Laihiangtho Dokna (Mark 5-6)

1. Thaa ngilo veipa sia koi sungah teang ziam? 
a. Mualpangh 
b. Kulh khat
c. Mithi phumna lianghawng

2. Thaa ngilo veipa in TO Jesu bangba paupui ziam? 
a. Zakta tatak
b. Launa lianpi taw
c. Awnging tak

3. Thaa ngilo veipa ii min sia bang ziam? 
a. Zabel
b. Mihonpi
c. Batheulamon

4. Thaa ngilo vei ngei pa in adamna thu koisungah son ziam? 
a. Khuapi Sawm
b. Khuapi sali
c. Khuapi nga

5. A tanu adam sak nuam Jairus sia bang seam ziam? 
a. Ngalkapmang
b. Shiadong
c. Synagogue lampui

6 Talitha Koum ii khiakna sia "numeinu awng ___ in" hi. 
a. na dam 
b. kidawm vun
c. tho 

7. TO Jesu in Mihingte ii bang lamdang sa ziam?
a. Ama ngaimawkna
b. Upna
c. Amawna lian

8. Nungzui kop bangza kisikkik natu hil in kuan sak ziam?  
a. 6
b. 7
c. 12

9. Cinate sia nungzuite in bangba hi in damsak ziam? 
a. A lutung khutnga
b. TO jesumin suang
c. Olive thau noai

10. Herod in TO Jesu sia akua ci'n sang ziam? 
a. Prophet khat
b. Elijah
c. Tuiphumpa John

11. Mipite bang ahi lan in nungzuite ngunkuangsung to ziam? 
a. Amut lan
b. Acia lan
c. An aneak lan

12. Mi tulnga avak zawk ciang mipi taw koisungah kiciam ziam? 
a. Bethsaida khua
b. Sinai
c. Galilee tulii
Mark 5
Jesu in Thaa Ngilo vei Pasal khat Dam sak
(Matthew 8:28-34; Luke 8:26-39)
1Jesu sia a nungzuite taw Galilee Tuili lang khat Gerasa ngam hong theng hi. 2Ngunkuang sung pan hong pusua po ciang, mithi phumna lianghawng khat sung pan hong pai pasal khat taw Jesu kisi hi. Hisia pa sia thaa ngilo vei a, 3tua ahikom ama sia thaan sungah teang hi. Kuama in ama sia thikkhau taw zong khit thei nawn ngawl uh hi: 4tam veipi ma a khut le a peang pan thikkhau taw kikhi ahihang a khi simin, ama in thikkhaute santat in peangkol thikte zongh suutham hi. Ama sia kuama uk cip zawk ngawl tu dongin hat mama hi. 5Sun le zan in thaan kawm le mualtung kantan in vak a, cik au in ama le ama suanghiam taw ki at bul hi.

6Jesu a ngalmu ciangin, hong tai a, Jesu mai ah khupdin in, 7awnging tak taw au hi. “A saangbel Pathian Tapa awng! Kei bang hong law nuam ni ziam?” 8(Hi bangin banghangin ci ziam cile Jesu in, “Thaa ngilo awng, pasalpa sung pan hong pusuak tan!” a ci hu ahi hi.)

9Tua hi a Jesu in, “Na min bang ziam!” ci in dongh hi.

Ka min sia “ ‘Mihonpi’ khu hi—” ci hi, “Kote tam tatak ka pha uh hi!” ci hi. 10Tua ngam panin, thaa ngilote a nawkeak ngawl natu in Jesu tungah thaa ngilo in ngen top hi.

11Tua mualpangh ah vok honpi khat an zongin taa uh hi. 12Tua ahikom thaa ngilote in Jesu munah, “Vokte kung zuanin a sunguh ah ka tum thei natu thu hong pia tan,” ci uh hi. 13Ama in tabangin thupia a, doaite in pasalpa sung panin pusuak in vokte sungah tum uh hi. Vok honbup— tul nii bang a pha tu teng sia— liangpangh ah hong ki nuntaw ngawp a, tuili sungah tuitaa in thi siat hi.

14Vokcingte tai in, hi thu khuapite sung le lote sungah kizel sak hi. Mihing tam mama in bang thupiang ci en tu in pai tek uh hi, 15taciang Jesu kungah hong thet uh ciangin, doai hon tam mama a vei pasalpa mu uh hi. Tua pa sia tua munah to a, puan silh in thinciim in om hi, tasia ciang a mate theampo lau uh hi. 16A mute theampo in ngual mun a pasalpa tungah bang thupiang a, vokte bangtat, ci sia son sawn uh hi.

17Tua ahikom amate in Jesu sia amate ngam a nusiat natu in sawl uh hi.

18Jesu ngunkuang sungah tosuk tu in, a kithoai ciangin doai a nawkeak sak pasalpa in Jesu munah, “Nang hong zui sak tan,” ci in ngen hi.

19Ahihang Jesu in a zui sak nuam bua hi. “Na inn ah cia zaw tan a, Topa in nang tungah bang hong vawt a, bangza in hong dik ziam ci thu na innkuanpuite munah son tan,” ci hi.

20Tua ahikom pasalpa pai in Khuapi Sawmte ah Jesu ama tungah a nasepna teng son hi. A za theampo in lamdang sa uh hi.


Jairus Tanu le Jesu ii Puanmong A Tham Numeinu
(Matthew 9:18-26; Luke 8:40-56)
21Jesu in tuili kantan in a lang khat ah pai hi. Tua tuili hui ah mihonpi khat sia Jesu kiim ah kikhawm uh hi. 22Jewte synagogue khat lampui upa Jairus kici khat in, Jesu peangah bok a, 23“Ka tanu zawm mama hi. Hong dam kik natu in, hong pai in a tungah na khut hong ngak sak tan,” nasia takin ngen hi.

24Taciang Jesu in ama taw paikhawm hi. Mihing tam mama Jesu taw tonkhawm ahikom a kiim theampo pan kiphulung uh hi.

25Kum sawm le kum nii tawntung chiluang natna nasia tak a nei numei khat tua sungah kihel hi, 26zatote theampo in bawl a, a sum a paai theampo bo in, kibawl ahihang dam zaw ngawlin lawmawk seseam hi. 27Ama in Jesu thu za ngei a, tua ahikom mihonte sung pan Jesu nungsang panin, 28“A puanmong beak thamthei leng dam tu khi hi,” ci hi.

29A laktong puasilh a tham sak ciang a chiluang sia thakhat in kang hi, taciang a ngim nga tawntung na pan damna a nga hunlam a thin sungah ama le ama kihe hi. 30Thakhat in ama sung pan vaangletna pusuak hi ci in Jesu in, phawk a mipite sangah kiheak in, “Akua in ka puan hong tham nu ziam?” ci hi.

31A nungzuite in, “Mihonpite ii hong tuamcip na mu hi, bangbangin akua in hong tham nu ziam, ci ni ziam?” ci in zo kik uh hi.

32Ahihang Jesu in ama a tham sia a tel dong en kakoai hi. 33Numeinu in ama tungah bang thupiang ci in phawk ahikom, lau in liing a, Jesu sangah pai hi, 34a peang ah khupdin in, ama tungah a thu theampo son siat hi. “Ka tanu awng, na upna in hong dam sak zo hi. Thinnuam in pai tan, na ngim ngana pan dam tan,” Jesu in ci hi.

35Tabang Jesu a pau laitakin Jairus inn pan kamtai pawlkhat hong pai a, “Na tanu thi zo hi, banghangin Syapa ngim papia lai ni ziam?” ci uh hi.

36Jesu in amate thuson sia nangon thaakin, “Lau heak in, um po in” ci hi. 37Tua zawkciang Peter, James le a suapuipa John sim ngawl ngualdang kuama a paipui bua hi. 38Amate sia Jairus inn hong theng a, a kap taw a au taw buai in om Jesu in mu hi. 39Ama sungtang in tua mihingte munah, “Banghangin hi bangin buai nu ziam? Banghangin kap nu ziam? Numeino thi ngawl hi, a mu hi bek hi,” ci hi.

40Amate in ama nuisan uh hi. Tua ahikom amate theampo, doipua ah pusuak sak siat a, numeino ii pa, a nu le nungzuite thum taw inn doituamna sung numeino lupna ah tum uh hi.

41Ama in numeino sia a khut pan kaito a, ama tungah, “Talitha koum,” ci hi. A khiakna sia “Numeino awng, tho in hong ci khi hi,” ci na hi.

42Ama sia thakhat thu in hong thoto a, inn doituam sung tengah kotva tu in kipan hi. (Ama sia kum sawm le kum nii pha hi.) Hi bangin, hong pian ciangin, mihingte sia nasia tatakin a lungmang uh hi. 43Ahihang Jesu in kuama munah a son ngawl natu in, nasia takin khaam hi, taciangin, “Bang khat papo a neak tu pia vun,” Jesu in ci hi.

Mark 6
Nazareth ah Jesu Kinial
(Matthew 13:53-58; Luke 4:16-30)
1Jesu in tua mun nusia in ama khua Nazareth ah cia kik a, a nungzuite in zui uh hi. 2Sabbath ni in synagogue ah thuhil tu in kipan hi. Tua munah mihing tam mama om hi; taciang ama thuson a zaak uh ciang, amate in lamdang sa tek uh hi. “Hite theampo koisung pan ama in nga ziam?” ci uh hi. “Ama tungah a kipia ciimna bang ciimna ziam? Ama in na lamdang laknate bangbangin vawt ziam? 3Ama sia Mary tapa James, Joseph, Judas le Simon ii suapui letamapa hi ngawl ziam? A suapui numeite zongh hi sung ma ah teang siat hi ka na ngawl ziam?” ci uh hi. Tua hi a, amate in, a nial uh hi.

4Jesu in, “Kamsang khat sia ama khua, ama bete le a innkuanpuite simngawl po in, mun theampo ah zakta uh hi,” ci hi. *

5Ciina tawmte tungah khut nga a, a dam sak simngawl tua sungah na lamdang laknate, a vawt thei bua hi. 6Ama in mihingte ii upna a nei ngawl uh sia, lamdang sa mama hi.

Jesu in Nungzui Sawm le Niite Sawl
(Matthew 10:5-15; Luke 9:1-6)
Tua zawkciangin Jesu in tua mun kiim le paamte ah pai in mihingte hilna nei hi. 7Ama in nungzui sawm le niite samin, nii veu nii veu paikhawm tu in sawl hi. Doaite tungah thuneina amate tungah pia a, 8“Na khualhawna uh ah, ciangkhut simngawl a dang keng heak vun— anluum hi kale, an khonna ip hi kale, na za-ip sungah sum hi kale, pua heak vun. * 9Peangdapte thua vun a, ahizong laktong keng thua heak vun. 10No hong saangna inn ah tung tavun a, tua mun pan na din kik uh mateng tua inn ah taam tavun. 11Khua khat po ah no hong kisaang bua a, hong ngai nuam bua ahile, nusia vun a, na peang ah leivuite na thin tavun. Tuate sia amate kidop natu thupiakna ahi hi,” ci thua hi. *

12Tabangin amate pai in mihingte a mawna uh pan a kisiik kik natu thu hil uh hi. 13Amate in doaite tam mama notkeak in, ciina tam mama olive thau taw zuut in dam sak uh hi. *

Tuiphumpa John Thina
(Matthew 14:1-12; Luke 9:7-9)
14Tu in Herod Kumpipa in hi thute theampo za hi, banghangziam cile, Jesu ii minthanna sia mun theampo ah kizel hi. Mihing pawlkhat in, “Tuiphumpa John nungta kik hi! Tua hu in ama in na lamdang vawt thei natu, vaang nei hi,” ci uh hi. *

15A dangte in, “Ama Elijah hi,” ci uh hi.

Ahihang a dangte in “Ama taangh lai kamsangte bangin kamsang khat hi,” ci uh hi.

16Herod in a zaak ciangin, “Ama sia Tuiphumpa John hi! a lu ka tan sak sa hi napi, hong nungta kik hi!” ci hi. 17Herod ama mama in, John a mat natu in thupia a, thikkhau khi in thong sungah khum hi. Herod in hi bang a, a ngamtat sia banghangziam cile a suapuipa Philip ii zi Herodias a tenpui hang ahi hi. * 18Tuiphumpa John in Herod munah, “Na suapuipa ii zi na tenpui sia suak ngawl hi!” a ci tawntung hang ahi hi.

19Tua ahikom Herodias sia John tungah lungkim ngawlin, thalup sawm ahihang Herod hu in a that thei bua hi. 20Herod in John sia kiita hi, banghangziam cile John sia mihing thiangtho, mihing pha hi ci in he a, tua ahikom ama keamcing hi. A hilna a zaak simin nasia takin a thin nawngkai ahitazong, Herod in John thuson sia ngai nuam hi.

21A khakbel ciang Herodias in hunpha khat nga hi. Herod sua ni hi a, ama in kumpi sung ulianbel theampo, ngalkapmangte le Galilee ii khuanu khuapa te atu in poai vawt hi. 22Herodias ii tanu pai in hong laam a, Herod le a leangnate theampo lungkim uh hi. Tua ahikom Kumpipa in ngaknunu munah, “Bang na dei ziam? Na dei papo hong pia tu khi hi, ” ci hi. 23Kamciam tam mama taw ama tungah, “Nong nget theampo hong pia tu khi hi, ka ngam a lang khen dongin hong pia tu khi hi, ci in ka kiciam hi!” ci hi.

24Tasia ciang ngaknunu pusuak a, a nu munah, “Bang ngen tu khi ziam?” ci in dongh hi.

“Tuiphumpa John ii lutang,” ci in zo kik hi.

25Ngaknunu sia kumpipa kungah manlang takin, heak kik a, “Tuiphumpa John ii lutang sia tu mama in hi lai ah kuangdal khat tungah hong pia tan,” ci in ngen hi.

26Kumpipa sia hi thu huvau in khuangai mama hi, ahihang a leangna theampo ii mai a kiciamna a vawtsate hu in, a nial thei bua hi. 27Tua ahikom a cing khat pai sak paih in, John ii lutang hong paipui natu thu pia hi. A cingpa pusuak in, thong sungah pai a, John ii lutang sattan hi; 28Taciang kuangdal khat ii tungah koi in ngaknunu pia a, tua nu in a nu pia sawn hi. 29John ii nungzuite in hi thu a zaak uh ciangin, a luang la in vui uh hi.

Jesu in Pasal Tul nga Vaak
(Matthew 14:13-21; Luke 9:10-17; John 6:1-14)
30Sawltakte hong cia kik uh a, Jesu taw kisi in, amate sep teng le hilna teng ko uh hi. 31Mihing a pai a cia kithale in tam mama ahikom, Jesu le a nungzuite sia anneak hun zongh a nga bua uh hi. Tua ahikom amate munah, “Eima teng nguak mun khat ah pai in, tawmvei no sung na toitan thei natu uh in, eima bek om tawng,” ci hi. 32Tua ahikom amate sia ngunkuang taw pai in, a ngamkhingna mun khat zuan uh hi.

33Ahitazong, mihing tam mama in, amate pai sia mu a, a kuate ziam ci in tel paih ahikom, khuapi theampo pan hong pai uh a, leilam tawn in amate mai ah tai in, Jesu le a nungzuite thet ma in, tua munah theng uh hi. 34Jesu in hi mihonpi tam mama a mu ciang, khuangai huai sa hi, banghangziam cile amate sia tuucing nei ngawl tuuhonte bang ahi hi. Tua ahikom amate thu tam mama hil tu in kipan hi. * 35Ni hong niam ciangin, nungzuite sia ama kungah pai uh a, “Tu in ni zongh niam mama zo a, hisung sia ngamkhing mama mun khat ahi hi. 36Mipite losung ahizong, khuano sung ahizong, a neak tu khat papo lei tu in pai sak in,” ci hi.

37“Noma in a neak tu khat papo pia vun,” ci in Jesu in zo kik hi.

“Amate vaak natu ngun dangka za nii man anluum lei le hong oai ni ziam?,” ci in amate in dongh uh hi.

38Tua ahikom, Jesu in, “Anluum bangza nei ni ziam? Pai in en tavun,” ci in dongh hi.

“Anluum luum nga le ngasa pum nii kinei hi,” ci in zo kik uh hi.

39Jesu in a nungzuite munah mipite a pawl a pawlin, lopa hing tungah to sakin sawl hi. 40Tua ahikom mipite a ngui in to a, pawlkhat za khat, pawlkhat sawm nga in to uh hi. 41Tua zawkciang Jesu in anluum nga le ngasa nii teng la a, van ento in, Pathian tungah lungdam ko hi. Ama in anluumte baltham in mipite hawm sak tu in a nungzuite tungah pia hi. Ngasa pum nii te zongh, amate sungah hawm siat hi. 42A om theampo in a kham in ne tek uh hi. 43Tua zawkciang nungzuite in, anluum le ngasa a hawm mong uh khum sawm le khum nii dim in seng lai uh hi. 44An a kivaak sia pasal tul nga pha hi.

Jesu Tuitung Lampai
(Matthew 14:22-33; John 6:15-21)
45Mipite a cia laanin Jesu in nungzuite ngunkuang sungah to sak a, tuili lang khat Bethsaida khua ah a pai khol tu in sawl hi. 46Kikhen natu mipite tungah mangpha a thaak zawkciang ama thungen tu in mual tungah kaato hi. 47Nitak ciangin ngunkuang tuili zanglai ah theng a, Jesu ama nguakin lei ah om hi. 48Ama in nungzuite ngunkuang nasia tak hot a om mu hi, banghangziam cile amate in vui hong vakna sang maingat in hot uh hi; taciang zingsang nai thum le nai luk kilaklaw in Jesu sia amate sangah hong pai a, tui tungah lam hong pai hi. Ama sia a nungzuite suang khial tu in kithoai a, 49ahihang amate in tui tungah ama lam a pai mu uh hi. “Thitha hi,” ci in ngaisun in cik au uh hi. 50Ama a mu uh ciangin, amate a lau tek mama uh hi.

Jesu in amate thakhat in paupui a, “Na thin uh lian sak vun! Keima khi hi. Lau heak vun!” ci hi. 51Taciangin ama sia ngunkuang sungah hong to a, tasia ciangin vui hong thim hi. Nungzuite in lamdang mama sa uh a, 52banghangziam cile amate in, mihing tul nga an kivaakna sia a khiakna tatak a tel bua uh hi; amate ngaisutna in a ban zo bua hi.

Jesu in Gennesaret khua Ciinate Dam sak
(Matthew 14:34-36)
53Amate in tuili kantan in, Gennesaret vaalbo ah kaa a, tua munah a ngunkuangte khau khit uh hi. 54Amate in ngunkuang a nusiat po ciang, mihingte in Jesu meal tel paih uh hi. 55Tua ahikom mihingte in ngambup sungah del kakoai uh a; ama om hi a kici na mun theampo ah ciinate phak tungah sialin a ma tung ah puak uh hi. 56Jesu paina po khuapi, khuano le losung a om mihingte in ciinate sia sumzuakna munah paipui uh a, a puanmong beak a tham tek thei natu in, ama tungah ngen uh hi, taciang a thamte theampo dam uh hi.

0 comments:

Post a Comment