Jackie Chan Tapa Thong Kum 3

Leitung ah Zilak a min thang a hi Jackie Chan i tapa Jaycee Chan ( kum 32 ) sia, Ngui thei , Kham thei a zak hu in thong kum 3 taak tu in thu ki khen hi. Jaycee Chan le Taiwan te Ko Kai a ci sia pa se August tha in zatui kham zang ci taw a ki man hi in, a ma te 2 se kham thei ngui thei zang ci ki tel thiang a hi man tu bang in thu a ki khen a hihi.
Jackie Chan se 2009 kum in Beijing ah ngui thei kham thei a bo na tu makai khat in a ki koi a hi man tu bang in a tapa zatui khaam taw a ki mat ciang ka mai a zum peu ma cin pulak hi. Khang no te in ka tapa nung zui heak vun ci zong vai thak na kam son thua lai hi.


Credit: Trend Myanmar
Lamh Kim

0 comments:

Post a Comment