PSBC Youth Camp

Australia Perth Sizaang Tuiphum  Biakinn PSBC in 5/01/2015 - 19/01/2015 sung camp nei sawm in akihel thei tuteng sia.

(1) Speaker: Sya Khai Tual

Volunteer te

(2) Syama Niang Khaw Huai
(3) Syama Nang Kaang Niang
(4) Syama Cing Ngaih Mang
(5) Upa Cin Khan Kap
(6) Upa Thawng Khan Mung
(7) Nu Niang Khan Vung
(8) Upa Thang Do Dal

Khangno te

(9) Sya Nang Suan Mang
(10) Tg Thawng Mang
(11) Tg Zam Thian Mung
(12) Tg Dal Khat Pau
(13) Tg Khup Thian Khual
(14) Tg Pau Lamh Mung
(15) Tg Lian Khan Suan
(16) Tg Kam Lian Mung
(17) Tg Pum Khan Tun
(18) Lia Khan Khan
(19) Lia Dim Thian Neam
(20) Lia Neam Thian Uap
(21) Lia Nang Suan Cing
(22) Lia Pau Man Nuam
(23) Lia Huai Khek
(24) Lia Man Ngaih Nuam
(25) Lia Ciang Cin Cing
(26) Lia Cing Lamh Dim
(27) Lia Vung Neam Huai
(28) Tg Thang Suan Mung
(29) Tg Zam Lamh Muang
(30) Tg Nang Khan Khai
(31) Tg Thang Lamh Cin
(32) Tg Cin Suan Khai

15/01/2015 (Thursday) ni, Zingsang nai11:20AM hun in, Upa Cin Khan Kap te inn pan, Sya Khai Tual in hun theampo aap na Hong nei in, ki ding hi. Topa ompui na taw 1:00PM hun in Camp cidam in ki theng a, Pa En Za Pum in lungdam ko na hong nei hi. Tu ni hong pai thei ngawl te Zing ciang a hun a hun in, hong pai tu hi. PSBC Khangno te Topa in hong ompui tahen!

Um in Muangin: (Ps 118:8-9)

0 comments:

Post a Comment