Laithiangtho (Psalm 149-150)


1. Topa tungah bangbangh laa sa tu ziam? 
a. Laa uai
b. Pokna laa
c. Laathak

2. Topa min bangbangh pok tu ziam? 
a. A honpi in
b. Lawpna
c. Lapna

3. Akiniamkhiakte bangbangh patoai ziam? 
a. Minphatna
b. Zawna taw upat
c. Hauna

4. Ih aw bangbangh taw pok tu ziam? 
a. Nasia tak auna
b. Uai sak
c. Kihual sak in

5. Lawp tak in zan khuateak bang hi tu ci ziam? 
a. Ngalsim
b. Laasa tu
c. Thungen

6. Kua daan piak natu naamsau toai tu ziam? 
a. Namdangte
b. Doai biate
c. Moabte

7. Koisungah ama ii thahaatna pok tu ziam? 
a. Munsangna
b. Camel mualah
c. Vantung

8. A bang huu in pok tu ziam? 
a. Athupina
b. Hong bitphua huu
c. Anasepna liante

9. Late 150 sung tumnging nambangza om? 
a. 5
b. 6
c. 4

10. Daalkopsai sia bangbangh tum tu ziam? 
a. Ngingtak
b. A tamzandong
c. Zaakkhom

11. Akuateng in ama pok tu ziam? 
a. A tate
b. Nuntakna nei theampo
c. Judahte

12. Pathian sia koisungah kipok tu ziam? 
a. Biakinn sung
b. Mualtung
c. Vantung ngam

Psalm Late 149
Pokna La
1TOPA pok vun!
TOPA tungah la thak khat sa vun;
a thumaan a mite kikhopna sungah ama pok vun!
2Israel awng, nang hong Bitphuapa hu in lungdam vun;
Zion mite awng, lungpil vun, na kumpipa hu in lungpil vun.
3Ama min sia lapna taw pok vun;
khuang le tengtongte tumin ama pok vun.
4TOPA in a mite tungtaang ah thin nopna nei hi;
ama in a kiniamkhiak te zawna taw upat hi.
5Pathian mihingte in mualsua zawna tungah lungpil in
zan khuateak lungdam takin late sa tahen.
6-9Minam dangte tungah daan pia a,
a kumpipate thikkhau a khii natu,
a lampuite uh thikkol a bul natu le,
Pathian thupiak bangin
minam tatuamte daan a piak natu
a hiam namsaute toai in,
Pathian pokin nasia takin au tahen,
Hisia in Pathian mite ii zawna ahi hi.
TOPA pok vun!

Psalm Late 150
TOPA Pok vun!
1TOPA pok vun!
Pathian sia a Biakinn ah pok vun!
Vantung ah a thahatna pok vun!
2A sep sa na lianpite hu in ama pok vun.
Ama letna lianpi pok vun.
3Lemle te taw pok vun!
Tengtong le liamlote taw pok vun.
4Khuang le lapna taw ama pok vun.
Tengtong le tamngai te taw ama pok vun.
5Daalkopsaite taw ama pok vun.
Daalkopsai nging tak taw ama pok vun.
6Nuntakna a nei theampo in TOPA pok vun!
TOPA pok vun!

0 comments:

Post a Comment