Leilotthu Taw U.S. Visa Seau, Thong Kumh Sali

Leilotthu taw azi ci'n USA paipui sawm pasal khat sia kiman in thong kumh sali taak sak  hi.

Kumh 67 upa, U.S. Ngammi Steven Myo Myint kicipa in 2006 lai Kawlngam tawmvei acia kik pak laan in, Irawaddy , Zalun khua teang numei khat sia U.S. ah nasep pha in thasum tam aa, na aseam nuam le ama ii zi ci min taw visa aseau kul tu ci in, zol hi.

Steven Myo Myint ii zipi in tua thu sia leilot thu ahihunlam pholaak ahikom, thukun om bang in, Steven Myo Myint sia November 14,2014 ni in, thong kumh sali taaksak natu thu kikhen ci'n Kawlkumpi news MOI ah kisua hi.0 comments:

Post a Comment