Laithiangtho Dokna (Matthew 21-22)

1. TO JESU in akikhi laapui latu in nungzui bangza sawl ziam?
a. 3
b. 1
c. 2

2. Banghang laapui tungah TL JESU to ziam?
a.  Kumpipa cinopna
b.  Kiniamkhiakna
c.  Amite a it lakna

3. TO JESU to thei natu bang dap uh ziam?
a. Laktong puansil
b. Puankangneal
c. Tuumul

4. TO JESU koisung athet ciang ngamlum lialua ziam?
a. Jerusalem
b. Bethlehem
c. Bethany

5. TO JESU in biakinn sia akuate buhna suaksak ci ziam?
a. Kiphasakte
b. Ngutate
c. Thimthelte

6. TO JESU ii tomlaw theikung sia bangkhua naina ziam?
a. Jerusalem
b. Bethlehem
c. Bethany

7. Kumpipa in abangpoai ah mihing pha/sia sam siat ziam?
a. Anlaak poai
b. Kumpi suakna poai
c. Mopoai

8. Mopoai ah akuate kinial kik tu ziam?
a. Sap ngawlte
b. Mopuan silh ngawlte
c. Mealheak ngawlte

9. Shia piakna taw kisai akuate in dongh ziam?
a. Pharisee
b. Sadduceete
c. Mihonpi

10. TO JESU in akuate tungah "akihisak mihingte" ci ziam?
a. Aita nuamte
b. Sadduceete
c. Mihonpi

11. Thaw kikna thu sia akuate in dokna nei ziam?
a. Phariseete
b. Sadduceete
c. Mihonpi

12. Bang thukham lianbel ziam ci'n adongh sia?
a. TO JESU
b. Sadduceete
c. Thukhamhilsya

Matthew 21
Zawna taw Jerusalem Khuasung Tumna
(Mark 11:1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19)
1Jesu le nungzuite in Jerusalem khua hong nai uh a, Olive Mual Bethphage a kicina mun hong theng hi. Tua munah Jesu in, a nungzuite nii sawlin paikhol sak a, 2hi bangin thupia hi; “Na mai a om khuano sia ah pai tavun, tua munah laapui khat kikhii in om thakhat thu in na mu tu uh a, laano zongh a pui kungah om tu hi. A khau suutin a nii in keima kungah hong paipui tavun. 3Taciang khat po in, bang khatpo hong cile ‘Topa in tulmaw hi’: ci po leute thakhat in hong tha tu hi,” ci hi.

4Hi bangin a pian theina sia kamsangpa sonna teng a tangtut natu ahi hi.

5“Zion khuapi munah son vun,
En vun, na kumpipa no kungah hong pai hi!
Ama kiniamkhiak in laa tungah to a,
laa ii ta laano tungah to hi.” *
6Tua ahikom nungzuite in Jesu sawl bangin pai in vawt uh hi: 7laa le laano hong paipui uh a, a laktong puasilh uh dapin, Jesu in a tungah to hi. 8Mihonpi in a laktong puasilh uh lampi ah pha in a dangte in thingsawl saatin, lam tungah pha uh hi. 9Jesu mai le a nung panin a pai mihonte in, “David Tapa minthang hen! Topa min taw hong pai pa tungah Pathian in thupha pia tahen! Hosanna, Pathian in pokna nga tahen!” ci in au uh hi. *

10Jerusalem khua sungah Jesu hong tum ciang, a khuathing bup ngamlum lialua uh hi. “Ama sia akua ziam?” ci in mipite in dongh uh hi.

11“Hi pa sia Galilee ngam Nazareth pan kamsangpa Jesu hi,” mihonte in ci in zo uh hi.

Jesu Biakinn ah Pai
(Mark 11:15-19; Luke 19:45-48; John 2:13-22)
12Biakinn sungah Jesu tumin sumzuak sumlei theampote notkeak hi. Sum theakte ii sabuai le vakhu zuakte ii tokhumte sawnthal sak hi, 13taciang, “Laithiangtho sungah Pathian in, ‘Ka Biakinn sia thungetna inn’ kici tu hi, ci hi, ahihang note in ngutate buhna na suak sak uh hi!” ci hi. *

14Mittaw le peangbai te Biakinn sung ama kungah hong pai uh a, amate dam sak hi. 15Thiampi liante le Thukhamhil syate in, Jesu ii na lamdang a vawt hu le, patangte ii “David Tapa tungah Hosanna, kipok tahen!” a ci hu in amate thin uuk hi. 16Tua ahikom amate in Jesu munah, “Amate in bangteng ci ziam, na za ziam?” ci in dongh hi.

“Ka za takpi hi, Laithiangtho sungah sim ngei ngawl nu ziam? ‘Patangte le nausente kamsung panin, pokna a kicingin na piang sak hi’ ci hi,” ci in Jesu in zo hi. *

17Jesu in amate nusia in Bethany zuan tu in, khuapi puasia ah paisuak a tua munah tua zan taam hi.

Jesu in Theikung Tomlaw
(Mark 11:12-14;20-24)
18Zingtuungin khuasung sang hong zot kik ciang, Jesu a ngilkial hi. 19Ama in lamhui ah theikung khat mu in vil a, ahihang a tee sim ngawl bangma a mu bua hi. Tua ahikom thingkung tungah, “Nang sia nga kik thei nawn ngawl tu ni hi!” ci hi. Thakhat thu in theikung kongaw cip paih hi.

20Nungzuite in a mu ciangin lamdang sa uh hi. “Banghang hi za in kocip paih thei ziam?” ci uh hi.

21Jesu in “A tatak in kong ci ciang, um in muang la ba po leute hi thei tungah ka vawt bangin na vawt thei tu uh hi. Hisia bek zongh hi ngawl in, hi mual munah, ‘Tho to in a, tuipi sungah kilawnsuk in,’ ci leu te, tabang ma in hong hi tu hi. * 22Na um uhle thungetna taw na nget uh po na nga tu uh hi,” ci hi.

Jesu Thuneina huvau Dokna
(Mark 11:27-33; Luke 20:1-8)
23Biakinn sungah Jesu heak kik a, hilna a nei ciangin, thiampi liante le upate in, “Hi bang na sep thei natu in bang thuneina nei ni ziam? Akua in hi thunei theina hong pia ziam?” ci in dongh uh hi.

24Jesu in, “Kei zongh kam khat hong dongh tu khi hi, tasia nong zo thei uh le a bang thuneina taw hite seam khi ziam cisia kong son tu hi,” ci in zo kik hi. 25“John ii tuiphum theina thu sia, koisung pan hong pai ziam? Pathian tung pan ziam maw mihing tung pan ziam?” ci hi.

Amate teng kinial uh a, “Bangbang ci tu hi ziam? ‘Pathian tung pan ci tu hi leang, tua hile banghangin John sia um ngawl nu ziam?’ hong ci tu hi.

26“Ahihang ‘mihing tung pan’ ci thong leang, mipite kiitak huai hi, banghangziam cile amate theampo in John sia kamsang khat hi ci in saang hi,” ci uh hi. 27Tua ahikom amate in Jesu munah, “He ngawl khu hi,” ci uh hi. Tasia ciangin, amate tungah Jesu in, “Kei zongh hite bang thuneina taw vawt khi ziam ci in kong son peang batu hi,” ci hi.

Tapa Niite taw Thusonteena
28“Tu in hi thu bangbang na ngaisun uh ziam? Khatvei lai in pasal khat in tapa nii nei hi. A tapa lianzaw sia kungah ama pai in, ‘Tapa awng, sapit huan ah tu ni in na kuan tan,’ ci hi. 29Ama in, ‘Uuk ngawl khi hi’ ci napi a zawkciangin a thin kikheal kik in kuan hi. 30Tua zawkciang a pa in a tapa dang khat sia munah tabangma in sawl hi. Tua tapa in, ‘Pa, hi tahen,’ ci napi a kuan bua hi. 31Tapate nii sung pan akua in a pa thu ni zaw ziam?” ci hi.

“A tapa lianzaw sia in ni zaw hi” ci uh hi.

“Tua ahikom shiadongte le numei paktatte in, a tatak in ka ci ciang, note mai ah Pathian Ukna-ngam sung theng masa tu hi. 32Banghangziam cile Tuiphumpa John hong pai a, thumaan lampi hong hil napi, ama na um bua uh hi; ahihang shiadongte le numei paktatte in um uh hi. Hite na mu zawk ngangawn in, na thin uh kikheal in na um nuam bua uh hi.” *

Sapit huan A Saapthawte Thusonteena
(Mark 12:1-12; Luke 20:9-19)
33“Thusonteena dang khat ngaivun,” Jesu in ci hi. “Khatvei lai in leitang nei khat in, sapit huan khat vawt a, a kiimkot dal vawtin, sapitzu suuk natu dum to a, lo hun natu teitan khat daw hi. Tua zawkciang a lo tasia saapthaw sak tu in, ngual a aap zawkciang, ama khualhaw tu in ding hi. * 34Sapit nga law hun ciangin, ama tel tuteng a saang tu in, huanthote munah a silate pai sak hi. 35Huan thote in silate man a, khat sia saatin, khat sia that uh a, khat sia suangtum taw deang uh hi. 36Leitang neipa in a silate a tamzaw pai sak leleau hi, ahihang huan thote in a masate tungah a ngamtat uh bangma in, taa kik uh hi. 37A khakbel ciangin, ‘Ka tapa buang hong zatak sak tu zam,’ ci in, a tapa sawl hi. 38Ahihang huan thote in a tapa a mu uh ciangin, ‘Hisia huan neipa tapa hi. Hong pai tavun, thatlum tu hi; tua hile a neisa teng ih tang thei tu hi!’ ci uh hi. 39Tua ahikom ama man in, sapithuan pua sangah a lot zawkciang, thatlum hi.

40“Tu in huan neipa sia sapit huan sungah hong pai tak ciangin huan thote bang law tu ziam?” ci in Jesu in dongh hi.

41“Ama in tua misiate thatlum nanak tu a, a hun zui in, thaw ante, ama saan tu bangin a pia tu ngualdangte tungah sapit huan sia saapthaw tu in aap tu hi,” ci in zo hi.

42Jesu in, “Laithiangtho ci thu sia sim ngeingawl nu ziam?

‘Innsate ii mannung ngawl a sak a nil suangtum sia
a kizangh bel suangtum hong suak hi.
Hi thu in Topa ii nasep na hi a;
ih mu ciangin lamdang mama hi!’ *
43“Tua ahikom kong ci hi, Pathian Ngam sia no kung pan in, kila tu a, nga pha a piang sak mihingte tungah kipia tu hi. 44Hi suang tungah a taak sia a kuapo ahizong zantham in vui tu hi; tua suang sia khat po ii tungah a taak ahile tua pa zantham in thi tu hi.”

45Phariseete le thiampi liante in Jesu thuson nate za uh a, amate a ci nopna ahi hunlam tel uh hi. 46Tua ahikom ama sia mat sawm uh a, ahihang amate in mihonpite kiita uh hi, banghangziam cile amate in Jesu sia kamsang khat hi ci in ngaisun uh hi.

Matthew 22
Mopoai Thusonteena
(Luke 14:15-24)
1Jesu in mihingte munah thusontee nate zangh kikin thu son hi. 2“Vantungngam thu sia hi bang ahi hi. Khatvei lai in kumpipa khat in a tapa atu mopoai anneakna khat vawt tu in kipan hi. 3Ama in a naseamte sawl a khual a kihil leangnate mopoai hong siim natu in, son sak hi. Ahihang amate pai nuam ngawl hi. 4Tua ahikom naseam dangte pai sak a, khual a kihil leangnate munah hi bang sawl hi. ‘Ka poai sia tu in a kipan thei tu hi zo hi; ka khuital le ka khuino thaute kingo zo hi, na theampo tu in kithoai siatsa in om zo hi. Mopoai ah hong pai tavun!’ 5Ahihang leangna tu a khual a kihilte in awlmawk ngawlin amate nasep tekma sepsan uh hi: khat in lo kuan a, a dang khat in sumbuk pai a; 6a dangte in kumpipa naseamte pummat in, vel in thatlum uh hi. 7Kumpipa thin uuk mama hi; tua ahikom a ngalkapte paisak a, tuate in mihing that te thatlum in a khuapi halthap sak hi. 8Ama in a naseamte sam a, ‘Ka mopoai sia kipat thei lian tu in, om zo ahihang ka khualhil mite sia mopoai taw kiphu ngawl hi. 9Tu in lampi liante ah pai tavun a, mihing na mu zaza uh sam tavun,’ ci hi. 10Tua ahikom naseamte in lampi liante ah pai in a mu theampo le mihing pha mihing sia a kibangin khawmtua uh hi; taciang in mopoai vawtna inn dim hi.

11“Kumpipa sungtang in a leangnate a et ciang, mopoai puan silh ngawlpa khat mu hi. 12‘Lawm awng, mopoai puan silh ngawlin hi sungah bangbangin hong tum thei ni ziam?’ ci in dongh hi. Ahihang tua pa in a zo natu a he bua hi. 13Tasia ciang kumpipa in naseamte munah, ‘Ama sia a khut a peang lekhen vun a, doipua khuazingna ah vawk tavun. Tua sungah ama kapin ha ngoai tu hi,’ ” ci hi. *

14Jesu in a thukhupna ah, “Tam mama kisam tu a tawmbek kiteal tu hi,” ci hi.

Shia Piakna huvau Kidokna
(Mark 12:13-17; Luke 20:20-26)
15Phariseete pai a, kam doknate taw Jesu aitaa sawm uh hi. 16Tua zawkciang amate in, a nungzuite pawlkhat le Herod mihingte pawlkhat pai sak uh hi. “Sya awng, thumaan na son hi ci in hong he khu hi. Pathian ii mihingte atu a dei sak thutakte sia, mihingte in bang ngaisun ci patau ngawlin na hil hi. Banghangziam cile mihingte maitang na zakta bua hi. 17Bangbang ngaisun ni ziam?, hong son tan. Rome Kumpipa shia ih piaktute, ih Upadi taw kisi ziam, kisi ngawl ziam?” ci uh hi.

18Ahihang Jesu in amate thin sungah, thusia a sawmna, he ahikom, “A kihi sak minamte awng! banghangin hong aitaa nu ziam? 19Shia piak tu sumtang sia hong lak tavun,” ci hi.

Amate in sumtang a kungah paipui uh hi, 20Jesu in, “Hite akua lim le akua min ziam?” ci in dongh hi.

21“Ngam uk lianpa aa hi” ci in zo uh hi.

Tua ahikom Jesu in, “Pha hi, Kumpipa sum sia Kumpipa na pia vun a, Pathian sum sia Pathian na pia vun,” ci hi.

22Hi thu a zaak uh ciangin amate in lamdang sa uh hi; ta ciangin ama nusia in paisan uh hi.

Thina pan Thaw kikna Thu dokna
(Mark 12:18-27; Luke 20:27-40)
23Tua ni in Sadducee te pawlkhat sia Jesu kungah pai a, “Mihingte in thina pan tho kik ngawl tu hi,” ci uh hi. * 24“Syapa awng, Moses ci na panin, pasal khat sia ta nei ngawl in a thi le a suapuipa in meingongnu sia tenpui tahen, tua hile ta a nei uh ciang, mithipa ta bangin, kingaisun tu hi. * 25Tu in hi sungah unau pa sali om ngei hi. A lianbel sia in zi nei in ta nei ngawl in thi a meingongnu sia, a suapuipa in lua hi. 26Tabangma in a niina a thumna panin kipan a salina dongin meingongnu sia lua susuk uh hi. 27Akhakbel ciangin meingongnu zong thi hi. 28Tu in mithite thawkik ni ciangin tua numei sia akua ii zi hi tu ziam? A vekpi in ama tenpui ngei tek hi,” ci uh hi.

29Jesu in, “Pathian vaangletna le Laithiangtho na heak ngawl uh hu in bangza in khial nu ziam! 30Banghangziam cile mithite a thaw kik ciang, vantung ah a om vantung lalangte bang hi tu a, kitenna om ngawl tu hi. 31Tu in mithite thaw kikna thu, Pathian hong son thute sim ngei ngawl nu ziam? Ama in, 32‘Keima in Abraham Pathian, Isaac Pathian, Jacob Pathian ka hi hi,’ ci hi. Ama in a nungtate Pathian hi a, a thisate Pathian ahi bua hi,” aci hi. *

33Mihonte in hi thu a zaak uh ciangin, a hilnate sia lamdang sa uh hi.

A Lian Thupiakna
(Mark 12:28-34; Luke 10:25-28)
34Sadduceete a pau natu a heak ngawl dongin, Jesu in a koi zawk ciang, Phariseete hong kikhawmtua uh a, 35amate sung panin, Thukham hil sya khat in, Jesu sia thudokna khat taw aitaa sawm hi. * 36“Sya awng, Thukham sung teng pan koisia lianbel ziam?” ci in dongh hi.

37Jesu in, “ ‘Na Topa Pathian sia na thin theampo, na thaa theampo le na ngaisutna theampo taw it in.’ * 38Hisia in a lianbel le a thupibel Thupiak ahi hi. 39A niina Thupiak thupibel sia tasia taw ma in kibang hi: ‘Nangma le nangma na ki it bangin midangte zongh na it in.’ * 40Moses Thukham theampo le kamsangte hilna theampo sia hi thu niite kibulphu hi,” ci hi.

Messiah huvau Dokna
(Mark 12:35-37; Luke 20:41-44)
41Phariseete pawlkhat a kikhop uh ciangin Jesu in, 42“Messiah huvau sia bangbang in ngaisun nu ziam? Ama sia a kua ii suan ziam?” ci in dongh hi. “Ama sia David suan hi,” ci uh hi.

43Jesu in “Tua hile banghangin Thaa in David munah, ‘Topa’ ci sak ziam?” ci in dongh hi. David in,

44‘Topa in ka Topa munah:
Na ngalte na peang nuai ah ka koi dong,
hi sung ka ziat sangah hong to tan,’ ci hi. *
45“David in ama sia ‘Topa’ ci a hile Messiah sia bangbang in, David ii suan hi thei tu ziam?” ci in Jesu in zo kik hi.

46Jesu dokna kuama in a zo thei bua uh a, tua ni pan kipan kuama in ama sia thu a dongh ngam nawn bua uh hi.

0 comments:

Post a Comment