Laithiangtho (Mark 11-12)

1. To Jesu in lano alatu in nungzui bangza sawl ziam?
a. 2
b. 1
c. 3

2. To Jesu ii tomlaw theikung sia banghang ngaa ngawl ziam?
a. A zunghat ngawl
b. A ngaa hun ngawllai
c. A ngaa bo siat zo

3. TIh nget na khat pawpo sia ___ tu ci hi.
a. Upna nei
b. Tawlnga ngawl ngetna
c. A ngaa sa in ngaisun

4 To Jesu ii tomlaw theikung sia bangkhua naina ziam?
a. Bethany
b. Bethsaida
c. Hebron

5. Ih thungetma in bang hi masa tu ziam?
a. Mawna mai sak
b. A heak thiang
c. Kikaihkhop tu

6. Biakinn vanzuakte asuhsiat lai Jerusalem ah bang tan vei taam ziam?
a. Ni thum bangh
b. Nai sawmleni sung bangh
c. Ni sali sung bangh

7. A kisutol thuak husuanvai sia kuate huvau thusonna ziam?
a. Vantungngam
b. Shiadongte
c. Jew Lampuite

8. Phariseete le kuate in shia piakna vai dongh ziam?
a. Sudduceete
b. Herod ii mi pawlkhat
c. Jew lampuite

9. Vantungngam ah nupa om tu in a umhte ?
a. Sadduceete
b. Thukhaamhil sya
c. Thiampipa

10. Thupiak lianbel sia bangziam ci'n adongh pa?
a. Pharisee
b. Thukhaamhil sya
c. Thiampipa

11. ___te in sau pupui a thungetna taw a ngamtatna phualseal uh hi.
a. Phariseete
b. Thiampi seam peuma
c. Thukhaamhil sya

12. Meingong nu ii sumkhiat dangka san bangza ziam?
a. Pyatang khat
b. Pheak khat
c. Pheak niiMark 11
Jerusalem ah Zawna taw Tumna
(Matthew 21:1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19)
1Amate Jerusalem hong nai ciang, Bethphage le Bethany khuapite taw a kinai, Olive Mual ah theng uh hi. Jesu in nungzuite nii sia mai ah pai khol sak a, 2hi bangin sawl hi: “Na mai a khuano sia ah pai tavun. Tua mun na thet po uh ciang, bangma hun a tung a kito ngei ngawl laano khat kikhit in, om na mu tu uh hi. A khau suut tavun a, hi sungah hong paipui tavun. 3Taciang khat po in banghangin tabang hi nu ziam hong cile, Topa in tangsamh hi, hong puak kik pai tu hi, na ci vun,” ci hi.

4Tua ahikom amate pai a, laano sia khuasung lampi tung, inn khat ii kongkha khuam tungah kikhit in om mu uh hi. Amate in khau a suut uh ciangin, 5a hui ah a dingte in, “Tua laano khau na suut uh sia bnag tu ci nu ziam?” ci uh hi.

6Amate in Jesu ii sawl bangin zo uh a, tasia ciangin amate in pai sak uh hi. 7Amate in laano sia Jesu kungah hong paipui uh a, a puantual uh tua nganno tungah pha in, Jesu sia a tungah to hi. 8Mihing tam mamate in a puantualte lampi tungah pha uh hi, a dangte in lo sung pan thingsawl saattan in lampi tungah pha uh hi. 9A mai ah a paite le a nung pan a zuite in, hi bangin au uh hi, “Hosanna, Pathian pok vun. Topa min taw hong pai pa sia Pathian in thupha pia tahen! * 10Hong tung tu ih pa David Kumpipa ngam Pathian in thupha pia tahen, Hosanna, Pathian pok vun!” ci uh hi.

11Jesu sia Jerusalem ah tum a, Biakinn sungah tumin, na theampo enkot hi. Ahihang ni niam zo ahikom, a nungzui sawm le niite taw Bethany khua ah pai uh hi.

Jesu in Theikung Tomlaw
(Matthew 21:18-19)
12A zing ciang, amate Bethany pan hong heak kik ciang Jesu a ngilkial hi. 13A ngalkhat ah theikung khat sia a tee puitung mama in mu hi, tua ahi ciang theinga khat po a om ziam ci in en tu in pai hi. Ahihang a kung a thet ciangin, theitee bek mu hi, banghangziam cile a nga hun ahibua hi. 14Jesu in, “Nang tung pan kuama in theinga ne nawn heak tahen!” ci hi.
A nungzuite in a pau teng za uh hi.

Biakinn ah Jesu Pai
(Matthew 21:12-17; Luke 19:45-48; John 2:13-22)
15Amate sia Jerusalem a thet ciangin, Jesu in Biakinn sung pai in sumlei sumzuak theampo notkeak siat hi. Ama in sum theakte ii sabuai sawnvawk sak a, vakhu zuakte tokhum lumlee sak hi, 16tasia ciang ama in, Biakinn leitual tawntan in, vanh pua a pai tu kuama a oai bua hi. 17Mihingte sia hi bangin hil hi: “ ‘Ka innpi sia minam theampo atu in thungetna inn kici tu hi,’ ci in Pathian in a sonna Lai Thiangtho sungah ki at hi ngawl ziam? Ahizong note in, nguta phalakte buhna leihawng na suak sak uh hi!” ci hi. *

18Thiampi liante le Thukhaam hil syate in, hi thu za uh a, tua hu in, Jesu sia a thalup thei natu lampi zong tu in, kipan uh hi. Amate in Jesu sia kiita uh hi, banghangziam cile mipite in ama ii hilna sia lamdang a sa uh hi.

19Nitak sang ciangin Jesu le a nungzuite in khuapi nusia uh hi.

Theikung tung pan Kihilna
(Matthew 21:20-22)
20A zingsang ciang zingtuungin, lampi zui a, a pai uh ciang, amate in theikung a mu uh hi. Tasia in a zung dongin a thisuk hi. 21Peter in bangthu om ci in ciamtee ahikom Jesu munah, “En in, syapa awng, theikung na tomlaw sia thizo hi!” ci hi.

22Jesu in amate munah, “Pathian um vun. 23A tatak in ka ci ciang, khatpo in, hi mual sia munah ama le ama tuipi sungah kisep in sawl hen a, a thin sungah uplakna nei ngawlin, a ci sa teng tung tatak tu hi, ci in um le tabang in piang tu hi. * 24Hi thu hangin a tatak in kong ci ciangin: Thu na nget uh ciang, bang khat po na ngen uh le a nga sa bangin kingaisun vun, tua hile na nget uh po hong kipia tu hi. 25Thungen in na din uh ciang, khatpo tungah diksak ngawlna na nei uhle, mai sak tavun, 26tua hile vantung a om na pa in, no ii mawna zongh hong mai sak tu hi,” ci in zo kik hi. *

Jesu ii Thuneina huvau Dokna
(Matthew 21:23-27; Luke 20:1-8)
27Amate Jerusalem ah khatvei ma hong theng kik hi. Jesu Biakinn sungah a va laitakin, thiampi liante Thukhaam hil syate le upate ama kungah hong pai a, 28“Hi bangte na vawt natu in bang thu nei na hi ziam? Akua in tua thuneina hong pia ziam?” ci in dongh uh hi.

29Jesu in zo kik a, “Kei zongh thu khat kong dongh tu hi, nong zo thei uhle hite vawt natu bang thunei khi ziam, ci in kong son tu hi. 30Tua ahile John ii tuiphum thei na sia Pathian kung pan hong pai ziam maw: mihing kung pan hong pai ziam? hong son tavun,” ci hi.

31Amate sung teng kinial tu in hong kipan uh a, “Bang ci tu hi ziam? ‘Pathian kung pan’ ci hi leang, tua hile ‘banghang in John sia um ngawl nu ziam?’ hong ci tu a,
32“Ahihang ‘Mihing tung pan’ ci hi leang.’ ”( Amate in mipite kiita hi, banghangziam cile John sia a kuama po in kamsang khat hi ci in um tek uh hi.) 33Tua ahikom amate in Jesu munah, “He ngawl khu hi,” ci uh hi.
“Tua ahile kei zongh, bang thu taw hi nate vawt khi ziam ci sia hong son ngawl tu khi hi,” Jesu in ci hi.

Mark 12
Sapit huan A Saap thawte taw Thu Thusonteena
(Matthew 21:33-46; Luke 20:9-19.)
1Taciang Jesu in amate tungah thusonteena taw thu son hi. “Khatvei lai in pasal khat in sapit huan vawt a, dal taw uum in, a tuisuukna set a koi natu leidum a taw zawkciang lo hun natu teitan daw hi. Tua zawkciang, a saap thaw nuamte in saap sakin ama khual haw hi. * 2Sapit nga law hun ciangin, ama tan tu tel teng a la tu in, a silate khat a pai sak hi. 3Lo saapte in tua silapa sia man in, saat a, a ngawlnguak in cia sak hi. 4Tua zawkciang huan neipa in, sila dang khat ma pai sak hi; lo saapte in a lutang pan vel a, a maizum huai dongin vawt uh hi. 5Huan neipa in sila dang khat ma pai sak lai hi; tasia pa sia thatlum uh hi; a dang tam mama zongh tabangma in vawt uh a, pawlkhat vel in, pawlkhat thatlum uh hi. 6Tabang a sawl thei tu a taanglai mihing sia a it a tapa bek ahi hi. A khakbel ciangin ama in a tapa sia lo saapte munah pai sak hi, ‘Ka tapa hi buang ahiciang, thasia hamtang vak’ ci hi. 7Ahihang tua lo saapte in, “Hisia pa sia lo neipa tapa hi. Hong pai tavun, that tawng, tua hile a neisate eima aa suak tu hi!’ ci uh hi. 8Tua ahiciang amate in lo neipa tapa manin thatlum uh a, a luang sia sapit huan pua sangah vawk hi.

9“Tua hile huan neipa in bang a law tu ziam?” ci in Jesu in dongh hi. “Ama hong kuan tu a, tua mihingte a thalup zawkciang, sapit huan sia lo saap dangte tungah aap tu hi. 10Lai Thiangtho sungah hi bangin a ki at sia sim ngei ngawl lalawm nu ziam? *

‘Innsate ii mannung ngawl hi ci a,
a nil suangtum sia, a mannungbel suangtum hong suak hi.
11Hi thu in Topa ii zeakna ahi hi;
mu nop huai mama hi ngawl ziam?’ ”
12Jewte lampuite in Jesu sia mat sawm uh hi, banghangziam cile amate in hi thusonteena sia amate huvau a sonna hi ci in tel uh hi. Ahihang mipite kiita ahikom amate in paisan uh hi.

Shia Piakna huvau Kidokna
(Matthew 22:15-22; Luke 20:20-26)
13Phariseete pawlkhat le Herod ii pawlmite pawlkhat in thudokna taw Jesu aitaa tu in pai sak uh hi. 14Amate sia ama kungah hong pai uh a, “Syapa awng, ngualdang ii ngaisutnate awlmawk ngawl in thumaan a son pa hi, ci in kong he uh hi. Mihing min le zate zongh thupi sim tuan ngawlin Pathian ii mihingte atu a dei sak thute hil hi, ci in kong he uh hi. Ih thukhaam in Rome Ngam uk lianpa sia, shia ih piak tu khaam ziam? Pia tu hi ziam, pia ngawl tu hi ziam, hong son tan,” ci uh hi.

15Ahihang Jesu in amate ii thimthel pilna teng tel a, ‘Banghang in kei thaang hong sia nuam nu ziam? Ngun dangka khat hong paipui tavun, hong en sin tong,” ci hi.

16Amate in khat paipui a, ama in “Hi te akua maitang lim le akua min ziam?” ci hi.

“Ngam uk lianpa aa hi,” ci in a zo kik uh hi.

17Tua ahikom Jesu in, “Tua ahile pha hi, Ngam uk lianpa neisa sia Ngam uk lianpa ma pia vun, Pathian ii neisa sia Pathian ma pia vun,” ci hi.

Tasia ciangin amate in Jesu sia lamdang sa uh hi.

Thina pan Thaw kikna Thu Dokna
(Matthew 22:23-33; Luke 20:27-40)
18Mihingte sia thina panin tho kik ngawl tu hi a ci Sadduceete pawlkhat sia Jesu kungah hong pai in, * 19“Syapa awng, hi thukhaam sia Moses in ei atu in a at ahi hi: ‘Pasal khat in a zi thi in ta a nei bale, a pasal ii suapuipa in meingongnu sia tenpui tahen, tua hile ta a nei uh ciangin mithipa ta hi ci in ki ngaisun tu hi,’ ci hi. * 20Khatvei lai in unau pa sali om hi: a lianbel sia in zi nei a, ta nei ngawlin thi hi. 21Tua zawkciang a niina sia pa in, tua numei tenpui a, taciang ama zongh ta nei ngawlin thi hi. A thumna pa zongh tabang ma ahi hi, 22taciang a dangte theampo zongh tabang hi siat hi: unau sali bupin tua numei tenpui tek a, ta nei ngawlin thi tek hi. A khakbel in tua numei zongh thi hi. 23Tu in thaw kik ni ciang, tua nu sia akua zi hi tu ziam? A sali in tenpui tek hi,” ci uh hi.

24Jesu in, “Bangza in tel khial nu ziam! Na tel khial uh sia banghangziam, ci in na he uh ziam? Banghangziam cile no sia Laithiangtho ahibale Pathian vaang na he bua uh hi. 25Banghangziam cile a thite sia nuntakna sungah a thaw kik ciangin, a mate sia vantung lalangte bang hi tu a, a kiteang batu hi. 26Tu in a thite phoktona taw kisai in: Moses ii Laibu sungah sawlpaang kuang sia ii thu sim ngei ngawl nu ziam? Tua sungah ki at a, Pathian in Moses tungah, ‘Kei sia Abraham ii Pathian, Isaac ii Pathian, Jacob ii Pathian ka hi hi,’ ci hi. * 27Ama sia a nungtate ii Pathian hi a, a thisate ii Pathian ahi bua hi. Tel khial mama nu hi!” ci in zo hi.

Thupiak Lian
(Matthew 23:34-40; Luke 10:25-28)
28Thukhaam hil sya khat sia, tua kam kikupna sungah a om hi. Jesu in Sadduceete pha takin zo kik thei ahi sia mu hi, tua ahikom ama in, thudokna khat taw Jesu kungah pai hi, “Thupiak sung teng pan koi sia thupi bel ziam,” ci hi. *

29Jesu in zo a, “A thupibel sia hi sia hi, ‘Israel awng, ngai vun! Topa ih Pathian sia Topa khat bek ahi hi. * 30Topa na Pathian sia na thin theampo, na thaa theampo, na ngaisutna theampo le, na thatang theampo taw it in.’ 31A niina a thupi bel thupiak sia, ‘Nangma le nangma na ki it bangin na innpaamte it in’ Hite nii sangin a thupizaw thupiak dang om ngawl hi,” ci hi. *

32Thukhaam hil syapa in, Jesu munah, “Pha mama hi, Syapa awng, na ci bangin Topa bekma Pathian hi a, ama ngawl pathian dang om ngawl hi na ci sia thumaan hi. * 33Taciangin mihingte in Pathian sia a thin theampo, a ngaisutna theampo, le a thatang theampo taw a it tu uh kul hi; taciangin ama a ki it bangma in a innpaamte a it tu kul hi. Nganhing taw Pathian sangaw biakpiaknate le a dang biakpiakna sangin, hi thukhaam niite zui tu sia thupi zaw hi,” ci hi. *

34Jesu in tua pa ii zo kikna sia ciim kammal hi ci in mu ahikom, ama munah, “Nang sia Pathian ngam taw kikhuala ngawl ni hi,” ci hi.

Hisia zawkciang kuama in Jesu sia thudang a dongh ngam nawn bua uh hi.

Messiah taw kisai Thudokna
(Matthew 22:41-46; Luke 20:41-44)
35Biakinn sungah hilna a nei laitak Jesu in, “Thukhaam hil syate in bangbangin Messiah sia David ii suan hi ci thei ziam? 36Tha Thiangtho in David sia hi bangin pau sak hi:

‘Topa in ka Topa tungah:
Na ngalte na peangnuai ah kong koi sak mateng,
hi sung ka ziat sangah hong to tan ci hi.’ *
37“David mama in, ‘Topa’ ci hi; tua ahile Messiah sia David ii suan hi thei tu ziam,” ci hi.

Jesu in Thukhaam hil Syate kung pan Kikep natu Hil
(Matthew 23:1-36; Luke 20:45-47)
Mihon khat in Jesu ii thuson sia lungdam takin ngai uh hi. 38Amate a hil kawmin hi bangin ci hi, “Puantual silh in sumzuakna munah, ngual ii zatak biak tu thangai in, a vak thanuam Thukhaam hil syate panin kikeam vun, 39synagogue sungah a kikhealsia tokhumte le poai sungah a nuambel na munah to thanuam uh hi, 40Amate in meingongte zo thaw in, a inn uh suttol in, a sau pupui a thungetna taw amate ngamtatna phualseal uh hi. Tua hu in amate daan thuak tu sia nasia seseam tu hi!” ci hi.

Meingongnu ii Sumkhiak
(Luke 21:1-4)
41Biakinn sum kholna hui ah Jesu a to laitak, ama in mihingte sumkhiak zia en hi. Sumhau tam mama in sum tam ma khia uh hi; 42taciangin a zawng mei ngongnu khat hong pai a, pya khat tang taw a kikim dangkasan pheak nii khia hi. 43Ama in nungzuite sam in, “A tatak in ka ci ciang midangte sangin, hi mei ngongnu in tam khia zaw hi. 44Banghangziam cile a dangte in a nei vaal a lamh vaal uh teng khia uh hi, ahihang hi mei ngongnu in a zawn kawm pan, a nei theampo khia siat hi— a nuntak a kivaak natu a nei sun teng pia siat hi,” ci hi.

0 comments:

Post a Comment