Nanchaung Khua Huuna Ngaa Tu

Kawlpi Nanchaung khua ah, Kawl kumpi in khuamite atu huuna kawlsum 300,000,00/- piak sawm ci'n January 20 Kumpi news MOI sung kisua hi.

"Myah-Sein-Young" project ci aa, hi project tungtawn huuna angaa khuamite in, Vok, khui, Keal le Ak ci bangh ngan khawi natu huu tu hi.

Nanchaung khua sia 1963 kumh in aki saat hi aa,  ah inn 170 om aa, mi 1,100 pha in, Voklaak sung pan apeam inn 19 pha hi. Atawm zaw sia bualkhuami (ngawn kampau) suapui te hi.


Photo: Nan Chaung


0 comments:

Post a Comment