Laithiangtho Dokna (Matthew 17-18)

1. To Jesu Moses le Elijah taw thu son amu bangza pha ziam?
a. 2
b. 3
c. 12

2 Kua in, Moses, Elijah le To Jesu atu buuk sak sawm ziam?
a.  James
b.  Peter
c.  John

3. Meei sung pan awnging azak ciang nungzuite bang hi ziam?
a. Liing
b. Lei ah bok cip
c. Lamdangsa

4. Upna  ___ anei ngawl hang doaite hawl zo ngawl uh hi.
a. ankam ci cia
b. a cing tak in
c. a kician

5. Sumzakna tung pan shia apia sia akuate ziam?
a. Mitheampo
b. Sumleangte
c. Ngamdangmite

6. To Jesu in dangka tang khat sia koisung pan lasak ziam?
a.  A za-ip sung
b.  Sumpi bawm sung
c.  Ngasa kamsung

7. Kua bang ih suak hi bua le Vantungngam tum ki tum ngawl tu hi.
a. Judah
b. Patangte
c. Vantung mite

8. Akua ii ngawng pan suangpheak khii in tui sung khiak tu hoi ziam?
a. Judah Iscariot
b. Patang upna lalsaksia
c. Phariseete

9. Mittang in upna hong taan sak le,___kul tu hi.
a. mitsi
b. khei keak
c. en ngawl

10. Patang khat zawnsak ngawl natu ___ vun.
a. son kakawi
b. kidawm
c. thukun in nei

11. ___ah na hong uhte vantung ah kihon tu hi.
a. Tapidaw sung
b. Ki itna
c. Leitung

12. Sali mun sawm sali vei dong, ___ in.
a. sum meet  pia
b. hanciam
c. maw mai sak


Matthew 17
Jesu Meal Kikhealna
(Mark 9:2-13; Luke 9:28-36)
1Ni luk zawkciang Jesu in Peter, James le John te unau samin mual tungah paipui to a tua munah amate teng nguak om uh hi. * 2Amate mu tangin meal kikhealna sia Jesu tungah hong piang hi: a maitang sia ni bangin taang a, a puansilhte sia tee ziazua hi. 3Tua zawkciang Jesu sia Moses le Elijah taw thu son khawmin a om uh nungzui thumte in mu uh hi. 4Tua ahikom Peter in, “Topa hi munah ih om sia bangza in nuam ziam? Na uuk le nang atu buk khat, Moses atu buk khat, le Elijah atu buk khat, buk thum kong sak sak tu uh hi,” Jesu munah ci hi.

5Tabangin a pau laitakin, a taang mama meeingo taang khat in amate teng tuam a taciangin meeikaai sung panin awnging khat in, “Hi sia in ka it ka Tapa hi a, ama tungah ka lungkim hi; a thu na ngai tavun,” ci hi. *

6Nungzuite in tua aw a zaak uh ciangin, amate sia lau mama ahikom lei ah bok cip uh hi. 7Amate kungah Jesu hong pai in, amate tham in, “Tho vun, lau heak vun!” ci hi. 8Tua ahikom amate in a et uh ciang Jesu sim ngawl kuama dang amu bua uh hi.

9Mual tung panin hong tuaksuk kawmin Jesu in, “Mihing Tapa sia thina pan a kithaw sak kik mateng hi mu kholna sia kuama tungah son heak vun,” ci in thupia hi.

10Tasia ciangin nungzuite in Jesu munah, “Thukham hil syate in Elijah hong pai masa tu hi banghangin ci ziam?” ci in dongh uh hi. *

11Jesu in, “Elijah sia hong pai masa takpi hi, taciang in ama in na theampo kithoai sa in koi tu hi,” ci hi. 12“A tatak in ka ci ciang, Elijah hong pai zo a, ahihang mihingte in ama tel ngawl ahikom, ama tungah a uuk uh bang tek po in, ngamta uh hi. Tasia bangma in, amate in Mihing Tapa zongh vawtsia tu uh hi,” ci hi. *

13Tasia ciangin a nungzuite in ama sia Tuiphumpa John huvau son hi ta a, ci in tel uh hi.

Jesu in Doaivei Patang khat Dam sak
(Mark 9:14-29; Luke 9:37-43)
14Mihonpite kungah amate hong heaksuk kik zawkciangin pasal khat Jesu kungah pai a, a mai ah khupdin in, 15“Topa, ka tapa hong hesuak sak tan! Ama butthi thei a, kaikin in, mei sungah ahibale tui sungah puksuk thei hi. 16Na nungzuite kungah ka paipui uh hangin, amate in dam sak thei ngawl uh hi,” ci hi.

17“Bangza ta in upna nei ngawlin khial nu ziam, no mihingte awng! No taw bangtan vei hong omkhawm tu khi ziam? A bang tan vei hong dual zo tu khi ziam? Patang sia keima kungah hong paipui tavun!” ci hi. 18Jesu in doai tungah thupia a, tasia ciangin patang sung pan doai pusuak a tua hunlian in patang dam hi.

19Tua zawkciang amate nguakin a om laitak, nungzuite Jesu kungah hong pai a, “Banghangin doai hi sia notkeak thei ngawl khu ziam?” ci in dongh uh hi.

20Jesu in, “Banghangziam cile noma in upna a cing takin nei ngawl nu hi. A tatak in kong ci ciang, ankamh tang cia upna nei hi leu te hi mual munah, ‘Hi sung panin zialai ah kikhiin in,’ ci in sawl leu te kikhiin tu hi. Na khat papo na vawt thei tu uh hi,” ci hi. * 21Thungetna le antanna in, hite pawl notkeak zo bek a, na dang in notkeak zo ngawl hi.

Jesu in A thi natu Son kik
(Mark 9:30-32; Luke 9:43-45)
22Nungzuite theampo Galilee ah hong kikhop uh ciangin, Jesu in amate munah, “Mihing Tapa sia mihingte khut sungah thalup tu in ki aap dektak zo hi. 23Tua mihingte in ama sia thatlum tu hi. Ahihang ni thum zawkciangin ama nuntakna sungah kiphongto kik tu hi,” ci hi.

Nungzuite sia khuangai mama uh hi.

Biakinn atu Shia Piakna
24Capernaum khua ah Jesu le a nungzuite hong thet uh ciangin, Biakinn atu shia dongte hong pai a, Peter munah, “Na syapa in Biakinn atu shia a pia ziam?” ci in dongh hi. *

25“Pia hi,” ci in Peter in zo hi.

Peter inn sungah a tum zawkciang, Jesu pau masa a “Simon awng, nang ngaisutna bangbang ahi ziam? Hi leitung kumpite tungah akua bangte in sum zuakna tung pan shia pia ziam? Ngamsung mite in pia ziam maw ngamdang mite in pia ziam?” ci hi.

26“Ngamdang mite in pia hi,” Peter in ci hi.

“Pha hi, tua ahile ngamsung mite in piak kul ngawl hi. 27Ahihang mihingte thin uuk sak nuam bua hing. Tua ahikom tuili ah pai tan a, ngasa tangthaak tan. Ngasa a awk phitbel sia manin, a kamsung en lete, dangka tang khat om tu hi. Biakinn shia piak tu in kei atu le nang atu kicing tu hi. Va la tan a, ih shiate amate va pia tan,” ci hi.

Matthew 18
Akua Lianbel Ziam?
(Mark 9:33-37; Luke 9:46-48)
1Tua hun laitakin a nungzuite sia Jesu kungah hong pai a, “Vantungngam sungah akua lianbel ziam?” ci in dongh uh hi. *

2Tua ahikom Jesu in patang khat samin, amate mai ah ding sak a, 3“A tatak in kong ci ciang kikheal in patangte bang na suak bua uhle Vantungngam sungah na tum thei batu uh hi. * 4Vantungngam sungah a lianbel sia in, ama le ama kiniamkhiak a, hi patang bang ahite ahi hi. 5Taciangin hi bang patang khat kei min taw a saangte in, keima hong saang ahi hi.

Maw natu Ze-etna
(Mark 9:42-48, Luke 17:1-2)
6“Mihing khat po in patang khat ii kei hong upna a lal sak le, tuapa ngawng ah an ngoaina suangpheak kikhi in tuipi thukna sungah kikhiasuk le pha zaw hi. 7Mihingte upna a lal sak thei nate hangin, hi leitung atu bangza in kiitak huai ziam? Tabangte sia hong piang tawntung tu hi, ahihang tabang a piang sakte atu in, bangza in lauhuai ziam?

8“Na khut ahibale na peang in, na upna hong taan sak le sattan in vawk in! Tawntung meikuang sungah khutcing peangcing hong kibum sangin, nuntakna sungah khutsamh peangsamh in tum lete pha zaw hi. * 9Taciang mittang khat in na upna hong taan sak le, khelkeak in vawk in! Hell meikuang sungah mittangte ngeal taw hong kibumsuk sangin mittang lang khat sel in, nuntakna sungah tum lete nang atu in, pha zaw hi. *

A Bo Tuu Thusonteena
(Luke 15:3-7)
10“Hi patang khat po na zawnsak ngawl natu in, na kidawm vun. Amate ii vantung lalangte sia ka Pa omna munah om tek nginge hi, ci in hong son ka hi hi. 11Banghangziam cile Mihing Tapa sia a bote hun tu in hong pai ahi hi. *

12“Mihing khat in tuu za khat a nei sung pan, tuu khat a bosua sia in bang law tu in na um uh ziam? Ama in a omlai tuu sawmkua le kua mual tungah taa sakin nusia a, a bosua tuu sia zong tu in kuan hi. 13Ama in tua tuu a bosua sia a mu ciangin, a bo ngawl sawm kua le kua tungah a lungdamna sangin, hi a bosua tuu khat tungtaang ah lungdam zaw tu hi. 14Tabangma in vantung a na Pa in, hi patangte khat po a bo tu sia a oai bua hi.

Hong khial Suapuipa Khat
15“Na suapuipa in nang tungah hong khial le, va pai tan a, ama khialna teng lak tan. Noma tuam in kilemtua tavun. Na thu hong ni a ahile na suapuipa na nga kik zo hi. * 16Ahihang hong ni nuam bale, ngualdang khat le nii mai ah son pui in, tua hile Laithiangtho ci bangin, ‘na maw sakna teng sia mihing nii le a tam zaw in tetti in hong pang tu hi.’ * 17Taciangin amate zongh in, a sonpui thei ba lai le, pawlpi bup mai ah a vekpi in son siat tavun. Pawlpi thu zongh a ni nuam bua ahile, ama sia Pathian nei ngawl mihing bang ahizong, shiadongpa bang ahizong ngaisun tavun.

Khana le Honna
18“Tua ahikom na vekpi tungah hong ci khi hi: leitung ah na kha uh te vantung zongh ah kikhak tu hi; leitung ah na hon uhte vantung zongh ah kihon tu hi. *

19“Thudang kong son lai natu panin, mihing nii in leitung ah na khat papo tungtaang ah thukim in thu a ngen uh le, vantung ka Pa in hong vawt sak tu hi. 20Banghangziam cile ka min taw nii le thum kikhopna sungah amate taw ka om khawm hi,” ci hi.

Mawmai sak ngawl Naseampa Thusonteena
21Taciang Peter in Jesu kungah pai a, “Topa, ka suapuipa in ka tungah hong khial kikik le bangtan vei mai sak tu khi ziam? Sali vei dong ziam?” ci hi. *

22“Sali vei dong hi ngawlin, sali mun sawm sali vei dong, mai sak in,” Jesu in ci hi. 23“Banghangziam cile Vantungngam sia hi bang ahi hi. Khatvei lai in kumpipa khat in a naseamte sazian sit tu in khensat hi. 24Hi bangin vawt tu a kipat ciangin, amate sung panin, talen tul sawm leiba khat hong kipaipui hi. 25Naseampa in a liau tu sum nei ngawl hi. Tua ahikom Kumpipa in, tuapa ii zi taw a tate taw a neisa theampo taw sila a zuak tu in thupia hi. A leiba kilo natu ahi hi. 26Kumpipa mai ah naseampa khupdin hi. ‘Thinsau takin hong ngak lai tan, kong bat thempo hong lo kik tu khi zam,’ ci in ngen hi. 27Kumpipa zongh in ama sia khuangaihuai sa in, a leiba teng mai sakin thathong hi.

28“Taciangin tua naseampa pusuak in, ama tungah sum tawm a ba naseam dang khat taw kisi uh hi. Tua pa sia manin a tawlsaan a, ‘Sum nong bat teng hong lo tan,’ ci hi. 29A naseppuipa in a mai ah bokin ‘Thinsau takin hong ngak lai tan; sum kong bat teng hong lo siat tu khi zam,’ ci hi. 30Ahizong ama in za nuam ngawlin, a leiba a lo siat dong thong sungah khum hi. 31Naseam dangte in, thupiang teng a mu ciangin, a thin nuam ngawlin, kumpipa kungah pai in thupiang theampo son uh hi. 32Tua ahikom ama in naseampa sam a, ‘Nang a mannung ngawl silapa awng, ka tungah nong bat theampo hong mai sak tan ci in nong nget hu in, hong mai sak siat khi hi. 33Nang kong hesuak bangin, na naseppuipa na hesuak tu kilawm hi ngawl ziam?’ ci hi. 34Kumpipa thin uuk mama a, naseampa in ama tungah a bat theampo a lo siat dong thongtaak tu in puak hi,” ci hi.

35Jesu in a thukhupna ah, “Na thintak taw na suapuipa na mai sak bale vantung a ka Pa in mihing sim in tabang hong vawt tu hi,” ci hi.

0 comments:

Post a Comment