Laithiangtho Kumpite Khatna 17-18

1. Kumpi akua kungah Elijah in nguatui hanh tu thu son ziam? a. Jeroboam b. Ahab c. Asa

2. Elijah in nguatui hanh tu thu ason zawk koisung pai ziam? a. Camel mual b. Cherith luam c. Jordan ngun

3. Elijah hawna meingong nupinu koisung om? a. Samaria b. Gath c. Zarephath

4. Elijah le Meingongnu bangba paupui ziam? a. Ausan b. Zakkhom tu paupui c. Khuangai nataw

5. Meingongnu in atapa ii thina ahang sia ___ ci hi. a. A natna hang b. A mawna hang c. Doaite ii vawt hi

6. Elijah in atapa thu anget sak laitak Meingong nu omna? a. Khuapi puasang b. Mualtungah c. Inn nuai

7. Ahab maan sung Israel ah kumbangza bangh ngua zu ngawl ziam? a. 5 b. 3 c. 7

8. Obediah in Kamsang 100 sia koisungah seal ziam? a. Tuikhuuk sung b. Lianghawng sung c. A inn sung

9. Ngamkhen ukte in, a bang thu Ahab tungah kiciam ziam? a. Ngal kisim tu thu b. Neakthei kaikhop tu thu c. Elijah om ngawl thu

10. Elijah in Baal kamsangte taw koisung ah kidem ziam? a. Camel b. Olive mual c. Sinai mual

11. Baal le Asherah ii kamsang bangza pha ziam? a. 770 b. 850 c. 950

12. Sun hun ciang Elijah in amate ___tu hong kipan hi. a. zaaktaak piak b. pai san c. nunau in ciammui

Kumpite Khatna 17
Elijah le Nguatui Hanh hun

1Gilead ngam Tishbe panin kamsangpa khat ahi Elijah om a, ama in Ahab Kumpipa munah, “A na ka sep sak Israelte ii a nungta Pathian TOPA ii min taw nang tungah kong sonna pan, keima ii ci kik mateng daaitui ahizong, nguatui ahizong kum nii, kum thum sung sia hang tu hi,” ci hi. *

2Tua zawkciang TOPA in Elijah ii munah, 3“Hi mun nusia in a, nisuana sangah Cherith luam hui ah buu tan. 4Luam in na zak tu tui hong sik tu a, taciang ngam va-akte in nang tua munah an hong puak tu in thu pia zo khi hi,” ci hi.

5Elijah in TOPA ii thupiakna mangin, Cherith luam ah pai in tua munah taam hi. 6Ama in Luam tui dawnin, ngam va-akte in zing sim nitak sim in anluum le sa puak hi. 7Tawm vei zawkciang nguatui kisap hu in luam sia kang hi.

Zarephath a Meingong nu le Elijah
8Tua zawkciang TOPA in Elijah munah, 9“Tu in Sidon hui ah a om khuapino Zarephath ah pai tan a, tua munah om tan. Tua munah meingong nupi khat nang hong vaak tu in thu pia zo khi hi.” * 10Tua ahikom Elijah Zarephath ah pai a, khuapi kongpi a thet ciang, ama in meingongnu khat thingtom in om mu hi. “Tui dawn khat hong puak tan,” ama ii tungah ci hi. 11Tui la tu in a pai ciang, “Nong hesuakna in anluum zongh hong paipui tan,” ci in oksan thua hi.

12Ama in zo a, “A nungta TOPA na Pathian taw anluum nei vet ngawl khi hi ci in ka kiciam hi. Ka nei buppi sia kuang sungah anvui tawm le thawl sungah olive thau tawmno khat bek nei khi hi. Hi sungah kong pai sia thing tawm tomin ciapui a, ka nei sun teng ka tapa le kei atu in vawt tu khi hi. Tasia ka an neak khakbel hi tu a, tua zawkciang pukthi tu khu hi,” ci hi.

13“Thintoi heak in,” Elijah in ama tungah ci hi. “Pai tan a, na an va vawt tan. Ahihang a masa phit in na nei sung pan kei atu luumno khat hong vawt tan a, kei hong puak tan, tua zawkciang nang le na tapa atu a om lai teng sung pan vawt in. 14Banghangziam cile hi sia sia TOPA Israelte ii Pathian pauna hi: ‘Kuang sungah anvui taw kipeal ngei ngawl tu a, thawl sungah sathau sia, kei, TOPA ii nguatui hong puak mateng kang ngei ngawl tu hi,’ ” ci hi.

15Meingong nu in Elijah ii sawl bangin pai in ngamta a, taciang amate in ni tam mama sung an a khom tu nei uh hi. 16TOPA ii Elijah tungah kamciam a piak bangin, kuang sungah anvuite thot ngei ngawlin, thawl sungah sathau a kang bua hi.

17Tua zawk tawmvei ciangin meingong nu ii tapa sia a cii na a; zawm va-ial in a khakbel ciang thi hi. 18Ama in Elijah ii munah, “Pathian ii mihing pa awng, banghangin hi bangin hong vawt ni ziam? Hi sungah nong pai sia ka mawna teng Pathian in phawk sak in, ka tapa ii thi natu in vawt ni ziam?” ci hi.


19“Patang sia keima hong pia tan,” Elijah in ci hi. Ama in patang sia a khut sung pan la hi, ama ii omna inntung khaan ah toai to in, lupna tungah sial hi. 20Tua zawkciang nging takin thu ngen hi. “Aw, TOPA ka Pathian awng, banghangin hi bang meingong nu tungah a lipkhap huai mama in ngamta ni ziam? Ama in kei sia hong hesuak a hong vaak kasap tu in a tapa thalup sak ni hi,” ci hi. 21Tua zawkciang Elijah in patang ii tungah thum vei kizalh in bok a, thu ngen hi. “Aw, TOPA ka Pathian awng, hi patang tungah nuntakna pia kik in!” ci hi. * 22TOPA in Elijah ii thungetna zo a; patang sia hu hong sang kik tu in kithoai a, hong nungta kik hi.

23Elijah in patangpa sia inn nuai dawl a nu kungah paipui suk kikin a nu munah, “En in, na tapa nungta hi,” ci hi.

24Ama in zo a, “Tu ahile nang sia Pathian ii mihing khat hi a, taciang TOPA sia nang tungtawn in hong pau hi, ci in hong he khi hi,” ci hi.


Kumpite Khatna 18
Elijah le Baal ii Kamsangte
1Nguatui a hanh zawk a kum thumna zawk hiat ciangin TOPA in Elijah munah, “Pai tan a, Kumpipa Ahab mai ah kilak tan, taciang ngua kong zu sak tu hi,” ci hi. 2Tua ahikom Elijah dingkhia hi.

Samaria a kialpi sia a haksa bel hun laitak ahi hi, 3tua ahikom Ahab in Obadiah, kumpi inn a uk pa samin (Obadiah sia TOPA a bia thu um khat hi a, 4Jezebel in TOPA ii kamsangte a thalup lai in, Obadiah in tua kamsangte zakhat la in, lianghawng sungah pawlkhat ciang sawmnga veu khen in pawl nii seal hi, taciang an le tui sik hi.) 5Ahab in Obadiah munah, “Ih siphute le laate a nungta in ih kep thei natu in, a kicing lopa te ih mu ziam maw, ngam sung tuinaak theampo le luam theampo ah pai in zong ka tawng. Ih ngannote khat zongh ih thalup kul ngawl tha tu hi,” ci hi. 6A ngamkhen koi sia sungah amate akua pai in zong tu ziam ci in thukimna vawt a, taciang amate ii pai natu san tek ah paikhia uh hi.

7Obadiah in a paina lam tungah thakhat thu in Elijah taw kisi hi. Ama in tel a, ama ii mai ah a niamin kumsuk a, “Nangma tatak ma ni ziam? Topa awng,” ci in dongh hi.

8“Hi khi hi, keima Elijah khi hi” ci in zo hi. “Pai tan a, na topa kumpipa munah hi sungah ka om hunlam son tan,” ci hi.


9Obadiah in zo kik a, “Kumpipa Ahab ii hong thalup tu lau huaina sung nong thet sak liang tu in bang khialna nei khi ziam? 10A nungta TOPA na Pathian taw kiciam in hong son hi tong, ngamsung theampo ah kumpipa in nang hong zong sak hi. Ngam khat ii ukpa khat in nang sia ama ii ngam sungah om ngawl hi ci in thu a ko le Ahab in tua ngam ah nang hong kimu zawk ngawlna thu tua ngam ukpa kiciam sak hi. 11Taciang tu in nang hi sungah na om sia son tu in ama kungah pai le hong oai ni ziam? 12Ka pai po ciang Pathian ii thaa in nang sia heak ngei ngawlna mundang khat papo ah hong tua luilam le bang law tu khi ziam? Tasia ciang Ahab munah nang hi sungah om hi ka ci ciang ama in hong mu zo bale kei sia hong thatlum tu hi. Ka no ciang a thu um a, TOPA a bia pa ka hi hunlam sia ciamtee in. 13Jezebel in TOPA ii kamsangte a thalup lai in, amate lianghawng sungah sawmnga veu in khenin, zakhat ka seal a, an le tui taw ka vaak thu za ngei ngawl ni ziam? 14Tua ahikom bangbangin nang hi sungah na omna thu kumpipa kungah son tu in hong sawl thei ni ziam! Ama in kei hong that tu hi ngawl ziam?” ci hi.

15Elijah in zo a, “A na ka sep sak Vaanglianbelpa TOPA min taw kiciam khi hi, kumpipa mai ah tu ni in kilak tu khi hi,” ci hi.

16Tua ahikom Obadiah in Kumpi Ahab kungah pai in a son ciang, Ahab sia Elijah taw kimu tu in dingkhia hi. 17Ahab in a mu ciangin ama munah, “Israel ngam sungah ngimna a nasia bel a piang sak pa hi sungah om ni ziam!” ci hi.

18“Kei ngimna piang sak ngawl khi hi,” ci in Elijah in zo hi. “Nangma ni hi, nangma le na pa nu hi. Nangma in TOPA ii thupiak ni ngawlin Baal milimte bia tawntung ni hi. 19Tu in Israel mite theampo kei taw Carmel mual ah kisi tu in thupia in. Baal ii kamsang 450 te hong paipui tavun, taciang pathiannu Asherah ii kamsang 400, Kumpinu Jezebel ii vaak teng zongh hong pai tahen,” ci hi.

20Tua ahikom Ahab in Israel mite theampo le Baal ii kamsangte sia Carmel Mualvum ah sam hi. 21Elijah in mite kungah paito in, “Na thin uh na khensat natu in bang tan vei hai lai tu nu ziam? TOPA sia Pathian ahile ama bia vun; ahihang Baal sia Pathian ahile bia vun!” ci hi. Ahihang mite in kam khat zongh pau ngawl uh hi. 22Tasia ciang Elijah in, “TOPA ii kamsang sia kei bekma taanglai khi hi, ahihang Baal ii kamsangte sia 450 om hi. 23Khuital nii hong paipui tavun; Baal ii kamsangte in khat la sak vun a, amate in ngo in, semneen in thingkang tungah koi sak vun— ahihang meitaw heak vun. Keima in khuital dang khat sia tabangma in ka vawt tu hi. 24Tua zawkciang Baal kamsangte in amate pathian munah thu ngen hen, taciang kei sia TOPA tungah thu ka ngen tu a, taciang meikuang taw thunget hong zo sia Pathian hi,” ci hi.

Mipite lungkim in au uh hi.

25Taciang Elijah in Baal ii kamsangte munah, “No tam mama na hi uh ciang, noma khuital khat la in biakpiakna tu vawt masa vun. Na pathian uh tungah thu ngen vun, ahizong thingkang tungah meitaw heak vun,” ci hi.

26Amate kungah a kipaipui khuital sia amate in la a, a vawt tu bang a vawt zawk uh ciang sun dong Baal tungah thu ngen uh hi. Amate in au a, “Hong zo tan, Baal awng!” ci in amate ii a cian biaktau sia ii kiimkot ah laam uh hi. Ahihang zona hong pai bua hi.

27Sun hun ciang Elijah in amate nunau in ciammui tu hong kipan hi: “A nging zaw in thungen vevun, ama sia pathian hi ngawl ziam! Ama mangngai in om ziam, awnghaw ziam, tua ahibale ama khualhaw ziam khat hi thei tu hi. Tua ahibale zong ama mu khawng hi thei tu hi, na phok uh kul tu hi!” ci hi. 28Tua ahikom kamsangte in nging zaw lai in thu hong ngen uh a, taciang amate ii zeksa ngeina om bangin naamte, naamzumte taw amate le amate chisan a luan dongin ki at uh hi. 29Sun ni kaai dong amate sia au lialua in om uh hi; ahihang zona hong pai ngawl a, aw khat zongh kiza ngawl hi.

30Elijah in mihingte munah, “Keima kung a nai zaw in hong neak tavun,” a ci ciang amate in ama ii kiimkot ah hong kikhawm uh hi. TOPA ii biaktau a kibaltham sia hong pua hi. 31Israel ci in TOPA ii min a piak pa Jacob ii tate nam sawm le nam nii sim atu in suangtum sawm le nii la hi. * 32Hi suangte taw ama in TOPA biakpiak natu biaktau sa kik hi. Ama in tua kiimkot ah tui gallon li bang a ta thei tu dum to hi. 33Tua zawkciang ama in thingkangte biaktau tungah koi in, khuital sia semneen a, thingkangte tungah koi hi. Ama in, “Phealpuite li dim tui hong dim tavun a biakpiakna tung le thing tungah hong sung tavun,” ci hi. 34Amate in tabangma in vawt a, ama in, “Hi kik vun,” a ci ciang— amate in sung kik hi. “Khat vei ma hi lai vun,” ci hi — taciang amate in tabangma vawt uh hi. 35Tui sia biaktau kiim ah hong luang a, dum sung hong dim hi.

36Nikaai sang biakpiakna hun hong thet ciangin Elijah in biaktau neak in, thu ngen hi. “Aw TOPA, Abraham, Isaac le Jacob ii Pathian awng, tu in nang sia Israelte ii Pathian hi a, taciang kei sia na naseampa ka hi na taw nong sawl bangin hi bang teng ngamta khi hi. 37Hong zo tan TOPA, hong zo tan, tua hi le hi mite in nang sia TOPA Pathian hi a, taciang amate sia nang kungah heak kik sak tu ni hi,” ci hi.


38TOPA in meikuang hong puaksuk a, sangaw biakpiakna, thingkang, suangtumte haltham in, lei zongh kaang keak sak a, dum sungah tuite ko sak hi. 39Mipite in hi sia a mu uh ciang amate le amate sia lei ah hong kisep suk a, hi bangin au uh hi, “TOPA sia Pathian hi; TOPA bekma Pathian hi!” ci uh hi

40Elijah in thupia a, “Baal ii kamsangte man vun, khat zongh suakta sak heak vun!” ci hi. Mipite in amate man siat a, taciang Elijah in Kishon Lui ah lampui sukin tua munah that uh hi.

Nguatui Kanna Veng
41Tua zawkciang Elijah in Kumpipa Ahab kungah, “Tu in pai tan a, an va ne tan. Nguatui hawk liang a hong pai tu za khi hi,” ci hi. 42Ahab an a neak laitakin Elijah sia Carmel Mualvum ah kaato a, lei ah kunsukin, a khupte nii kilaklaw ah a lu phum hi. * 43A naseam pa munah, “Pai tan a, tuipi sung en tan,” ci hi.

A naseam pa pai in hong heak kik a, “Bangma mu bong,” ci hi. Sali vei vaset Elijah in a naseam pa pai in en in sawl hi. 44A sali veina ciangin ama hong heak kik a, “Meeikaaino khat khuttum saang lianzaw ngawl khat tuipi panin hong paito ka mu hi,” ci hi.

Elijah in a naseampa thupia a, “Kumpipa Ahab kungah pai tan a, a ngalleang sungah kaato in, ngua ii ama a khaktan maa in, inn ah cia tahen, va ci tan,” ci hi.

45Tawmvei no hun sungin van sia meeivom taw dim in, vui va tu in kipan a, ngua nasia takin zuk tu kipan hi,. Ahab zongh ngalleang tungah kaa in, Jezreel ah cia kik tu in dingkhia hi. 46TOPA ii thahatna Elijah tungah hong pai a, ama in a kawng san ah a puante ngat takin sawmin, Jezreel dong Ahab ii mai ah tai hi.

0 comments:

Post a Comment