topa sangin lianzaw ngawl hi. *  25Tua ahikom, nungzui khat sia a syapa taw a kikim ciangin, lungkim tahen a, sal khat zongh in a topa taw a kikim ciangin, lungkim tahen. Baangkua pa bel sia Beelzebul a kici le, a innkuan pui dangte zongh min a sia seseam taw kici tu hi. * 
Akua Kiita tu
(Luke 12:2-7)
26“Tua ahikom, mihingte kiita heak vun. Tu laitakin a kiseal theampo kilangh tu a, thukuu theampo kipualaak tu hi. *  27Khuazing sungah kong son theampo khuavak sungah na son kik tu uh hi. Taciang a thimtham a na zaak theampo, innkhum tung panin, na thang sak tu uh hi.  28Pumpi that thei a, a thaa a that thei ngawlte na kiita heak vun; hell sungah thaa le pumpi a lalcip khawm sak thei Pathian kiita zaw vun.  29Banghangziam cile dangkasan pheak khat taw tonbawm nii kilei thei hi, ahibelhang na Pa ii thukimna ngawl taw tonbawm khat zongh leitung ah taak thong ngawl hi.  30Note na hi uhle na lu tungah na samzamte dongin hong kisim sak siat sa ahi hi.  31Tua ahikom lau heak vun; note sia tonbawm tam mamate sangin manpha zaw nu hi. 
Pualaakna le Christ Nialna
(Luke 12:8-9)
32“Mihingte mai ah khat po in kei neisa a hina a pualaak le, vantung ka Pa mai ah, kei zongh in tabangma in ka pualaak tu hi.  33Ahihang mihingte mai ah khatpo in kei hong nial a ahile, vantung ka Pa mai ah kei zongh in ka nial tu hi. * 
Kilemna hi ngawl Namsau khat
(Luke 12:51-53; 14:26-27)
34“Leitung ah kilemna puak tu in hong pai hi, ci in ngaisun heak vun; kilemna puak tu in hong pai hi ngawl khi hi, namsau khat puak tu in hong pai khi hi.  35Tapate in a pate langpan tu a, tanute in a nute langpan tu a, mote in a tonupite langpan sak tu in hong pai ka hi hi;  *  36mihing khat ii a thuak laakbel a ngal sia, ama innkuanpuite ma hi tu hi.
  37“Kei sangin a nu a pa a itzaw sia kei nungzui tu in kiphu ngawl hi; kei sangin a tapa ahibale a tanu a it zaw te kei nungzui tu in kiphu ngawl hi;  38a kuama po, a thinglamte kisuanin ka nung hong zui ngawlte, kei nungzui tu in kiphu ngawl hi. *  39A nuntakna a nga natu a hanciam khat papo sia a nuntakna taan tu hi; ahihang a kuama po kei hangin a nuntakna a taan le, nuntakna tatak nga tu hi. * 
Thamante
(Mark 9:41)
40“A kuama po no hong saangte sia, kei hong saang ahi hi; taciang kei hong saangte sia kei hong sawlpa saang ahi hi. *  41A kuama po in mihing khat sia Pathian thupha puak a hina taw a saang le Pathian thupha puakte ii thaman kihawm tu hi. A kuama po in mihing khat sia mihing pha a hina taw a saang le mihing phate ii thaman ma kihawm tu hi.  42Hi sunga ka nungzuite sung pan, a nobel khat sia, keima nungzui ahi hu in, tuidam hai khat bek a pia zong a maan takin thaman saang tu hi,” ci hi.

0 comments:

Post a Comment