Laithiangtho Dokna (Matthew 19-20)

1 Phariseete pawlkhat in, banghang thudongh ziam?
a. Aita nuam
b. He tu umh ngawl
c. Pathian ahina tel nuam

2. Banghang in zi khul thei natu thu om ziam?
a. Zi tam a dei hang
b. Mihingte hilhak
c. Mihingte phat natu

3. TO JESU akuate tung ah akhut nga zawk pai ziam?
a. Numei paktatnu
b. Mittawpa
c. Pathangte

4. Nuntakna sung tum nuam leang bang tang tu ziam?
a. Thupiak
b. An
c. Hanciamna

5. Nuntakna sung atum nuam pa in, abang zui ziam?
a. Hanciamna
b. Thupiak
c. Kumpi thukun

6. Sumhaute koisung athet tu haksa ziam?
a. Itna sung
b. Biakinn
c. Vantungngam

7. Sapit huanneipa naseamte nitha bangbangh pia ziam?
a. A kibang
b. A thaman zui
c. A thiamna zui

8 .Kuana "Akhakbel sia masa in, amasate khak tu" ci zia?
a. Moses
b. TO JESU
c. Isaiah

9. Akua ii zi le tate nii in, za nei na ngen ziam?
a. Zadok
b. Nathanel
c. Zebedee

10. Matthew 20na sung mitaw bangza pha ziam?
a. 1
b. 2
c. 10

11. Mittaw te a au ciang akuate in tei ziam?
a. Nungzuite
b. Mipite
c. Phariseete

12. Mittaw nii adam zawk  bang hi ziam?
a. A inn ah cia
b. Phariseete kung pai
c. A nung zui


Matthew 19

Jesu in Nupa Kikhulna huvau Thuhil

1Jesu in hi teng a ci zawkciang, Galilee ngam nusia in Jordan ngun ngalkhat Judea ngam ah pai hi. 2Mihonpi in zui a, tua munah amate dam sak hi.

3Phariseete pawlkhat in, ama aitaa nuam ahikom hi bangin dongh uh hi. “Pasal khat in a zi sia bang thu po taw ahizong a khul nuam le khul thei hi ci thu, ih thukham in a oai ziam?” ci uh hi.

4“A kipatciil in Bitphuapa in mihing sia pa khat le numei khat vawt hi, ci in a ki at Laithiangtho sia sim ngei ngawl nu ziam? * 5Taciangin hi thu hangin, ‘Pasal in a pa le a nu nusia tu a, a zi taw kingawm in, amate ngeal sia khat suak tu hi,’ Pathian in ci hi. * 6“Tua ahikom amate sia nii hi nawn ngawlin khat suak hi. Tua ahikom Pathian ii ngawmsate mihing in khen thei ngawl tu hi,” ci hi.

7Phariseete in, “Tua ahile banghang Moses in, Pasal in a zi a khul le kikhulna lai pia tahen, ci in thukham vawt ziam?” ci in dongh uh hi. *

8Jesu in, “Moses in zi khul thei natu thu hong pia hi, banghangziam cile noma sia hil hak mama nu hi. Ahihang bitphua ciil hunin tabang thu om ngawl hi. 9A tatak in kong ci ciang, pasal khat in a zi sia, vaang kitan ngawlna sim ngawl, thudang taw a khul a, numei dang a tenpui le ama in palngul mawna vawt ahi hi,” ci hi. *

10A nungzuite in ama tungah, “Pasal le zi kilaklaw ah ngamtat natu sia tu a bang ahi thongle kiteang ba leang pha zaw hi,” ci uh hi.

11Jesu in, “Hi kihilna sia mihing theampo atu kici ngawl a, Pathian ii piakte atu bek hi: 12Banghangziam cile pate ii zi a nei thei ngawl natu thu tam mama om hi; pawlkhat sia a nei thei ngawl tu in piang hi; pawlkhat sia ngual in tabang tu ma in vawt hi; taciang pawlkhat in Vantungngam thu hangin nei ngawl hi. Hi kihilna a saang theite in, tabangin ngamta tahen,” ci hi.
Jesu in Patangnote Thupha pia
(Mark 10:13-16; Luke 18:15-17)

13Mihing pawlkhat in patangte tungah khut nga a, thungetsak tu in Jesu kungah paipui uh hi; ahihang nungzuite in tua mihingte tei hi. 14Jesu in, “Patangte ka kungah hong pai tahen, khaam heak vun, banghangziam cile Vantungngam sia tabangte atu ahi hi,” ci hi.

15Amate tungah a khut nga a tua zawkciang in pai hi.
Sumhau Khangnopa
(Mark 10:17-31; Luke 18:18 -30)

16Khatvei lai in Jesu kungah pasal khat hong pai hi. “Sya awng, nuntak tawntungna nga natu in, bang nasep pha ka seam tu ziam?” ci in Jesu dongh hi.

17“A banghangin na phate huvau kei tungah hong dongh ni ziam? A pha khat bekma om hi. Nuntakna sungah na tum nuam le thupiakte tang in,” Jesu in ci hi.

18“A bang thupiakte ziam?” ama in ci in dongh hi. Jesu in “Mihing that heak in, palngul mawna vawt heak in, ngu heak in, leeilot thu taw ngual suankhial heak in; * 19na pa le na nu zakta in, nangma le nangma na ki it bangin na innpaamte zongh it in,” ci in zo kik hi. *

20“Hi thupiakte theampo ka zui siat sa hi,” khangnopa in ci hi. “A dang bang ka sep tu kul lai ziam?” ci hi.

21Jesu in ama munah, “Na cialcing nuam le, va pai tan a, na neisa theampo zuak in, sum na nga teng a zawngte pia tan, tua hile vantung ah na hau tu hi; tua zawkciang ka nung hong zui tan,” ci hi.

22Khangnopa in hi thuteng a zaak ciangin khuangai in paisan hi, banghangziam cile ama hau mama hi.

23Jesu in a nungzuite munah “A tatakin ka ciciang sumhaute Vantungngam sung a thet tu sia haksa mama tu hi. 24Kong ci kik hi: kalauh khat phin bilvang sungah a thawl tu sangin sumhaute Pathian Ngam sungah a tum tu sia haksa zaw lai hi,” ci hi.

25Nungzuite in hi thu a zaak uh ciangin, amate lungmang mama uh hi. “Tabang hi thong le akua peuma ngupna nga thei tu ziam?” ci uh hi.

26Jesu in amate tangtan in en a, “Mihing atu in suak thei ngawl ahihang Pathian atu na khat papo suak thei hi,” ci hi.

27Taciang Peter in, “En in, na theampo nusia in nang hong zui khu hi, bang ka nga tu uh ziam?” ci hi.

28Jesu in, “A maan takin kong ci hi. Mihing Tapa sia hong pai tu Khang Thak hun sungah minthanna kumpi tokhum tungah hong to ciangin, no kei hong zui sawm le niite zongh kumpi tokhum tungah to in Israel minam sawm le niite na uk tu uh hi. * 29Taciang a kuama po kei hu in, a inn, a suapuipate, a suapuinute, a pa, a nu, a tate, a leitang khat papo a nusiate in, a see za khat sangin tamzaw in saang tu a, tawntung nuntakna kipia tu hi. 30Ahihang in tu laitak a masate hong nungkhak tu a, tu laitak a nungkhakte hong masa tu hi,” ci hi. *

Matthew 20

Sapit huan sungah Naseamte thu

1“Vantungngam sia hi bang hi. Khatvei lai in pasal khat in a sapit huan sungah diang tu in, mihing pawlkhat cial tu in, zingtuungin kuan hi. 2A kipia ngeiza ngun dangka pheak khat tek piak tu in, thukim in a cial te sia sapit huan sungah kuan sak hi. 3Zingsang nai kua sa in sumzuakna a pai ciang, mihing pawlkhat nasep nei ngawl in om mu hi. 4Tua ahikom amate munah, ‘No zongh sapit huan sungah diang tavun, a kilawm bangin, nitha hong pia tu khi hi,’ ci hi. 5Tua ahikom amate kuan uh hi. Taciang sun nai sawm le nai nii sa ciang le nitak nai thum sa ciangin tabang ma in mihing cial hi. 6Nai nga saat dektak ciangin, sumzuakna munah a pai le, midang pawlkhat a ding thathong mu leleau hi. ‘Banghangin naseam ngawlin ni khat bup hi sungah na hun bo sak thathong nu ziam?’ ci in dongh hi. 7‘Kuama in hong cial ngawl hi,’ ci uh hi. ‘Tua ahile no zongh sapit huan sungah diang tavun,’ ci in sawl hi.

8“Nitak ciangin huan neipa in a tha lampuipa munah, ‘Naseamte va sam tavun a, a nitha uh pia tan, a khakbel a kicialte pan panin pia tan a, a kicial masate pia khak tan’ ci in sawl hi. * 9Nai nga ciangin nasep kipante sia, ngun dangka tang khat tek pia hi. 10Tua ahikom a kicial phitbelte in, thaman saang tu hong pai uhciang dangka tam zaw nga tu in ki um uh hi; ahizong amate zongh ngun dangka tang khat tek ma kipia hi. 11Amate in a sum saan uh ciang, thacialpa phunsan hi. 12‘A khakbel a kicialte in, nai khat bek seam hi, ko sia ni tangtum in sun nisa sungah diang khu hi, ahitazong ko nong piak za ma amate pia ni hi!’ ci hi.

13“Tasia ciang, ‘Lawmte awng, hong ngai tavun, hong theam ngawl khi hi. Ngaisun leu te ni khat bup thaman tu ngun dangka tang khat taw lungkim a kong cialte na hi uh hi. 14Tu in na ni thaman uh la in cia tavun. A khakbel a kicial hi sia pa zongh, no kong piak za ma pia nuam khi hi. 15Keima sum tungtaang ah ka uuk bang po in, zeak thei natu thunei hi kana ngawl khi ziam? Itciil ngawlin, ka piakte banghangin eang nu ziam?’ ci in zo hi.”

16Jesu in a thukhupna ah, “Tua ahiciang a khakte masa tu a, a masate khak tu hi,” aci hi. *
Jesu in a Thi natu a Thumveina a Sonna
(Mark 10:32-34; Luke 18:31-34)

17Jesu in Jerusalem khua sang zuanin, a pai ciang, lampai kawmin a nungzuite munah thu son tuam hi. 18“Ngai vun, Jerusalem khua ah ih paito tu a, tua munah Mihing Tapa sia, thiampi liante le Thukhamhil syate tungah ki aap tu hi. Amate in, ama tungah thalup natu in thukhen tu uh hi. 19Tua zawkciang Gentilete tungah aap tu a, tuate in selno zazan in, vel tu a, thatlum tu hi; ahihang ni thum zawk ciangin, ama sia nuntakna sungah tho kik tu hi,” ci hi.
Nu khat ii Hu ngetna
(Mark 10:35 -45)

20Taciang Zebedee zi sia a tate nii taw Jesu kungah pai a, a mai ah kun in huna khat ngen hi.

21“Bang nuam ni ziam?” ci in Jesu in dongh hi.

“Kumpi na sua ciangin, hi ka tate nii sia khat na ziat sangah khat na vei sangah, na to sak natu in, kamciam hong pia tan,” ci in nupi nu in zo kik hi.

22Tapate nii munah Jesu in, “Na nget uh sia bang ziam ci in tel ngawl nu hi. Hi thuakna hai ka dawn tu sia dawn zo na tu nu ziam,” ci hi. “Dawn zo tu khu hi,” ci uh hi.

23“Ka hai sia dawn takpi tu nu hi, ahihang ka ziatsang le ka veisang a to tute sia kei teal thei hi ngawl hi. Hi munte sia ka Pa ii see sa mite atu ahi hi,” ci hi.

24Nungzui dang sawm teng in hi thu a zaak ciangin, tua unaute nii tungah amate thin uuk hi. 25Tua ahikom Jesu in amate khawmtua a, “Leitung mihing uliante in a khutnuai a omte tungah uk theina thu nei a, lampuite in thu neina theampo nei hi, ci in na he uh hi. * 26Ahizong hi thu sia no zui tu ngeina hi ngawl tu hi. Note sungah khat in a lianbel a suak nuam le ama sia no naseam hi tu hi. * 27Note sungah lampui a suak nuamte na sila hi tu hi— 28Mihing Tapa in ngual na sawl tu in hong pai ngawl a, naseam tu le a nuntakna pia in, mihing tam mamate tan tu in hong pai hi,” ci hi.
Jesu in Mittaw Nii Dam sak
(Mark 10:46; Luke 18:35-43)

29Jesu le a nungzuite in Jericho khua a nusiat ciangin, mihon tam mama in zui uh hi. 30Lampi hui ah a to mittaw nii in Jesu hong pai hi ci in a zaak ciangin, “David Tapa awng, ko hong hesuak tan, Topa awng,” ci in au uh hi.

31Mipite in amate tei in, a ngamlum ngawl natu in a sawl uh hang, amate a nging seseam in au a, “David Tapa awng, ko hong hesuak tan Topa,” ci uh hi.

32Jesu in amate nii sam a, “Bang hong vawt sak leng na uuk uh ziam,” ci in dongh hi.

33“Topa, khua nong mu sak tu uuk ung,” ci uh hi.

34Jesu in amate sia khuangai huai sa in, a mitte tham sak a; thakhat in, amate khua mu thei a, amate in ama zui uh hi.

0 comments:

Post a Comment