Kokang Ngam Taw Kisai

Kokang ngam sia Shan state saksang Salween ngun nisuana sang, Senngam nitumna sangah om hi aa, ngam ii zaina tai 3,900 hi ci hi. Ngam ii Khuapi sia Laukkai hi aa, Senngam pan Han minamte vo hi.

1739 ciang  Kokang ngam sia Xingdahu ngam ci'n Yang Shien-tsai in ngam phut hi.

1758 ciang atapa Yang Weixing uk aa, ahai ngawl in  Kho Kan Shan kici hi.

1795, ciang Yang Weixing thi aa, atapa Yang You Gen kumpi hong suak in,  Kokang ci min hong zangh hi.

1840 (Sen ngam Qing dynasty hun) Yang Guohua in uk aa "Guogan County" ci sak hi.

1874 ciang asuapui pa Yang Guozheng in uk aa, 1916 ciang amit hong taw ahikom, atupa pa Yang Chunrong in in laih in, kawlkam "Myosa" ci min kipia hi.

1927 Yang Guozheng thi aa, atapa Colonel Sao Yang Wen Ping in Saopha of Kokang kici laleau hi.

1947 August ciang Mangkangte Kawlte taw kisai ngawlna ngam ci hi, alampuipa zongh "Saopha" ci hi. 

1949 ciang Saopha ii tapa Sao Edward Yang Kyein Tsai in azalaih ahihang
1959 ciang Kawlte in atapa kumpiza pan khia hi.
1960 ciang U Nay Win in kuama ii khut nuai ah a om ngawl Kokang ngam sia Sente ii sumtum tu lau in thukimna lai khat vawt aa, Kawlngam bek taw kisaina thukimna lai khat vawt hi.


* Tua zawk  Communist Ngam hong suak hi*
1989 ciang Peng Jiasheng (ဖုန္းၾကားရွင္) in uk aa, Kawlte in angam khen kik tu launa taw, autonomous First Special Region ci'n chepte sak in, Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army (MNDAA) te in uk sak hi.

1992 ciang Yang Moliang in Peng Jiasheng langpan ahihang Kawlte in ii huuna taw Peng Jiasheng in uk kik hi.

2008 ciang Kawlngam ii Constitution vawt kikna ah "Kokang Self-Administered Zone" ci'n cheptee sak hi.

2009 ciang buaina piang aa, Kawlte in Peng Jiasheng sia aza khia in, ama ii khutnuaipa  Bai Xuoqian sia ngamuk za pia hi.

2009 ciang mihing 150,000 om aa 100,000 sia Kawlngammi ci'n kiciamte hi aa, 90 % sia Han-Chinese ci'n amate le amate akiciamte hi. 

By: Tuangpu Siyin

0 comments:

Post a Comment