Kawlpi Gangaw Meileang Thak

Nidang Kawlpi le Ganggaw ataai meileangte sia coach 2 bekma hi aa, tuciang coach 5 taw asau zaw in May 1 ni pa kipan kipanto hi.

Coach sau zaw in, asung ah electric mei, khutsilna tui le awngbuuk zongh kihel ci hi.

Honna poai ah Kawlpi district management chairman U Maung Htoo in paaknamtui the ci hi.

MOI


0 comments:

Post a Comment