Laithiangtho Dokna (Psalm Late 121-122)

1. Laphuakpa koisung en ziam?
a. Vantung
b. Mualtung
c. Biakinn

2. TOPA kung pan bang pai ziam?
a. Vaangletna
b. Huuna
c. Thahatna

3. Nang hong hung pa in a tawntung in ___hi.
a. khuangai thong
b. kisik sak ni
c. hak

4. Hong hung tu TOPA koisungah om ziam?
a. Vantung
b. Ih kungah
c. Biakinn sung

5. ___ in nang hong liamsua ngawl tu hi.
a. Meithalte
b. Sunin ni
c. Satan

6. TOPA in nang sia ___ panin hong dal tu hi.
a. Hell ngam
b. Ziaetna
c. launa theampo

7. Koisung pai tu ciang laphuakpa lungdam ziam?
a. Vantung ngam
b. TOPA inn sungah
c. Zion mual

8. Jerusalem kongpite ii koi sungah ding uh ziam?
a. A tungah
b. A sung sangah
c. A mai ah

9. Kumpipate in amite tungah bang hi tu in to uh ziam?
a. Tel pia tu in
b. Sathau
c. Thukhen

10. Jerusalem khuapi ah bang a om natu thungen tu ziam?
a. Cidamna
b. Kilemna
c. An tam tatak

11. Koi sung ah kilemna om tahen kici ziam?
a. Vantungah
b. Suum sung (luphung)
c. Mualtungah

12. Laphuakpa in akuate atu ngaisut sak ziam?
a. Pathian he ngawlte
b. Ama alangpan vilvelte
c. Mealheak & Ngualtamte


Psalm Late 121
Ei Hong dal TOPA

1Kei hong kihuna koisung pan  hong pai him ci in mualtung ka ento hi.

2Kei hong kihu natu sia van le lei a vawt TOPA kung panin hong pai hi,

3Ama in nang hong liik sak ngawl tu hi; nang hong hung pa in a tawntung in hak hi,

4Israel a hungpa in  lusu ngawl in mu ngeingawl hi.

5TOPA in nang hong cing tu hi,   ama sia na kungah nang hong hung tu in om hi.

6Sunin ni in nang hong liamsua ngawl tu a,  zanin tha in zong nang hong na sak ngawl tu hi.

7TOPA in nang sia launa theampo panin hong dal tu a, Ama in nang hong keamcing tu hi.

8Ama in na pusuana le, na sungtanna ah   tu a kipan a tawntung in nang hong dal tu hi.


Psalm Late 122
Jerusalem Pokna La

1“TOPA inn sungah pai ka tawng”  hong ci a om ciangin ka lungdam hi.

2Tu in eite sia hi sung
        Jerusalem kongpite sung sangah ih ding hi!

3Jerusalem sia a kipua kik
        a etlawm, a hoi khuapi khat ahi hi.

4TOPA thupiak bangin
        ama tungah lungdam ko tu in,
    Israel minamte hong paina mun ahi hi.

5Israel kumpipate in a mite tungah
        thukhen tu in hi sungah to uh hi.

6Jerusalem khuapi ah kilemna
        a om thei natu thu ngen vun.
        “Nang hong itte in khangto tahen.

7Na suum sung sangah kilemna om tahen a,
        na kumpi inn ah ngal muanna om tahen,” ci vun.

8Ka mealheakte le ka ngualtamte
        ka ngaisutna in Jerusalem tungah, “Thin nopna na nga ta in” ka ci hi.

9TOPA ih Pathian inn atu in
        na nop sak natu thu ka ngen hi.

0 comments:

Post a Comment