Laithiangtho Dokna ( Kumpite Khatna 21-22)

1. Nabot ii sapit huan sia koi sungah om ziam?
a. Khuapi puasang
b. Biakinn thangsang
c. Kumpi inn naina

2. Israelte in angamlua sia midang khut sung thet natu ___ hi.
a. Topa in awi ngawl
b. zuak kul
c. adang khat taw theak kul

3. Nabot koi sungah kithat ziam?
a. Ahuang sung
b. Khuapi puasang
c. Kumpi inn kong

4. Ahab in Elijah a mu ciang, ___ hi.
a. amai ah kuun
b. lau in tai
c. “Ka ngal pa awng” ci

5 Ahab in akua ii thu ni in khial ziam?
a. Azi
b. Baal thiampite
c. A uliante

6. Banghang Ahab khan sung tuasiatna piang ngawl ziam?
a. Thuman in citak
b. Kiniamkhiat kik
c. Topa zaataak tawntung

7. ___ahihang lungkim ngawl in Micaiah sam hi.
a. Kam kinialna om
b. Elijah thudongh
c. Kamsang zali thudongh

8. Jehoshaphat le Ahab in abangthu he nuam ziam?
a. Ramoth sim tu vai
b. Elijah thalup tu vai
c. Samaria sim tu vai

9. Ahab in kamsang akua ensan peuma ziam?
a. Elijah
b. Micaiah
c. Zedekiah

10 Ahab ii kamsangte sia akuana theam ziam?
a. Doaimangpa
b. Jehoshaphat
c. Vantungmi

11. Akua in akua ii maitang beang ziam?
a. Zedekiah in Micaiah
b. Ahab in Elijah
c. Micaiah in Elijah

12. Akua in Israel Kumpipa taw kilemna vawt ziam?
a. Jeroboam
b. Jehoshaphat
c. Nabot

Kumpite Khatna 21
Naboth ii Sapit huan
1Jezreel khua Kumpipa Ahab ii kumpi inn hui ah Naboth a kici pasal khat ii sapit huan om hi. 2Ni khat ni in Ahab in Naboth munah, “Na sapit huan kei hong tang sak tan; ka kumpi inn taw kinai a, antee lamsang ciin natu leitangh dei khi hi. Sapit huan a pha zaw khat hong pia tu khi hi, ahibale na deizaw le a manh kilawm khat hong pia tu khi hi,” ci hi.

3“Hi sapit huan sia ka pute tung pan ka luasuk hi a, TOPA in nang kong tan sak tu hong khaam hi,” Naboth in ci hi.

4Ahab inn ah cia in, Naboth ii kampau teng hu in thin uukin thin lal in om hi. A lupna tungah lumin, pang sang nga in, an ne nuam ngawl hi. 5A zi Jezebel ama kungah pai in, “Banghangin taza in na thin lal ziam? Banghang an ne ngawl tu ni ziam?” ci in dongh hi.

6Ama in zo a, “Naboth ii kei tungah hong ci teng hang hi. A sapit huan lei tu in ka paupui a, a uuk le zong huan dang khat piak tu in ka ci hi, ahihang ama in tua huan kei neisa suak thei ngawl tu hong ci hi!” ci in zo hi.

7“Pha hi! Nang sia kumpipa ni ziam maw hi ngawl ni ziam?” Jezebel in dongh hi. “Na lupna pan tho in, na maitai sakin an ne in. Naboth ii sapit huan keima hong nga sak tu khi hi,” ci hi.

8Tua zawkciang ama in laithak pawl khat at in, Ahab ii min at in, tazeik tum in, Jezreel khua a uliante le lampuite thaak hi. 9A laithak sungah: “An tan ni khat taangko vun, mihingte sam vun, taciang Naboth sia a ki upat leangna in vawt vun. 10Mihing thuzel nii in ama ii maitang panin Pathian le kumpipa a haamsiatna mawsuan sak vun. Tua zawkciang khuapi puasia ah paipui in suangtum taw deanglum vun,” ci hi.

11Jezreel khua uliante le khua mi lampuite in Jezebel ii thupiak bangin ngamta uh hi. 12Amate in antan ni khat taangko uh a, mihingte samin, Naboth sia a ki upat leangna in vawt uh hi. 13Mi thuzel te nii in ama sia mipi mai ah mawsuan a, Pathian le kumpipa haamsiat hi ci hi, tua ahikom ama sia khuapi puasia ah kipaipui in suangtum taw kideanglum hi. 14Jezebel tungah kam kithaak a, “Naboth kithatlum zo hi,” ci hi.

15Jezebel in kam kithaak sia a nga po ciang, Ahab munah, “Naboth sia thi zo hi. Tu in a sapit huan nang hong zuak nop ngawl sia la in tang in,” ci hi. 16Thakhat in Ahab pai in sapit huan sia a neisa tu in la hi.

17Taciang TOPA in Tishbe panin kamsangpa Elijah munah, 18“Samaria ah Kumpipa Ahab kungah pai tan. Ama sia Naboth ii sapit huan sungah tua huan la in tang tu kithoai na mu tu hi. 19Ama munah son in, kei TOPA in ama munah ci khi hi: ‘Pasalpa na suamlup zawkciang a neisa la tu in kithoai lalai ni ziam?’ Ama ii tungah hi teng son in, ‘Naboth ii chisan uite ii a lia na mun lian ah nangma chisan zongh uite in liak tu hi!’ ci in son tan,” ci hi.

20Ahab in Elijah a mu ciang, “Ka ngal pa awng, kei hong pha ngangaw ni ziam?” ci hi.

“Hi hi, hong pha khi hi,” Elijah in ci in zo hi. “TOPA ii muna ah khialna ahi teng na vawt natu in nangma le nangma kipumpiak bup ni hi. 21Tua ahikom TOPA in nang tungah hi bangin hong ci hi. ‘Lalna nang tungah kong piang sak tu hi. Nangma le na innkuan sungah pa a minpiang a haam a moi theampo kong heam siat tu hi. 22Na innkuanpuite sia Nabat ii tapa Kumpipa Jeroboam innkuanpuite bang hi tu a, Ahijah ii tapa Kumpipa Baasha ii innkuanpuite bang hi tu hi, banghangziam cile nangma in ka thin uuk natu in nong sau a, Israelte mawna sungah lam na pui hi,’ 23Jezebel taw kisai in, TOPA in a luang khuapi sungah ui in ne tu hi, ci hi. * 24Na mealheakte khuapi sungah a thite ui in ne tu a, ngamtaanzauna munah a thite vaciik in ne tu h,.” ci hi,

25(Ahab bangza in TOPA ii muna ah khialna vawt natu a kipumpiak bup kuama dang om ngawl hi, tua theampo a zi Jezebel ii hansua na pan piang ahi hi. 26Ama in a maizumhuai bel ngamtatna mawna a vawt sia Israel mite a mai nawt lai in ngam sung pan TOPA ii nawkeak Amor te ii vawt bangin milim bia hi.)

27Elijah ii a pau tu teng a man ciang Ahab in a puansilh lai te hong baltham in, suutin, khau-ip puan silh hi. Ama in an ne ngawlin khau-ippuan te taw lum a, mainuu in thin lalin vavak hi.

28TOPA in kamsangpa Elijah munah, 29“Ahab in kei mai ah kiniamkhiak in a om sia na mu ziam? Hi bangin ngamta ahi ciang ama khan sungah tuasiatna piang sak ngawl tu khi hi: a tapa ii khan sungah Ahab ii innkuan sungah tuasiatna piang sak tu khi hi.”

Kumpite Khatna 22
Kamsangpa Micaiah in Ahab Kidopna tu son
(2Khang tangthu 18:2-27)
1Israelte le Syriate kilaklaw hong pai pheang tu kum nii sung ngal kilemna om hi, 2ahihang a kum thumna ciang Judahte ii Kumpipa Jehoshaphat in Israelte Kumpipa Ahab taw kisi tu in hong pai hi.

3Ahab in a uliante munah, “Banghangin Syriate tung pan Gilead ngam a Ramoth laak kik tu bangma kipan ngawl ni ziam? Eima neisa hi ngawl ziam?” ci hi. 4Taciang Ahab in Jehoshaphat dongh a, “Kei taw paikhawm in Ramoth na sim tu ziam?”

“Nang na kinging zo le kei zongh kinging sa in om khi hi,” Jehoshaphat in ci in zo hi, “Ka ngalkapte le ka siphu ngalkapte zongh tabangma hi,” ci hi. 5“Ahizong TOPA dongh phot tawng,” ci hi.

6Tua ahikom Ahab in kamsangte zali bang samin, thu dongh hi: “Ramoth sim tu khi ziam? maw sim ngawl tu khi ziam?”

“Sim in,” amate in ci uh hi, “TOPA in zawna hong pia tu hi,”

7Ahihang Jehoshaphat in, “TOPA ih dok tu kamsang dang om nawn ngawl ziam?” ci in dongh hi,

8Ahab in zo a, “Khat om lai hi, Imlah ii tapa Micaiah hi. Ahihang ama ensan khi hi, banghangziam cile ama in kei atu peuma a pha thusuak nei ngei ngawl hi, a pha ngawl khat veu hi hamtang hi.” ci hi.

“Tabangin ci heak in,” Jehoshaphat in ci hi.

9Ahab in zum naseam uliante khat sam a, “Manlang in Macaiah kungah hong paipui tan,” ci hi.

10Kumpipate nii sia amate ii kumpi puantualte silh in, Samaria kongpite ii puasang ancilna ah kumpi tokhum tungah to uh a, kamsang theampo in amate mai ah thusuakte son uh hi. 11Amate sung pan khat, Chenaanah ii tapa Zedekiah in, thik kiite vawt in, Ahab munah, “Hisia TOPA ii pauna hi, ‘Hite taw Syriate na sim tu a, na zo tu hi,’ ” ci hi. 12Kamsang dangte in zongh tabang vive ma in ci uh hi. “Ramoth sim tu in kuan in, zo tu ni hi,” ci uh hi. “TOPA in zawna hong pia tu hi.”

13Tua laanin Micaiah sam tu in a pai ulian pa in, “Kamsang dangte theampo in kumpipa zawna tu bebek son zo hi, nang zongh tabangma son lete pha tu hi,” ci hi.

14Ahihang Micaiah in, “A nungta TOPA min lo in kamciam ka piakna pan ama ii son hong sawl teng son tu khi hi,” ci in zo hi.

15Ama Kumpipa Ahab mai ah hong kipaipui ciang, kumpipa in, “Micaiah awng, Kumpipa Jehoshaphat le kei Ramoth ah kuanin ka sim tu uh ziam? tua ahibale sim ngawl tu khu ziam?”

“Sim vun!” Macaiah in ci hi. “Na zo tu uh hi, TOPA in zawna hong pia tu hi,” ci hi.

16Ahihang Ahab in zo kik a, “TOPA min taw kei tungah nong pau ciangin a tatak teng bek son tu ni hi. Bang tan vei tabangin hong ci tu khi ziam?” ci in zo hi.

17Micaiah in, “Israel ngalkapte sia mualtung tengah tuu cing pa om ngawl a tuute kithezau bangin ka mu hi. Taciang TOPA in, ‘Hi mite lampui nei ngawl hi, inn ah dai takin cia hen,’ ” ci hi. *

18Ahab in Jehoshaphat munah, “Ama in kei huvau peuma a pha khat zongh pau ngei ngawl hi, hong ci ka na ngawl khi ziam? A sia khat peuma hi tawntung hi,” ci hi.

19Micaiah in zomto a, “Tu in TOPA pauna teng ngai vun! TOPA sia vantung a kumpi tokhum tungah to in, ama ii vantung lalangte a kiim ah ding uh hi. * 20TOPA in dongh a, ‘Ramoth ah Ahab a kithalup natu in akua in theam tu nu ziam? Vantung lalang pawlkhat in son khat nei a, a dangte in thu dang ma son uh hi, 21thaa khat mai ah hong kalsuan a, TOPA kung zuanin, “Keima in theam tu khi hi,” ci hi. 22“Bangbang in maw?” TOPA in dongh hi. Thaa in zo a, “Keima pai in Ahab ii kamsangte theampo leeilotthu ka son sak tu uh hi! ” ci hi. TOPA in, ‘Pai tan, va theam tan, Zawna nga tu ni hi,’ ” ci hi.

23Taciang Micaiah in thu khup a, “A piang thu in hi sia hi. TOPA in na kamsang hite nang tungah leeilot thu hong son sak hi. Ahihang ama mama in nang tuasiatna nga tu in a thutan sa hi,” ci hi.

24Taciangin kamsangpa Zedekiah in Micaiah kungah paito in, a maitang beang hi, taciang dongh hi. “Bang hun pan kipan TOPA thaa in kei hong nusia a, nang tungah hong pau ziam?” ci hi.

25Micaiah in zo a, “Inn nungsang khaan sung khat ah a buu tu in na pai ciangin mu tu ni hi,” ci hi.

26Tua zawkciang Kumpipa Ahab in a uliante khat munah, “Micaiah man in a, Amon ah paipui in, khuapi ukpa le Kumpipa Joash tungah aap vun. 27Thong sungah koi hen a, bangma tat ngawlin kong heak kik dong anluum le tui bek taw na vaak hen, ci in son in,” ci hi.

28“Bangma tat ngawlin nong heak kik le maw? TOPA sia kei tungah hong pau ngawl hi tu hi,” ci in Micaiah in au ngaw hi. Taciang belap a, “A kuama po in hong ngai tavun, ka son sa teng!” ci hi.

Ahab ii Thina
(2Khang tangthu 18:28-34)
29Tua zawkciang Israelte ii Kumpipa Ahab le Judahte ii Kumpipa Jehoshaphat te in Gilead ah Ramoth khua sim tu in pai uh hi. 30Ahab in Jehoshaphat munah, “Ngal phual ah ih thet ciangin kei sia kong kimealseal tu a, nang hile kumpipa puan teng ma nong silh tu hi,” ci hi. Tabangin Israelte kumpipa kidona phual ah kimealseal in pai hi.

31Syria kumpipa in a ngalleang uk sawmthum le nii te munah, Israelte ii kumpipa sim ngawl a dang kuama sim ngawl tu ni hi ci hi. 32Tua ahikom amate in Kumpipa Jehoshaphat a mu uh ciangin ama sia Israelte ii kumpipa sa uh hi, taciang amate kiheak in ama sim hi. Ahihang ama hong au keak ciangin 33ama sia Israelte ii kumpipa ahi ngawl hunlam phawk uh hi, taciang amate in sim nawn ngawl uh hi. 34A luilamna in Syria ngalkapte khat ii thaltang a kaa khat in Kumpipa Ahab ii thikpuan kipeena panin kha hi, “Kei liam khi hi, ngalphual panin kiheam in,” ci in ngalleang hawlpa thupia hi.

35Kido saan lai tengin Kumpipa Ahab sia ngalleang tungah kingingin om a, Syriate maingat hi. A liamna maa pan chi luang sia ngalleang tawdap ah hong cing a, a nitak ciangin ama thi hi. 36Ni tum kuan ciangin Israel ngalkapte a lian a no tungah thupiakna hong pai a, “Mi sim in na ngam le khuapi tek uh ah cia vun,” kici hi.

37Tabangin Kumpipa Ahab thi hi. A luang Samaria ah kiciapui a, kiphum hi. 38TOPA ii piang tu hi a ci bangma in, ama ii ngalleang sia Samaria tuili no ah kisil a, a chi sia ui in liak a, a silna tui sia pumpi kizuak numeite kisilna tui ahi hi.

39Kumpi Ahab ii a sep a vawt dangte theampo, a kumpi inn saiha taw a zepna le a khuapite a sakna te theampo sia Israel Kumpipate Tangthu bu sungah kikhum hi. 40Ama ii thi ciangin a tapa Ahazia in a kumpi za laih hi.

Judah Kumpipa Jehoshaphat
(2Khang tangthu 20:31 - 21:1)
41Israel Kumpipa Ahab ii a maan zawk a kum lina ciang, Asa ii tapa Jehoshaphat sia Judah te kumpi suak hi, 42ama pian kum sia kum sawmthum le kum nga pha a, Jerusalem panin kum kul le kum nga sung uk hi. A nu sia Azubah hi a, Shihi ii tanu ahi hi. 43Ama ii mai ah a pa Asa bangma in ama in TOPA ii muna ah a maanin ngamta hi; ahihang doai biakna munte sia kisusia ngawl a, mipite in tua munah sangaw biakpiakna te le ngim namtui halna te zangh uh hi. 44Jehoshaphat in Israel Kumpipa taw kilemna vawt hi.

45Jehoshaphat ii a sep a vawt na dangte theampo, a hanna, a ngal donate Judah Kumpipate ii Tangthu bu sungah kikhum hi. 46Ama in doaibiate ii biaktau ah a pa Asa ii hun panin a taanglai numei ahizong, pasal ahizong pumpizuakte sot siat hi.

47Edom ngam in kumpipa nei ngawl a, Judah panin ngam uk tu a khutdawn khat koi hi.

48Kumpipa Jehoshaphat in Ophir ngam pan kham puak natu tuipi sung a pai teambawte vawt hi, ahihang tua teambawte Eziongeber ah lal a, tuipi sungah khual haw ngei ngawl hi. 49Tua zawkciang Israelte Kumpipa Ahaziah in ama ii mite le Jehoshaphat ii mite tuipi sungah khualhaw khawm tu in pia hi, ahihang Jehoshaphat in saang ngawl hi.

50Jehoshaphat thi a, David Khuapi ah kumpite thaan ah kiphum hi, taciang a tapa Jehoram in a kumpi za laih hi.

Israel Kumpi Ahaziah
51Judah ah Kumpipa Jehoshaphat maan zawk kum sawm le kum sali kumin Ahab ii tapa Ahaziah sia Israelte kumpipa suak hi, taciang ama in Samaria panin kum nii sung uk hi. 52Ama in TOPA tungah maw hi, a pa Ahab ii ngamtatna tatkhaakna bang le, a nu Jezebel le Kumpipa Jeroboam bangma in ama in TOPA tungah maw a Israelte mawna sungah lampui hi. 53Ama in ama ii mai a a pa bangma in Baal bia in, a na sep sak hi, ama in Israelte ii Pathian TOPA a thin uuk sak hi.0 comments:

Post a Comment