Laithiangtho Dokna (Psalm Late 123-124)

1. TOPA,, na vantung le, nangma kong ___ hi.
a. ento
b. lamen
c. muang top

2. Naseam khat in akua suang ziam?
a.  TOPA
b.  A topa
c.  A tapa

3. Hesuakna nong piak mateng kong ___tu hi.
a. ngen tawntung
b. tha sua bua
c. ento tawntung

4. Kote nasia tak in hong ki ___ hi.
a. zawngsak
b. ngaimaw
c. tomlaw

5. Kote sia ___te in hong nunau hi.
a. paktat
b. sumhaute
c. tangate

6. ___te ii hong zawksak ngei zo hi.
a. Kiphasakte
b. Sikvil
c. Milimbia

7. TOPA in hong panpui bua le ih hingtang in hong ki___ tu hi.
a. valhlum
b. thalumh
c. haltum

8. TOPA in hong panpui bua le bang in hong taikeak tu ziam?
a. Nguntui
b. Namthuam
c. Hawkluamtui

9. TOPA panpuina om bua le ___tui hong ta sak tu hi.
a. Tuipi
b. Ngun
c. Khawnawl

10. TOPA in ihngalte ii hong ___ tu awi ngawl hi.
a. lalthap sak
b. nusiat
c. phatvawt

11. Savaipa thaang sung awk ___ taw ih kibang hi.
a. Sakhi
b. Vacim
c. Sahang

12. Eite huuna koisung pan hong pai ziam?
a. TOPA kungpan
b. Kamciam nate
c. Ih upna

Psalm Late 123
Hesuak Nga natu Thungetna
1TOPA na ukna vantung le, nangma kong ento hi.
2TOPA ka Pathian awng,
naseampa khat in a topa suang a,
naseam nu khat in a tonu a suan bangma,
kote tungah hesuakna nong piak mateng in
nang kong ento tawntung tu uh hi.
3Kote hong hesuak tan,
TOPA awng, hong hesuak ta in,
kote nasia takin hong kizawngsak hi.
4Kote sia sumhaute in hong nunau uh a,
a kiphasak te ii hong zawnsak ka thuak zawk uh ngei zo hi.

Psalm Late 124
A mite A dal Pathian
1TOPA in ei sangah
hong pang ngawl hile bang suak tu hi ziam?
Hong zo tavun, Israel awng!
2“TOPA ei sangah
hong pang ngawl hi zen thong le,
3ih ngalte ii hong sim ciang,
a so thin uukna taw eite a hingtang in hong valhlum zo tu hi;
4taciang namthuam in hong taikeak zo tu a,
tui in hong khum zo tu hi,
5a lauhuai khawnawl in tui hong ta sak zo tu hi.”
6Ih ngalte ii hong lalthap sak tu,
a oai ngawl TOPA tungah lungdam ko tawng.
7Savaipa thaang sung pan vacim khat bangin
ei zongh ih suakta zo hi;
a thaang tamtham zo a, eite ih suakta hi.
8Simlei vantung a vawt
TOPA kung panin eite huna hong pai ahi hi.

0 comments:

Post a Comment