Laithiangtho Dokna (Samuel Niina 13-14)

1. Absalom ii suapuinu min bang ziam?
a. Abigail
b. Elizabeth
c. Tamar

2. Absalom suapuinu akua na dei ziam?
a. Amnon
b. Haman
c. Nathan

3. Jonadab in akua tung ah ngaisutna pia ziam?
a. Amnon
b. Haman
c. Nathan

4. Absalom suapuinu vawtsiat thuak zawk koisung om ziam?
a. A inn ah cia
b. Kumpipa kung
c. Absalom kung

5. Absalom in akua anneakna poai ah sam vangaat ziam?
a. Amnon
b. David
c. Joab

6. David tapa bangza kithat ziam?
a. 3
b. 1
c. Solomon ngawlteng

7. Absalom acia kik natu akua ii vaihawm ziam ?
a. David
b. Thiampipa
c. Joab

8. Absalom hong cia kik zawk koisungah ten tu kikham ziam?
a. Kumpi inn
b. Jerusalem
c. Gesher

9. Absalom sam pound bangza ngit ziam?
a. 5
b. 3
c. 2

10. Absalom in tapa bangza nei ziam?
a. 1
b. 2
c. 3

11. Absalom in Joab bangza vei sam ziam?
a. 3
b. 2
c. 5

12. Absalom in Joab ii lo banghang hal sak ziam?
a. A lo ngam dei
b. David taw kimunop hang
c. David that lumh nuam


Samuel Niina 13
Amnon le Tamar
1David ii tapa Absalom in a mealpha pasal nei ngawl lai suapuinu Tamar a kici khat nei hi. Amnon a kici David ii tapa dang khat in ama dei hi. 2Ama in tua nu dei mama ahikom nat law liang hi, banghangziam cile a tenpui tu piang thei tu in um ngawl hi; ngaknu thiangtho a hina taw kizui in ama sia pate taw kimu ngawlin kikoi hi. 3Ahihang ama in a pilvang mama, David ii suapuipa Shammah ii tapa Jonadab kici khat ngualtam in nei hi. 4Jonadab in Amnon munah, “Nang sia kumpipa ii tapa hi napi, ni khat zawk ciang ni khat hee maipuak taw om ni hi. Bang tat ni ziam?” ci hi.

Ama in, “Ka suapui seal Absalom ii suapuinu Tamar dei khi hi,” ci in zo hi.

5Jonadab in, “Na cii kina sak in lupna zuan in. Na pa in nang ve tu in hong pai ciang, ama mun ah hi bangin ci in, ‘Nong hesuakna in ka suapui nu Tamar in hong pai in an hong pia sak tan. Hi sungah ka mu tangin an hong huan sak hen a, ama mama in an hong pia sak tan,’ ” ci hi. 6Tua ahikom Amnon sia kizawm sakin lupmun zuan hi.

Kumpipa David in ama ve tu in pai a, taciang Amnon in, “Nong hesuakna in Tamar hi sungah hong pai sak tan a, ama ka mu thei natu munah anluum nip pawl khat hong vawt sak tahen, taciang ama mama in hong pia tahen,” ci hi.

7Tua ahikom Kumpipa David in kumpi tenna inn sungah Tamar kam thaak a, “Amnon ii inn ah pai tan a, an tawm vawt sak tan,” ci hi. 8Ama pai in lupna tungah a lup mu hi. Anvui thauh sa pawl khat la in, ama ii mu theina munah anluum nip pawlkhat vawt hi. Tua zawkciang anluum nip te em in, 9ama ii neak tu in beal sung pan sua hi, ahihang ama in ne nuam ngawl hi. Ama in, “A om theampo pusuak sak in,” ci a, tasia ciang amate in nusia uh hi. 10Tua zawkciang, “Anluum nipte hi sungah hong paipui tan a nangma hong baak tan,” ci hi. 11Ama in anluumte a piak ciangin, Amnon in zamh a, “Hong pai tan, lumkhawm tawng!” ci hi.

12“Tabang zano huai nasepte hong seam sak heak in! Lamdang sak huai mama hi. 13Bangbangin mihing kawm ah khuadak ngam nawn tu khi ziam? Taciang, nang zongh Israel ngam ah minsia cip tu ni hi. Nong hesuakna in kumpipa tungah ngen in, ama in kei nang atu hong pia tu hi ci in um khi hi,” ci hi. 14Ahihang ama in numei ii pau a ngai nuam bua hi; taciang ama sia hatzaw ahikom buancip in khialpui hi.

15Tua zawkciang Amnon in numei nu tungah nasia takin ngaimawkna thin taw kidim hi; a masa in a it mama lai sangin tu in a ngaimawk leleau ciang nasia zaw hi. Ama in, “Tai in,” ci hi.

16Ama in zo a, “Tu bang a nong betkeak sia, na vawt sa khialna saang zongin a nasia zaw khialna hi!” ci hi.

Ahihang Amnon in ama ii pau a ngai nuam bua hi; 17ama in ama ii aituam naseamte samin, “Hi numei ka muna ah om sak heak vun! Doipua ah lawn vun a, kongkha kilhnelh vun,” ci in sawl hi. 18Naseamte in ama doipua ah koi in kongkha kilh san uh hi.

Tamar sia tua hun lai in kumpipa tanu pasal nei ngawl lai te kizepna ahi puantual baan sau silh hi. 19Ama in a lu tungah vut kipoai a, a puantual eaukeak in, a khut sungah a maiphum in kap kawmin pai hi. 20A suapuipa Absalom in ama a mu ciang, “Amnon in hong vawtsia ahi bua ziam? Suapui nu awng, taza in na thin lal sak heak in. Ama na suapui seal hi, tua ahikom kuama mun ah son heak in!” ci hi. Tua ahikom Tamar sia Absalom ii inn ah ama nguakin hee in lungzuang in om hi.

21Kumpipa David in bang thu piang ci in a zaak ciang ama a thin so hi. 22Taciang Absalom in Amnon ii a suapuinu a buan sak hu in huatsa mama a, pau zongh paupui nuam ngawl hi.

Absalom ii Phu laakna
23Kum nii zawkciang Ephraim khuapino hui, Baal Hazor ah Absalom in a tuumul meet sak a, ama in kumpipa tapate theampo tua munah pai tu in sam hi. 24Ama in Kumpipa David kungah pai in, “Kumpipa awng, ka tuute mul meet sak khi hi. Nang le na uliante hong pai in tua poai ah hong kihel tu hi ngawl ni ziam?” ci hi.

25“Hong kihel thei ngawl tu khi hi, ka tapa awng, ka vekpi in hong pai thong le ung, nang atu ngim huai lei tu hi,” kumpipa in ci hi. Absalom in ngen kenkon ahihang kumpipa uuk ngawl a, Absalom paikhia in sawl hi.

26Ahihang Absalom in, “Tua ahile pha hi, ka suapuipa Amnon beak nong pai sak batu ziam?” ci hi.

“Banghangin ama hong pai kul tu ziam?” ci in kumpipa in dongh hi. 27Ahihang Absalom in ngengen ahikom a khakbel ciang David in Amnon le a tapa dangte Absalom taw ton tu in sawl hi.

Absalom in kumpipa atu dong a kiphu an neak poaipi khat vawt hi, 28taciang a naseamte thupia a: “Amnon in zu tam hong neak lei zawkciang le thu kong piak ciangin ama that vun. Lau heak vun. Keima in tavuan la khi hi. Hang vun a, ki haisaang sak heak vun,” ci hi. 29Tabangin naseamte in Absalom thupiak bangin Amnon that uh hi. David ii tapa dangte a laa uh tungah to in taikeak uh hi.

30Amate innlam hong zazot lai in, David munah thu kiko a, “Absalom in a tapate theampo thatlum siat hi, khat zongh kikhe ngawl hi!” kici hi. 31Kumpipa hong ding a, a puansilh lai sia heena taw eaukeak in, taciang ama lei liik hi. 32Ahihang David ii suapui pa Shammah ii tapa Jonadab in, “Kumpipa awng, na tapa theampo kithat siat ngawl hi. Amnon bek thi hi. Amnon in Absalom suapuinu Tamar a buan pan kipan hi bangin a ngamtat tu sia a thin sung a khensat sa hi, ci in Absalom na et ciang kimu thei hi. 33Tua ahikom na tapate theampo thi hi ci thuthang sia um heak in; Amnon bekma kithat hi,” ci hi.

34Tua laanin Absalom tai zo hi.

Tua hun laitak lianin ngalvil ngalkap pa in Horonaim mualtung lampi pan hong paisuk mihonpi khat mu hi. Ama in kumpipa kungah pai in ama ii mu teng ko hi. 35Jonadab in David ii munah, “Tuate sia keima ii kong son sa bangin na tapate hong cia hi,” ci hi. 36Hi teng a son man po ciang, David ii tapate hong tum a: amate kap tu in hong kipan a, David le a uliante zongh nasia takin kap uh hi.

37-38Absalom sia tai in, Ammihud ii tapa Talmai, Geshur kumpipa zuan a, taciang tua munah kum thum sung om hi. David in a tapa Amnon atu khua ngei pi ma tau hi; * 39ahihang Amnon ii thina hu a khuangaina a theau zawkciang a tapa Absalom khuangaina taw hong kidim leleau hi.

Samuel Niina 14
Absalom hong Cia kik natu Joab in Ngeal sak
1Kumpipa David in Absalom ngai mama hi ci in Joab in he hi, 2tua ahikom ama in numei pilvang mama khat Tekoa ah a teang sia sam hi. Ama hong thet ciang Joab in ama munah, “Ki khuangai sakin, na khuangaih puante silh in, na sam pot heak in. Khua ngei mama khuangai in a om sa bangin kithoai in. 3Taciang kumpipa kungah pai tan a, ci a kong sawl teng va ci tan,” ci hi. Tua zawkciang Joab in a pau natu teng hil hi.

4Numei nu kumpipa kungah pai in, zatak piakna in lei ah bok hi, taciang hi bangin ci hi, “Hong hu tan, Kumpipa awng.”

5“Bang dei ni ziam?” ci in ama in dongh hi.

Tua nu in, “Kei sia a zawng meingong nu khi hi, topa awng. Ka pasal hile thi zo hi. 6Topa awng, tapa nii ka nei a, ni khat ni ciang lo sungah kuama a khen tu a om ngawlna ah kihau uh a, khat in a dang khat sia thatlum hi. 7Taciang tu in, topa, ka be te theampo in hong langpan a, a suapuipa a thalup hu in ama zongh thalup tu in ka tapa amate khut sungah aap in hong sawl hi. Hi bangin amate hong ngamta ahile kei sia tapa nei nawn ngawl tu khi hi. Amate in ka lam etna a khakbel sia hong suk siat sak tu a, ka pasal min a lua tu zongh kuama om nawn ngawl tu hi,” ci hi.

8Kumpipa in, “Inn ah cia kik tan, keima in hi thu kong thintoi sak tu hi,” ci in zo kik hi.

9“Kumpipa awng, bangpo na vawt zong, hi thu tungtaang ah kei le ka baangkua in mawsiat thuak taw ung; nang le kumpi innkuan sia maw thei ngawl tu nu hi,” ci hi.

10Kumpipa in zo a, “Khat po in hong tawng le keima kungah hong paipui tan, tua hile ngim hong pia nawn ngawl tu hi,” ci hi.

11Ama in, “Kumpipa awng, TOPA na Pathian tungah thu hong nget sak tan, ka be te ka tapa ii phulam natu tavuan nei te in ka tapa a om lai sia a thalupna uh taw mawna nasia zaw lai a vawt ngawl natu hong nget sak tan,” ci hi.

“A nungta TOPA taw kiciam khi hi, na tapa sia tawmno zongh bangma tat ngawl tu hi,” David in ci hi.

12“Nong hesuakna in kumpipa awng, kammal khat hong pau sak lai tan,” numei in ci hi.

Ama in, “Son in,” ci in zo hi.

13Numei in ama munah, “Banghangin Pathian mite tungah tabang ahi ngawl ngamta ni ziam? Nangma zongh na tapa sia lei dangah a peamna pan cia kik sak ngawl ni hi, tua ahikom tu mahiat a na pau teng in nangma kipuanil sak ni hi. 14Ei ih vekpi in thi tu hi hing; ei sia lei ah a bua tui taw kibang hi, tuate kikhawmtua kik thei ngawl hi. Pathian ngangawn zongh in a thi sa te nungta sak kik ngawl hi, ahihang kumpipa in mihing khat peamta in a om sia cia kik sak thei ni hi. 15Tu in, kumpipa awng, nang kungah hong pai a hi bangin thu kong sonna sia, mihingte in kei hong tawng hi, tua ahikom nang kungah hong pai leng kong nget po hong vawt sak tu ci in keima le keima lam etna nei ka kisa hi. 16Pathian ii a mite a piak leitangh tung pan kei le ka tapa sia hong sot tu in thalup hong sawmte kung panin nong hutkhiat natu kong son teng hong ngai tu in ka um hi. 17Keima le keima tungah ka kici na pan, topa na kamciam in keima hong suakta sak tu hi, banghangziam cile kumpipa sia Pathian ii vantung mite bangin a pha le a sia khentel thei hi. TOPA na Pathian nang taw omkhawm tahen,” ci hi.

18Kumpipa in zo a, “Thu khat hong dongh tu khi hi, taciang ahi babangin hong son tu ni hi,” ci hi.

Tua nu in, “Nong dok nop po hong dongh tan, Kumpipa awng,” ci hi.

19“Tu a bang teng nong sep sia Joab ii hong sawl ahi ziam?” ama in ci hi.

Numei in “A thiangtho nate theampo taw kiciam khi hi, nong thudok sia, Kumpipa awng, ka pial thei natu mama a lam om ngawl hi. Na ulianpa Joab in tu a bangin seamin pau in ci in hong sawl takpi hi. 20Ahihang hi vai buppi thiang sak nuam a, tua hu in a vawt hi. Kumpipa sia Pathian ii vantung lalangte bangin ciim a thupiang theampo he ni hi,” ci hi.

21A zawkciang kumpipa in Joab ii munah, “Na dei bangin sep tu ka khensat zo hi. Pai tan a khangno Absalom sia hi sungah hong ciapui tan,” ci hi.

22Joab in David ii mai ah zatakna taw ki leisee sukin, “Pathian in thupha hong pia tahen, Kumpipa awng! Tu in kei tungah hong lungkim na hi hunlam sia kong nget teng nong piak ciangin ka hee hi,” ci hi. 23Tua zawkciang ama thoto in Geshur ah pai in Absalom Jerusalem ah ciapui hi. 24Ahihang kumpipa in Absalom sia kumpi tenna inn sungah a ten ngawl natu in thu pia hi, “Ama mu nuam ngawl khi hi,” ci hi. Tua ahikom Absalom sia ama inn ah teangin kumpipa mai ah hong kilaak ngei ngawl hi.

Absalom le David Kilem kik
25Israel ngambup sungah mealphatna lam sang Absalom bangin a minthang kuama om ngawl hi; a lu pan a peang dong sit baanna nei ngawl hi. 26A sam saa mama a, a sau lei, a ngit lei ciang kumsim khat vei veu tan hi. A sam ngitna sia kumpite ii khaiteena taw tee ciang, pound nga bang pha hi, 27Absalom in tapa thum le Tamar kici tanu khat nei a, a mealpha mama numei khat ahi hi.

28Absalom sia kumpipa taw kimu ngawlin kum nii sung Jerusalem ah teang hi. 29Tua zawkciang ama in Joab sam sak a, ama atu kumpipa taw a kimu natu sawl hi; ahihang Joab pai nuam ngawl hi. Khatvei ma Absalom in Joab sam sak kik ahihang Joab pai nuam peang ngawl hi. 30Tua ahikom Absalom in a naseamte munah, “En vun, Joab ii lo sia keima taw kingizawng hi, taciang a sungah mangtaang kiciing hi. Pai tavun a va hal tavun,” ci hi. Tua ahiciang amate pai in lo sia hal uh hi.

31Absalom inn ah Joab pai in, “Banghangin na naseamte in ka lo hong hal sak ziam?” ci in dongh hi.

32Absalom in, “Banghangziam cile kong sam sasak hang nang hong pai ngawl ni hi. Kumpipa kungah pai in, kei taangin thu hong dok sak lete oai khi hi: ‘Banghangin Geshur nusia in hi sungah hong pai peuma khi ziam? Tua munah om po leng phazaw tu hi kana ve.’ Absalom in zom to a, “Kumpipa taw ka kimu natu hong vawt sak tan, taciang kei maw ka hi le hong thatlum tahen,” ci hi.

33Tua ahikom Joab sia Kumpipa David kungah pai in, Absalom ii son teng son hi. Kumpipa in Absalom sam sak a, ama in kumpipa mai lei ah hong kun suk hi. Kumpipa in namh in muak hi.

0 comments:

Post a Comment