Mizongam Ah Innkuan Khat Sung Luang 5 Kithat

Jan 9, 2015 nitak in, Mizongam Aizawl , Republic veang ah innkuan khat sung pan mi 5 sia kithatlumh ci hi. 

Thalup thuakte innkuan sia, Pu Sangliansiama (57)  hi in, Tualthatpa sia Republic veangmi ma hi in,  amin Laltlanchhuaha (37) s/o. Parzuala hi. 

Laltlanchhuaha in, sumvom 1000/- Rs. Pu Sangliansiama kungpan ngen aa, 1000/- apiak zawk ciang, ngen thathua ahikom, kam kitam ci hi. 

Tualthatpa sia Mizo khangno kipawlna YMA le palikte in nai 2:30 sung zong a mukik pai ahikom, man in thongtaak sak pai hi.

Ref: khawvaiphei


1 comment: