Laithiangtho Dokna (Matthew 25-26)

1. Matthew 25 sungah Akua na akua muak ziam?
a. Mopa in monu
b. Monu in Mopa
c. Mipi in Mopa

2. Ngaknute banghang lusu ziam?
a. Amut nangh
b. Sathau nei ngawl
c. Zineipa thenghak

3. Anaseamte ii bang tungtawn in, dangka kihawm sak ziam?
a. Akum phakza
b. Thiamna
c. Anasepna zia

4. Leisung ah dangka phum pa in bangza phum ziam?
a. 1000
b. 2000
c. 3000

5. Mihing Tapa ii ___ah omte sia meikuang sungah pai tu hi.
a. ziatsang
b. veisang
c. nungsang

6. A thupi ngawlbel khat huu bua leang ___ taw kibang  hi.
a. a huu nuam ngawl
b. mizawngte
c. TOPA ahu ngawl

7. TO Jesu kimat tu laitak Thiampi lianbelpa sia akua ziam?
a. Zadok
b. Caiaphas
c. Jeremiah

8. Upate le thiampite koisung ah kimu ziam?
a. Caiaphas inn ah
b. Pilate mangpa inn
c. Biakinnpi sung

9. Judah Iscariot tungah dangka 30 apiakma in ___ uh hi.
a. tal masa
b. sim masa
c. thukimna vawt

10. TO Jesu sia nungzuite taw a ankuang umkhak bel sia ___ ni hi.
a. paisan poai a man
b. tuuktun poai ni khat
c. anluum poai ni masa

11. TO Jesu in "hong kiphokto ciang ___ ka paikhol tu hi" ci ziam?
a. Jerusalem
b. Galilee ah
c. Olive mualvum

12. TO Jesu lei bangbangh thungen ziam?
a. Lei ah bokcip
b. Khupdin
c. kilep suk in


Matthew 25
Ngaknu Sawmte taw in Thusonteena
1“Tua hun ciangin Vantungngam sia hi bang hi tu hi. Khatvei lai in ngaknu sawm sia a meivak uh la in, zineipa muak tu in pai uh hi. * 2Ngaknu nga sia mawmaw a, nga sia ciim hi. 3A mawmaw nga teng in mei-inn keng ahihang meitui keng thua ngawl uh hi, 4a ciimte ahile mei-inn a zak tu in bung taw meitui a dim in keng uh hi. 5Zineipa theng hak ahikom, ngaknute lusu in mu uh hi.

6“Zankim zawkciangin auna aw khat hong nging a, ‘Hi sungah zineipa hong pai hi. Hong pai tavun a muak vun,’ ci hi. 7Ngaknu sawmte khanglo in a mei-innte pua uh hi. 8A mawmawte in a ciimte munah, ‘Na meitui uh tawm hong hawm tavun, banghangziam cile ka mei uhte mit tu hi’ ci uh hi. 9‘Hi thei mama ngawl hi; no atu le ko atu a kicing om ngawl hi. Sumbuk ah pai in lei tavun;’ a ciimte in ci uh hi. 10Tua ahikom a mawmaw ngaknute sia meitui lei tu in pai uh hi; taciang amate pai laanin zineipa theng hi. A kinging sa a om ngaknu nga teng sia ama taw kitenna poai ah sungtang uh a, taciang kongkha kikhak hi.

11“Tua zawkciangin ngaknu dangte hong theng hi. ‘Topa, topa! Hong tumsak tan!’ ci in au uh hi. * 12‘Hong tum sak mama ngawl tu khi hi! No hong he ngawl khi hi,’ ci in zineipa in zo hi.”

13“Tua ahikom ki pilvang sakvun, banghangziam cile, a ni tu le a nai tu na he bua uh hi,” ci in Jesu in thukhup hi.

Naseam Thumte Thusonteena
(Luke 19:11-27)
14“Tua hun ciangin Vantungngam sia hi bang hi tu hi. Khatvei lai in pasal khat in khualhaw sawm hi; a naseamte samin a neisa teng aap hi. * 15Mihing simin amate thiamna om bangin, ama in pia hi: khat ii tungah kham dangka tul nga pia hi; a dang khat ii tungah tul nii, a dang khat ii tungah tul khat pia hi. Tua zawkciang ama sia khualhaw tu in ding hi. 16Dangka tul nga a kipia naseampa in, thakhat ma in sumvawt in, a dang tul nga ma ngathua hi. 17Tasia bangma in dangka tul nii a nga sia zongh in, a dang tul nii ma nga thua hi. 18Ahihang dangka tul khat a nga naseampa in pai a, leidum to in, a topa dangka teng phual hi.

19“A khua ngei zawkciang naseamte ii topa hong ciakik a, amate sum tepteena tek sit hi. 20Dangka tul nga a saang naseampa hong pai a, a dang tul nga ama tungah aap hi. ‘Topa, dangka tul nga hong pia ni hi. En in! Hi sungah dangka tul nga ka meet sak hi,’ ci hi. 21‘Pha hi, a thumaan naseam pha pa awng, na tawmno tungah thumaan na hikom, naliante keam tu in kong koi tu hi. Kei taw lungdam khawm tu in hong pai tan!’ ci hi.

22“Taciang tul nii a kipia naseampa hong pai a, ‘Topa, dangka tul nii hong pia ni hi. En in! Hi sungah ka thalaw dangka tul nii om hi,’ ci hi. 23‘Pha hi, a thumaan naseam pha pa awng! Na tawmno tungah thumaan na hikom, naliante keam tu in, kong koi tu hi. Kei taw lungdam khawm tu in hong pai tan!’ ci hi.

24“Taciang in dangka tul khat a saang naseampa hong pai a, ‘Topa, nang sia mihing sonham khat na hi hunlam kong he hi; na tuu ngawlna munah a atpa, na poai ngawlna munah an lapa na hi sia konghe hi. 25Lau khi hi, tua ahikom pai in, lei sungah na sum teng ka phual hi. En in, hi sungah na neisa teng om hi,’ ci hi. 26“ ‘A datham misia naseampa awng! Ka tu ngawlna munah at a, ka poaingawlna munah a lapa hi, ci in hong he na hi ziam?’ topa in ci hi. 27‘Tua ahile pha hi; ka sumteng sia sum kholna munah na koi sak po lete, kong cia kik ciang a meet taw a vekpi nga kik tu hi ngawl khi ziam? 28Tu in a sum laak sak vun a, tulsawm a neipa piak sak tavun. 29Banghangziam cile, a neisate tungah a tamzaw seseam kipia thua tu a hau seseam tu hi; ahihang bangma a nei ngawlpa tung pan a nei susun kila tu hi. * 30Hi naseam ngina ngawlpa ahile— doipua khuazing sungah not tavun; tua munah kap in ha ngoai tu hi,’ ci hi. *

A khaakbel Thukhenna
31“Mihing Tapa sia Kumpi bangin vantung lalangte taw hong pai ciangin, a kumpi tokhum tungah to tu a, * 32taciangin minam theampo ama mai ah kikhawm tu hi. Tua zawkciangin ama in tuu cing khat ii tuu le keal akhen bangin pawl ni in khen tu hi. 33Ama in thumaan thutang mite sia a ziat sangah koi tu a adangteng sia a veisang ah koitu hi. 34Taciang Kumpipa in ziatsang a om mihingte munah, ‘Hong pai tavun; Ka pa ii thupha piakte awng! Simlei akibitphua ciil pan in no atu a kipua khol sate lua tu in hong pai tavun. 35Ka ngilkial laitakin an nong vaak uh hi, ka dangko laitakin tui nong pia uh hi; zin in ka vak laitakin na inn uh ah zin nong do uh a, 36puansilh ka sel laitakin puan nong khu uh hi; ka cinat laitakin nong ou uh a, thong sungah nong ve uh hi’ ci hi. 37“A thumaan thutang mihingte in, ‘Topa, bang hun in na ngilkial a na om hong mu a, an hong vaak ka na khu ziam?, ahibale na dangko a tui na neak tu, banghun in hong pia kana khu ziam? 38Khualmi in bang hunin hong vaak a, zin hong do ngei khu ziam? ahibale puansilh sel in bang hunin om a puan hong khu ngei kana khu ziam? 39Bang hunin na cinat ahizong, na thongtaak lai ahizong, hong mu ngei a hong ve kana khu ziam?’ ci uh hi. 40Kumpipa in, ‘A maan tak ka ci ciang, hi ka suapuite ano bel khat tungah na vawt uh sia kei tung a hong vawt nahi uh hi!’ ci in a zo tu hi.

41“Taciangin a veisang a tote munah, ‘Kei kung pan tai vun, no Pathian ii haamsiat sate awng! Doaimangpa le a lalangte atu a kivawt khol sa tawntung meikuang sungah pai tavun. 42Ka ngilkial laitak in hong vaak ngawl nu hi, ka dangko laitak in ka neak tu bangma nong pia bua uh hi; 43khualte in ka om a na inn sungah nong saang bua uh hi, puansilh ka sel laitak puan taw nong khu bua uh hi; ka ciina in thong ka taak a, nong ou bua uh hi,’ ci hi.

44“Tasia ciang amate in, ‘Topa, ngilkial dangtaak a, khualte in, puansilh sel a cina le thongtaak in na om ngei, bang hun hong mu ngei a, hong hu ngawl kana khu ziam?’ ci in zo tu uh hi. 45Kumpipa in, ‘A tatak in kong ci ciang hi lai ah a thupi ngawlbel khat nahu nop ngawl uh ciang, keima hong hu nuam ngawl na hi uh hi.’ 46Tua ahikom hite sia tawntung daan thuak natu sungah kipuak tu a, ahizong a thumaan thutangte sia tawntung nuntakna sungah pai tu hi,” ci hi. *


Matthew 26
Jesu a Kithasawmna
(Mark 14:1-2; Luke 22:1-2; John 11:45-53)
1Jesu in hi thu teng hilna a nei zawkciang a nungzuite munah, 2“Na heak uh bangma, ni nii zawkciang Paisan Poai hong theng tu a, taciang Mihing Tapa sia thinglamte tungah thalup tu in ki aap tu hi,” ci hi. *

3Taciang, Thiampi lianbelpa Caiaphas tenna inn ah thiampi liante le upate kisitua uh a, 4Jesu man kuu in a thalup thei natu ngeal uh hi. 5“Poai hun sungah vawt ngawl tu hi, tabang hi thong leang, mipite hong ngamlum tu hi,” ci uh hi.

Bethany ah Jesu Sathau Kinoai
(Mark 14:3-9; John 12:1-8)
6Jesu in a phaak Simon a kicipa ii inn Bethany ah om hi. 7Jesu an a neak laitakin numei khat hong pai a, suangngo thawl dim in a manham sathau namtui hong keng a Jesu lu tungah buak hi. * 8A nungzuite in a mu uh ciangin a thin uuk uh hi. “Banghangin hi bangin pakvawt ziam?” 9“Hi sathau namtui zuak leang, sum tam mama kinga tu a, mizawngte kipia thei tu hi!” ci uh hi.

10Jesu in amate thusonnate za ahikom amate munah, “Banghangin hi sia nu thin nuam maw se nu ziam? Ama in kei atu in nasep pha nasep hoi khat hong seam ahi hi. 11Mihing a zawngte sia note taw hong om tawntung tu ahihang kei sia, note taw hong om khawm tawntung ngawl tu khi hi. * 12Ama in ka kivui natu in ka pumpi sia paaknamtui hong noai khol hi. 13A tatak in kong ci ciang, hi Lungdamna Thupha leitung theampo ah a kihil na mun po ah, ama nasep sia ama a kiphawk natu in, kison tawntung tu hi,” ci hi.

Judas in Jesu Leeheak tu in Thukim
(Mark 14:10-11; Luke 22:3-6)
14Tua zawkciang nungzui sawm le nii sung pan khat ahi— Judas Iscariot a kici sia— thiampi liante kungah pai in, 15“Jesu hong leeheak leng bang hong pia tu nu ziam?” ci in dongh hi. Amate in ngun dangka sawm thum la in a sim zawkciang pia uh hi. * 16Tua hun pan kipan Judas in Jesu a aap thei natu hunpha zong tan hi.

Jesu a Nungzuite taw Paisan An Nekhawm
(Mark 14:12-21; Luke 22:7-14; 21:23; John 13:21-30)
17Tolsaw ngawl anluum poai ni masa ni in nungzuite sia Jesu kungah hong pai a, “Paisanpoai an koisung ah kong vawt sak tu uh ziam?” ci in dongh uh hi.

18“Khuapi sungah tum tavun a, pasal khat kungah, ‘Syapa in, ka hun hong theng zo hi; ka nungzuite taw Paisanpoai sia na inn ah vawt tu khu hi,’ ci in son tavun,” ci hi.

19Nungzuite in Jesu sawl bangin, ngamta uh a, Paisanpoai anneak natu vawt khol uh hi.

20Nitak ciangin, Jesu le a nungzui sawm le niite an ne tu in to uh hi. 21Anneak laitakin Jesu in, “A maan takin ka ci ciang note sung pan khat in kei hong leeheak tu nu hi,” ci hi.

22Nungzuite a thin uh nuam ngawl a, khat zawkciang khat in, “Topa, kei hi ngawl buang ka hi ziam?” ci in dongh uh hi.

23“Ankuang sungah anluum kei taw sawk khawm sia in kei hong leeheak tu hi. * 24Mihing Tapa sia Laithiangtho in thi tu hi a ci bangma in thi tu a, ahihang Mihing Tapa a leeheak sia atu in, bangza in lauhuai ziam? Tua pa atu in pian awl zaw le pha zaw hi,” ci in zo hi.

25A leeheakpa Judas in, “Syapa, kei kahi ziam?” ci in dongh hi. Jesu in “Nangma ci bangma ahi hi,” ci in zo hi.

Topa Zan an
(Mark 14:22-26; Luke 22:14-20; 1Corinthians 11:23-25)
26A an neak uh laitakin, Jesu in anluum bek khat la in, lungdam ko thungetna a nei zawkciang, baltham in anungzuite pia hi. “La in ne vun, hisia in ka pumpi ahi hi,” ci hi.

27Tua zawkciangin hai la in, Pathian tungah lungdam kona a nei zawkciang, amate pia hi. “Na vekpi in ne vun, 28hi sia in ka chisan hi a, Pathian thuciamna a kip sak sia ahi hi. Mihing tam mamate mawna a kimai sak natu a bua ka chisan ahi hi. * 29A tatak in ka ci ciang, ka Pa ngam sungah note taw sapitzu thak ka neak mateng hi sapitzu sia ka ne nawn batu hi,” ci hi.

30Tua zawkciang amate in la sa in, Olive Mual zuan tu in pusuak uh hi.

Jesu in Peter ii Nial natu Teng Sonkhol
(Mark 14:27-31; Luke 22:31-34; John 13:36-38)
31Taciangin Jesu in amate munah, “Zanciang tatak ma in no na vekpi in taikeak in kei hong nusia siat tu nu hi, banghangziam cile Laithiangtho in, ‘Pathian in tuucingpa thatlum tu a, tuute sia kithethaang tu hi,’ ci hi. * 32Ahihang nuntakna sungah hong kiphok to kik ciangin, note maiah Galilee ah ka na paikhol tu hi,” ci hi. *

33Peter in Jesu munah, “A dangte theampo in hong nusia zong, kei kong nusia batu hi!” ci hi.

34Jesu in Peter munah, “A maan takin kong ci ciang, zan ciang ak khuan maa in thum vei kei nong nial tu hi,” ci hi.

35Peter in, “Nang taw thi khop tu a kul zongin, tabangin hong nial ngawl tu khi hi,” ci in zo hi.

Nungzui dangte zongh in, tabang ma in citek uh hi.

Jesu Gethsemane ah Thungen
(Mark 14:32-42; Luke 22:39-46)
36Tua zawkciang Jesu in a nungzuite taw Gethsemane a kicina mun khat ah pai a, amate munah, “Zia sungah thungen in ka pai laanin hi sungah na to vun,” ci hi. 37Ama in Peter le Zebedee ii tate nii paipui hi. Heena le thin ngimna in ama khunelh hi, 38taciangin amate munah, “Ka thin ngim mama a ka thi dektak hi. Hi sungah na om vun a, mu heak vun,” ci hi.

39Ama sia tawm a paiphei zawkciang, lei ah bokcip in, thu ngen hi. “Ka Pa awng, ahi thei le hi thuakna hai sia kei tung pan hong laak sak tan! Ahihang kei dei bang hi ngawlin, nangma deina bang hi tahen,” ci hi.

40Tua zawkciang, a nungzuite thum kungah heak kik a, amate mutthip sa in om mu hi; taciang in Peter munah, “Bangbangin note thum in nai khat sung takpi zongh kei taw ngak khawm zo ngawl nu ziam? 41Na na ngak kenkon vun a, ze-etna sungah na pu ngawl natu in, thu na ngen vun. Thin sung in uukna nei a hihang, pumpi sia thazawm hi,” ci hi.

42Khat vei ma, Jesu pai in thu ngen hi, “Ka Pa awng, hi hai ka dawn phot ngawl peuma in, hi thuakna hai sia hong ki laak sak ngawl tu ahile nangma deina bang hi tahen,” ci hi. 43Khatvei ma hong heak kik a, nungzuite sia a mu sa in mu laleau hi; amate hak zo mama ngawl hi.

44Jesu in amate khatvei nusia kikin, a kammal zak ngei teng ma pau kikin, a thumvei na thungen hi. 45Tua zawkciang nungzuite kungah heak kik a, “Tu dong mu lai in tawlnga lai nu ziam? En vun! Mimawte khut sungah Mihing Tapa a ki aap tu hun hong thengz o hi. 46Tho vun. Pai ka tawng. En vun! Kei hong leeheakpa hi sungah om hi!” ci hi.

Jesu Kimatna
(Mark 14:43-50; Luke 22:47-53; John 18:3-12)
47Jesu sia tabangin a papau laitak, nungzui sawm le nii sungah khat ahi Judas hong theng hi. Namsau le moltawng a toai, thiampi liante le upate ii a sawl mihon khat, ama in hong tonpui hi. 48Ngual leeheakpa in mihonte munah lim khat lak zo hi: “Ka nap tu pa sia na dei uh mihingpa hi tu hi. Man vun!” ci hi.

49Judas in Jesu kungah tangtan in pai a, “Thupha nga tan, Syapa,” ci in nam hi.

50Jesu in zo a, “Na sep tu po seam memeang in, lawm awng!” ci hi.

Tua zawkciang amate hong pai in, Jesu man in lencip uh hi. 51Jesu taw omkhawm khat in, a namsau dokin Thiampi Saang ii salpa saat a, a bil saatkeak hi. 52Jesu in, “Na namsau thun kik in. Namsau a zamte sia namsau taw ma thi tu hi,” ci hi. 53“Ka Pa munah hu ngen nuam hi leng ama in vantung ngalkap hon sawm le hon nii sangin a tamzaw thakhat thu in, hong puak tu ahi hunlam he ngawl nu ziam? 54Ahihang tabang hi thong le, Laithiangtho in hi teng tung tu hi, a ci sia koibangin tung nawn tu ziam?” ci hi.

55Tua zawkciang mipi tungah Jesu in, “Mihing that taikuu bangin hong ngaisun a, namsau le moltawng taw kei man tu in hong kuan na hi uh ziam? Ni simin Biakinn sungah to in hilna ka nei lai in, nong man bua uh hi. * 56Ahihang hite theampo sia kamsangte ii Laithiangtho sung a at teng a tangtun natu ahi hi,” ci hi.

Taciangin a nungzuite theampo ama nusia in taikeak uh hi.

Council mai ah Jesu
(Mark 14:53-65; Luke 22:54-55; 63-71; John 18:13-14, 19-24)
57Jesu a mante in Thiampi Saang Caiaphas inn ah paipui uh a, tua sungah Thukham hil Syate le upate kikhawm uh hi. 58Peter in a khuala thithim na pan in Thiampi Saangpa leitual dong zui hi. Ama sia leitual ah ngalkapte taw tokhawm in bangbangin thu hong piang ziam ci in encik hi. 59Thiampi liante le Council bup in Jesu sia a thalup thei natu in, leeilot tetti pawlkhat zon tu in hanciam uh hi, 60mihing tam mama hong pai uh a, ama huvau leeilot thu tam mama son ahitazong, a mat thei natu thu, bangma a mu bua uh hi. A khakbel ciangin, pasal nii hong ding a, 61“Hisia pa in Pathian ii Biakinn sia baltham in ni thum zawkciang ka sa kik thei tu ci hi,” ci hi. *

62Thiampi Saangpa hong ding a Jesu munah, “Nang tung a maw hong kisuante na zo kik natu he ngawl ni ziam?” ci hi. 63Ahihang Jesu a huthe bua hi. Khat vei ma Thiampi Saangpa in ama tungah, “A nungta Pathian min taw nang sia kiciamna hong vawt sak khi hi: Pathian Tapa Messiah na hi ziam, hong son tan,” ci hi.

64“Nangma ci bang ahi hi. Ahihang na vekpi tungah kong ci hi: tu pan kipan Mihing Tapa sia Vanglianbelpa ii ziatsang ah to a, van a meeikaai tung pan hong pai na mu tu uh hi!” ci hi. *

65Tasia ciangin Thiampi Saangpa in, a puan hong baltham a, “Pathian min a daisak pa! Tetti dang kul nawn ngawl hi. Pathian min a dai sak na sia na zaak tek uh hi. * 66Bangbang ngaisun tu nu ziam?” ci hi.

Amate in, “Ama sia mawnei hi, a thi kul hi,” ci uh hi.

67Tua zawkciang amate in, a maitang cilphii in, saat uh hi; taciangin a beangte in, * 68“Messiah awng, hong beang sia akua ziam, hong son thei ka sin in,” ci uh hi.

Peter in Jesu Nial
(Mark 14:66-72; Luke 22:56-62; John 18:15-18; 25-27)
69Peter sia leitual ah to in a om laitak Thiampi Saangpa ii naseam numei khat hong pai a, “Nang zongh Galilee mi Jesu taw a kithawl khat hi ngawl ni ziam?” ci hi.

70Ahihang amate theampo ii zaakna ah, ama in nial hi, “Bangteng sason ni ziam he ngawl khi hi,” ci hi. 71Taciangin leitual tumna kongbiang ah pai hi. Naseam numei dang khat ma in mu a, “Ama sia Nazareth khua mi Jesu taw a kithawl khat hi,” ci in mite tungah son hi.

72Peter in nial leleau a, “Tasia pa he bong ci in kiciam khi hi,” ci in zo hi.

73Tua zawkciang tua munah a ding pasal pawlkhat in Peter kung hong zuan a, “Nang zongh ama mite khat ma hi tatak ni hi. Bang po na ci zong na pau zia in nang sia hong pholaak hi,” ci uh hi.

74Tasia ciang Peter in, “Thumaan son khi hi, ci in kiciam ing! thumaan son ngawl ka hile Pathian in daan hong pia tahen! Mihing zia sia pa he ngawl khi hi!” ci hi.

Tua zawk hiat ciangin ak khuang hi. 75Tasia ciangin Peter in Jesu ii ama tungah “Ak khuan maa in thum vei hong nial tu ni hi,” ci in a son teng phawk hi. Ama sia pusuak in nasia takin kap hi.


0 comments:

Post a Comment