Nu Pau Huai Cing Luanghawmtaw Kisai

September, 29, 2014 ni 10:30AM pawl in Malaysia ngam Melaka kumpi zatopi pan hong nusia Limkhai (Bungh) khuami Zeal Vum bawng Thing Unau a teang Nu Pau Huai Cing ( Kum 43) ii luang hawm vaithak nasia anuai aa hun ngeal na bang in ki vawt tu hi. 
   


- A Ni - 04/Oct/2014.               
- Ahun - 10:00AM.    
- Amun - MSCCF ( C-2-5 Jln 3/93A Off Cheras, Batu 1/2, Warisan City-View, 56000 KL) 
- Pa Min - Pa Hau Nang
- Nu Min - Nu Thian Za Cing
- Suani - 1971/June/01
- Suapui teng -  Nu Ngo Khan Huai, Nu Dim Khan Cing, Nu Hau Pum Cing, Nu Nu Cin Nuam Pau, Pa Cin Thian Mang, Nu Pau Huai Cing {ama}, Nu Cin Khan Huai.

 
            

0 comments:

Post a Comment