Laithiangtho Dokna (Matthew 15-16)

1. Nungzuite anneak ma khut sil ngawl sia akuate in mu ziam?
a. Phariseete
b. Thukham hil syate
c.  Sadduceeste


2. Bang in mihing nin sak ziam?
a. Mawna
b. Thingnga
c. A kamsungpan pusuak sia


3. Bang hi ngawlna in mihing khat niinsak ngawl ziam?
a. Thunget ngawlna
b.  Khutsil ngawlna
c. Antanna


4. A tanu doai vei hang in, Jesu alawmte nung pan huu angen sia ___ hi.
a. Ngalkap mangpa
b. Sumhaupa
c. Cannan numei


5. TO JESU in akua tung ah Kei sia Israelte atu bek in pai khi hi ci ziam?
a. Cannan numei
b. Samaria
c. Judah


6. Jesu in Mihing 4,000 sia bang taw vaak ziam? 
a. Anluum sali le ngasano tawm
b. Muklum 5 le ngasa 7
c. Sapitbom 7 le anlum 5


7. Phariseete le Sadduceeste in banghang in, na lamdang lakna ngen ziam?
a. Leheak nuam
b. Aita nuam
c. Thupisa


8. Akua ii na lamdang lakna bek  hong kipia tu ci ziam?
a. Pathian
b. Mihingte
c.  Jonah


9. Simon ii pa min bang ziam?
a. Batilamew
b. John
c. Andrew


10. Vantung ngam ii tawtang sia akua kipia tu ziam?
a. John
b. TO JESU
c. Peter


11. TO JESU in akua tung ah “Kei kung pan in tai in, Satan awng! ci ziam?
a. Peter
b. Judah Iscariot
c. Pharisee le Suducee


12. Bang pua in anung zui kul tu ziam?
a. Thinglamte
b. Mawna
c. Ki-itnaMatthew 15
Khangluite ii Hilna
1Tua zawkciang Jerusalem panin, Thukham hil syate pawlkhat Jesu kungah pai in,  2“Banghangin na nungzuite in ih pu ih pate hilnate ni ngawl ziam? A anneak ma in a ngeina bangin a khut sil ngawl hi!” ci in dongh hi.

  3Jesu in, “Tua ahile Pathian thupiakte banghang ni ngawl in, noma phuatawm kihilnate zui nu ziam?  4Banghangziam cile Pathian in, ‘Na pa le na nu zakta vun’. Taciang ‘A pa ahibale a nu a haamsiat papo sia thalupna thuak tahen,’ kici hi. *  5Mihing khat in a pa ahibale a nu a hu thei natu na khat papo a nei sia, ‘Hi sia Pathian atu a kipia sa hi’ ci pole,  6a pa zatak vawt kul nawn ngawl hi, ci in thuhil nu hi. Hi bangin noma kihil tawmnate na zui uh ciangin, Pathian thupiaknate paltan na hi uh hi.  7No a kihi sak minamte awng! no huvau Isaiah sonkholnate bangza in maan ziam!
 
8‘Hi mite in a kammal uh taw kei zatakna hong pia hi;  ahihang a thinsung sia kei taw kikhuala hi,’ Pathian in ci hi. *

9Kei hong biakna sia amate atu in kimanna om ngawl hi.  Banghangziam cile amate in mihingte vawttawm ngeina sia,
 kei ii thukham bangin kihil uh hi!” 

Mihing khat A Nin sak thei Nate
(Mark 7:14-23)
10Taciang Jesu in mihonpite sia ama kungah samin hi bangin ci hi, “Ngai vun a tel tavun!  11Mihing khat a kam sungah a tum suk sia in ama zeksa ngeina bangin nin sak ngawl hi, a kamsung pan hong pusuak sia in ama nin sak hi,” ci hi.
  12Tua zawkciangin a nungzuite, ama kungah pai in, “Tu a na pau teng a zaak ciangin, Phariseete ii maktak hunlam na he ziam?” ci in dongh uh hi.
  13“Vantung a ka Pa ii suan ngawl peuma a kung simin kibotkeak tu hi,” ci in Jesu in zo hi.  14“Amate tungtaang ah thinngim heak vun! Amate sia mittawte lampui mittawte ma ahi uh hi; mittaw khat in a dang mittaw khat lam a pui le, a nii in dum sungah taak suk tu hi,” ci hi. *
  15Peter in, “Hi paunak sia hong sonthiang tan,” ci hi.
  16Jesu in, “No sia ngualdangte sangin ciimzaw tuan ngawl nu ziam?  17Tel ngawl nu ziam? Mihing khat a kamsung a tum suk nate sia a ngilpi uum sung theng suk a, tua sung panin a pumpi puasia ah pusuak hi.  18Ahihang kamsung pan hong pusuak nate sia thinsung pan hong pai hi a, hite in mihing khat sia zeksa taw kisai in nin sak hi. *  19Banghangziam cile a thinsung panin, ngitlo ngaisutnate hong pai a, ama sia mihing thalup natu, palngul natu, nu le pa khial natu; suutol natu, leeilot natu le ngual min siat sak natu, in lamlak ahi hi.  20Hite in mihing khat sia nin sak hi. Ahihang amate ci bangin, khutsil ngawlin anneakna in, mihing khat sia nin sak ngawl hi.” 
Numei khat ii Upna
(Mark 7:24-30)
21Jesu in tua mun pan dingin, Tyre le Sidon khuapi taw a kinai ngam ah pai hi.  22Tua ngamah a teang Canaan numei khat ama kungah hong pai hi. “David Tapa awng!” ci in au a, “Topa hong hesuak tan! Ka tanu doai vei in ngim mama hi,” ci hi.
  23Ahihang Jesu in ama sia kam khat zongh a paupui bua hi. A nungzuite hong pai a, “Ama cia sak in! Ama in ei hong zui a, au tawntung hi!” ci uh hi.
  24Taciang Jesu in, “Kei sia tuu mangthang Israel mite mun bek ah hong kipai sak hi,” ci hi.
  25Ahihang numeinu in a peang kungah bok a, “Topa awng hong hu tan!” ci hi.
  26Jesu in, “Tate ii anneak tu laak sak in uite ii piak sak tu sia kilawm ngawl hi,” ci hi.
  27Tua ahikom tua nu in, “Tua thu in thumaan hi. Topa awng, ahihang uite ngangawn zongh, a tote sabuai tung pan a taak annengte ne kana ngawl ziam?,” ci in zo hi.
  28Tua hi a Jesu in, “Nang sia upna lian a nei numei khat na hi hi! Na deina bang nang tungah hong tung tu hi,” ci hi. Tua hun lian laitakin a tanu sia damthiang hi. 
Jesu in Mihing Tam mama Dam sak
29Jesu in tua mun nusia in Galilee tuili hui ah pai hi. Mualtung khat ah kaato in to hi.  30Ama kungah mihonte hong pai a, peangbai, mittaw, a koncip, a pau thei ngawl le ciina dang tam mama paipui uh a, Jesu peang kungah koi uh a; ama in amate dam sak hi.  31A pau thei ngawlte pau thei a, a koncipte dam in, peangbaite lampai thei a, mittawte in khua a mu thei uh ciang, tua munah mihingte in, lamdang sa in Israelte Pathian minthang pok uh hi. 
Jesu in Mihing Tul Li Vaak
(Mark 8:1-10)
32Jesu in a nungzuite samin “Hi mihingte hu in ka thin nuam ngawl hi, banghangziam cile, tu in ni thum pha zo a, bangma neak tu nei ngawl hi. Anvaak phot ngawlin cia thong sak nuam ngawl khi hi, banghangziam cile, a inn uh a zot ciang lampi ah ngilkial in pukhong siat tu hi,” ci hi.
  33Nungzuite in, “Hi senneal ngam sungah mihing hiza neakkhom tu an, koisung pan nga thong tu khu ziam?” ci uh hi.
  34“Anluum bangza nei nu ziam?” ci in Jesu in dongh hi.
 “Anluum sali le ngasa no tawm nei ung,” ci in zo uh hi.
  35Tua ahikom Jesu in mipite lei ah to sak hi.  36Tasia ciang Jesu in anluum sali le ngasate la in, Pathian tungah lungdam a ko zawkciang, balneen in a nungzuite pia hi; taciang in nungzuite in mipite piasawn uh hi.  37Amate a vekpi in ne uh a, kham tek uh hi. Nungzuite in a neak vaal uh khum sali dim in seng lai uh hi.  38Numei patang sim ngawlin pasal an ne peuma mihing tul li pha uh hi.
  39Tua zawkciang mipite sia Jesu in cia sak a, ama zongh ngunkuang tungah to in Magadan ngamah pai hi.

Matthew 16
Na Lamdang Ngetna

(Mark 8:11 -13; Luke 12:54-56)
1Phariseete pawlkhat le Sadduceeste pawlkhat Jesu kungah hong paite in ama sia Pathian thukimpui ahile ahi ngawl a tel nopna in, aitaa in, na lamdang lakna khat a vawt tu in ngen uh hi. *  2Ahihang Jesu in, “Nitum laitakin ‘Van san ahikom, khuapha vak’ na ci uh hi.  3Taciang zingtuung in ‘Van san a, niim ahikom nguazu vak’ na ci uh hi. Van en in khuahunte sonkhol thei nu hi, ahihang hi hunte taw kisai in limte na khia thei bua uh hi!  4Hi hun ah mihingte bangza in khansia a Pathian um ngawl ziam? Na lamdang lakna hong ngen na hi uh ziam? Vawt ngawl tu khi hi! Jonah na lamdang lakna khat sia bekma note tungah hong kipia tu hi,” ci hi. *
 Taciang, amate nusia in paisan hi. 
Phariseete le Sadduceeste ii Tol
(Mark 8:14-21)
5Nungzuite tuili ngalkhat ah a pai uh ciangin anluum a ken tu mangil uh hi.  6Jesu in, “Kidawm vun; Phariseete le Sadduceete ii tol panin kidawm tavun,” ci hi. *
  7Amate kikum uh a, “Hibang a hong ci sia anluum ih ken ngawl hang ahi ka tawm,” ci uh hi.
  8Jesu in amate bang teng kikum ci in he a, “Banghangin anluum na nei ngawl uh teng po kikum nu ziam? Na upna uh bangza no ziam!  9Tel thei ngawl lalai na hi uh ziam? Anluum nga baltham in mihing tul nga in a neak lai in, khum bangza dim kana nu ziam? *  10Taciang anluum sali sia mihing tul li in bangbang in ne kana ziam? Khum bangza dim kana nu ziam? *  11Tua ahile anluum huvau ka sonna hi ngawl ahi hunlam tel thei ngawl nu ziam? Phariseete le Sadduceete ii tol panin kikeam tavun!” ci hi.
  12Taciang nungzuite in anluum sung a tolte pan a kikep tu thuson hi ngawl a, Phariseete le Sadduceete hilna panin kikep natu son ahi hunlam tel uh hi. 
Jesu huvau Peter ii Sonthiangna
(Mark 8:27-30; Luke 9:18-21)
13Caesarea Philippi khuahui ngamkhen ah Jesu pai a, tua munah, “Mihing Tapa sia ngual in akua hong ci ziam?” ci in a nungzuite dongh hi.
  14“Pawlkhat in Tuiphumpa John hi hong ci a pawlkhat in Elijah hi hong ci hi, taciang a dangte in Jeremiah ahibale kamsang dang khat hi vak hong ci uh hi,” ci in zo uh hi. *
  15“Note in kei sia akua hi nong ci uh ziam?,” ci in dongh hi.
  16Simon Peter in zo a, “Nang sia Messiah, a nungta Pathian Tapa na hi hi,” ci hi. *
  17Jesu in, “John tapa Simon awng, nang sia mihing hampha khat na hi hi! Hi thutak sia mihing chi le sa sung pan nang tung a hong pai ahibua a, vantung a ka Pa kung pan in, hong kipia thu ahi hi,” ci hi.  18“Taciang, a maan takin kong ci ciang, Peter awng: nang sia suangpi na hi hi, taciangin, hi suangpi phungkawng tungah ka pawlpi ka phut tu a, thina ngangawn zongh in a zo zo batu hi.  19Vantungngam tawtangte nang kong pia tu a, leitung a na khate vantungah kikhak tu a, leitung a na honte vantung ah kihon tu hi,” ci hi. *
  20Tua zawkciang, ama sia Messiah ahi hunlam kuama munah a son ngawl natu in a nungzuite munah thupia hi. 
Jesu in A Thuak natu le A Thi natu Sonkhol
(Mark 8:31-9:1; Luke 9:22-27)
21Tua hun panin kipan a nungzuite munah Jesu in thiang takin son a, “Jerusalem ah ka pai kul tu a, upate, thiampi liante le Thukham hil syate tung panin, nasia takin thuak tu khi hi. Hong kithatlum tu a, ahihang, ni thum zawkciang, nuntakna sungah hong kiphongto kik tu hi,” ci hi.
  22Peter in Jesu sia tua tuamin tei hi. “Topa awng, tabangin na thuak tu sia Pathian in hong khaam tahen! Tabang peuma in nang tungah hong piang heak hen!” ci hi.
  23Jesu kiheak in, Peter munah, “Kei kung pan in tai in, Satan awng! Nang sia keimai hong khaktan na hi hi, banghangziam cile hi khua ngaisutnate sia Pathian kung panin hong pai hi ngawlin, mihing sung pan hong pai ahi hi,” ci hi.
  24Tua zawkciang Jesu in a nungzuite munah, “Khat po in kei hong zui nuam le ama le ama kinial in, a thinglamte pua in, ka nung hong zui tahen. *  25Banghangziam cile, a nuntakna a hu nuam sia in taan tu a, ahihang kei hu a, a nuntakna a taan sia in nuntakna mu tu hi. *  26Mihing khat in leitung theampo a nga hangin, ama nuntakna a taan le bang meetna nei tu ziam? Meet ngawl tu hi! Ama nuntakna a nga kik sak thei tu na khat zongh om ngawl hi.  27Banghangziam cile Mihing Tapa sia Pa vaangletna taw le a vantung lalangte taw hong pai ciangin, ama in mihing khat sim ii a sepna babang in thaman pia tu hi. *  28A tatak kongci ciang, hilai ah a om mihing pawlkhatte sia, Mihing Tapa Kumpipa in hong pai a mu mateng in a thi batu hi,” ci hi. 

0 comments:

Post a Comment