Mexico Bingh Hau Pa Matthuak

Mexico ngam bingh le zatui khaam taw kisai apupi ci'n aminthang  Joaquin 'El Chapo' Guzman ii omna sia Palikte in he in man hi.

A mat ni sia Feb 22, 2015 ahihang, tu nipi sung hi thu pulaakna nei pheang uh hi,

A omna inn ah zingsang nai 6:40 pawl in phul pheang aa, thautang tang khat zo kap man ngawl in man thei ci hi.

0 comments:

Post a Comment