Laithiangtho (Jeremiah 35-36)


Jeremiah 35
Jeremiah le Rechab Mite
1Josiah ii tapa Jehoiakim sia Judah ngam ah kumpi a sep lai in, TOPA in keima tungah, * 2“Rechab ii be le phungte kungah pai tan a paupui tan. Taciang Biakinn sung khan khat ah amate paipui in zu pia in,” hong ci hi. 3Taciang Rechab ii be le phungte a vekpi in (Habazziniah ii tapa ahi a dang Jeremiah ii tapa) Jaazaniah le a suapuipate theampo le a tapate theampo 4Biakinn ah ka paipui hi. Igdaliah ii tapa kamsang Hannan ii nungzuite khan sungah amate ka paipui hi. Hi khan sia Biakinn sungah thunei khat ahi, Shallum ii tapa Maaseiah ii khan tungah om a, thunei dangte ii khante taw zong kinai hi. 5Taciang zu taw a kidim hai le pakante sia Rechad mite mai ah ka lui a, amate tungah, “Zu ne vun,” ka ci hi.

6Ahihang amate in, “Zu ne ngawl khu hi. Ka pu uh Rechad ii tapa Jonadad in eima ih hizong ih suan ih paalte ahizong zu peuma ih ne ngei bahet tu hi hong ci hi. 7Ama in inn sa heak vun, lotho heak vun, lo zongh lei heak vun, sapit huan vawt heak vun hong ci lai hi. Khualmi bangin hi ngam sungah ka ten suak thei natu uh in thaampheang sungah ka ten tawntung natu uh in ama in kote thu hong pia hi. 8Jonadab ii kote thu hong piakte theampo ka zui uh hi. Koma mama in zu ka ne ngei bua uh a, ka zite ka tapate, ka tanute uh zongh in a ne ngei bua uh hi. 9-10Ten natu in inn la ka sa bua uh a, thaampheang buk sungah teangin sapit huante, lote, ahibale antang zongh ka nei bua uh hi. Kote pu Jonadab ii hong sawl theampo ka seam siat uh hi. 11Ahihang Nebuchadnezzar Kumpipa in hi ngam a sim ciang Babylonian le Syria ngalkapte taw a kipial thei tu in Jerusalem khua zot tu ka khensat uh hi. Tua hu in Jerusalem ah ka teang uh hi,” ci in zo kik uh hi.

12-13Taciang Vaanglianbelpa TOPA, Israel ii Pathian in, pai tan a Judah mite le Jerusalem mite tungah son tan ci in keima hong sawl hi, “Keima, TOPA in, banghangin ka thu ngai nuam ngawl a kong thupiakte mang nuam ngawl nu ziam? ci in no kong dongh hi. 14Zu neak ngawl natu in Jonadab ii thupiak sia a tu a tate in zui uh a, tuni ciang dong kuama in ne ngawl hi. No tungah kong sason hangin, ka thu nong ni bua uh hi. 15Ka naseam kamsangte theampo sia no kungah kong sawl tawntung zo a, na ngamtatna a siate na kheal natu uh le a maan nasep natu uh amate in note hong son zo uh hi. Noma le na pu na pate tungah kong piak sa ngam sungah na ten top thei natu uh in, pathian dang na biak ngawl natu uh le a na nasep ngawl natu uh in amate in na kidop natu uh thu hong hil khol hi. Ahihang note in ka thu nong ngai nuam bua uh a nong thusim bua uh hi. 16Jonadab ii tu le tate in a pu a pate ii thupiakna mang uh hi, ahihang note in ka thu nong mang bua uh hi. 17Tua ahikom tu in, Keima, Vaanglianbelpa TOPA, Israel ii Pathian in, no Judah mite le Jerusalem mite tungah ka kamciam sa siatna theampo kong tung sak tu hi. Hi bangin note tungah kong theng sak tu hi, banghangziam cile note tungah kong thusonte nong ngai bua uh a, kong sam ciang nong zo bua uh hi,” hong ci hi.

18Taciang, Vaanglianbelpa TOPA Israel ii Pathian in hi bangin ci hi, “Na pu Jonadab ii hong thupiak sia na mang zo uh a, hong thuhil nate theampo zui in hong sawl theampo na seam zo uh hi. 19Tua ahikom, Keima, Vaanglianbelpa TOPA, Israel ii Pathian in Rechad ii tapa Jonadab in keima ii naseam tu in suan le paal pa khat tatsat ngawlin nei tawntung tu hi ci in kong kamciam hi,” ci in Rechad be le phungte ka son hi.


Jeremiah 36
Baruch in Biakinn sungah Laizial Sim
1Josiah ii tapa Jehoiakim ii Judah ngam kumpi a sua zawk a kum li kumin, TOPA in keima tungah, * 2“Laizial khat la in a tua tungah Israel le Judah le minam theampote ii thu kong sonte at in. Josiah kumpi a sep lai in, na tungah kong son masak phit pan kipan tuni dong kong sonte theampo at in. 3Judah mite in amate tungah tung sak tu a ka sawm siat natu thute theampo a zaak uh ciang, a sia a ngamtatnate panin kikheal kik tha tu uh hi. Tasia ciang a ngitlona uh le a khialnate ka mai sak tu hi,” hong ci hi.

4Tasia ciang Neriah ii tapa Baruch samin TOPA ii ka tungah hong sonte theampo at tu in ka khaw hi. Taciang Baruch in laizial sungah at siat hi. 5Taciang keima in Baruch tungah a nuai ah thuhilnate ka pia hi. “Keima in Biakinn sungah pai thei natu thu ka nga nawn bua hi. 6Tua ahikom mipite ii antan kik hun ciangin tua munah nangma pai lete kong oai hi. TOPA in ka tungah hong sonte theampo le keima ii nang tungah kong khawte amate ii a zaak thei tu uh in nangma in tua laizial sia nging takin na sim tu hi. Mihing theampo le a khua tek pan hong pai Judah mite ii a zaak thei natu mun ah sim in. 7TOPA in a thin uukna lian mama le a thin sona taw hi mihingte thawmvau zo ahikom amate in TOPA tungah thu ngenin, a siatnate panin kikheal thei tha tu uh hi,” ka ci hi. 8Taciang Baruch in ka sawl bang tatak ma in Biakinn sungah TOPA ii kammalte sim hi.

9Jehoiakim ii Judah kumpi a sep zawk a kum nga kum, a tha kua tha in mihingte in TOPA ii maipha piak tu a dei manin antang uh hi. Jerusalem khua ah a teang mite theampo le Judah ngam khuapite pan hong pai mihingte theampo in antang uh hi. 10Taciang mihingte theampo in thu a ngai laitakin, laizial sungah a kikhum ka thusonte theampo Baruch in sim hi. Biakinn sung, Shaphan ii tapa zum thuzeakpipa Gemariah ii khan panin Baruch in sim hi. Ama khaan sia Biakinn Kongpi Thak tumna taw a kinai a khan tung dawl ah om hi.

Upate tungah Laizial Kisim
11Baruch in TOPA ii kammal laizial sung pan, a sim sia Gemariah ii tapa Shaphan ii tupa Micaiah in za hi. 12Taciang Micaiah sia kumpi innsung thuzeakpipa ii zum khan ah uliante vaihawm kikhop laitakin pai hi. Zum thu zeakpipa Elishama, Shemaiah ii tapa Delaiah, Achbor ii tapa Elnathan, Saphan ii tapa Gemariah, Hananiah ii tapa Zedekiah le a dang uliante theampo tua munah om uh hi. 13Baruch in mipite tungah a sim thute Micaiah in a zaak theampo amate tungah son hi. 14Taciang uliante in Jehudi (Nethaniah ii tapa, Shelemiah ii tupa le Cushi ii tuselawn) sia Baruch kungah, mipite tungah a sim laizial sia hong paipui tu in son tan ci in sawl uh hi. Baruch in tua laizial sia amate kungah paipui hi. 15“To in a tua laizial sia ko hong sim tan” amate in ci uh hi. A ci bangin Baruch in sim hi. 16Baruch in tualai a sim zawkciang amate patau in khat le khat ki en in, “Kumpipa tungah hi thu ka son uh kul tu hi,” Baruch tungah ci uh hi. 17Taciang, “Tu in hong son tan, hite theampo bangbangin at thei ni ziam? Jeremiah in hong khaw ziam?” ci in amate in Baruch dongh uh hi.

18Baruch in, “Jeremiah in kammal khat zongh khe ngawlin kei tungah hong khaw a, keima in hi laizial tungah laitui taw ka at hi,” ci in zo hi. 19Taciang amate in Baruch tungah, “Nang le Jeremiah sia na buk uh kul tu hi. Na omna uh kuama in he sak heak vun,” ci uh hi.

Kumpipa in Laizial Hal 
20Uliante in tua laizial sia zum thuzeakpipa, Elishama khan sungah koi in, kumpipa ii khan ah pai in tua munah a thu a vekpi in kumpipa tungah ko uh hi. 21Tasia ciang tua laizial la tu in kumpipa in Jehudi sawl hi. Ama in Elishama ii a khan panin tua laizial sia la a, kumpipa le kumpipa ii kiim ah a ding uliante theampo ii tungah sim hi. 22Tua hun sia phalbi hun lai hi a, kumpipa sia a phalbi inn sungah mei oai in to hi. 23Jehudi in khawk thum khawk li bang a sim zawk po ciang, kumpipa in namno khat taw tua laizial attan in meikhuk sungah thut hi. Laizial buppi a kaktum dongin ama in meikhuk sungah thut hi. 24Ahihang kumpipa ahizong hi thute theampo a za siat a khut nuai ah uliante ahizong lau ngawlin khuangai ngawl uh hi. 25Elnathan, Delaiah, le Gemariahte in laizial a hal ngawl natu in kumpipa tungah hesuak ngen hi napi, kumpipa in amate bangma awlmawk ngawl hi. 26Taciang kumpipa in keima le ka lai at pa Baruch man tu in kumpipa tapa Jerahmeel sia Azriel ii tapa Seraiah le Abdeel ii tapa Shelemiahte taw thu pia khawm hi. A hihang TOPA in ko hong phual ku hi.

Jeremiah in Laizial Dang At
27Baruch tungah ka khaw bangin a ki at laizial sia Jehoiakim kumpipa in a haltum zawkciang TOPA in, 28laizial dang khat la in a masa laizial sungah a omte theampo tasia sungah at tu in keima hong sawl hi. 29TOPA in kumpipa tungah hi bangin ci tan ci in kei hong sawl hi, “Laizial na haltum zo hi, taciang Jeremiah tungah, hi ngam ah Babylon kumpipa hong pai tu a, hi ngam le a mite le a ngannote susia tu hi ci in banghangin at ni ziam? ci in dongh zo ni hi. 30Tua ahikom TOPA Keima in tu in nang Jehoiakim Kumpipa tungah David ii ukna ngam sia na suan na paalte kuama in uk ngei ngawl tu hi kong ci hi. Na luang sia sun lai in nisa thuak tu le zan lai in daaitui thuak tu in kivawk tu hi. 31Na vekpi uh a na vawt uh khialnate hu in nangma, na suan na paalte le na khut nuai uliante daan kong pia tu hi. Nang na hi zong, Jerusalem le Judah mite ahizong, kong thuhil khol nate nong ni bua uh hi. Tua ahikom kong tawn khol sa tuasiatna sia na vekpi tungah kong tung sak tu hi,” hong ci hi.

32Taciang laizial dang khat la in ka lai atpa Baruch tungah ka pia a, ka khaw theampo ama in at hi. Laizial masa sia sungah a om sate theampo le ama tungah ka khaw a kibang thudangte zongh ama in khum siat hi.

0 comments:

Post a Comment