Laithiangtho dokna (Mark 15-16)

1. Banghun ciang thongtak khat Pilate in suathaak ziam?
a. Anlum poai
b. Paisan Poai
c. Kumkhen poai

2 Akuate in To Jesu thalup natu mipite holh ziam?
a. Phariseete
b. Council upate
c. Thiampi liante

3. Amate in a lu pan saat a, cilphii in a mai ah khupdin in, ___uh hi.
a. kun
b. vel zazan
c. zaktaakna pia

4. Golgotha akhiakna bang ziam?
a. “Kithalupna”
b. “Thisan mual”
c. “Lungu Mun”

5. Thinglamte tungah kikilh sia banghun ziam?
a. Zingsang
b. Sun hun
c. Nitak sang

6. To Jesu taksa aphum Joseph sia bang seam ziam?
a. Livite
b. Sumleang
c. Council upa

7. Maryte nii le akua in To Jesu atu helnamtui keng ziam?
a. Solome
b. Elizebeth
c. Lydia

8. Thaan avil numei thum sia than sung pan apusua lai ___ uh hi.
a. lungdam
b. thinuk
c. lungmangn patau

9. Thaan avil numei thumte in luanghawm amu ngawl nathu ___ uh hi.
a. son kakawi
b. son ngam ngawl
c. peter kungah son

10. Thawkik zawk To Jesu akua kungah kilak masa ziam?
a. A nu Mary
b. Nungzui 12te
c. Mary Magdalene

11. Thawkikna thu ason masa sia akua ziam?
a. Mary Magdalene
b. Nungzui 12te
c. Andrew le James

12. Jesu sia nungzui sawm le khatte bang ahi laitak kilak ziam?
a. Thunget laitak
b. Kikup laitak
c. Anneak laitakin

Mark 15
Pilate Mai ah Jesu
(Matthew 27:1-2; 11-14; Luke 23:1-5; John 18:28-38)
1Zingsang tuungin thiampi liante sia upate, Thukhaam hil syate le Council bup taw a manlang in hong kisitua uh a, amate in vaihawmna nei uh hi. Amate in Jesu sia thikkhau taw khi uh a, paipui in Pilate kungah aap uh hi. 2Pilate in, “Nang sia Jewte ii kumpipa na hi ziam?” ci in dongh hi.

Jesu in, “Nangma ci bang ahi hi,” ci in zo hi.

3Thiampi liante in Jesu sia mawsiatna hau mama uh hi. 4Tua ahikom Pilate in, “Amate kam zo ngawl tu ni ziam? Hong maw saknate theampo ngai in,” ci kik hi.

5Jesu in kammal khat zongh a pau nuam tuan bua hi. Taciang Pilate in lamdang sa hi.

Jesu Thidaan Kipia
(Matthew 27:15-26; Luke 23:13-25; John 18:39–19:16)
6Paisan Poai kivawt simin mihingte ii nget thongtaak khat papo suatak sakna ngeina khat Pilate in nei hi. 7Tua hun laitakin Barabbas a kici khat sia, kumpi leedona vawt a, mihing a that tualngalte pawlkhat taw thong ah om hi. 8Mihonpite hong kikhawm a, Pilate tungah a vawt ngei bang a vawt natu ngen tu in hong kipat uh ciangin, 9ama in, “Jewte kumpipa sia suatak leng, hong oai zaw nu ziam?” ci in dongh hi. 10Thiampi liante in Jesu a een na hangin, ama tungah a aap uh sia ama in thiangtel mama hi.

11Ahihang thiampi liante in mihonpite hol in, Pilate ii Barabbas a suatak sak zawk natu ngen sak uh hi. 12Pilate in mihonpite munah, “Tua ahile Jewte kumpipa na ci uh sia bang law leng hong oai nu ziam? ” ci hi.

13Amate in, “Thinglamte tungah thatlum in!” ci in ausan uh hi.

14“Ahihang ama in bang khialna nei ziam?” ci in Pilate in dongh hi.

Amate in “Thinglamte tungah thatlum in!” ci in a nging seseam in au uh hi.

15Pilate in mihonpite lungkim sak nuam ahikom Barabbas tha hi. Tua zawkciangin Jesu sia vel sak a thinglamte tungah thalup tu in aap hi.

Ngalkapte in Jesu Nunau Zazan
(Matthew 27:27-31; John 19:2-3)
16Ngalkapte in Jesu sia ngam uk maangpa leitual sumsung sangah paipui a, ngualdang theampo zongh sam uh hi. 17Amate in puantual san khat sia Jesu in silh sak a, lingngui taw a kivawt kumpi lukhu khat a lu tungah khu sak uh hi. 18Tua zawkciang amate in, “Jewte kumpipa a khansau tahen!” ci in zatakna kipia sak uh hi. 19Amate in a lu pan saat a, cilphii in a mai ah khupdin in, kun uh hi. 20A selnona uh teng a man zawkciang puantual san sia ama tung pan suutin, ama puansilh ngei teng silh sak kik uh hi. Tua zawkciang thinglamte tungah thalup tu in paipui uh hi.

Jesu Thinglamte tungah Kikil
(Matthew 27:32-44; Luke 23:26-43; John 19:17-27)
21Ngam sung pan khuapi sungah hong pai Simon a kici pasal khat taw lampi ah kisi a, ngalkapte in ama sia zawthawk thu taw Jesu ii thinglamte pua sak uh hi. (Tua Simon sia Cyrene pan hi a, Alexander le Rufuste ii pa ahi hi.) * 22Amate in Jesu sia Golgotha a kici munah paipui uh hi. Tua mun a min sia “Lungu Mun” cina hi. 23Tua munah amate in Jesu sia sapitzu le myrrh a kici zatui nam khat a hel sia tul tu in, kipan uh hi. Ahihang ama in a dawn nuam bua hi. 24Taciang amate in ama sia thinglamte tungah kilh a, a puansilh teng sia aisaanna taw akua in hong nga tu ci in a et zawk uhciang hawmtham uh hi. * 25Thinglamte tungah a kilh hunin zingsang nai kua saat hi. 26“Jewte Kumpipa” hi ci in a kimaw sakna lai ki at hi. 27Amate in ngualsuam phalakte nii zongh thinglamte khat veve tungah kilh uh a, khat sia Jesu ii ziatsang, khat sia a vei sangah kilh uh hi. 28(Laithiangtho sungah ‘Ama in leitung thukhaam paltante thuak bangin thuak hi,’ a citeng a tangtun natu ahi hi.) *

29Tua mun kantan in a pai mihingte in, lusuk lupei zazan in nunau zazan uh hi. “Hei! Biakinnpi baltham in ni thum zawkciang ka sa kik thei tu ci ni hi. * 30Tu in thinglamte tung pan hong tuaksuk tan a, nangma le nangma kihun in!” ci uh hi.

31Tabangma in, thiampi liante le Thukhaam hil syate in Jesu sia selno zazan uh a, amate khat le khat hi bangin kici uh hi. “Ngualdang hun hi ve ahihang ama le ama kihun thei ngawl hi! 32Israel Kumpipa Messiah en sin tawng, thinglamte tung pan hong tuaksuk thei ziam maw, tua hile ama um vak hing!” ci uh hi.

Taciang in Jesu taw thinglamte tung a kikil te nii zongh in Jesu nunau zazan uh hi.

Jesu Thina
(Matthew 27:45-56; Luke 23:44-49; John 19:28-30)
33Nisun laitakin ngambup sia khuazing in tuam cip a, nai thum sung khua zing hi. 34Nai thum sa ciangin Jesu in a nging takin au a, “Eloi, Eloi, lema sabachthani,” ci hi. A khiakna sia, “Ka Pathian, Pathian awng, banghang in hong nusia ni ziam,” ci na ahi hi. *

35Tua munah mihing pawlkhat a omte in ama auna za a, “Ngai vun, ama in Elijah sam hi!” ci uh hi. 36Amate sung pan khat in puansia khat la in, sapitui hau sungah a pap zawkciang, ciangkang dawn ah sawm hi. Taciang Jesu ii muk ah taa in, “Om zii tawng! Elijah sia thinglamte tung panin, ama suut tu in hong pai le hong pai ngawl en lai tawng!” ci hi. *

37Jesu in nging takin au in, thi hi.

38Biakinn sungah kidoina puankhak sia a lu pan a taw dong khen nii kisua in kizen suk hi. * 39Tua mun thinglamte mai ah a ding ngalkap maangpa in, Jesu thi zia mu hi. “Hi mipa sia Pathian Tapa takpi hi!” ci hi.

40Numei pawl khat tua munah om a, a khuala thithimna mun khat pan en uh hi. Amate sungah a kihel teng sia Mary Magdalene, a khangmoi zaw James le Joseph nu Mary le Salome te ahi uh hi. * 41Amate in Galilee ngamah Jesu a om lai zui uh a, a hu tawntung te ahi uh hi. Ama taw Jerusalem khua a hong paikhawm numei dang tam mama zongh om uh hi.

Jesu Kivuina
(Matthew 27:57-61; Luke 23:50-56; John 19:38-42)
42-43Nitak ciangin Arimathea mi Joseph hong theng hi. Ama sia Council sungah a kizakta upa khat hi a, Pathian Ngam hong thet tu a ngakpa khat ahi hi. Tua ni sia kingin ni hi (Sabbath maa ni khat) tua ahikom Joseph in Pilate kungah hang takin pai a Jesu ii luang ngen hi. 44Jesu thi zo hi ci a zaak ciangin, Pilate in lamdang sa hi. Ama in ngalkap maangpa sam a, Jesu a thi zawk a ngei zo ziam ci in dongh hi. 45Ngalkap maangpa ii thu kona teng a zaak zawkciangin, Pilate in Joseph tungah Jesu luang pia hi. 46Joseph in puankaang neal khat lei a, a luang la suk in, tua puanza sungah tun in, suangpi a kikhuak thaan khat sungah sial hi. Tua zawkciang ama in thaan kongvang ah suangtum pui khat koi hi. 47Mary Magdalene le Joseph nu Mary in ngak in en a, Jesu luang koina mu uh hi.

Mark 16
Thawkikna
(Matthew 28:1-8; Luke 24:1-12; John 20:1-10)
1Sabbath a bo, a zing ciangin, Mary Magdalene, James ii nu Mary le Salome in Jesu luang a zuut natu in hel namtuite hong keng uh hi. 2Nipi ni zingtuung, nisua ciangin, amate thaan ah pai uh hi. 3-4Lampi ah khat le khat hi bangin a kikum uh hi, “Thaan kong panin akua in suangtumpui sia hong liik keak sak tu ziam?” (A suangtum sia lian mama hi.) Taciangin amate in a etto uh ciangin a suangtum sia a kiliik sa in mu uh hi. 5Tabangin amate thaan sungah tum uh hi, tua munah tangval khangmoi khat a ziatsang ah to in a na om a, puantual kaang khat silh hi, taciangin amate lau mama uh hi.6“Lau heak vun. Thinglamte tungah a kithat Nazareth mi Jesu sia zong na hi uh kong he hi. Ama hi sungah om ngawl a— tho kik zo hi! En vun, ama kisialna mun sia hi sung ahi hi. 7Tu in Peter pan kipan a nungzuite munah hi thu puak tavun: ‘Ama sia note mai Galilee ah pai khol zo hi; tua munah ama hong son ngei bangin, na mu tu uh hi,’ ” ci hi. *

8Tua ahikom amate in lungmang patau in thaansung pan, pusuak in tai uh hi. Amate in lau ahikom, kuama munah, bangma a son bua uh hi.

Mary Magdalene tungah Jesu Kilak
(Matthew 28:9-10; John 20:11-18)
[ 9Nipi ni zingtuungin Jesu sia thina pan a thaw kik zawkciang, a masa phitbel in Mary Magdalene tungah ama kilak hi, tua numei nu sung pan doaite sali Jesu in a hawlkeak sak ngei hi. 10Ama pai in Topa kitholpuite munah son hi. Amate kapin, tau in om uh hi. 11Jesu sia nungta a, ama tungah kilak hi ci in numeinu ii son ciangin, amate in a um bua uh hi.

Nungzui Niite tungah Jesu Kilak
(Luke 24:13-35)
12Hisia zawkciang, nungzuite nii ngamsung a pai laitakin Jesu sia a nam tatuam in kilak hi. 13Amate heak kikin, nungzui dangte munah a son uh hangin amate in a um bua uh hi.

Sawm le khat tungah Jesu Kilak
(Matthew 28:16-20; Luke 24:36-49; John 20:19-23; Sawltak 1:6-8)
14A khakbel in, Jesu sia nungzui sawm le khatte anneak laitakin kilak hi. Ama in amate tei hi, banghangziam cile amate in upna nei ngawl a, a thin uh pui ahikom, a nuntak kik a mute thu son sia a um zo bua uh hi. 15Ama in, “Leitung theampo ah pai tavun a, mihing theampo tungah Lungdamna Thupha hil tavun. * 16A kuapo ahizong um in, tui a ki baptize te sia kingum tu hi, a um ngawlte ahile puavawkna thuak tu hi. 17Thu umte sia na lamdang vawt thei natu vaang kipia tu hi; amate in keima min taw doaite a not tu uh hi; 18amate sia kam tumdangin pau tu uh hi; ngulte zam in ngu khat papo a ne zongin, bangma tat ngawl tu hi; amate in ciinate tungah a khut uh nga tu a, ciinate dam tu hi,” ci hi.

Van ah Jesu Kila to
(Luke 24:50-53; Sawltak 1:9-11)
19Topa in amate taw thu a son zawkciang, ama sia vantung ah kila to in Pathian ziat sangah to hi. * 20Nungzuite sia mun theampo ah pai in, thu hil uh hi, taciang Topa in amate taw naseam khawm a, amate thuhilnate sia maan hi ci in a kilak natu in, na lamdang laknate vawt sak thei hi.]

0 comments:

Post a Comment