Heaktu Kilawm Mihing Ngu (Bone)

Mihing in ih pianlian aa, ngu 300 kinei in, tua ngute kipee ahikom, mihing picingsa khat ii ngu sia 206 pha hi.

Ih ngute sia kumh 20 ih cin dong khakhang in, kumh 30 bangh ih phak ciang kip pheang hi.

Ngute talh in ahi le, ama-le-ama khang kik hi.

Ih ngupi tatak sia 80 pha in, tukna, dianna, nasepna atu munpi luk in kikhen hi.

Ih ngu sung ah asaubel sia se phei ngu hi in, letmat 19 val hi. Atom bel ngu sia ih bil taw kithua in letmat 0.11 (2.8 millimetres) sau hi.

Kumh 7 ciang khat vei ih ngu le ih hunte sia thaksua tawntung hi. 

Ih khutme le kawng ah ngu bek 54 om ahikom, atambel omna hi

Numei te ii ngu sia pasalte sang no zaw hi.

Neak theite sung pan Calcium akihelte sia ih ngu cidamna atu hoi bel hi.

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/humanbody/skeletonbones.html


0 comments:

Post a Comment