Laithiangtho (Mark 9-10)

1. Kuate in To Jesu meal kikheal in apuansilhte tumdang mu ziam? 
a. Peter, James le John
b. Peter, Philip le Thomas
c. Peter, Andrew, John

2. To Jesu tumdang in amute ii tel ngawl thu sia? 
a. Pathian tapa hi na
b. Vantungngam
c. Thina pan thaw kikna

3. Nungzuite sia akuate taw kam kinial ziam? 
a. Phariseete
b. Suduceete
c. Thukhamhilh syate

4. Bang bekma in thangilo notkeak zo ziam? 
a. Antanna
b. Thungetna
c. Upna

5. Patangno sia ___ kawm in "Patang asaangte sia kei hong saangte" ci hi.
a. koai
b. toai
c. en

6. Sangaw biakpiakna sia,___taw a kithiansua hi. 
a. olive thau
b. mei
c. ci
7. Zi khulna vai To Jesu akuate in aita ziam? 
a. Suduceete
b. Thukhaamhilh syate
c. Phariseete

8. Mi pawlkhat in, atate sia To Jesu ii  ___ tu uk hi. 
a. toai sak
b. khut angak tu
c. kungah a om

9. Nuntakna taw kisai adonghpa sia To Jesu mai-ah ___ hi. 
a. khupdin in dongh
b. bawh liang
c. ding

10. Nuntak tawntungna taw kisai adonghpa sia ___ hi. 
a. Phariseete khat
b. mizawng khat
c. sumhau mama khat

11. To Jesu leitung kumpi suak leh a ziat le vei ah ato nuamte sia___ 
a. Peter le James
b. John le Judah
c. James le John hi.

12. Mittaw Bartimaeus sia koi sungpan ziam? 
a. Jerusalem
b. Jericho
c. Bethany
c. Caesaria Philippi 

Mark 9-10
Mark 9
1Hi bangin pau thua lai hi. “A tatak in kong ci ciang, hi sungah a om mihing pawlkhatte in Pathian Ngam sia vaangletna taw hong pai a mu uh mateng a thi batu hi,” ci hi.

Meal Kikhealna
(Matthew 17:1-13; Luke 9:28-36)
2Ni luk zawkciang Jesu in Peter, James le John te samin mualsaang khat tungah kaato pui hi, tua munah amate teng bek om uh hi. Amate mu tangin Jesu meal hong kikheal a, * 3taciang a puansilhte paakin tee a— leitung a khat papo ii suuk thei sangin paak zaw lai hi. 4Taciang nungzuite thum in Jesu sia Elijah le Moses taw thuson khawmin a om mu uh hi. 5Peter in Jesu munah, “Syapa awng, hi sungah ih om sia bangza in pha ziam! Buk thum sa tawng, khat nang atu, khat Moses atu, khat Elijah atu,” ci hi. 6Ama le a lawmte sia lau mama ahikom a pau natu he ngawl uh hi.

7Taciangin meeikaai khat hong piang a, a lim taw amate tuamcip hi, taciangin meeikaai sung panin aw khat in, “Hi sia ka it ka tapa hi— ama thu ngai vun!” ci hi. * 8Amate in manlang takin a kiimkot a et uhle kuama a mu bua uh hi, Jesu bek amate taw om hi.

9Mualtung pan hong tuaksuk ciangin Jesu in, “Mihing Tapa sia thina pan a thaw kik mateng in na mu uh teng sia kuama munah son heak vun,” ci hi.

10Amate in a thupiak bangin om uh hi, ahihang amate sung teng kikum uh hi. “Thina pan tho kik ci sia bangci nopna ziam?” ci uh hi. 11Taciang amate in Jesu munah, “Thukhaam hil syate in banghang in Elijah hong pai masa tu ci ziam?” ci in dongh uh hi. *

12A zo kikna pan, “Na theampo pua khol tu in Elijah hong pai masa takpi hi. Ahitazong, banghangin Laithiangtho in Mihing Tapa in nasia takin thuak tu a, ama sia kinial tu hi, ci ziam? 13Ahihang a tatakin kong ci ciang, Elijah sia hong pai takpi zo hi. Laithangtho ii ama thu a son sa bangma in, mihingte in amate uuk bang po in ama vawt uh hi,” ci hi.

Jesu in Thaa Ngilo Vei Patang khat Dam sak
(Matthew 17:14-21; Luke 9:37-43)
14Amate sia a lawmte taw a kingawm zawk ciangin, amate kiimah mihonpi khat, Thukhaam hil syate pawlkhat taw kam kinial in om mu uh hi. 15Mihonpite in Jesu a mu ciangin lamdang sa mama uh a, ama sia delin muak tek uh hi. 16Jesu in a nungzuite munah, “Amate taw bang teng kinial nu ziam?” ci in dongh hi.

17Mihon sung pan pasal khat in zo a, Syapa awng, nangma kungah ka tapa kong paipui hi, banghangziam cile ama sia doaivei in a pau thei bua hi. 18Thaa ngilo ii ama a vawtsiat sim in, leiliik in, a kam pan cilphuan tha a, a haci in, a pum buppi tak hi. Na nungzuite munah thaa ngilo hong nawkeak sak natu ka nget hang, amate in a not zo bua uh hi,” ci hi.

19Jesu in, “A um thei ngawl mihingte awng! bang tan vei no taw hong omkhawm zo tu khi ziam? Bang tan vei hong dual zo tu khi ziam? Patang sia ka kungah hong paipui tavun!” ci hi. 20Amate in patang sia Jesu kungah paipui uh hi.

Thaa ngilo in Jesu a mu po ciang, patang sia kikaikin sak a, lei ah pukin kital in cilphuan tha hi. 21Jesu in, “Hi bang ahi thei zawk bang tanvei ngei zo ziam,” ci in a pa dongh hi.

“A no lai pan ma hi,” ci in zo kik hi. 22“Tam veipi doai in ama sia thatlum nuamin meikuang sung le tui sungah lawn nithi hi,” ci hi. “Nong hu theina a omle, ko hong hesuak tan a hong hu tan,” ci hi.

23Jesu in, “Nangma mama in na um nale hong hu thei khi hi, upna a nei khat tungah na theampo suak thei hi,” ci hi.

24A pa sia thakhat in au a, “Upna nei khi hi, ahihang a kicing tham tu nei ngawl khi hi. A kicing zaw ka nei thei natu in hong hu tan!” ci hi.

25Mipite in ama uumci tu kithoai sia Jesu in mu a, tua ahikom thaa ngilo munah, thupia hi, “Nangong le a ngoai thaa ngilo awng, patang sung pan hong pusuak tan a, ama sungah tum kik nawn heak in, ci in thu kong pia hi,” ci hi.

26Thaa ngilo sia ciik au a, patang sia nasia tak in kikaikin sak a, tua zawkciang in pusuak hi. Patang sia mithi luang bang hi a, a kuama po in “Ama thi zo hi,” ci uh hi. 27Ahihang Jesu in patang khut pan zam a, a phokto ciang ama hong ding hi.

28Jesu inn sungah a sungtan zawkciang a nungzuite in a tuam in dongh a, “Banghangin kote in doai not zo ngawl khu ziam?” ci uh hi.

29“Hi bangte sia thungetna sim ngawl nadang in notkeak thei ngawl hi,” Jesu in ci hi.

Jesu in Ama Thi natu Son kik
(Matthew 17:22-33; Luke 9:43-45)
30Jesu le a nungzuite in, tua mun nusia in Galilee kantan in pai uh hi. Jesu in ama omna sia kuama heak tu a dei bua hi, 31Banghangziam cile ama in a nungzuite hil hi. “Mihing Tapa sia ama a thatlum tu mihingte tungah ki aap tu hi. Ahihang ni thum zawkciang nuntakna sungah ama tho kik tu hi,” ci hi.

32Ahihang amate in hi hilna sia bangziam ci in a tel bua uh a, dongh zong a dongh ngam bua uh hi.

Akua Lianbel Ziam?
(Matthew 18:1-5; Luke 9:46-48)
33Amate sia Capernaum khua hong theng a, inn sungah Jesu a tum zawkciang, a nungzuite munah, “Lampai kawm a na kinial uh sia bang thu ziam?” ci in dongh hi.

34Ahihang amate in a zo kik nuam bua uh hi, banghangziam cile lampi tungah a kinial uh thu sia, akua lianbel ziam ci thu ahihang hi. * 35Jesu sia to a, nungzui sawm le niite samin, hi bangin ci hi, “A kuama po note sungah, a lianbel tu a nuam sia in, ama le ama a nobel in kikoi in, ngual theampo ii naseam in na om uh kul tu hi.” * 36Tua zawkciang ama in patangno khat la in, amate mai ah ding sak hi. Patangno sia koai in hi bangin ci hi, 37“A kuama po kei min taw hi patangte khat a saang sia kei hong saang ahi hi; taciangin a kuama po kei hong saang sia in kei bek hong saang ngawlin, kei hong sawlpa zongh a saang ahi hi.” *

Eite Hong langpan Ngawlte peuma ih Pawl hi
(Luke 9:49-50)
38John in, “Syapa awng, pasal khat in nangma min taw doai nawnot ka mu uh a, a kheal natu, ka sawl uh hi, banghangziam cile ama sia ei pawl ahi bua hi,” ci hi.

39Jesu in, “Tho heak vun, banghangziam cile kei min taw lamdang lakna a vawt khat in kei hong sonsia memeang ngawl tu hi. 40Banghangziam cile ei lang hong pang ngawl po, ei sang a hong kipawl ahi hi. * 41A tatakin kong ci ciang, keima mi na hi uh hu in, tuidam hai khat hong sua sia in, a thaman saang tatak tu hi.” *

Mawna Tu Ze-etna
(Matthew 18:6-9; Luke 17:1-2)
42“Hi patangno khat ii kei hong upna a bosua sak mihing khat sia a ngawng ah an ngoaina suang lian khat khi hen a, tuipi sungah kivawk le pha zaw hi. 43Tua ahikom na khut khat in na upna hong lal sak le saattan in! Khut nii taw hell ngam, a mit ngei ngawl meisa sungah na pai uh sangin, khut langkhat nguak taw nuntakna sungah tum leu te pha zaw hi. * 44Tua munah amate a ne thante in thi ngei ngawl a, amate a hal mei in mit ngei ngawl hi. 45Taciang na peang khat in na upna a lal sak ahile, saattan in! Hell sungah peang nii taw na pai uh sangin, peanglang nguak taw nuntakna sungah tum zaw leu teh phazaw hi. 46Tua munah amate a ne thante in thi ngei ngawl a, amate a hal mei in mit ngei ngawl hi. 47Taciang na mittang khat in na upna uh a lal sak ahile khelkeak in! Pathian Ngam sungah mittang langkhat nguak taw tum leu te hell sungah mittang nii taw hong kivawk sangin pha zaw hi. * 48‘Tua munah amate a ne thante in thi ngei ngawl a, amate a hal mei sia mit ngei ngawl hi.’ *

49“Sangaw biakpiakna sia, ci taw a kithiansua bangma in, mihing sim zongh meikuang in thiansua tu hi.

50“Ci sia pha hi; ahihang ama in a alna a bosua le, bangbangin al sak kik thei tu nu ziam?”

“Na sung uh a, kingualtam theina ci na nei tavun, khat le khat sia kilemna taw na om tavun,” ci hi.Mark 10
Kikhulna huvau Jesu in Hil
(Matthew 19:1-12; Luke 16:18.)
1Tua zawkciang Jesu in tua mun nusia in, Judea ngam ah pai a, Jordan Ngun kantan hi. Mihonpite hong kikhawm kik a, a hil ngei tawntung sa bangma in amate hil hi.

2Phariseete pawlkhat ama kungah hong pai a, ama aitaa tu in hong kipan uh hi. “Ih Thukhaam in, pasal khat sia a zi a khul tu oai ziam hong son tan,” ci uh hi.

3Jesu in thudokna khat taw zo a, “Moses in bang thukhaam hong pia ziam?” ci hi.

4Amate zo kikna pan, “Moses in pasal khat sia a zi a khul natu in, lai pia pole, khul thei hi,” ci uh hi. *

5Jesu in amate tungah, “Moses in hi bang thukhaam a at sia banghangziam cile noma sia hil zawk a pang ngawl na hi uh hang hi. 6Ahihang a kipatciil bitphua hun lai in, Laithiangtho ii ci bangin ci leang, ‘Pathian in pa khat le numei khat vawt hi. * 7‘Taciang hi thu hangin, pa khat in a pa le a nu nusia in a zi taw kingawm tu hi. * 8Taciang amate nii sia khat suak tu hi.’ Tua ahikom amate sia nii hi nawn ngawlin, khat ahi hi. 9Tua hi a, mihingte in Pathian ii ngawm sa sia, khen heak hen,” ci hi.

10Inn sungah amate a sungtan zawkciang a nungzuite in hi thu huvau dongh uh hi. * 11Amate munah, “Pasal khat a zi khul a, zi dang khat a nei sia in, a zi tungah nupa kipalngul mawna vawt ahi hi. 12Tasia bangma in, numei khat in a pasal khulin, pasal dang a nei le, nupa kipalngul mawna vawt ahi hi,” ci hi.

Jesu in Patangnote Thupha pia
(Matthew 19:13-15; Luke 18:15-17)
13Jesu kungah mihing pawlkhat in patangte sia amate tungah Jesu khut a ngak sak tu dei in, hong paipui uh hi, ahihang nungzuite in amate tei uh hi. 14Jesu in hi bang a ngamtat uh a mu ciangin, thin uuk a amate tungah, “Patangte ka kungah hong pai tahen, khaam heak vun, banghangziam cile Pathian Ngam sia hi bangte atu ahi hi. 15A tatak in kong ci ciang, patangno khat ii saan bangin Pathian Ngam a saang ngawl peuma in, tua sungah a tum thei batu hi.” * 16Tua zawkciang patangnote, a kaang sungah toai in, khat sim tungah a khut nga a, thupha pia hi.

Sumhaupa
(Matthew 19:16-30; Luke 18:18-30)
17Jesu sia ding tu in a kipat kik ciangin, pasal khat hong tai a, ama mai ah khupdin in, “Sya pha awng, nuntak tawntungna ka nga natu in bang ka vawt tu ziam?” ci in dongh hi.

18“Pathian khat bek sim ngawl, a pha kuama om ngawl hi. Banghangin kei pha hong ci ni ziam?,” ci in Jesu in dongh hi. 19“Thukhaamte na heak hi a: ‘Mihing that heak in; palngul mawna vawt heak in; nguta heak in; leeilot thu taw ngual suankhial heak in; ngual theam heak in; na pa le na nu zakta in.’ ” *

20“Syapa awng, ka no lai mama panin, hi thukhaamte ka zui siat zo hi,” pasalpa in ci hi.

21Jesu in ama sia itna taw tangtan in en a, “Na khat bek kisamh lai ni hi. Va pai tan a na neisa theampo zuakin, na sum nga teng mizawngte pia tan; tasia ciang vantung ah hauna na nei tu hi; tua zawkciang hong pai tan a, ka nung hong zui tan,” ci hi. 22Pasalpa in hi thu a zaak ciangin a maikhing a, khuangai in a paisan hi, banghangziam cile ama hau mama hi.

23Jesu in a nungzuite en kakoai a, amate munah, “Sumhaute Pathian Ngam sungah a tum tu sia, bangza in haksa tu ziam!” ci hi.

24Nungzuite in hi kammalte sia lamdang mama sa uh hi, ahihang Jesu in, “Ka tate awng, Pathian Ngam sungah tum tu sia, bangza in haksa ziam! 25Sumhau khat ii Pathian ngamsung a tum tu sia, kalauh khat ii phin bilvang sungah a tum tu sangin haksa zaw hi,” ci thua hi.

26Hi bang a ci ciang, nungzuite lungmang seseam a, khat le khat in, “Tua ahile akua ngupna nga thei tu ziam?” kici uh hi.

27Jesu in amate tangtan in en a, “Mihingte atu hi sia suak thei ngawl hi, ahihang Pathian atu in suak maw ngawl hi. Pathian atu in na theampo suak thei hi,” ci hi.

28Tasia ciang Peter in, “En in, kote in na theampo nusia in, nangma hong zui khu hi,” ci hi.

29Jesu in, “Hi hi, khat papo in inn ahizong, suapuipate ahizong, suapui numeite ahizong, nu, pa, tate le lote ahizong, kei hang le Lungdamna Thupha hangin a nusia le, 30ama in hi khang hun sungah tam zaw sin nga tu hi. Ama in innte, suapuipate, suapui numeite, nu, pa, tate le lote sia a za za khat tam zaw in nga tu hi, siatvawtna zongh thuak tu hi, taciang hong pai pheang tu hun sungah nuntak tawntungna nga tu hi. 31Ahihang tu laitak a masa ahi mihing tam mamate sia, a khak hi tu a, tu laitak a khakte sia a masa hi tu hi, ci hi.” *

Jesu in A thi tu Thumvei Son
(Matthew 20:17-19; Luke 18:31-34)
32Jesu le a nungzuite sia Jerusalem zuanin pai uh hi. Jesu sia a patau, a nungzuite mai ah paikhol hi, a nung pan a zui mihingte zongh lau uh hi. Khatvei ma Jesu in a nungzui sawm le niite sam tuam a, ama tungah a piang tu thute son hi. 33“Ngai vun, ei teng sia Jerusalem ah ih pai tu a, tua munah Mihing Tapa sia thiampi liante le Thukhaam hil syate tungah ngual in aap tu hi. Amate in thidaan pia tu a, tua zawkciangin Gentilete khut sungah ki aap tu hi, 34tua mite in ama sia selno in, cilphii tu a, vel in thatlum tu uh hi; ahihang ni thum zawkciang ama sia nuntakna sungah tho kik tu hi,” ci hi.

James le John Unau ii Hu ngetna
(Matthew 20:20-28)
35Tua zawkciang Zebedee tate ahi James le John sia Jesu kungah hong pai hi. “Syapa awng, ko atu hong vawt sak lete kong oai uh thu khat om hi,” ci uh hi.

36“Bang ziam?” ci in Jesu in dongh hi.

37“Na minthanna Ngamsung na kumpi tokhum tungah na to ciangin, ko zongh na ziatsang ah khat, na veisang ah khat, nong to sak tu ka uuk uh hi,” ci hi.

38Jesu in amate munah, “Nong nget uh sia bangziam ci in na tel bua uh hi. Ngim thuakna hai ka dawn tu sia dawn thei natu nu ziam? Kei ii ki baptize bangin, no zongh ki baptize thei natu nu ziam?” ci hi. *

39“Hi thei tu khu hi,” ci in zo kik uh hi.

Jesu in, “Hai ka dawn tu sia no zongh dawn takpi tu nu hi, ka ki baptize bang keak ma in, no zongh ki baptize tu nu hi. 40Ahihang ka ziatsang le ka veisang a to tute sia, kei in teal thei natu thu ka nei bua hi. Hi munte sia ama puakhol sak te atu in, Pathian in pia tu hi,” ci hi.

41A nungzui dang sawmte in, hi thu huvau a zaak ciangin, James le John tungah thin uuk uh hi. 42Tua ahikom, Jesu in amate theampo samin, “Pathian he ngawlte a ukte hi a kici mihingte in a mite tungah vaangnei a, a lampuite in thuneina a cingin nei hi, ci in na he uh hi. * 43Ahihang no sungah hi bang hi ngawl tu hi. Khat po in a lian tu a uuk uh le, a dang teng ii naseampa hi tu hi; 44no sung pan khat in lampui a uuk le, ama sia a dang theampo ii salpa hi tu hi. * 45Banghangziam cile Mihing Tapa ngangawn zongh, ngual in ama na a sep sak tu in hong pai bua hi; ngual atu a seam tu le, a nuntakna pia in, mihing tam mama tan tu in hong pai hi,” ci hi.

Jesu in Mittaw Bartimaeus Dam sak
(Matthew 20:29-34; Luke 18:35-43)
46Amate sia Jericho khua hong theng a, taciangin Jesu sia a nungzuite le mihonpi khat taw a din kik uh ciangin, lamhui ah Timaeus ii tapa mittaw khutdaw ngen Bartimaeus a kici khat to hi. 47Ama in Nazareth mi Jesu hong pai ci in a zaak ciangin, “David Tapa Jesu awng; kei hong hesuak tan!” ci in au hi.

48Mipite sung pan pawlkhat in tei in, a thim natu in, sawl uh hi. Ahihang ama in awnging seseam in au a, “David Tapa Jesu awng, Kei hong hesuak tan,” ci hi.

49Jesu sia tawlnga a, “Na sam ta vun,” ci hi.

Tua ahikom amate in mittawpa sam hi. “Lungdam in! Ama in hong sam hi, ding in,” ci uh hi.

50Ama in a puantual suut in, vawk a, kilawn in Jesu kungah pai hi.

51Jesu in, “Nang atu bang hong vawt sak leng, na nuam ziam?” ci in dongh hi.

“Syapa awng, khua mu thei kik nuam khi hi,” ci in zo kik hi.

52“Pai tan, na upna in hong dam sak zo hi,” Jesu in ci hi.

Thakhat in ama khuamu thei a, taciang Jesu zui in pai hi.


0 comments:

Post a Comment